Otázky s klíčovým slovem: Pronájem

počet otázek s klíčovým slovem : 887Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Fond oprav z pohledu s. r. o. pronajímající byty

ID26894 | | Ing. Martin Děrgel

Jak postupovat s inventarizací zálohového účtu fondu oprav? Při koupi bytu jsme nikdy neměli vyčíslenou výši fondu oprav týkající se určitého bytu. Zálohy placené správci celého domu dle předpisů dáváme na účet 314007. Na konci roku nám správce zašle nákladovou částku, kterou účtuji na MD 511/D 314007. Takto to děláme již roky. Bohužel až letos jsem dostala zůstatky fondu oprav od správců a ty nám samozřejmě nesedí s našemi zůstatky. Logicky se nemohou rovnat, když jsme neúčtovali o zálohách na fond oprav, které byt měl, než jsme ho koupili. Ještě jsem zjistila, že několik domů, kde vlastníme byty, mají úvěry na opravy. Je pro mne nějaká povinnost účtovat o těchto úvěrech? Potřebuji poradit, jak postupovat a zda mi stačí inventarizovat konečný zůstatek na mém účtu na své vytvořené tabulce za roky, co byt patří nám. Jedná se cca o 40 bytů.

Technické zhodnocení majetku

ID26928 | | Ing. Jiří Vychopeň

Akciová společnost (plátce DPH) vlastní budovu (nebytový prostor) i pozemek na které budova stojí. Budovu pronajímáme jiné a. s. (plátce DPH), která ji využívá jako sklad. Nájemce požadoval po naší a. s. vyměnit stará vstupní vrata za nová. Výrobu nových vrat provedl pro naši a. s. jiný dodavatel a vrata do skladu namontoval. Cena vrat činí 72 000 Kč bez DPH a naše a. s. ji dodavateli celou uhradila. Cenu vrat jsme poté v plné výši přeúčtovali nájemci skladu a ten nám tuto částku včas uhradil v plné výši. Jedná se v tomto případě pro naši a. s. o technické zhodnocení této budovy? Navýšíme cenu budovy o 72 000 Kč a budeme ji odpisovat stejným způsobem jako celou budovu? 

Pronájmy od 1. 1 2021 - § 56a zákona o DPH

ID26946 | | Ing. Martin Svoboda

Od 1. 1. 2021 u bytů nesmím podnikatelům pronajímat obytné prostory pro podnikání s DPH (jsem fyzická osoba, plátce DPH, a příjmy zdaňuji v § 9). Jak budu fakturovat samostatný pozemek, který si ode mě pronajímá sběrna? Ve výpisu z katastru nemovitostí je zapsáno "pozemek". 

Přefakturace služeb nájemci a DPH

ID26913 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. pronajímá v nemovitosti byty občanům a jeden nebytový prostor podnikateli-plátci DPH. V důsledku toho podléhá s. r. o. koeficientu. Nájemci platí nájem a zálohy na vodu, které jsou každý rok vyúčtovány. Nemovitost má jeden vodoměr, voda se mezi nájemce rozpočítává dle smluveného klíče. Vyúčtování za minulý rok posílají vodárny v dubnu následujícího roku. Po rozpočítání spotřeby vody dle smluveného klíče zaúčtuje pronajímatel fakturu od vodáren tak, že částku za vodu, kterou bude přefakturovávat nájemcům bytů, zaúčtuje včetně poměrné části DPH na účet MD 315100/D 321 /tzn. že si neuplatní DPH na vstupu). Dále částku, kterou bude přefakturovávat podnikateli (plátci DPH), zaúčtuje na MD 315200/D 321 a k této části si uplatní poměrnou část DPH na vstupu (DPH na vstupu vodárny vyčíslovali v daňových dokladech k přijatým platbám v předchozím roce). Pronajímatel pak vystaví podnikateli fakturu s DPH a tudíž ve stejném měsíci vyčíslí stejnou výši DPH na vstupu i na výstupu. Nájemcům bytů bude vystavovat faktury bez DPH.

1) Je možné přijatou fakturu rozdělit výše uvedeným způsobem a je v pořádku popsaný způsob vyčíslení DPH k odvodu a uplatnění na vstupu?

2) Je možné (vzhledem ke koeficientu) si uplatnit DPH na vstupu z daňových dokladů k přijatým platbám až v následujícím roce? Obecně platí, že v případě koeficientu si nemůže poplatník uplatnit DPH 3 roky od zdanitelného plnění, ale pouze v daném roce.

3) Pokud se nájemcům bytů fakturuje bez DPH při splnění podmínek pro přefakturaci dle § 36 odst. 13 zákona o DPH, je povinnost uvádět na fakturu nějakou větu, osvětlující fakturaci bez DPH?

Doplňující otázka:

Z odpovědi na otázku č. 2 je zřejmé, že si pronajímatel uplatní DPH na vstupu z faktury přijaté od vodárny ve stejném kalendářním roce, ve kterém fakturu obdržel, a tudíž i spotřebu přefakturoval nájemcům. Předpokládám, že toto platí pro případný doplatek za vodu. Může si však DPH na vstupu z daňových dokladů k zaplaceným zálohám, které mu vodárny zasílaly během předchozího roku po každé úhradě (nebo DPH k zálohám na základě plateb dle platebního kalendáře) uplatnit ve výši odpovídající přefakturaci plátci DPH také až v následujícím roce, tedy v době, kdy přefakturovává? Připomínám, že prostory pronajímá nejen plátci DPH, ale i občanům.

Opravy hmotného majetku

ID26897 | | Ing. Petra Konderlová

Firma spol. s r. o. vlastní bytový dům s několika byty, které pronajímá fyzickým osobám. Letos se rozhodla opravit respektive vyměnit ve čtyřech bytech kuchyně včetně spotřebičů, každá je za cca 50 - 60 000 Kč s daní. Původní kuchyně byly zaúčtovány jako součást budovy. Mohu tyto výměny zaúčtovat jako opravu? Samozřejmě nedojde k odpočtu DPH. Velikost i základní vybavení zůstane stejná jako u původních kuchyní. 

Technické zhodnocení pronajatého majetku - investice

ID26833 | | Ing. Jan Ployer

Společnost má v pronájmu nemovitost, kterou se souhlasem vlastníka dále pronajímá. Podnájemce nás požádal o stanovisko týkající se úhrady investice v celkové výši 278 382 Kč včetně DPH za provedení těchto stavebních úprav: vybourání dveřního otvoru 1000 x 2100, osazení nových plastových dveří (vybourání z budovy směrem na pozemek p.č. XXXX/XX), osazení předsazeného schodiště (dva stupně 340 x 150 mm), oplocení venkovního prostoru 9 × 6, výška 1,8 m (ocelové sloupky, pletivo s navěšenou rákosovou rohoží), úprava podlahy předzahrádky: tráva + kačírek 50 mm vše na pozemku p.č. XXX/XX. Podnájemce, že uhradí 10 % z celkové investice z vlastních prostředků v hotovosti a zbytek požaduje umořit z nájemného, které hradí pronajímateli. To by znamenalo, že 10% částky ve výši 27.838,20 Kč uhradí podnájemce v hotovosti a 90% částky ve výši 250 543,80 Kč požaduje umořit z nájemného, které hradí pronajímateli. Jak v tomto případě postupovat?

Osvobozený nájem a paušál za vytápění

ID26816 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obec - plátce DPH uzavřela nájemní smlouvu na nebytový prostor pro neplátce DPH. Jedná se nájem dlouhodobý, tzn. osvobozený od DPH. Obec bude měsíčně vystavovat fakturu na nájemné (osv.) a dále na paušální částku za vytápění. Bude tato paušální částka za vytápění rovněž osvobozena od DPH nebo bude podléhat sazbě 21 %? Nejedná se o zálohu ani o přefakturaci, neznáme přesnou spotřebu. Voda a elektrická energie potom ročně přefakturována dle skutečné spotřeby samostatnou fakturou. 

Pronájem nemovité věci plátci a DPH

ID26772 | | Ing. Ladislav Pitner

Od 1. 1. 2021 dochází ke změně v § 56a ZDPH, jak správně chápat § 56 odst. 3 písm d)? Pokud se bude jednat o nájem části stavby plátcům pro ekonomickou činnost, kdy bude pronajímám např. jednomu plátci obytný prostor, tak se uplatní osvobození a druhému plátci nebytový prostor se uplatní 21% daň nebo se postupuje tak, že u pronajímané části stavby se posoudí oba prostory společně a zjistí se, že např. podlahová plocha těchto dvou pronajímaných částí, těmto dvěma plátcům je z více než 60 % je tvořena obytným prostorem a pak by oba pronajímané prostory podléhaly osvobození od daně?

Faktura přijatá - splátka 48 měsíců

ID26768 | | Ing. Martin Děrgel

Jak má účetní zaúčtovat přijatou z O2 na částku 4 752 Kč? Zaúčtovala ji MD 501, 343 /DAL 321. Tato fa se neměla uhradit. Částka 99 Kč za modem bude fakturována ve 48 splátkách až v následujících fakturách za telefon. Domnívám se, že tento modem je koupen na úvěr. A tato faktura, když zatím není zaplacena, neměla být proúčtována do nákladů a ani nárokována DPH?

Přefakturace podílu na nákladech na připojení

ID26780 | | Ing. Jan Ployer

OSVČ, plátce DPH, pronajímá část nebytových prostor sloužících k podnikání jiné OSVČ plátci DPH. Z části je nemovitost využívána k podnikání také pronajímatelem. Pronajímatel na žádost nájemce sjednal navýšení příkonu u provozovatele distribuční soustavy a za navýšení příkonu pronajímatel uhradil distribuci podíl na oprávněných nákladech. Podíl na nákladech byl pronajímatelem uhrazen na základě smlouvy o připojení ve výši 12 000 Kč a distributor uvádí, že na tuto částku nebude vystavena faktura a podíl na nákladech nepodléhá DPH s tím, že smlouva slouží zároveň jako doklad k provedeným platbám. Pronajímatel a nájemce se v nájemní smlouvě dohodli, že pronajímatel zajistí nájemci potřebný příkon a nájemce se zavazuje pronajímateli zaplatit všechny vynaložené náklady spojené se zajištěním potřebného příkonu. Může tedy pronajímatel vystavit nájemci fakturu a přefakturovat podíl na nákladech ve výši 12 000 Kč s 0% DPH? Je třeba na faktuře uvést, že fakturovaná částka nepodléhá DPH? K navýšení příkonu musel také pronajímatel objednat a zaplatit potřebné revize. Revize poskytoval neplátce DPH. Lze tedy revize přefakturovat, také bez DPH nebo musí být zatíženy DPH? Jak tyto platby zachytí pronajímatel v daňové evidenci? Pronajímatel má nemovitost v obchodním majetku, podléhají tedy příjmy z pronájmu do příjmů dle § 7 zákona o dani z příjmů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru