Otázky s klíčovým slovem: Pohledávky

počet otázek s klíčovým slovem : 779Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH - nedobytná pohledávka

ID25510 | | Ing. Ladislav Pitner

Naše společnost, plátce DPH eviduje pohledávky za dlužníkem (jinou českou společností, rovněž plátcem DPH). Společnost pozbyla živnostenská oprávnění, následně státní zastupitelství vyzvalo tuto společnost a jejího společníka k doplnění předmětu podnikání, nicméně zde nebyla žádná reakce. Soud poté jmenoval likvidátora, ten vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky, což jsme učinili. V srpnu byla předložena soudu konečná zpráva, že společnost nemá žádný majetek s návrhem na výmaz této společnosti. Soud společnost v září vymazal. Máme tedy jednozačně nedobytnou pohledávku, kterou již nikdy nevymůžeme. Máme nějakou možnost jak opravit základ daně podle § 46 a násl. zákona o DPH (registrace platná k DPH byla do dne předcházející dni výmazu)? 

Insolvenční řízení - opravná položka k pohledávce

ID25358 | | Ing. Matěj Nešleha

Máme pohledávku ve výši cca 500 000 Kč. Splatná byla v 7/2017. Prokazatelně jsme upomínali dlužníka, který slibuje, že uhradí. Část pohledávky zaplatil naposledy v 1/2019. Od té doby nic. Nikdo s námi nekomunikuje. Chtěli jsme tedy vytvořit opravnou položku a začít postupně tuto pohledávku odpisovat. Ale od 5/2019 je firma v insolvenčním řízení. Přihlásili jsme tedy naši pohledávku k soudu do tohoto řízení. Částka i se zákonnými úroky je cca 562 000 Kč. Celou částku pohledávky ve výši 500.000 Kč jsme dali na účet 391 Opravná položka k pohledávkám. Nyní v 1/2020 jsme obdrželi od soudu usnesení, že se zjišťuje úpadek. Co přesně doložit soudu, jaká zajišťovací práva uplatníme na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách? Jak dále postupovat, aby mohla být pohledávka daňově odepsána (zda máme čekat na soud nebo již můžeme odepisovat)? V případě daňového odepisování, jak postupovat, termíny, částky, vyplňování v daňovém přiznání, případně další informace?

Odpis pohledávky v insolvenčním řízení

ID25405 | | Ing. Ivana Pilařová

K promlčení pohledávek uznaných v insolvenčním řízení by mělo dojít 22. 6. 2020 (splatnost byla 22. 6. 2016). Insolvenční řízení stále ještě probíhá, ale již 4 roky se nic neděje. Na pohledávky jsem vytvořila opravné položky do výše 100 %. Musím pohledávky odepsat před promlčením, aby byl odpis daňově účinný, nebo mám vést opravnou položku dál až do ukončení insolevnčního řízení?

Záloha zahraniční firmě z roku 2014

ID25299 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2014 zaplatila naše firma zálohu polské firmě v částce 227 000 Kč, přes veškeré soudní tahanice jsme soudní jednání vzdali, neboť nám bylo řečeno, že by soudní výlohy byly dražší než výše jmenovaná částka. Chtěla bych tuto částku odepsat do nákladů, váhám s tím, zda je, nebo není daňově uznatelná? 

Odpis pohledávek

ID25195 | | Romana Smékalová

V saldokontu nezaplacených vydaných faktur evidujeme i drobné přeplatky faktur. Přeplatek pohledávky z roku 2010 ve výši 580,76 Kč (odběratel a. s.) a přeplatek pohledávky z roku 2013 ve výši 39,80 Kč (odběratel soukromá osoba). Mohu tyto přeplatky, které akciová společnost nevrátila a nebude je odběratelům vracet (odběratelé je nikdy neupomínali) vyřadit z evidence tímto zápisem MD 546/D 311 nebo MD 548/D 311 nedaňově?

Vypořádání jednatele s korunovou pokladnou firmy - platba v eurech

ID25191 | | Ing. Tomáš Brokl

Firma používá denní kurz ČNB a má pouze korunovou pokladnu. Některé faktury vystavuje v eurech a zákazníci je platí výhradně převodem na účet. Ovšem došlo v jednom případě k výjimce, bylo zaplaceno jednateli hotově 400 euro a jednatel peníze převzal s pokladním dokladem o přijetí peněz v eurech v hotovosti. Nyní s eury prozatím disponuje ve vlastní peněžence. Firma nechce zakládat eurovou pokladnu kvůli jedné transakci. Je to vůbec možné, aby jednatel vypořádal tuto platbu s korunovou pokladnou jeho firmy v korunách? Jaký kurz v tomto případě má být použit pro přepočet mezi jednatelem a pokladnou firmy za platbu 400 EUR? Kurz ČNB ze dne, kdy jednatel převzal peníze od zákazníka, nebo kurz ČNB ze dne, kdy jednatel se vypořádá s pokladnou firmy?

Převod části závodu na dceřinou společnost prodejem/nepeněžním vkladem/odštěpením

ID24927 | | Ing. Martin Bureš

Akciová společnost má část závodu (nemovitost a s ní spojené činnosti, pohledávky a závazky). Zvažuje úplatné postoupení této části závodu na nově vytvořenou dceřinou společnost. Jedná se o 3 možné varianty, je potřebné zajistit, aby zároveň s nemovitostí přešly i závazky a pohledávky: - prodej části závodu - vklad části závodu jako nepeněžitého vkladu - rozdělení společnosti odštěpením Jak se odlišují jednotlivé varianty z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně z nabytí nemovitých věcí? Co znamená nebo jak zajistit, aby převáděná část závodu splňovala definici samostatné ekonomické jednotky. Postačí, když je o ni účtováno v rámci společnosti na samostatných zakázkách? Co když součástí prodávaného/vkládaného/odštěpovaného závodu nejsou zaměstnanci? Je potřebné, aby představenstvo a valná hromada definovala a vyčlenila v rámci a.s. tyto prostory, tento majetek? Jakým způsobem uvedené provést? V daném případě se jedná o 2 parkovací domy, které na základě nájemní smlouvy provozuje cizí s r.o. Akciová společnost má ve svém účetnictví pouze výnosy z nájmu, případně náklady nad rámec běžné údržby. Splňují za daných skutečnosti tyto parkovací domy definici části závodu?

Přísudek - účtování

ID24920 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost se zabývá nákupem a vymáháním pohledávek soudní cestou. U pohledávek, které jsou nám přiznány soudně, tak nám soud zároveň přizná tz. přísudek - jakým způsobem máme o těchto přísudcích účtovat a k jakému okamžiku (je to náhrada škody nebo smluvní sankce)?

Pohledávka z prodeje závodu a úprava vyměřovacího základu na ZP při ukončení činnosti OSVČ

ID25105 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba, neplátce, ukončuje podnikatelskou činnost k 31. 12. 2019. Kromě příjmů z podnikání bude mít příjem na základě smlouvy o prodeji závodu, který v DAP za rok 2019 zahrne také do § 7 ZDP. Příjem z prodeje závodu ale obdrží na účet až v následujícím roce (2020). O neuhrazené pohledávky a závazky (zásoby nemá) z podnikatelské činnosti a prodeje závodu upraví základ daně z příjmů za rok 2019 a vyměřovací základ na sociální pojištění. Jak to bude s úpravou vyměřovacího základu na zdravotní pojištění, co se týče: 1. neuhrazených pohledávek (a závazků) z podnikání, 2. neuhrazené pohledávky z prodeje závodu?

Insolvenční řízení - oprava výše DPH

ID25055 | | Ing. Jan Matějka

Plátce DPH přihlásil pohledávky z let 2012 – 2014 do insolvenčního řízení (přihláška z prosince 2014). Asi polovina z těchto pohledávek byla dlužníkem a správcem v přezkumném řízení nicméně popřena. V měsících květen a červen 2015 klient provedl opravu výše DPH ve smyslu § 44 ZDPH v tehdy platném znění (2015) u všech přihlášených pohledávek. Po popření pohledávek podal klient incidenční žalobu a v soudním řízení dosud pokračuje. Je možné nějak stanovit lhůtu, do kdy správce daně může provést kontrolu měsíců, kdy byla oprava provedena? Vztahuje se na danou situaci ustanovení § 148 odst. 4 písm. b) daňového řádu?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru