Otázky s klíčovým slovem: Pozemky

počet otázek s klíčovým slovem : 425Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Rozdělení pozemku

ID27777 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zažádala jsem Státní pozemkový úřad o směnu pozemků. Směna byla schválena, ale byla jsem vyzvána k dodání Geometrického plánu s povolením stavebního úřadu na rozdělení pozemku. Pozemek mnou nabízený do směny je veliký a tak jsem samozřejmě nabídla jen část svého pozemku. Proto to rozdělení. Nyní mám však problém, že pozemek je sice plošně velký, ale je úzký a tak nejde udělat cesta k zadnímu pozemku. Stavební úřad říká, že povolení na rozdělení pozemku může dát jen v případě, že bude na oba pozemky přístupová cesta z veřejné komunikace. V současné době ale stejně na můj pozemek není přístup z veřejné komunikace. část cesty je sice města, ale větší část je dnes již soukromých vlastníků, čili na pozemek, který chci dělit není přístup z veřejné komunikace. Je nějaká možnost, aby dle zákona mi bylo umožněno, za účelem směny pozemků se SPÚ, můj pozemek rozdělit? 

Osvobození prodeje stavebního pozemku

ID27573 | | RNDr. Libor Fiala

Lze od daně z příjmů FO osvobodit prodej stavebního, dosud nezastavěného pozemku, který poplatník vlastní 4 roky s tím, že získané prostředky využije pro uspokojení vlastních bytových potřeb? Z textu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) to chápu, že lze osvobodit jen pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou, ale o samotném pozemku se již nepíše. 

Daň z nemovitých věcí - orná půda

ID27467 | | Ing. Jan Kašpar

Jaká výměra pozemku orné půdy se použije pro zjištění základu daně v případě, že poplatníkem je uživatel podle § 3 odst. 4 zákona o dani z nemovitých věcí - výměra pozemku uvedená v katastru nemovitostí nebo překryv uvedený v LPIS? 

DPH u příjmu z pronájmu pozemku/není v obchodním majetku

ID27658 | | Ing. Martin Novák

Jsem plátce DPH, zemědělský podnikatel, pěstuji vinnou révu na vlastních pozemcích a vyrábím víno. Dále vlastním zemědělskou půdu, kterou nemám zahrnutou v obchodním majetku, příjem daním dle § 9 (je to správně?), tu pronajímám ji jiné zemědělské firmě, která je také plátce DPH. Podléhá tento příjem z pronájmu pozemku, který nemám v obchodním majetku odvodu DPH? Pokud ano, jaká sazba DPH?

Prodej zasíťovaných pozemků a daňové řešení

ID27433 | | Ing. Jan Ployer

Tuzemská společnost s ručením omezených nakoupila pozemky a provedla jejich zasíťování a poté tyto zasíťované pozemky postupně prodává. Jak správně účtovat pořízení sítí - vodovod, kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení,... účtuje se na zásoby nebo na účet 042. Jak řešit daňově, když např. pozemky jsou již prodány, avšak sítě jsou sice zkolaudovány, ale zatím nepředány obci, vodárnám apod.. Výdaje na pořízení sítí se uplatní v nákladech až v momentě předání sítí a výnosy z prodeje zasíťovaných pozemků jsou např. již v předcházejícím zdaňovacím období - lze řešit časovým rozlišením výnosů?

Fyzická osoba - záloha - prodej pozemků

ID27265 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba nepodnikající pořídila v roce 2016 (listopad) pozemky, s úmyslem budoucí výstavby RD, v roce 2020 ( březen) se rozhodla k odprodání části pozemků a obdržela zálohu na budoucí prodej pozemků, do konce roku 2020 nenastanou žádné další skutečnosti, prosím o sdělení, zda se záloha na budoucí prodej považuje za zdanitelný příjem dle § 10, v případě, že ano jaká výše ze vstupní ceny prodávaných pozemků je nákladem oproti záloze a jak je to z osvobozením z prodeje.

Nákup a prodej pozemků a nemovitosti - zdanění

ID27401 | | Ing. Jan Kašpar

OSVČ zakoupila v 5/2018 jako soukromá, nepodnikající osoba pozemek za účelem výstavby rodinného domu k vlastnímu bydlení (za cca 1 mil. Kč). V 6/2020 tento pozemek ale prodala (za cca 2 mil. Kč) a v 7/2020 koupila jiný pozemek (za cca 1,2 mil. Kč) za stejným účelem. Dále pak, opět jako soukromá osoba, v 11/2020 koupila byt (za cca 2,6 mil. Kč). Tento byt využije buď k vlastnímu bydlení nebo jej poskytne k dočasnému bydlení rodičům. Jak bude postupovat, v souvislosti s uvedeným, při zdanění příjmů (jak vypočte daň z příjmů) a jaké musí podat další přiznání v souvislosti s těmito nákupy a prodeji?

Prodej nemovitosti postavené na darovaném pozemku

ID27414 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba dostala v roce 10/2017 darem pozemek od rodičů, na kterém postavila rodinný dům pro vlastní bydlení. Tento dům ale musela letos z finančních důvodů prodat a následně koupila pro vlastní bydlení byt. Bude muset zaplatit daň z příjmů z prodeje domu? Případně co vše může odečíst z prodejní ceny domu, aby zjistila základ pro daň? Jakým způsobem bude tyto výdaje prokazovat? Může ke snížení základu daně použít jednotlivé faktury za výstavbu domu? Může oproti příjmu za prodej domu použít i kupní cenu bytu? Platí se daň z nemovitostí i v případě získání pozemku darováním od rodičů? Jaká další přiznání a daně musí podat a zaplatit v této souvislosti? A v jaké výši? Jaké jsou termíny pro podání případných přiznání a jejich úhrady?

Prodej stavebního pozemku

ID27277 | | Ing. Ladislav Pitner

OSVČ, plátce DPH, podniká v oboru vedení účetnictví. Zakoupila před 2 lety jeden větší pozemek na okraji obce. Tento pozemek je podle územního plánu určen k zastavění. Nyní má zájemce o tento pozemek a zvažuje, zda pozemek prodá jako jeden celek v původním stavu jednomu zájemci, nebo zda jej rozparceluje a prodá jednotlivě. Doposud neprovedla žádné kroky za účelem rozparcelování pozemků, ani nepodala žádnou žádost, nebo jiné podání v souvislosti s uvedeným pozemkem.

Domníváme se, že pokud prodá uvedený pozemek jako celek, neuskutečňuje ekonomickou činnost a prodej pozemku nepodléhá DPH. Pokud ale pozemky rozparceluje, došlo již k uskutečnění ekonomické činnosti a prodej bude podléhat DPH. Je toto možné potvrdit, případně okomentovat?

Prosím ještě o vyjádření, kde začíná v tomto případě ekonomická činnost? Již např. dotazem na možnost rozparcelování pozemku, nebo dotazem na správce sítí, zda je možné na pozemcích stavět, nebo až podání žádosti o stavební povolení?

Odstupné za zkrácení doby nájmu pozemků

ID27234 | | Ing. Jan Ployer

Jsme zemědělská firma. Máme pronajaté pozemky od majitelů. S nimi máme sepsanou pachtovní smlouvu s desetiletou výpovědní dobou. Tyto pozemky jsou v průmyslové zóně, kraj se rozhodl pozemky od majitelů vykoupit na výstavbu v roce 2019. Jelikož se vše zdrželo, tyto pozemky nám následně kraj pronajal. Současně se zavázal nám vyplatit odstupné - cituji: "Smluvní strany se dohodly tak, že závazkový vztah založený smlouvou bude nejpozději k 30. 9. 2020 ze strany kraje zrušen a zanikne tak, a to zaplacením odstupného ve prospěch Firmy, ve výši XXX Kč. Kraj se zavazuje, že odstupné ve výši XXX Kč vyplatí v termínu nejpozději do 30. 9. 2020 ve prospěch firmy." Finance již máme na učtu. Na pozemcích dále hospodaříme, jelikož výstavba průmyslové zóny je ve zdržení. Podléhá odstupné DPH? Kdy zaúčtovat odstupné do tržeb (nejedná se o zanedbatelnou částku)? K vydání pozemků tedy ještě nedošlo, dle ukončených smluv od lidí máme vyčíslený ušlý zisk na jednotlivé roky. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru