Otázky s klíčovým slovem: Pronájem

počet otázek s klíčovým slovem : 932Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH - pronájem bytu

ID27768 | | Ing. Jan Ployer

Od 1. 1. 2021 novelou zákona o DPH nelze zatížit nájem bytu plátci sazbou DPH, ale jedná se vždy o plnění osvobozené. Jak pohlížet na služby související s nájmem - energie, lze nadále účtovat s platnou sazbou DPH? Pokud máme byt v nájmu a sami si uplatňujeme odpočty DPH z energií (plyn, elektrická energie, vodné) související s užíváním bytu máme nárok na odpočet DPH z těchto pořízených služeb? Uskutečňujeme plnění, která jsou ekonomickou činností neosvobozenou od DPH.

Uskladnění kol firemního vozu - časové rozlišení

ID27819 | | Ing. Petra Konderlová

Dvakrát do roka (jaro, podzim) obdržíme fakturu za uskladnění kol firemního vozu (vždy cca 2 000 Kč), tato služba je fakturována spolu za službu přezutí pneumatik.

1) Pokud se bude jednat u stále se opakující částku nevýznamné hodnoty, nemusí se časově rozlišovat - náklady jsou stále stejné. Lze to aplikovat i na tento případ firemního vozu?

2) Pak máme druhý automobil, který máme pronajatý na rok, a zde by tedy u případné fakturace za uložení kol mělo být časově rozlišené, protože nevím, zda v dalším roce bude opět auto pronajaté do společnosti. Pak by v dalším roce byl náklad daňově neúčinný, pokud by tedy vůz již nebyl ve společnosti v pronájmu? Ještě dodávám, že u položky uskladnění kol není nikdy časové omezení od kdy do kdy. 

Nájem nemovitosti, kterou vlastní partner

ID27830 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba pronajímá jako OSVČ nemovitost, kterou vlastní její partner, se kterým dlouhodobě žije. Partner s pronájmy souhlasí. Tzn. partner, jehož je nemovitost, má příjmy z pronájmu 0 a jeho partnerka vše uvádí do daňového základu. Musí mít od partnera nájemní smlouvu, nebo to není nutné a může pronajímat jeho nemovitost bez toho, aniž by mu platila nájem a zároveň mu nebylo v případě kontroly nic dodaněno?  

Pokud by vlastník nemovitost družce pronajal, může si družka uplatnit z příjmů z pronájmu uvedené nemovitosti (pro daň z příjmu fyzických osob) výdajový paušál 30 % dle § 9 ZDP. 

Pronájem kanceláře v bytě

ID27890 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba, která je zároveň plátcem DPH, vlastní byt, ve kterém bydlí. V tomto bytě je současně zapsané i sídlo jejího s. r. o. - také plátce DPH. Od roku 2021 chce tato fyzická osoba pronajmout svému s. r. o. v bytě vymezenou plochu jako kancelář.

1) Na základě jakých parametrů určit nájemné - postačí m2?

2) Nájemné musí být s DPH či může být bez DPH?

3) Na jakém řádku v daňovém přiznání bude vykazovat FO a s. r. o. nájemné v případě uplatněného DPH?

4) Případný jakýkoliv prodej bytu je osvobozen od DPH u této FO plátce DPH?

Zdanění příjmů z pronájmu

ID27815 | | Josef Rajdl

Soukromá osoba bude podávat daňové přiznání za rok 2020, kde má příjmy ze zaměstnání a z nájmu dle § 9 ZDP. Má v pronájmu sportovní halu na svůj trénink tenisu. Halu celou nevyužije, proto ji dále v r. 2020 pronajal tenisovému klubu a obdržel za ní nájem předem za období říjen až prosinec. Protože kvůli epidemii covid-19 musela být sportovní zařízení od října do prosince uzavřena, dohodl se s klubem, že peníze se převedou na období roku 2021, tzn. klub bude mít halu předplacenu. Ale protože situace ani k dnešnímu dni není dobrá, klub chce poměrnou částku vrátit. Protože se neví, jak bude situace letos vypadat, může se stát, že příjem z pronájmu za rok 2021 mít žádný nebude. Bude danit za rok 2020 i tu částku, kterou nyní v únoru vrátí? A pokud ano, bude za rok 2021 uvádět třeba ztrátu, lze to vůbec? Jedná se o částku asi 35 000 Kč.

Nájem nemovitosti od 1. 1. 2021

ID27930 | | Ing. Ladislav Pitner

Provozuji prodejnu květin v pronajatých prostorách. Nemovitost, ve které je prodejna květin umístěna je v katastru nemovitostí zapsaná jako rodinný dům. Bude nájem za prodejnu od 1. 1. 2021 za všech okolností osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně ? Musím zkoumat u rodinného domu kolik metrů je tvořeno obytným prostorem? Od majitele jsem v lednu obdržela fakturu na nájem prodejny s DPH.

Pronájem bytu od 1. 1. 2021

ID27881 | | Ing. Martin Novák

Klient má kromě svého klasického podnikání v majetku byt, který pronajímá. Nově po novele - nájem je osvobozen od DPH, pronajímatel nemá možnost uplatnit si DPH na vstupu u plnění, které souvisejí s pronájmem (energie, provoz apod.). Bude na konci roku 2021 potřeba vypočítat krátící koeficient? Jak je to se zálohami, které pronajímatel fakturuje nájemci? Jsou taky osvobozeny? Je nutné na ně vystavit platební kalendář? 

Zatížení pronájmu nemovitostí daní z přidané hodnoty:

ID27874 | | Ing. Martin Svoboda

Případ č. 1

Pronajímatel vlastní celou nemovitost - bytový dům. Více než 60% podlahové plochy tvoří byty, část tvoří nebytové prostory, které pronajímá plátcům DPH. Každou jednotku pronajímá samostatně. Může po 1. 1. 2021 účtovat nájmy pronajímatelům nebytových prostor vč. DPH?

Případ č. 2

Pronajímatel vlastní pouze jednu jednotku v bytovém domě (více než 60% podlahové plochy celého domu tvoří byty). Jednotka je zkolaudovaná jako nebytový prostor. Pronajímatel i nájemce jsou plátci DPH. Otázka: Může po 1.1.2021 účtovat nájmy pronajímateli nebytových prostor vč. DPH?

 

Nájem bytu uhrazený na delší dobu dopředu před rokem 2021 a DPH od 2021

ID27747 | | Ing. Martin Děrgel

S.r.o., plátce DPH, pronajala dlouhodobě bytovou jednotku, kterou má ve vlastnictví, jiné firmě plátci DPH pro její ekonomické činnosti, byt je používán pro služební cesty zaměstnanců nájemce. Byt byl pronajat v roce 2017 na 10 let, již na počátku pronájmu bylo dohodnuto, že nájemné bude vyfakturováno a zaplaceno dopředu na celých 10 let již v roce 2017. Pronajímatel se rozhodl se souhlasem nájemce zatížit nájem 21% DPH. Pronajímatel tedy odvedl DPH z nájemného na celých 10 let již v roce 2017. Pronajímatel koupil byt v roce 2017, při koupi uplatnil plný nárok na odpočet, dosud nebyl důvod k úpravě odpočtu dle §78 ZDPH. Od 1.1.2021 je pronájem bytových jednotek bezpodmínečně osvobozen od DPH. Má z tohoto důvodu pronajímatel povinnost provést úpravu odpočtu DPH dle §78 a násl. v přiznání za prosinec 2021 u tohoto konkrétního bytu, protože od 1.1.2021 je již pronájem osvobozen, a to přesto, že odvedl DPH z pronájmu v plné výši odvedl již v roce 2017 na 10 let dopředu? Pokud je povinen tuto úpravu provést, existuje aspoň nějaký korekční mechanismus, jak může pronajímatel dostat zpět odvedené DPH z nájmu za roky 2021-2026?

Příjmy z pronájmu SVJ

ID27791 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba - nepodnikatel - má příjmy ze zaměstnání, má hypotéku na bytovou jednotku, kterou využívá k vlastnímu bydlení. Poměrný příjem dle SVJ, který se váže k této bytové jednotce za pronájem reklamní plochy na fasádě domu, je ve výši 7 000 Kč. Tento příjem ale nebyl vyplacen a byl převeden do fondu oprav. To ale asi nemá na nic vliv. Musí si tato osoba sama podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020? Lze uplatnit úroky z hypotéky a současně 30% paušální výdaje z pronájmu? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru