Otázky s klíčovým slovem: Pronájem

počet otázek s klíčovým slovem : 782Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH - pronájem

ID24568 | | Ing. Jiří Nigrin

Český plátce provedl výstavbu bytových jednotek, záměrem bylo tyto byty prodat, a to v časové lhůtě do pěti let od data kolaudace, což se u většiny jednotek podařilo. DPH z veškerých souvisejících vstupů uplatnil plátce v plné výši. Plátce po kolaudaci inzeroval jednotky k prodeji, nicméně vhodný zájemce (fyzická osoba) se u zbylých dvou jednotek našel až po pěti letech od kolaudace, nyní se bude podepisovat smlouva. Od okamžiku kolaudace do okamžiku prodeje byly tyto dvě bytové jednotky pronajaty v osvobozeném režimu. Jakým způsobem má plátce narovnat současný stav? Má podat dodatečná daňová přiznání na poslední zdaňovací období u těch let, kdy byl realizován nájem a vždy vrátit 1/10 z částky alokovaných nárokovaných vstupů (některá období jsou již ale po prekluzi)? Nebo má v okamžiku prodeje jednotky vrátit celé DPH z uplatněných vstupů? Pomohlo by eventuálně, pokud by prodej bytové jednotky plátce zatížil v současném okamžiku DPH na výstupu?

Vznik povinnosti stát se plátcem DPH

ID24522 | | Ing. Jiří Nigrin

Jak se bude postupovat v následujícím případě: OSVČ se stane plátcem DPH od 10/2019 - jako občan pronajímá byt a také zahradu jiným občanům. Jak to bude s DPH u těchto pronájmů bytu a zahrady? Bude muset pronájmy u navýšit o DPH? Jak se postupuje u pronájmů pro plátce a neplátce v těchto případech?

Pronájem vozidla na Slovensku a srážková daň

ID24476 | | Ing. Jiří Vychopeň

Česká společnost pronajímá vozidlo slovenské společnosti. Příjem z pronájmu podléhá na Slovensku srážkové dani ve výši 10 %. Může česká společnost tuto srážkovou daň započíst na daňovou povinnost v tuzemsku v rámci svého daňového přiznání? Česká společnost má jednotlivá potvrzení o sražené dani na Slovensku.

Vzhledem k tomu, že jednotlivá potvrzení slovenského správce o zaplacení srážkové daně jsou v měně EUR, jaký kurz pro přepočet měny při uplatnění metody prostého zápočtu v rámci daňového přiznání se uplatní - kurz ČNB k bilančnímu dni nebo kurz ČNB ke dni platby srážkové daně či účetní kurz stanovený účetní jednotkou při zaúčtování srážkové daně?

Pořízení apartmánu

ID24464 | | Ing. Jan Ployer

Společnost, plátce DPH, kupuje nový apartmán, který zvažuje dlouhodobě pronajímat plátci DPH. Kupní smlouva je uzavřena na koupi „bytové jednotky“ a je v ní uvedena kupní cena + 15% DPH. V katastru nemovitostí je tato nemovitost vedena jako „objekt občanské vybavenosti“ a prodávající řeší „převod na bytový dům"“, tudíž přepis na kupujícího bude ještě nějakou dobu trvat. Nicméně kupující už hradí na své náklady některé dodělávky v apartmánu - instalace kuchyňské linky, elektroinstalace apod. Protože se jedná o služby v režimu přenesené daňové povinnosti - kupující z dodavatelských faktur odvádí 15% DPH, ale prozatím jej nenárokuje. Tyto částky budou navyšovat vstupní cenu apartmánu s možností dodatečného nároku na odpočet DPH? Dále je nakupováno i vybavení - postele, příbory atd. - je možno u těchto faktur uplatňovat DPH nebo až po zápisu vlastníka do katastru nemovitostí?

Prodej vybavení prodejny v souvislosti s ukončením činnosti novému nájemci

ID24441 | | Ing. Jiří Nigrin

Plátce DPH provozuje prodejny oděvů. Prodejny jsou v obchodních centrech a plátce je nájemcem prodejny. V roce 2018 provedl technické zhodnocení (uplatnil nárok na odpočet), které se souhlasem pronajímatele odepisoval. V roce 2019 v této provozovně ukončil činnost a s novým nájemcem se dohodl na přenechání technického zhodnocení za úplatu. Jedná se položkově dle smlouvy o výlohu, roletu, sádrokartonový podhled, sádrokartonové příčky, podlahy, toalety, klimatizace (včetně všech částí distribuční soustavy), elektrické rozvody, internetové rozvody. Co se týče DPH: Plátce bude vystavovat fakturu za všechny položky v režimu přenesené daňové povinnosti, nebo musí uplatnit daň na výstupu ve výši 21 %?

Pronájem nemovitosti - daňové výdaje

ID24219 | | Ing. Petra Konderlová

Firma, s. r. o, plátce DPH, si pronajala od fyzické osoby ubytovnu. Tato ubytovna je zatím se zárubněmi, ale bez dveří. Může si nájemce nakoupit dveře a dát si je do nákladů, nebo by to měl být náklad pronajímatele?

Daňové doklady (faktury) a pronájem nemovitostí podle § 9 zákona o daních z příjmů

ID24334 | | Ing. Petra Konderlová

Jsem občan, který má příjmy pouze z pronájmu svých nemovitostí. Vedu přehled o příjmech a výdajích v rámci § 9 zákona o dani z příjmů, nejsem plátce DPH. Někteří nájemci (firmy) požadují, abych jim zasílal daňové doklady - faktury na měsíční nájmy. Mohu tyto faktury vystavovat, když nejsem osobou podnikající?

Pronájem nemovité věci pojišťovacím zprostředkovatelem

ID23680 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Poplatník podniká jako pojišťovací zprostředkovatel, tato činnost je osvobozena od DPH, jinou činnost zatím nevykonává, takže není plátcem DPH, i když jeho obrat je kolem 2 milionů. Nyní by tento pojišťovací zprostředkovatel chtěl pronajímat byt v osobním vlastnictví a chatu. Tyto příjmy by zdaňoval v § 9 zákona o daních z příjmů a výdaje uplatňoval paušálem. Stane se touto činností plátcem DPH? Domnívám se, že nikoli, protože i pronájem je činnost osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, ale chci mít jistotu, že to tak skutečně je. Pokud by pojišťovací zprostředkovatel začal poskytovat ubytovací služby, což je živnost, tak podle mého názoru od první poskytnuté ubytovací služby by splnil podmínky pro registraci k DPH.

Stavební úpravy před kolaudací provedené budoucím nájemcem

ID24240 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jsme a. s. a uzavřeli jsme smlouvu o smlouvě budoucí na pronájem kanceláří v budově, která je ještě ve výstavbě. Současně jsme dostali možnost zasáhnout do stavebního uspořádání kanceláří. Po dokončení dojde k vyčíslení námi požadovaných úprav, tato hodnota bude snížena o částku, která byla na kanceláře původně určena, a případný rozdíl doplatíme. Jak tento doplatek zaúčtuji? Jak to je řešeno v zákoně o daních z příjmů a jak v zákoně o DPH? 

Automobil s. r. o. k výkonu činnosti živnostníka

ID24142 | | Ing. Martin Novák

Společnost s r. o. zabývající se výrobou (montáží) a opravami svítidel má ve svém majetku osobní automobil, který slouží 100% ke služebním účelům. Společnost spolupracuje s OSVČ, která se podílí na výrobě (montážích) svítidel, které jsou prováděny v sídle (dílně) společnosti. Nyní se vedení společnosti rozhodlo, že začne využívat tuto OSVČ také pro opravy a servisní zásahy (reklamace) svítidel v místě instalací těchto světel. Tzn. že to může být různě po ČR a Evropě. Zkrátka tam, kde byla světla v rámci projektů dodána a nyní vykazují potřebu opravy, servisu. Je možné pro tyto cesty poskytnout OSVČ zmíněný osobní automobil? Jestli je to možné za úplatu nebo bezplatně a je k tomu potřeba nějaká speciální smlouva, dohoda? A zda mohou veškeré náklady s tímto spojené být daňově uznatelnými náklady a lze z nich nárokovat odpočet DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru