Otázky s klíčovým slovem: Registrace k dani

počet otázek s klíčovým slovem : 540Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Reklamní služby fakturované do třetí země a obrat pro DPH

ID26344 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., neplátce DPH, fakturuje poskytnutí reklamních služeb mexické firmě, která nemá v ČR žádnou provozovnu. Služba spočívá v tom, že se na internetových stránkách s. r. o. zobrazuje reklama, kterou mexická firma zadala. Spadají tržby za tuto službu do obratu pro povinnou registraci k DPH?

OSVČ a DPH

ID26373 | | Ing. Martin Svoboda

OSVČ v oblasti cukrářství bude dovážet ingredience z Velké Británie. Má povinnost přihlásit se k DPH? Pokud ano, jaké jsou jeho povinnosti?

Povinnost registrace ve Francii

ID26339 | | Ing. Martin Svoboda

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na povinnost registrovat se k DPH ve Francii. Společnost „A“ registrovaná k DPH v ČR uzavřela smlouvu na dodání stavebně montážní práce (tzn. služby spojené s nemovitostí) a na dodání zboží s instalací. Obě tyto služby mají místo plnění ve Francii. Příjemcem služeb je osoba registrovaná k DPH ve Francii „B“ Toto dodání lze celé fakturovat v režimu Revers-charge a obě služby tak zdaní ve Francii příjemce. Na splnění této smlouvy si dodavatel registrovaný pouze v ČR zjedná subdodavatele „C“, společnost registrovanou také pouze v ČR. Fakturace mezi českými plátci bude probíhat bez DPH ( plnění je mimo ČR), chtěla bych se ale zeptat, zda z tohoto plnění vzniká povinnost registrovat se k DPH ve Francii, nebo je možné přenést vypořádání celého plnění až na konečného příjemce tzn. na subjekt „B“? 

Dodatečná registrace k DPH po dosažení příjmů dle zákona

ID26257 | | Ing. Matěj Nešleha

Můj soused přijde jednou ročně, většinou v březnu, abych mu udělala daňové přiznání k DPFO. Při zpracování DP za rok 2019 jsem zjistila, že měl být před rokem plátcem DPH. Na FÚ jsme zaslali žádost o registraci. I když se jedná o stavební práce, zpětně nelze uplatnit přenesenou daň. povinnost. Poplatník musí zaplatit DPH co nejdříve, aby minimalizoval penále. Ihned po registraci vystaví poplatník opravné daňové doklady s aktuálním datem vystavení a se DUZP za měsíce, jak zní smlouva o práci nebo fakturace. Má právo požadovat doplatek k původním fakturám (DPH), když na straně odběratele jsou všichni plátci DPH? Domnívám se, že pokud je uplatnění na vstupu DPH dobrovolné, nemusí odběratel DPH uplatnit, a tedy ani odevzdat. Jak účetně postupovat v této situaci, kdyby odběratel DPH na vstupu neuplatnil a na doplatek faktury nereflektoval? 

Povinnost registrace k DPH při pořízení zboží

ID26225 | | Ing. Ladislav Pitner

Nově založená společnost (s. r. o., daňový rezident ČR) bude uzavírat smlouvy se svými obchodními partnery. Bude nakupovat zboží u společnosti se sídlem v Nizozemsku. Nakoupené zboží bude prodávat společnosti se sídlem v Rusku. Nakoupené zboží bude přepravováno přímo z Nizozemska do Lotyšska. Zboží nepůjde přes území ČR. V Lotyšsku bude vyřízena veškerá administrativa spojená s vývozem tohoto zboží. Společnost není registrována jako plátce DPH. Vznikne společnosti z těchto obchodních transakcí povinnost registrace k DPH v ČR, popřípadě v Nizozemsku, či Lotyšsku? V případě, že by registrační povinnost společnosti vznikla, přiznávala by společnost v ČR v přiznání k DPH hodnotu pořízeného zboží poníženou o hodnotu zboží přiznanou v Lotyšsku? V přiznání k DPH v ČR by se jednalo o pořízení zboží bez nároku na odpočet?

Registrace k DPH a leasing

ID26259 | | Ing. Martin Svoboda

Firma požádala o dobrovolné přihlášení k dani z přidané hodnoty a stala se plátcem DPH, ale před tímto datem pořídila firma nákladní automobil na leasing. Od 1. 1. 2020 nově platí, že si firma odpočítává DPH u leasingu z celkové hodnoty leasovaného předmětu okamžite při převzetí leasingu. Jak se nyní zachovat z hlediska DPH, má firma v současné době nárok na odpočet DPH z daňového dokladu (5/2020) pořízení předmětu leasingu před datem registrace k DPH?

Limit zasílání na Slovensko pro registraci DPH

ID26201 | | Ing. Ladislav Pitner

E-shop zasílá občanům na Slovensko zasílky zboží, chtěl by se ujistit, zda chápe registraci DPH v SK správně. 1) Limit 35 000 EUR je za kalendářní rok (tzn k 1. 1. 2020 se obrat nuluje a počítá znovu). 2) Do hodnoty se nepočítá česká DPH 21 %. 3) Do hodnoty se nepoužívá zboží prodané ve zvláštním režimu 21 %. 4) Do hodnoty se nepočítá hodnota prodaného zboží s 21% českou DPH slovenskému plátci (nevyužila se podmínka osvobození). Dále od 1. 1 .2021 se rozšiřuje režim jednotného inkasního místa, takže zasíláním zboží do SK občanům se již na Slovensku firma nebude muset registrovat ani při překročení limitu 35.000 EUR, je to tak?

Doplnění dotazu: Odečítají se dobropisy za prodané zboží v režimu zasílání z limitu pro registraci. Např. Firma do června vyfakturuje na SK občanům 36 000 EUR + 21% CZ DPH. Dobropisy ve stejném období za vrácené nebo nevyzvednuté zboží činí -10 000 EUR + 21% CZ DPH. Je limit překročen nebo se faktury a dobropisy sčítají a jedná se o hodnotu 26 000 EUR a limit není dosažen?

Registrace k DPH na Slovensku - stavební práce

ID26211 | | Ing. Martin Novák

Česká společnost (A) plátce DPH bude poskytovat a fakturovat elektromontážní a stavební práce na FVE umístěné na Slovensku jiné české společnosti (B) rovněž plátci DPH. Pro tuto činnost bude mimo vlastní zaměstnance využívat také jako subdodavatele 1) české společnosti a OSVČ (C) - plátce DPH 2) české společnosti a OSVČ (C) - neplátce DPH Komu a v jakém okamžiku vznikne povinnost registrovat se k DPH na Slovensku? Pokud se bude muset společnost A na Slovensku registrovat k DPH, bude mít na Slovensku i nárok na odpočet nebo pouze povinnost daň odvést?

DPH u Drop-shippingu

ID26104 | | Ing. Ladislav Pitner

Klient bude provozovat internetový obchod formou drop-shippingu. Bude to fungovat takto: přes jeho e-shop vezme objednávku od zákazníka - koncového zákazníka (nepodnikatele), vystaví mu fakturu svým jménem na celou částku, např. 1 000 Kč. Zboží objedná u dodavatele z Číny a zaplatí mu 800 Kč. Dodavatel z Číny pošle zboží přímo koncovému zákazníkovi svým jménem, koncový zákazník může být z jakékoliv země.

1) Započítává se toto prodané zboží do obratu pro registraci k DPH v ČR?

2) Započítává se toto prodané zboží do obratu pro registraci k DPH v jiném členském státě (státě, kam je zboží dodáno, pokud jde o EU)?

3) Musí se podnikatel stát Identifikovanou osobou a uvádět hodnotu tohoto zboží jako dovoz?

4) Pokud by se stal plátcem v daném státě, kam zboží putuje, změnilo by se něco v jeho situaci, tzn. musel by zákazníkovi účtovat místní DPH?

 5) Pokud by se stal plátcem v ČR, musel by účtovat české DPH (předpokládejme, že nepřesáhl obrat v jiné zemi pro registraci k DPH)?

Pořízení zboží z EU, před nákupem je na území ČR provedena oprava tohoto zboží

ID26091 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma se sídlem v Rakousku (rakouský plátce DPH) prodává do ČR nadrozměrné použité zboží, které po podpisu kupní smlouvy před předáním českému zákazníkovi (český plátce DPH), nechá na území ČR opravit jiným českým plátcem DPH. Oprava trvá cca týden. Jedná se u dodání zboží o intrakomunitární osvobozenou dodávku, nebo se kvůli opravě před prodejem na území ČR musí rakouská firma registrovat v ČR jako český plátce DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru