Otázky s klíčovým slovem: Pozemky

počet otázek s klíčovým slovem : 402Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pozemek z hlediska DPH

ID26214 | | Ing. Jan Ployer

V průběhu vlastnictví pozemku došlo ke změně územního plánu města. Pozemek je nově označen jako : Plochy bydlení- v rodinných domech. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, je tak také využíván ( propachtován zemědělcům). Jedná se z hlediska DPH o pozemek stavební ? Děkuji za odpověď.

Bezdůvodné obohacení

ID26290 | | Ing. Jiří Vychopeň

Tuzemská společnost s ručením omezeným koupila od obce pozemky, v kupní smlouvě je mimo jiné uvedeno, že kupující se rovněž zavazuje uhradit částku 30 000 Kč jako bezdůvodné obohacení za užívaní nemovitých věcí bez právního důvodu. Jak toto bezdůvodné obohacení zaúčtovat, jedná se o součást pořizovací ceny pozemku nebo o nedaňový náklad?

Daně při prodeji pozemku

ID26227 | | Ing. Jan Kašpar

Jaké daně musí zaplatit sousedé, když si prodávají část pozemku? Vlastník pozemku prodá 80 m2 sousedovi - bude platit daň z příjmů fyzických osob, je možné od této daně osvobodit? Jaké doloží náklady, jaká bude sazba daně? Nový nabyvatel pozemku platí daň z nabytí nemovitostí, nebo už je zrušena pro všechny? Do kdy platí toto ustanovení o zrušení daně? Nemusí mít posudek pro finanční úřad, aby doložil kupní cenu pozemku? 

Uplatnění DPH

ID26087 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost, plátce DPH je vlastníkem bytového domu (zahrnutý v obchodním majetku). Dům využívá pro svou hlavní ekonomickou činnost a zároveň v domě pronajímá byty (osvobozené DPH). Pozemek u domu je oplocen, zídku pod plotem bylo potřeba zpevnit. Společnost nakoupila písek, terasové zahradní tvárnice a zídku nechala opravit. Stavební práce byly provedeny společností-neplátce DPH. Oprava zídky včetně práce a materiálu stála 5 000 Kč. Má společnost nárok na odpočet DPH z nakoupeného materiálu? Pokud ano, bude DPH kráceno?

 

Položení zámkové dlažby na pronajatém pozemku

ID26022 | | Ing. Matěj Nešleha

Tuzemská společnost s ručením omezeným má pronajaté skladové prostory s přilehlým pozemkem. Společnost si pronajatý pozemek se souhlasem pronajímatele upravila a položila na něj zámkovou dlažbu pro parkování svých vozidel. Jak daňově řešit položení zámkové dlažby?

Nezdanitelná částka z titulu bytové potřeby

ID25941 | | Ing. Jiří Vychopeň

V roce 2019 jsem koupili pozemek za 1 000 000 Kč - následně ho financovali v témže roce - 200 000 Kč z vlastních zdrojů, 500 000 Kč překlenovací úvěr a 300 000 hypotéka. Celková výše hypotéky je na 3 000 000 Kč a ta je čerpána ještě nyní v roce 2020 a pravděpodobně bude dočerpána v roce 2021 na samotnou výstavbu rodinného domku. Pozemek má celkem rozlohu 1 000 m2. Zastavěná plocha rodinného domu má rozlohu 100 m2, tj. 10 % zastavěné plochy na pozemku. 1) Potřebuji poradit, zda se najde v zákoně o daních z příjmů ustanovení, které říká, že je nutné uhrazené úroky z hypotéky z roku 2019 poměrově krátit - poměr pozemku x zastavěná plocha? Úřednice z berního úřadu nám řekla, že nelze uplatnit celé úroky jako odpočet daně, ale pouze poměrem k zastavěné ploše, tj. pouze úroky ve výši 10 %. Je toto pravda? Pokud ano, kde toto najde v zákona o daních z příjmů a pokud ne, jak se můžeme bránit? Nebo je na místě sledovat - jaký je to druh pozemku těch 1 000m2 např. trvalý travní porost či orná půda atd.? 2) A dále pokud je nutné v roce 2019 poměrově úroky krátit, pak budu krátit zaplacené úroky i v roce 2020? 

Sazba DPH - výměna podloží parkoviště

ID25919 | | Ing. Ladislav Pitner

Jaká sazba DPH by měla být uplatněna u výměny podloží v prostoru venkovního parkoviště u bytového domu pro sociální bydlení? Výměna podloží zahrnuje odstranění nevhodného podloží včetně uložení na skládku a zásyp novou zeminou včetně zhutnění. Práce fakturujeme dle objednávky, ale dále budeme dle smlouvy o dílo provádět výstavbu bytového domu a ta bude zahrnovat i kompletní stavbu venkovního parkoviště. Parkoviště je součástí pozemku, na kterém bude postaven bytový dům pro sociální bydlení. Výměna podloží se provádí, protože zemina nemá dostačující únosnost, zemina se nahradí štěrkem a na tomto podkladu pak bude postaveno parkoviště se zámkovou dlažbou, které bude sloužit pro potřeby bytového domu.

Prodej zasíťovaných pozemků nevložených do obchodního majetku

ID25856 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba, působící i jako OSVČ, před více než 5 lety nakoupila pozemky, které jsou nyní zařazeny do územního plánu jako stavební a nyní na nich provádí zasíťování. Pozemky nebyly zařazeny do obchodního majetku, občan je koupil jako FO nepodnikatel a i zasíťování provádí mimo svou podnikatelskou činnost. Bude prodej zasíťovaných pozemků osvobozený od daně z příjmů? Případně bude zdaněný v § 7 nebo § 10 ZDP?

DPH u prodeje zasíťovaných pozemků nezahrnutých do obchodního majetku

ID25836 | | Ing. Martin Svoboda

Občan, plátce DPH, před 10 lety nakoupil pozemky, které byly časem zařazeny do územního plánu a nyní na nich provádí zasíťování. Pozemky nebyly zařazeny do podnikání, koupil je jako FO nepodnikatel. Bude prodej zasíťovaných pozemků podléhat odvodu DPH?

DPH u pozemku

ID25761 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma Stavební s. r. o., vlastní pozemek, zahradu, která je v majetku firmy. V okolí pozemku jsou související pozemky a stavby ve vlastnictví fyzické osoby. Po dohodě z hlediska účelnosti, přistoupila firma s. r. o. k prodeji pozemku do vlastnictví fyzické osoby. Pozemek z pohledu katastru tvoří funkční celek se stavbou. Související, navazující, využitelný pro stavbu bez ohledu na vlastnické vazby. Z pohledu s. r. o., z hlediska kupní ceny, jde o pozemek samostatný, pro firmu nevyužitelný, pro firmu žádný funkční celek se stavbou netvoří. Jde tedy o prodej pozemku se sazbou 0 - 15 - 21 % DPH. Domníváme se, že pro s. r. o. jde o pozemek s osvobozeným plněním. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru