Otázky s klíčovým slovem: Příspěvková organizace

počet otázek s klíčovým slovem : 544Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dar s účelovým určením

ID27321 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Dostali jsme finanční dar na účely školství a k podpoře školních aktivit – finančních nákladů na soutěž středních škol ve stavbě Stirlingova motoru. Dar jsme dostali zásluhou pana učitele, který se touto soutěží se žáky zabýval. Je možné z těchto účelových prostředků uhradit i cestovné a náhrady za stravu pro žáky, kteří se soutěže zúčastnili? Případně může se těmto žákům z výše uvedeného daru zaplatit i další občerstvení, případně nějaké odměny – dárky? Poraďte, jak můžeme výše uvedený dar plně využít pro daný účel?

Bezúplatné příjmy

ID26995 | | Ing. Zdeněk Morávek

Prosím o vysvětlení problematiky bezúplatných příjmů. Kdy je třeba o bezúplatném příjmu účtovat, kdy postačí pouze zachycení výše bezúplatného příjmu v daňovém přiznání daně z příjmu (na kterých řádcích) a kdy se bezúplatným příjmem z pohledu účetnictví a daní nemusím vůbec zabývat? Co vše by měla smlouva o poskytnutí bezúplatného plnění obsahovat, abychom mohli bezúplatný příjem zachytit v daňovém přiznání, případně o něm účtovat. Jsme veřejná vysoká škola. Většina poskytnutých bezúplatných plnění (zpravidla služeb) je poskytována pro naši hlavní činnost (vzdělávání). Je účel užití bezúplatného příjmu důležitý? Je rozdíl v postupu u bezúplatného příjmu pro hlavní (nehospodářskou) a doplňkovou (hospodářskou) činnost? Jako příklad bezúplatného plnění mohu uvést například služby kameramana, kostymérky nebo herecké výkony do studentských filmů, které jsou tvořeny v rámci výuky studentů na naší fakultě -audiovizuální tvorba. Vedle bezúplatných plnění probíhají i klasické nákupy služeb nutných pro tvorbu filmu. Jelikož jde o tvorbu filmů vlastní činností a nejsou určeny k obchodování, nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek ale přímo do nákladů a zachyceny v podrozvaze. Má být v tomto konkrétním případě účtováno i o bezúplatných příjmech? Pokud ano, jak má být zaúčtováno?

Stravování zaměstnanců v období pandemie

ID27058 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. V naší škole je i zařízení školní jídelny, takže stravování zaměstnanců je prováděno ve vlastní provozovně, zaměstnanec hradí jen cenu potravin, takže v podstatě za oběd platí asi 15 Kč a 15 Kč je příspěvek v FKSP. V současné době jsou školy uzavřeny z důvodu pandemie covid-19, takže naše školní jídelna nevaří. Poblíž je ale základní škola, její zřizovatel je obec, a ta nám obědy může poskytovat. Tedy pro některé zaměstnance, kteří stále do školy docházejí. Nebo mají distanční formu výuky a jsou místní. Obědy v této škole stojí asi Kč 70. Ptám se, jak správně postupovat? My chceme po základní škole, aby nám vždy na konci měsíce vystavila fakturu na adresu naší školy, jejíž přílohou bude seznam zaměstnanců a počty odebraných obědů. Tuto fakturu chceme uhradit z FKSP. Můžeme celou částku uhradit a po zaměstnancích nic nepožadovat, nebo po nich máme požadovat alespoň tu částku, kterou za obědy platí u nás? Co je prosím správně? Také bych se chtěla zeptat, v případě, že bychom zakoupili stravenky, jakou část si z nich musí platit zaměstnanec, nebo nemusí platit nic? 

Odebrání osobního ohodnocení

ID27146 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jsme příspěvková organizace, divadlo. Potřebujeme poradit, jak postupovat v případě, že u některých zaměstnanců zanikly důvody, při kterých bylo přiznáno osobního ohodnocení. Vedoucí zaměstnanci při kontrole plnění úkolů provedli zhodnocení a chtějí odebrat či snížit osobní ohodnocení. Jak prosím postupovat, abychom se nedostali do problémů? Jak dlouho dopředu musí být zaměstnanec seznámen se skutečností, že mu bude sníženo či odebráno osobní ohodnocení, jelikož pominuly důvody jeho přiznání? Zároveň došlo ke zhoršení pracovních výsledků. Musí být sdělena doba, na jakou dobu je osobní ohodnocení odebráno či sníženo nebo raději neuvádět?

Daňové odpisy u příspěvkové organizace zřízené obcí

ID27067 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme základní škola. Musím řešit u dlouhodobého majetku dobu odpisování dle daně z příjmu právnických osob nebo si určím počet let odpisování dle reálné životnosti a tyto účetní odpisy jsou zároveň daňovými náklady?

Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance

ID26905 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Jako zaměstnavatel jsme zrušili dne 7. 9. 2020 pracovní poměr bez udání důvodu zaměstnanci ve zkušební době s určením ukončení pracovního poměru ke dni 30. 9. 2020, přičemž pracovní poměr vznikl 1. 7. 2020 na dobu určitou do 31. 12. 2020 a den 30. 9. 2020 je poslední den zkušební doby. Zaměstnanec zrušení pracovního poměru převzal 11. 9. 2020. Dne 29. 9. 2020 jsme obdrželi oznámení o počátku pracovní neschopnosti zaměstnance (od něj samého i od lékaře). Za jaké období náleží zaměstnanci náhrada za pracovní neschopnost od zaměstnavatele a kdy je v tomto případě ukončen pracovní poměr?

Krytí ztráty u příspěvkové organizace

ID26899 | | Ing. Zdeněk Morávek

Příspěvková organizace v roce 2019 skončila se ztrátou, jelikož neměla ani v rezervním fondu žádné prostředky ke krytí této ztráty. Ztráta v roce 2020 zůstává v rozvaze na účtu 432 minusem. V srpnu 2020 organizace obdržela od zřizovatele finanční prostředky vysloveně určené ke krytí ztráty. Jak správně účtovat?

Zaúčtování slev, slevových kuponů a akcí 2+1 zdarma

ID26825 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jak zaúčtovat poskytnuté slevy, slevové kupony či akce 2+1 zdarma. Jsme škola, příspěvková organizace, účtujeme způsobem B, nejsme plátci DPH. Uvedu příklady: na faktuře je uvedena cena materiálu/majetku se slevou např. 10 %. Na slevu od prodejce nemáme darovací smlouvu, na faktuře je pouze vyčíslení uvedeného procenta slevy, či cena před slevou a po slevě (vč. výše poskytnuté slevy). Příjem faktury za materiál po slevě 10%: 45 Kč - MD 501/D 321, zaúčtování výše slevy 5 Kč - MD 501/D 649. Příjem faktury za nástěnku (evidence DDHM) po slevě 10 %: 4500 Kč - 558/321, zaúčtování výše slevy 500 Kč - 558/649, evidence majetku DDHM ve výši 5000 Kč - 028/088. Jsou takovéto postupy správné? Pokud ano, postupovat takto i v případě poskytnutých slevových kuponů např. ve výši 100 Kč či akce 2+1 zdarma? - např. faktura 3000 Kč za nástěnky 2+1 zdarma – cena jedné nástěnky je 1000 Kč, nebo 1500 Kč? V jaké ceně nástěnky zaúčtovat a zaevidovat do majetku? Pokud uvedený postup správný není, jak promítnout v účetnictví poskytnutí slev? 

Nárok na stravenky - noční směna

ID26708 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme příspěvková organizace, kde máme své závodní stravování. Obědy se vydávají v době od 12:00 hod. do 14:45 hod. Ovšem vrátní, kteří pracují v nepřetržitém režimu a mají i noční směny v době od 17:00 - do 7:00 hod., nemají možnost využít tohoto závodního stravování. Mohou si zakoupit stravenku pouze za neděli, kdy je kuchyně zavřena. Může organizace těmto zaměstnancům zajistit stravenky i na dny, kdy mají noční směny? 

Technické zhodnocení do 40 000 Kč za rok

ID26144 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola,příspěvková organizace zřízená krajem. Na jedné z budov proběhlo technické zhodnocení – výměna dvou dveří za vrata za 15 000 Kč. Další technické zhodnocení již v letošním roce na této budově neproběhne. Tato částka je hrazena z provozních prostředků školy. Musíme tento náklad dát v daňovém přiznání jako daňové neúčinný? My předpokládáme, že ne, neboť jak z pohledu daňového, tak účetního se jedná o technické zhodnocení do 40 000 Kč.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru