Otázky s klíčovým slovem: Pozemky

počet otázek s klíčovým slovem : 413Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vyřazení pozemků z obchodního majetku, zúžení SJM a následný jeho prodej

ID26959 | | Ing. Jan Kašpar

OSVČ zemědělec vede podvojné účetnictví má jeho obchodním majetku (OM) pozemky, jejichž koupě je datována 5 let tomu zpětně, kde je kupujícím on a manželka a nabývají pozemky do SJM. Pozemky vložil neprodleně po nabytí do SJM do svého OM manžel. Jelikož ale ne všechny pozemky obhospodařuje, plánoval již při koupi, že prodá pozemky pod stavbou, která je cizího vlastníka. Čekal 5 let, jak mu poradil náš předchůdce, ovšem zapomněli na to, že pozemky jsou stále po celou dobu v jeho OM a po jejich vyjmutí z OM majetku by se pro osvobození počítal další časový test 5 let. V případě, že se by pozemky vyřadily z OM manžela, posléze by manželé zúžili SJM o tyto pozemky ve prospěch manželky a následně by je pak prodala manželka, mohlo by se jednat o osvobozené plnění u manželky ? Vypořádání SJM by nebylo předmětem daně § 3 písm. c), tj. zúžení SJM. Podle § 10 odst 2 příjmy plynoucí ze SJM se daní u toho, kdo je měl zahrnuty v obchodním majetku a tato podmínka by po zúžení SJM o tyto pozemky nebyla naplněna a nešlo by při prodeji o příjmy plynoucí se SJM. Příjem z prodeje pozemků by danila manželka jako výhradní vlastník. Manželka není spolupracující osobou a ani nikdy pozemky neměla ve svém OM. Pozemky měl v OM manžel, který zdaňuje podle § 7, je plátce DPH a vede podvojné účetnictví. Mohli bychom tímto postupem, tj. vyřazení z OM manžela, následné zúžení SJM ve prospěch manželky o tyto pozemky a realizací prodeje pozemků manželkou dospět k tomu, že 5 letý časový test by se dal počítat od data koupě pozemků u manželky u celé plochy pozemků i v případě, že by prodávajícím jako výhradní vlastník pozemků byla pak ona, byť by nabyla celou plochu pozemků zúžením SJM až nyní? Ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) hovoří o datu vypořádání spoluvlastnictví, a to zúžení SJM není, tudíž se domnívám, že dle tohoto ustanovení se prodej manželkou posuzovat nebude. Jak vyplývá z ustanovení § 4 odst. 2 doba mezi nabytím a prodejem podle odst. 1 písm. a) a b) se nepřerušuje, pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo mimo jiné k vypořádání společného jmění manželů. Ale právě v důsledku té kombinace s obchodním majetkem manžela si ejsem jista. V § 4 odst. 1 písm. b) bod 1 vylučuje z osvobození mj. případ, kdy nemovitost byla zahrnuta v obchodním majetku. Lze toto chápat tak, že se jedná o jakékoliv zahrnutí do obchodního majetku obecně, tj. kohokoliv? Nebo lze vyčíst z tohoto znění, že by se posuzoval „obchodní majetek poplatníka“ jako takového, v tomto případě OM prodávajícího a zdaňujícího příjem z prodeje a tím by již v okamžiku prodeje byla manželka. Nebo se toto znění vztahuje z té nemovité věci jako takové? Pak by se podle mého názoru ale muselo čekat i u všech ostatních nemovitostí, které např. byly nabyty koupí od prodávajícího, který by měl tyto nemovitosti zahrnuty v obchodním majetku. Je možné usoudit, že v případě koupě nemovitosti do SJM, následné vložení do OM manžela a posléze vyjmutí z OM manžela, zúžení SJM o tyto pozemky ve prospěch manželky a následný prodej těchto pozemků manželkou, lze posoudit jako osvobozené plnění, když mezi koupí a prodejem těchto pozemků uplynulo 5 let? 

Pronájmy od 1. 1 2021 - § 56a zákona o DPH

ID26946 | | Ing. Martin Svoboda

Od 1. 1. 2021 u bytů nesmím podnikatelům pronajímat obytné prostory pro podnikání s DPH (jsem fyzická osoba, plátce DPH, a příjmy zdaňuji v § 9). Jak budu fakturovat samostatný pozemek, který si ode mě pronajímá sběrna? Ve výpisu z katastru nemovitostí je zapsáno "pozemek". 

Prodej pozemku a nemovitosti - § 10 zákona o dani z příjmu

ID26890 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba v roce 2013 zakoupila pozemek. Na tomto pozemku započala v roce 2018 stavět rodinný dům. Z osobních důvodů však letos pozemek i rodinný dům na něm prodala. V kupní smlouvě byla zvlášť uvedena cena za pozemek a zvlášť za rodinný dům. Jak to bude s případným osvobozením od daně z příjmu? Nabízí se, že by pozemek mohl být narozdíl od rodinného domu od daně z příjmu osvobozen? Do daňového přiznání by pak vstupovaly jen příjmy z prodeje rodinného domu, což by bylo pro dotyčnou osobu daňově výhodné. 

Nárok na odpočet DPH - pořízení stavby bez stavebního povolení

ID26884 | | Ing. Ladislav Pitner

Pořídili jsme montovanou halu na pronajatém pozemku, na kterou nám dodavatel vystavil daňový doklad v režimku přenesené daňové povinnosti. DPH na výstupu jsme vyměřili a uplatnili si odpočet daně na vstupu. Až následně se zjistilo, že na halu mělo být vydáno stavební povolení. V současné chvíli probíhá stavební řízení, ale žádost o stavební povolení podal majitel pozemku. Máme prosím i za této situace zachován nárok na odpočet DPH z pořízení této stavby, kterou využíváme jako sklad?

DPH dodání nemovité věci - pozemek

ID26787 | | Ing. Jan Ployer

Prodali jsme výrobní areál s pozemky a nešťastně jsme měli ve smlouvě uvedeno jen DPH u výrobního areálu. Při zpracování přiznání k DPH jsem DPH odvedla i z ceny pozemku a vystavila danový doklad odběrateli, který jej neakceptoval. Dle odběratele pozemky DPH nepodléhají. Já pozemky hodnotila jako funkční celek spojený se stavbou. Pozemky jsou o celkové výměře 10249 m2. Výrobní areál stojí na pozemku o výměře 3019 m2, dále je zde manipulační plocha o výměře 2478 m2, zastavěné plochy a nádvoří (zbořeniště) o výměře 931 m2 a ostatní plocha o výměře 3821 m2. Potřebovala bych se lépe orientovat co brát jako funkční celek spojený se stavbou. Zda sem lze zahrnout vše kromě ostatní plochy, která by tedy byla od DPH osvobozena? Nebo DPH podléhá pouze pozemek zastavěn výrobním areálem? 

Zahrada nabytá darem a dědictví

ID26685 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zahradu nabyla matka a otec darem. Mají 2 děti a otec (3 dědicové) po úmrtí matky nárok na 1/2 zahrady v dědickém řízení? Jak lze vypořádat zahradu? Je to mimo dědictví?

Postup v případě vyměření a zaplacení poplatku za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě po uvedení stavebního díla do užívání

ID26587 | | Ing. Jan Ployer

Obracíme se na vás s dotazem o stanovisko k postupu v případě vyměření a zaplacení poplatku za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě po uvedení stavebního díla do užívání. Z důvodu nedořešení a následného opominutí ze strany příslušných orgánů došlo k situaci, že společnost neobdržela výměr za trvalé odnětí zemědělské půdy v průběhu a ani po uvedení do užívání příslušného stavebního díla. Poplatek za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě bude vyměřen a zaplacen až nyní. Dle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku mimo jiné i právě výše uvedené odvody, přičemž v tomto odstavci je stanoveno do doby uvedené v § 7, odst. 11. § 7, odst. 11 pak definuje uvedení pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání (aktivaci) v případě stavebního díla splněním povinností stanovenými právními předpisy (v tomto případě kolaudační rozhodnutí). Kolaudační rozhodnutí a tím i uvedení do užívání již proběhlo, z důvodu nevyměření poplatků za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě nemohly být tyto poplatky ve vstupní ceně zohledněny. Aktivují se nyní dodatečně odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě do hodnoty investice (zvýšení vstupní ceny) nebo s ohledem na jejich vyměření a zaplacení až po uvedení stavebního díla do užívání se již účtují do nákladů? Pokud ano, jak je to s jejich daňovou uznatelností? 

Vinice, dotace a zařazení majetku

ID26479 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma obdržela rozhodnutí od SZIF, že se ji poskytuje finanční podpora na opatření ""Změna odrůdové skladby vinice"" pro díl půdního bloku. (pro upřesnění: pozemek není ve vlastnictví firmy, ale má ho pronajatý od fyzické osoby) Firma zatím má nedokončenou investici vinice (pozemkové úpravy, výsadba a pořízení sazenic vinné révy atd.) na účtě 042. Může tuto podporu chápat jako snížení účtu 042 a tedy implicitně snížení pořizovací ceny pro účetnictví i snížení vstupní ceny majetku pro účely daňového odepisování? V jakém roce je možné začít odepisovat tento majetek? Zatím jsme našli, že až po dosažení plodonosného stáří vinic. (různé u různých odrůd). Mohu se tímto řídit?

Vstupní cena majetku

ID26482 | | Ing. Petra Konderlová

Koupili jsme v 04/2020 garáž s pozemkem. V 06/2020 jsme nechali odhadnout cenu zvlášť garáže a zvlášť pozemku, abychom mohli správně majetek zařadit. Je možné poplatek odhad ve výši 1 800 Kč zaúčtovat na účet 518 nebo je součástí vstupní ceny majetku? 

Osvobození od daně z pozemků podle § 4 odst. 1, h12)

ID26452 | | Ing. Jan Kašpar

Síť rozvodu tepla (která je ve vlastnictví výrobce tepla, který je současně i distributorem) se nachází jak pod povrchem pozemku (např. v kolektoru), tak i nad pozemkem na nosné konstrukci. Jak se vypočítá část příslušného pozemku pro osvobození podle § 4 odst. 1 písm. h) bod 12 v případě, že se jedná o podzemní vedení a v případě nadzemního vedení?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru