Otázky s klíčovým slovem: Pozemky

počet otázek s klíčovým slovem : 380Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zaplacená daň z nemovitosti

ID25034 | | Ing. Jan Ployer

Podnikající zemědělec má pronajaté pozemky. Mimo cenu pronájmu platí pronajímateli i daň z nemovitosti za tyto pozemky. Je pro něj tato zaplacená daň daňovým výdajem?

Plátce daně z nemovitých věcí - vlastník stát

ID25007 | | JUDr. Alena Koutná

Stát (Česká republika), kterou zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastní pozemek, není však zapsán v katastru nemovitostí. Stát však vystupuje jako vlastník a vybírá za předmětné nemovitosti (pozemky, budovy) nájem. Na stát majetek přešel rozhodnutím soudu o zabrání věci.

1. Kdo platí daň z pozemků a daň staveb a jednotek – vlastník zapsaný v katastru nemovitostí, stát, nebo nájemce?

2. Kdo bude platit daň z daň z pozemků a daň staveb a jednotek poté, co bude v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník stát?

3. Kdo a do kdy bude podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Dále bych se rád dotázal na vliv např. tohoto rozhodnutí NSS 1Asf 54/2012-40, cituji: „Silniční daň je totiž vybudována právě na formálním stavu zápisů v registru vozidel. … Takovýto formální přístup vymezení jednotlivých konstrukčních prvků daně je u majetkových daní obvyklý. Stačí poukázat na zákon … o daní z nemovitostí, a jeho úzkou návaznost na obsah zápisů v katastru nemovitostí. Ostatně evidence vybraných druhů majetku historicky vznikly mj. jako podklad pro vybírání berní (např. rustikální katastry, tereziánské a josefínské katastry …). … Je-li tedy určitá daň konstruována tak, že zohledňuje toliko formální stav zápisu v evidence, nikoliv skutečné majetkové vztahy do evidence nepromítnuté, nelze hovořit o přepjatém formalismu.“

Výše uvedené by znamenalo, že nelze uplatnit § 8 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, tzn. zásadu materiální pravdy a povinnost správce daně respektovat skutečný stav věci, nikoliv formálně právní – alespoň tedy u pozemků?

Investice - plynová boudička

ID24988 | | Ing. Christian Žmolík

Jsme s. r. o. Obecní úřad v obci zaváděl plyn. Nabídl nám vybudování boudičky na plyn v hodnotě 17 000 Kč. Bylo to již v roce 2013. Zaúčtovali jsme ji na účet 042-Investice. Jelikož jsme postavili bioplynovou elektrárnu, plyn již zavádět nebudeme. Boudička tam stále stojí. Jak dále účtovat? 

Prodej pozemku u soukromé osoby

ID24979 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba vlastní pozemek (jak zemědělskou půdu, tak stavební > pozemek) 20 let, pozemek není zařazen do obchodního majetku a ani nikdy nebyl. Bude prodej osvobozen od daně z příjmů, a pokud cena bude vyšší než 5 mil., je povinnost tuto skutečnost oznámit správci daně?

Fyzická osoba - nepodnikatel a prodej pozemků včetně stavby

ID24896 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba, syn, nabyla letošním roce pozemky od svého otce darováním. Syn by chtěl tento pozemek využít k tomu, že na něm postaví rodinný dům a následně ho prodá. Prodejní cena bude vyšší než 1 mil. Kč. Bude muset občan odvést z prodejní hodnoty domu DPH ve výši 15 % ( obytná plocha do 300 m2)? Další otázka souvisí s plátcovstvím DPH, kterým dnem se občan stává plátcem DPH až po prodeji, kdy obdrží částku vyšší než 1 mil. Kč, takže do 15 dnů podá žádost o plátcovství, a od následujícího měsíce se stává plátcem DPH ze zákona? Ale, jestliže do jednoho roku od vzniku plátcovství žádný podobný prodej výstavby rodinného domu či prodej stavebního pozemku neučiní, bude podávat nulové přiznání k DPH? Na závěr: Při prodeji bude muset syn také zaplatit daň z příjmů podle § 10, kde uplatní veškeré výdaje/náklady proti prodejní ceně. Otázkou je, zda do výdajů může zahrnout pozemek, který dostal darem od otce, domnívám se, že nikoliv, nejednalo se úplatné nabytí? Ostatní zaplacené výdaje spojené s výstavbou rodinného domu budou moci být ve výdajích proti prodejní ceně. 

Účtování geometrického plánu

ID24853 | | Ing. et Ing., Mgr. et Mgr. Richard Blatný, FINS., IOM.

Společnost s r. o. realizovala na svých pozemcích stavbu a po kolaudaci před podáním na katastrální úřad si nechala vypracovat geometrický plán sloučení pozemků vč. vyznačení budovy, vymezení ostatní plochy – ostatní komunikace a ostatní plochy – zeleň. Náklad na geometrický plán je ve výši 55 000 Kč. Jedná se o provozní náklad, výdaj související s pořízením stavby nebo se zvýší hodnota pozemku?

Ocenění nemovitostí

ID24902 | | Ing. et Ing., Mgr. et Mgr. Richard Blatný, FINS., IOM.

Společnost s r. o. koupila nemovité věci od insolvenčního správce a chce je zařadit do majetku. V tomto případě není nutný znalecký posudek pro stanovení daně z nabytí nemovitých věcí. Lze v účetnictví rozdělit pořizovací cenu stavby a pozemku na základě odhadu realitní kanceláře nebo stačí tuto cenu rozdělit již v kupní smlouvě? Nebo není jiná možnost než nechat vypracovat znalecký posudek?

Pozemky stavební a nestavební - práce na pozemcích, možnost odpočtu DPH

ID24660 | | Ing. Jan Ployer

Společnost, plátce DPH, koupila několik pozemků (na sebe navazujících). Některé jsou určené k zastavění - mají přípojky, některé jsou biokoridor. Do budoucna se bude na pozemcích (stavebních) buď stavět, nebo se prodají. Pozemky v současné době společnost upravuje - probíhají tam nějaké práce - navážení štěrku, srovnávání terénu apod. Faktury za práce jsou včetně DPH. Může nárokovat odpočet DPH? A pokud ano, tak u všech pozemků, nebo pouze stavebních? 

Těžba dřeva

ID24618 | | Ing. Jan Ployer

Právnická osoba podniká v oboru těžby dřeva a jeho prodeje (dřevo vykoupila a prodala). Nyní nakoupila lesní pozemky se vzrostlým lesním porostem, dřevo vytěžila a prodala. Ráda by uplatnila do nákladů část kupní ceny lesních pozemků v hodnotě vzrostlého porostu. Dle mého názoru to není možné, pořizovací cenu může uplatnit až při prodeji lesního pozemku a cenu nelze dělit na cenu pozemku a cenu lesa. Jaké další náklady by společnost mohla uplatnit kromě nákladů za vytěžení a dopravu? Mohla by např. uplatnit jednorázově do nákladů výdaje za znovu zalesnění pozemku?

Zdanění darovaného pozemku

ID24612 | | Ing. Jiří Vychopeň

Dědic ze závěti můj otec, zdědil od své tetičky zemědělský pozemek. Usnesení nabylo plné moci zápisem do katastru nemovitostí v září 2019, kdy vzápětí otec daruje dceři pozemek v roce 2019 ve stejné výměře a zřejmě dojde i k nabytí právní moci na přelomu roku 2020. Jak postupovat z hlediska zdanění u mého otce a u mě, jeho dcery, z hlediska daně z příjmů a ostatních daní? Tento pozemek nebyl a nebude zahrnut do podnikání. Celý tento proces proběhne mezi dvěma nepodnikajícími osobami.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru