Otázky s klíčovým slovem: Registrace k dani

počet otázek s klíčovým slovem : 563Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přiznání k DPH zahraničního subjektu registrovaného k DPH i v ČR

ID27956 | | Ing. Martin Novák

Zahraniční firma (e-shop) se sídlem v zahraničí (ale v EU) se v ČR v minulosti registroval k DPH (má CZ DIČ) a DPH zde i podává a odvádí. Mělo dojít k možnosti podávat a odvádět DPH v domácí zemi i za plnění v ostatních členských zemích. Od kdy je tato možnost, je to jen možnost, či přímo povinnost, jakmile to je/bude možné (nebo lze postupovat „postaru“ a podávat DPH v každé zemi)? Pokud to bude již jen v domácí zemi, jak postupovat s českou registrací a DIČem (zrušit/ponechat)?

Vratky DPH z nákupu drobného majetku při přerušení podnikání

ID27813 | | Ing. Martin Děrgel

Pokud OSVČ ukončí podnikání a ve lhůtě do jednoho roku před ukončením podnikání zakoupil drobný majetek s uplatněním DPH na vstupu větším nebo rovno 2 100 Kč, musí vrátit za každý měsíc, který zbývá do lhůty 12 měsíců, 1/12 z uplatněného DPH. Vztahuje se toto ustanovení i na přerušení podnikání? V případě že ano a OSVČ se neodregistruje od DPH, musí DPH odvést najednou v přiznání k datu přerušení činnosti, či jiným způsobem? 

Termín pro podání přiznání k DPH po zrušení registrace

ID27591 | | Ing. Jan Matějka

Fyzická osoba - podnikatel, čtvrtletní plátce DPH, požádal o zrušení registrace k DPH (nedosahoval obratu 1 mil. Kč). Finanční úřad mu vyhověl a vystavil Rozhodnutí o zrušení registrace. Podnikatel od 15. 1. 2021 není plátce DPH. První dotaz: do jakého data má povinnost podat poslední přiznání za období 1. 1. – 14. 1. 2021? Druhý dotaz: pokud chce mít poslední přiznání podané co nejdříve, může tak učinit ještě v lednu 2021?

Nerezident - registrace DPH v ČR

ID27575 | | Ing. Martin Svoboda

Polská firma, která není polský plátce DPH, dodává do ČR zboží. Dle polských zákonů když překročí hodnotu 40 000 EUR, musí se registrovat, a to v České republice. V ČR nemá žádnou provozovnu ani organizační složku. Můžete mi přibližit, jak má nerezident postupovat, kde se registrovat, aby byl plátce české DPH? 

Identifikovaná osoba

ID27527 | | Ing. Ladislav Pitner

Veterinářka (žije v ČR část roku a část v Kanadě, trvalé bydliště v ČR) poskytuje veterinární služby do zahraničí - Francie, Německa, Kanady atd. Minimální část např. jedna faktura za rok je vystavena i do ČR. Týká se jí institut identifikované osoby? Měla by hlídat obrat kvůli plátcovství DPH? Zdravotní služby jsou myslím osvobozené od DPH - mohla by se přihlásit k paušální dani? 

Překročení limitu 326 000 Kč

ID27487 | | Ing. Martin Novák

Pokud podnikatel nakupuje zboží z jiného členského státu a zde ho prodává a překročil limit 326 000 Kč, stane se identifikovanou osobou.

Jak se potom postupuje z hlediska fakturace? Dodavatel by měl podnikateli jakožto identifikované osobě vystavovat doklady bez DPH členského státu a podnikatel potom odvede DPH zde v Česku?

Platí limit 326 000 Kč pro každou členskou zemi zvlášť? To znamená např. ze Slovenska může podnikatel přivézt zboží za 300 000 Kč a z Rakouska také za 300 000 Kč a identifikovanou osobou se stát nemusí?

Stavební činnost slovenské firmy na území ČR

ID27434 | | Ing. Martin Svoboda

Slovenská firma (s. r. o.) registrovaná k dani z přidané hodnoty na Slovensku provádí rozvody topenářského potrubí na nemovitosti v ČR. Část prací je vykonávána slovenským subdodavatelem, podnikající fyzickou osobou, neplátcem daně na Slovensku. Rozvody topenářského potrubí budou fakturovány stavební firmě českému plátci DPH. Jak má být správně postupováno z hlediska DPH při fakturaci slovenského subdodavatele slovenské firmě provádějící rozvody topenářského potrubí a při následné fakturaci slovenského s. r. o. českému plátci (staviteli nemovitosti)? Jsou možné následující dva postupy?

1) Slovenský subdodavatel se z titulu poskytnutí služeb vztahujících se k nemovitosti, u kterých nemůže přenést daňovou povinnost na příjemce služby, neboť není v ČR registrován k DPH, bude muset v ČR zaregistrovat jako plátce daně a daň přiznat a odvést. Slovenské s. r. o. bude fakturovat své služby s přenesením daňové povinnosti na českého plátce DPH a bude si moci zažádat u FÚ o vrácení DPH z přijatého plnění od svého subdodavatele.

2) Slovenské s. r. o. se dobrovolně zaregistruje jako plátce DPH, neboť bude poskytovat služby s místem plnění v ČR. Slovenskému subdodavateli nevznikne registrační povinnost k DPH v ČR, neboť přiznat daň z přijatého plnění vznikne slovenskému s. r. o., plátci DPH, který si zároveň bude nárokovat odpočet DPH z tohoto plnění. Slovenské s. r. o. pak bude fakturovat s českým DIČ svému českému odběrateli, na kterého bude přenesena daňová povinnost z titulu stavebních a montážních prací dle § 92e zákona o DPH.

Dodání zboží do Německa českou firmou

ID27382 | | Ing. Martin Novák

Firma A - plátce DPH v ČR dodává firmě B - plátci DPH v ČR zboží. Zboží bude dodáno do Německa. V Německu nemá firma B provozovnu, není v Německu registrována k DPH. S jakou DPH bude zboží fakturováno?

Neplátce DPH fyzická osoba fakturuje neplátci DPH fyzické osobě na Slovensko

ID27352 | | Ing. Martin Novák

Neplátce DPH fyzická osoba fakturuje neplátci DPH fyzické osobě na Slovensko - montážní práce. Nemají povinnost se obě fyzické osoby zaregistrovat jako osoba identifikovaná, a to dnem poskytnutí služby na Slovensko?

Omylem fakturováno bez DPH

ID27350 | | Ing. Martin Svoboda

Náš dodavatel nám od února 2020 do listopadu 2020 vystavil několik faktur bez DPH. Následně se dozvěděl, že se z důvodu překročení obratu stal již v únoru 2020 plátcem DPH. Nyní chce chybu napravit. Je možné, aby nám k nesprávně vystaveným fakturám vystavil opravné daňové doklady a následně správné faktury s DPH? Doplatili bychom mu jenom rozdíl ve výši DPH, protože původně vystavené chybné doklady jsme mu již proplatili. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru