Otázky s klíčovým slovem: Pronájem

počet otázek s klíčovým slovem : 837Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pronájem nemovitosti s nákladným vybavením, DPH

ID25861 | | Ing. Martin Novák

Společnost - plátce DPH, si pronajala prostory k podnikání. V prostorách po dohodě s majitelem provedla úpravy (technické zhodnocení a nákup vybavení) a vytvořila tam prádelnu/čistírnu. Tuto prádelnu/čistírnu chce nyní pronajmout jiné společnosti - neplátce DPH na základě podnájemní smlouvy. Jak jí má tento podnájem fakturovat, s nebo bez DPH? Jedná se o podnájem prostoru, který je ale zároveň vybaven a při tomto vybavování (nákupu vybavení, technického zhodnocování) společnost - plátce DPH uplatňovala ze všech plnění DPH.

Postoupení technického zhodnocení najatého majetku

ID25733 | | Ing. Jan Ployer

Nájemce hotelu (plátce DPH) se souhlasem pronajímatele provedl a odpisoval technické zhodnocení. Na základě smlouvy původní nájemce úplatně postoupil na nového nájemce práva a povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy vč. provedeného technického zhodnocení. Zhodnocení bylo pro účely stanovení náhrady oceněno zůstatkovou daňovou cenou u původního nájemce (uplatňoval zrychlené odpisy). Bude úplata za převod TZ podléhat DPH na výstupu? Hotel byl pořízen v roce 2000 a je u majitele zařazen v 5. odpisové skupině. Nový nájemce zařadí TZ do 5. nebo 6. odpisové skupiny?

Pronájem bytu

ID25720 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba má ve vlastnictví byt, na který má hypotéku, ale bydlí jinde a byt pronajímá. Může si v daňovém přiznání za pronájem tohoto bytu uplatnit úhrady za hypotéku na tento byt? Může si uplatnit úroky z hypotéky na tento byt, když slouží k pronájmu?

Nevrácená kauce - DPH

ID25684 | | Ing. Ladislav Pitner

OSVČ, plátce DPH uzavřel nájemní smlouvu na bytové prostory s běžným občanem. Nájemné je osvobozené plnění. Zároveň při převzetí prostor převzal kauci. Nyní je nájemní vztah ukončen, ale nájemce zanechal byt ve stavu vyžadujícím opravy. Kauce mu bude vrácena pouze z části, nebo vůbec, bude použita na uvedení prostor do původního stavu. Je pronajímatel, plátce DPH povinnen v tomto případě tyto opravy nájemci vyfakturovat se základní sazbou DPH a úhradu započítat s kaucí? Nebo postačí jednoduché vyúčtování kauce obsahujcí práce za co je kauce stržena a bude se v podstatě jednat o sankci? Potom by nevrácená kauce byla pouze předmětem daně z příjmu, ale ne DPH. 

Pronájem soukromého automobilu jednatelem do s. r. o.

ID25711 | | Ing. Martin Děrgel

Společník a zároveň jednatel vlastní jako občan automobil. Ten pronajímá do své s. r. o. za cenu obvyklou. 1) Může s. r. o. místo PHM a parkovného využít paušál 5 000 Kč za každý měsíc, kdy byl automoibl po celý měsíc v nájmu? Ostatní měsíce, kdy bylo pronajato pouze pár dní v měsíci, nelze žádný paušál využít? 2) Občan bude příjmy z pronájmu automobilu danit v § 9 ZDP, nebo si na pronájem musí založit ŽL a danit v § 7 ZDP?

Přechod ze skutečných nákladů na paušální - pronájem

ID25667 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud v 2019 a 2020 budu z pronájmů bytů jako fyzická osoba - nepodnikatel dle § 9 zákona o daních z příjmů uplatňovat skutečné výdaje, protože jsou ve výši 100 % příjmů, mohu v roce 2021 začít uplatňovat výdaje 30 % paušálem, když už výdaje žádné nebudou? 

Pronájem firemního vozidla

ID25568 | | Ing. Christian Žmolík

Může právnická osoba dlouhodobě pronajmout své firemní vozidlo OSVČ?

Odkup majetku nájemcem po provedeném technickém zhodnocení z pohledu DPH

ID25443 | | Ing. Martin Děrgel

Právnická osoba, plátce DPH (nájemce), má od vlastníka (pronajímatel) několik let pronajatou nemovitost. Na této nemovitosti provedl nájemce se souhlasem vlastníka technické zhodnocení (přibližně druhý rok nájmu). U přijatých plnění souvisejících s technickým zhodnocením uplatnil nájemce plný nárok na odpočet daně. Aktuálně se nájemce s pronajímatelem dohodli, že nájemce koupí předmět nájmu, tedy celou nemovitost. Okamžikem převodu vlastnického práva k nemovitosti z pronajímatele na nájemce dojde i k ukončení nájemní smlouvy. Vzniká k datu ukončení nájemní smlouvy zdanitelné plnění (teoreticky poskytnutí služby) od nájemce směrem k pronajímateli (nájemce odvádí daň na výstupu), podobně jako je to v situaci, kdy se ukončuje nájem a pronajímatel se s nájemcem z důvodu provedeného technického zhodnocení finančně vypořádají? Doplním, že pronajímatel bude prodávat nemovitosti nájemci včetně provedeného technického zhodnocení, neboť soukromoprávně se jedná o jednu věc? Z hlediska daně z příjmů se pak bude započítávat zůstatková cena provedeného technického zhodnocení s kupní cenou nemovitosti?

Služby spojené s užíváním najatých prostor sazba DPH

ID25574 | | Ing. Martin Novák

Dle nájemní smlouvy máme sjednáno za užívání pronajatých prostor vedle nájmu hradit paušální částku za služby spojené s užíváním pronajatých prostor. V nájemní smlouvě je vyjmenováno, že se jedná o úhradu za dodávky elektrické energie, tepla, vodného a točného a údržbu zeleně. Paušální úhrada není rozdělena na jednotlivé služby, je účtována jednou částkou a k ní je přičtena sazba DPH základní. Je možné tímto způsobem postupovat? Není povinností pronajímatele rozdělit platbu dle sazeb DPH, abychom neměli problém s uplatněním odpočtu DPH ze základní sazby, když se jedná o poskytnuté služby ve snížené sazbě?

Příjmy z nájemného

ID25545 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzické osobě, nepodnikateli, je nájemné ve výši 32 475 Kč za r. 2019 zaplacené v lednu 2020 (konkrétně na základě pokladního dokladu 17. 1. 2020). V jakém roce je třeba tyto příjmy z nájemného dát do daňového přiznání a zdanit?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru