Otázky s klíčovým slovem: Přenesená daňová povinnost (DPH)

počet otázek s klíčovým slovem : 215Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přeúčtování mobilních poplatků

ID23868 | | Ing. Petra Konderlová

Jsme společnost s. r. o., plátce DPH. Operátor nám fakturuje mobilní poplatky měsíčně včetně DPH - tuto si uplatňujeme v daňovém přiznání na vstupu. Našemu bývalému zaměstnanci chceme ponechat naše firemní číslo. Měsíčně mu budeme fakturovat poplatky, které nám operátor účtuje dle jednotlivých čísel, v plné výši, včetně DPH kterou v daňovém přiznání odvedeme na vstupu. Zaměstnanec není plátcem DPH. Zúčtování by bylo pouze přes účty 395 a 343. Setkala jsem se s názorem, že při této přefakturaci je nutno uplatnit režim přenesené daňové povinnosti. Je tomu tak, nebo je možné použít navrhovaný způsob účtování?

Daň z přidané hodnoty - stavební práce

ID23851 | | Ing. Ladislav Pitner

Náš dodavatel stavebních prací vystavoval v roce 2018 faktury jako neplátce DPH. Finanční úřad mu k 26. 1. 2019 přiznal registraci k DPH, a to zpětně od 1. 5. 2018. V březnu 2019 mi přinesl opravené faktury za minulý rok, a to v režimu přenesené povinnosti. Jakou povinnost mám teď já jako odběratel? Musím podat následná kontrolní hlášení a dodatečná přiznání k DPH, ve kterých doplním do pol. B1 a do ř. 10 a 43 tyto daňové doklady, nebo lze využít § 104 odst. 1 zákona o DPH a doplnit je v kontrolním hlášení a přiznání, které budu řádně podávat za 3/2019 (moje daňová povinnost se díky PDP nezmění)? Datum zdanitelného plnění uvedu takové, jaké je na daňových dokladech.

Zpětná registrace k DPH z pohledu odběratele

ID23724 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme stavební firma. Kontaktoval nás jeden z našich dodavatelů, že loni neuhlídal obrat a musel se zpětně registrovat k DPH. Plátcem DPH se stal od 1. 6. 2018. Jedná se o plnění v režimu PDP. Vzhledem k tomu, že režim PDP nelze použít zpětně (§ 92a odst. 3 ZDPH), dodavatel přišel s opravenými původními fakturami, kde je vyčísleno DPH. DPH je součástí původní fakturované částky - tento postup má prý odsouhlasený FÚ, tzn. původní faktura za plnění od neplátce v hodnotě 60 500 Kč, opravená faktura v hodnotě 50 000 Kč + DPH 10 500 Kč. Naše firma se v rámci dobrých vztahů s dodavatelem dohodla, že mu zaplatíme DPH, které si zpětně uplatníme. Je tento postup možný? Jak postupovat z pohledu odběratele? Původní faktury prostě nahradím opravenými a podám dodatečná přiznání DPH a následná kontrolní hlášení? A jak účtovat vyrovnání DPH mezi námi a dodavatelem?

 

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období

ID23644 | | Ing. Ladislav Pitner

Je možné interpretovat znění § 104 odst. 1 zákona o DPH tak, že v případě obdržení dokladu v režimu přenesené povinnosti může odběratel bez sankcí tento doklad uvést do kontrolního hlášení v jiném (následujícím) období než do jakého doklad spadá svým datem uskutečnění zdanitelného plnění za předpokladu, že výše daně se tímto nezmění, a to i s odstupem například 6 měsíců? 

Příjem z pronájmu prostoru na webovém portálu pro reklamu Google

ID23664 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s. r. o., plátce DPH, vlastní několik webových portálů pro svojí vlastní činnost. Na těchto portálech poskytuje prostor pro reklamu společnosti Google, od které každý měsíc dostává „odměnu“ (za počet kliknutí). Jak správně řešit tuto problematiku z hlediska DPH? Podle mne je to služba poskytnutá osobě registrované v jiném členském státě EU (Irsko), tudíž vystavíme daňovou pohledávku s tím, že DPH bude přeneseno na odběratele, tj. Googlu do Irska. Je tento postup správný?

DPH 2019 ve sdružení

ID23323 | | RNDr. Libor Fiala

Prosím o radu, jak postupovat od 1. 1. 2019 při DPH u sdružení tří fyzických osob. Dosud byl pověřen vedením daňové evidence za sdružení a také evidencí DPH jeden z členů. Nyní by měl každý ze členů podávat a odvádět DPH ze svého podílu. Pokud je možná varianta, že daňové doklady budou i nadále psané na jednoho z účastníka sdružení a následně rozúčtovány, jak konkrétně postupovat? Je možné všechny doklady za čtvrtletí přeúčtovat jedním souhrnným dokladem? Jak postupovat u uskutečnění i přijetí zdanitelného plnění, která jsou v režimu přenesené daňové povinnosti? Např. faktura vystavená v režimu přenesené daňové povinnosti na částku 100 000 Kč - vystaví pověřený člen sdružení, a následně přefakturuje 2/3 této faktury dalším členům - bude zde už fakturovat pro tyto členy 66 666 + DPH? Tady už asi režim přenesení nebude možné použít? Totéž u faktur přijatých, které jsou v tomto režimu?

Prominutí pohledávky

ID23357 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci. V prosinci 2017 poskytl drobné stavební práce právnické osobě vedoucí účetnictví. Na tuto službu vystavil fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti. Tato právnická osoba je dlouhodobým spolehlivým obchodním partnerem, částka nebyla velká, tak se menší časová prodleva ve splatnosti neřešila. Až po několika měsících se zjistilo, že tato právnická osoba fakturu u sebe neeviduje a už nechtěla otevírat uzavřené účetní období a obě strany se dohodly, že o neuhrazenou částku navýší příští zdanitelné plnění. DPH měl odvést odběratel, který svůj závazek neeviduje. Jak tuto situaci napravit, když odběratel starou fakturu přijmout, odvést daň a otevřít uzavřené období nechce?

Služba z EU od neplátce DPH

ID23324 | | Ing. Martin Svoboda

Naše společnost (plátce DPH v ČR) přijala dodavatelskou fakturu za služby od společnosti z Velké Británie (obdoba naší s. r. o.) za zprostředkování zakázky. Angličani nám nesdělili jejich VAT s tím, že nejsou plátci DPH. Jak máme nyní postupovat a kam v daňovém přiznání přijatou službu uvést? Vztahuje se na ní tedy také reverse charge?

Faktura za palety

ID23283 | | Ing. Matěj Nešleha

Český dopravce, plátce DPH nevrátil včas palety použité při uskutečnění své přepravy. Německý zákazník mu na tyto palety zaslal fakturu v režimu reverse-charge. Faktura obsahuje počet palet x cena za kus + poplatek (asi za výpočet, nebo za vystavení faktury). V této fázi se vlastně jedná o nákup drobného majetku, poplatek vstupuje do ceny palet a DPH je vypořádáno na řádku 3 (pořízení zboží) a 43. Pokud jsou palety následně vráceny, německý partner zašle "dobropis" zpravidla jen na palety. Znovu se vypořádá DPH v režimu reverse-charge s mínusem. Je možné poplatek (518) účtovat zvlášť a palety (501) zvlášť? Je nutné v tomto případě "dodanění" poplatku provést na řádku 5 (služba)?

Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti

ID23247 | | Ing. Ladislav Pitner

Montér, který nám fakturuje v režimu přenesené daňové povinnosti, nám v 12/2018 doručil faktury v režimu přenesené daňové povinnosti s DUZP od 1/2018 do 12/2018. Je možné tyto faktury dát do DPH za 12/2018 ?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru