Otázky s klíčovým slovem: Půjčka

počet otázek s klíčovým slovem : 237Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Postoupení pohledávky z titulu poskytnuté půjčky

ID24301 | | Ing. Tomáš Brokl

Fyzická osoba, pan Novák je společníkem ve společnosti ALFA s. r. o. Právnická osoba ALFA s. r. o. je společníkem ve společnosti BETA s. r. o. Pan Novák má pohledávku za společností BETA, z titulu poskytnutí půjčky ve výši 6 mil. Kč (jistina bez úroků). Podle Smlouvy o postoupení pohledávky postupuje pan Novák pohledávku ve výši 6 mil. Kč úplatně, za 6 mil. Kč společnosti ALFA s. r. o.

Vznikne panu Novákovi zdanitelný příjem podle § 10 ZDP ? Tedy povinnost podat daňové přiznání k DPFO, ve kterém uvede příjem 6 mil. Kč a výdaj 6 mil. Kč? Nejedná se o úroky, pouze o jistinu.

A je správné následující zaúčtování pohledávky u postupníka (ALFA s. r. o.): MD 066- zápůjčky ovládaná osoba Dal 362 – Závazky podstatný vliv NEBO MD 315 – nakoupená pohledávka Dal 362 – Závazky podstatný vliv?

Majetek svěřený příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce

ID24345 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Prosím o názor podepřený ustanoveními příslušných zákonů, zda v současné době je právně platná možnost svěřovat majetek vlastním školským organizacím na základě smlouvy o výpůjčce, která obsahuje specifikaci tohoto majetku a podmínky (práva a povinnosti) vztahující se k používání tohoto majetku a je sjednána na dobu neurčitou. Jestliže ano, prosím o výčet, co tato smlouva musí obsahovat, aby byla platná. 

Rozdělení zisku s. r. o. a dluh společníků

ID24277 | | Ing. Martin Bureš

Společnost s. r. o. má dva společníky. Oba si půjčili peníze (méně jak 1 mil. Kč) od společnosti. Společnost s. r. o. má zisk a společníci si chtějí zisk rozdělit (každý asi 1 mil. Kč). Je toto možné? Vyplácet si podíl na zisku, i když mají dluh/půjčku od společnosti? (Společnost je na tom finančně dobře, ani dluh ani rozdělení zisku v žádném případě neohrozí její cash flow, či jinak neohrozí chod společnosti). Musí se tento dluh/půjčka danit a jak?

Automobil s. r. o. k výkonu činnosti živnostníka

ID24142 | | Ing. Martin Novák

Společnost s r. o. zabývající se výrobou (montáží) a opravami svítidel má ve svém majetku osobní automobil, který slouží 100% ke služebním účelům. Společnost spolupracuje s OSVČ, která se podílí na výrobě (montážích) svítidel, které jsou prováděny v sídle (dílně) společnosti. Nyní se vedení společnosti rozhodlo, že začne využívat tuto OSVČ také pro opravy a servisní zásahy (reklamace) svítidel v místě instalací těchto světel. Tzn. že to může být různě po ČR a Evropě. Zkrátka tam, kde byla světla v rámci projektů dodána a nyní vykazují potřebu opravy, servisu. Je možné pro tyto cesty poskytnout OSVČ zmíněný osobní automobil? Jestli je to možné za úplatu nebo bezplatně a je k tomu potřeba nějaká speciální smlouva, dohoda? A zda mohou veškeré náklady s tímto spojené být daňově uznatelnými náklady a lze z nich nárokovat odpočet DPH?

Půjčka od obce - účtování SVJ

ID23815 | | Ing. Kateřina Kurková

SVJ dostalo od obce bezúročnou půjčku na opravu domu ve výši 300 000 Kč. Tato částka byla převedena od obce na účet SVJ. Následně byla z účtu SVJ zaplacena faktura za opravu domu. Jak tuto půjčku zaúčtovat?

Příjem z půjčky na ZONKY

ID23307 | | Ing. Petra Konderlová

Půjčila jsem na Zonky peníze - 400 Kč - zpět jsem dostala půjčenou částku 400 Kč a 11 Kč - z těchto 11 Kč si strhlo Zonky poplatek 2 Kč. Tj. čistý výdělek 9 Kč. Jak tuto transakci zaznamenat do přiznání? Nebo bude osvobozena? Jiná příjmy kromě ze zaměstnání z HPP nemám. Pokud by byla osvobozena, pak přiznání podávat nebudu? A v případě, že by byla takováto půjčka např. 40 000 Kč a 11 000 Kč výnos a 2 000 poplatek a 9 000 zisk, pak by se zdanění chovalo stejně? Odvod sociálního a zdravotního asi nepřipadá v úvahu? 

Zápůjčka od firmy jednateli

ID22711 | | Ing. Matěj Nešleha

Když společnost s. r. o. půjčuje jednateli firmy prostředky (zápůjčka), může být tato finanční půjčka bezúročná?

Půjčka do společnosti

ID22730 | | Ing. Christian Žmolík

Česká společnost s ručením omezeným (A), výrobce, nemá dostatek finančních prostředků. Společníkem této společnosti je jiná česká společnost s ručením omezeným (B), která vlastní 100% podíl vkladu společnosti A.

1) Může společnost B poskytnout společnosti A částku 2 500 000 Kč bezúročně a nebude to mít žádný daňový dopad?

2) Může jednatel společnosti A (není společníkem) půjčit společnosti A bezůplatně částku 500 000 Kč?

3) Druhý jednatel (není společníkem) společnosti A, je i jednatelem a společníkem společnosti B. Může tento společník poskytnout bezúročně společnosti A finanční prostředky?

Pokud není možné bezúročné poskytnutí peněz v bodě 1 až 3, musí být úroky obvyklé? Jak se stanovuje cena obvyklá těchto úroků?

Peněžní půjčka jednateli

ID22718 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s. r. o., jeden společník, jednatel a zároveň zaměstnanec si chce z s. r. o. vzít půjčku. Na účtu samozřejmě má dostatek peněžních prostředků. Je nějak omezena výše půjčky? Musí být ve smlouvě o zápůjčce stanoven úrok (jak se stanoví), je zde i nějaké časové hledisko? A jak to vše zaúčtovat? 

Zápůjčka dceřiným společnostem

ID22236 | | Ing. Matěj Nešleha

Mateřská společnost vlastní dvě dceřiné společnosti. Jedna dceřiná společnost poskytla druhé dceřiné společnosti krátkodobou půjčku. Může být taková půjčka bezúročná?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru