Otázky s klíčovým slovem: Přenesená daňová povinnost (DPH)

počet otázek s klíčovým slovem : 263Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup a přeprava zboží EU

ID27481 | | Ing. Martin Novák

Nakupujeme vozy v EU a následně je prodáváme do Německa. Naše firma je plátcem DPH v Česku. V tomto případě jsme pořídili nové vozy na Slovensku a prodali je do Německa. Vozy byly přepraveny přímo ze Slovenska do Německa. Přeprava je domluvena naší firmou a vozy přepravila společnost z Bulharska, plátce DPH v Bulharsku. Faktura za přepravu je vystavena touto bulharskou firmou na naší firmu v režimu reverse charge. Následně tuto přepravu přefakturuji německé firmě plátce DPH v Německu, která od nás vozy nakupuje. Postupuji správně, když v tomto případě u nákupu a prodeje vozů používám třístranný obchod a u přefakturace přepravy režim reverse charge? 

Přenesená daňová povinnost při montážích - opravy elektráren

ID27324 | | Ing. Martin Svoboda

Provádíme montážní práce, resp. opravy elektráren (konkrétně žíhání lopatek na turbínách), totéž opravy na továrních potrubích. Vše je v CZ-CPA 41-43. klasifikaci produkce. Jenže v číselnících se píše o výstavbě. Vztahuje se přenesená daňová povinnost i na opravy těchto elektráren a průmyslových budov - potrubí, kotle apod.? Kdo je zodpovědný za správné zařazení, zda jde o "pdp"? My jako dodavatel nebo odběratel, protože raději uplatňujeme DPH ve zvýšené sazbě a odběratel nám faktury vrací, že někdy jde o "pdp" a někdy nejde.

DPH při slevě

ID27310 | | Ing. Martin Novák

Stavební firma má uzavřenou s objednatelem smlouvu o dílo např. na 10 000 Kč bez DPH, fakurace je v přenesené povinnosti. Jeden z bodů smlouvy říká: objednatel poskytne zhotoviteli zařízení staveniště (voda, elektřina, používání sociálního zařízení) a za toto je zhotovitel povinen poskytnou slevu z ceny díla bez DPH ve výši 1 %. Fakturace bude ponížena o uvedenou slevu. Jak bude vypadat fakturace? 1. položka- stavební práce 10 000 Kč, 2. položka - sleva dle smlouvy o dílo -100 Kč, výsledná částka 9 900 Kč celé v přenesené povinnosti?

Přestavba budovy - přenesená daňová povinnost a sazba DPH

ID27272 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme stavební firma, plátci DPH. Pro jinou stavební firmu realizujeme zakázku přestavby budovy základní školy na bytové jednotky. Fakturujeme v přenesené daňové povinnosti. Sazbu DPH jsme neřešili, i když investor mi sdělil, že odvádí a uplatňuje 15 %. Nyní jsme přijali fakturu od našeho subdodavatele za dodávku a montáž čistírny odpadních vod, jde o přenesenou daňovou povinnost a sazbu budu muset uvést. Myslím si, že by to mělo být 21 %, protože se vychází ze stavu budovy zapsané v katastru nemovitostí nyní, a to je stavba pro občanskou vybavenost i když do budoucna půjde o stavbu pro bydlení - bytový dům, to ale asi až po kolaudaci. Je můj názor správný? Také by mě zajímalo, zda je správně, že já na daňových dokladech v přenesené daňové povinnosti sazbu neuvádím.

Firemní vozidlo poskytnuté zaměstnanci a pořizovací cena pro 1%

ID27200 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. zakoupila vozidlo v EU a vyčíslila DPH v rámci reverse charge na vstupu i výstupu. Toto vozidlo využívá zaměstnanec služebně i soukromě. Jak stanovit pořizovací cenu vozidla k přidanění 1 % ve mzdě? Připočítá se k částce na faktuře i DPH z reverse charge?

Vykázání pořízení zahraničního zboží od plátce z jiného členského státu v přiznání k DPH

ID27197 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme česká s. r. o. a nakupujeme zboží od německé firmy s registrací k DPH pouze v Německu, zboží ze zahraničí, z Číny. Zboží je dopraveno z Číny přímo do tuzemska. Proclení do ČR provádíme my. Z našeho pohledu by se měl vztah mezi námi a německou firmou posuzovat jako o plnění mimo EU a my vykázat v přiznání dovoz. Na dokladu od německé společnosti je ale informace o aplikaci reverse charge. Jakým způsobem máme vykázat v přiznání k DPH?

Služba na Slovensku české firmy s DIČ SK pro českého plátce DPH

ID27239 | | Ing. Martin Novák

Česká firma, která je plátcem DPH na Slovensku a má slovenské IČ DPH, poskytuje českému plátci DPH službu na Slovensku. Vystaví ji se slovenským IČ DPH, protože je plnění na Slovensku, ovšem s reverse charge, je to tak?

DPH u nákupu ze Švýcarska

ID27130 | | Pavla Hadrabová

Společnost s r. o. vydražila přes aukční portál pásové rypadlo ze Švýcarska. Fakturu má včetně svýcarské DPH. Z celní správy má doklad pro příjemce, kde je výpočet poplatků 21 % z částky. Co s tím máme dělat? To je informace pro nás, jaký bude odvod DPH zde FÚ nebo kvůli poplatkům cla? A pokud ano, tak jak budu účtovat fakturu (DPH): částka zaplacená byla 289 970 Kč bankou, ale z celního úřadu je info 279 364 Kč a 21 % 58 666,44 Kč? Na které řádky to vstoupí a bude i nárok na odpočet? Nebo se bude muset žádat Švýcarsko pro vratku? Z EU jsme vždy řešili reverse charge, ale se Švýcarskem jako zemí, která není v EU, nemáme zkušenost.

Mezinárodní zasilatelství, pokuty, opoždění režim DPH

ID26883 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma má předmět podnikání mezinárodní zasilatelství. Nevlastní nákladní automobil a jen obchoduje s přepravou na portálech s přepravou. Nakoupí dopravu a prodá ji. " V praxi to funguje tak, že nějaká firma požaduje přepravu z místa X do bodu Y a dá poptávku firmě, která s ní spolupracuje a je spediční firma, ta tuto poptávku posune do poptávkového portálu přeprav, kterých je celoevropsky několik a může na to zareagovat nejen přepravce, ale i tento obchodník s dopravou. Prodej dopravy pak fakturuje až na základě dokladu CMR a objednávek od zákazníka." Pokud se přeprodej dopravy nestihne včas nebo vznikne nějaká škoda, tak mezi firmami je řetězově fakturováno další netypické plnění, Někdy se jedná fakturaci za nevrácené palety, kterou nejčastěji firma obdrží od odběratele a potom toto vyfakturuje na dopravce v obdobné částce. Dále se jedná obdobně o fakturaci za zpoždění nebo čekací dobu z různých důvodů - a to i např., že řidič měl promile a nemohl řídit. Jedná se v těchto případech o pokuty, které nejsou předmětem DPH a nebo se jedná o ekonomická plnění, které se mezi subjekty z EU mají vykazovat standardně na ř. 21 a v souhrnném hlášení. Většinou fakturaci za nevrácené palety nebo zpoždění posuzujeme jako pokutu, která není předmětem daně DPH (ale druhá strana z EU občas uvádí ve fakturaci odkaz na zákon s reverse charge) a naopak fakturu za čekání (waiting time for unloading place) na odběratele bych přednostně posuzoval spíš jako ekonomické plnění a v tomto režimu i fakturoval na dodavatele. Děláme tyto věci správně? Popřípadě jakým režimem DPH by se tyto věci měly správně řešit.

Přenesená daňová povinnost - vybavení hřiště

ID26933 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme firma, která provádí rekonstrukce fotbalových hřišť. A máme zakázku, kde se provádí rekonstrukce hřiště (hloubková drenáž, výměna trávníku) + vybavení hřiště brankami, jejichž konstrukce je částečně zabetonována v zemi. To vše jsme fakturovali s přenesenou daní jako stavební práce. Kdyby vybavení hřiště (branky) nebyly pevně zabudované v zemi a byly by pouze položeny na hřišti, mohli bychom také fakturovat s přenesenou daní v rámci rekonstrukce hřiště nebo zda bylo to mělo být fakturováno zvlášť s DPH 21%. Vše na jedné faktuře. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru