Otázky s klíčovým slovem: Pohledávky

počet otázek s klíčovým slovem : 811Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Možnost vrácení DPH z pohledávek v insolvenci

ID26954 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma s. r. o. přihlásila do insolvenčního řízení dvě pohledávky. Vznik pohledávek byl dne 14. 12. 2018 a 16. 1. 2019. Usnesením KS dne 23. 7. 2019 byl zjištěn úpadek dlužnika a dne 23. 10. 2019 bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu. Obě pohledávky jsou řádně přihlášeny. Dlužník je k dnešnímu dni stále plátce DPH. Je možné ještě provést opravu DPH dle § 46 odst. 1 písm. c) zákona o DPH? 

Neuhrazené penále ve výnosech

ID26887 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost v roce 2018 vystavila jiné společnosti penále za pozdní úhradu faktury. Toto penále nebylo zaplaceno, ale společnost jej v účetnictví roku 2018 uvedla jako výnos. Se společností byl veden spor prostřednictvím rozhodčího soudu a nařízena exekuce na úhradu penále. Nicméně doposud žádné plnění z exekuce nevzniklo. Jak z účetnictví výnos z roku 2018 kompenzovat, když k penále nelze tvořit opravnou položku? Nepředpokládáme, že dojde prostřednictvím exekuce k nějakému plnění, ale částka je stále uvedena v pohledávkách. Jak se této pohledávky účetně zbavit a snížit si o ni daňový základ? Vystavit dobropis na penále?

Pohledávka za společníkem

ID26912 | | Ing. Martin Děrgel

Společník - jednatel s. r. o. uhradil v roce 2019 fakturu z účtu a fakturu neodevzdal ke zpracování do účetnictví. Platba z bankovního účtu byla v roce 2019 zaúčtována na účet 355-Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace. V letošním roce fakturu předal do účetnictví. Bylo by možné zaúčtovat fakturu z roku 2019 jako nedaňový výdaj v r. 2020 proti účtu 355? Nebo opravit rok 2019 a opravné daňové přiznání za rok 2019? DPH upatňovat nebude.

Uznání dluhu

ID26209 | | Ing. Martin Děrgel

Odběratel podepsal uznání dluhu. Uznaná částka se liší od té, co je v našem účetnictví. Je možné jednotlivé pohledávky v účetnictví, které tvoří uvedený dluh, přeúčtovat na jeden interní doklad a odepisovat částky, které dlužník postupně splácí, z tohoto dokladu?

Postoupení pohledávky za úplatu

ID26693 | | Ing. Ivana Pilařová

Postupitel, fyzická osoba, za 1 Kč postoupila pohledávky vůči třetí společnosti (právnické osobě) společnosti (postupníkovi). Pohledávky byly ve výši 200 000 Kč převedeny na postupníka za 1 Kč (uhrazeno převodem z účtu na účet). Vše proběhlo v roce 2019. Společnost nyní vlastní pohledávku vůči jiné právnické osobě. Zatím nedošlo ze strany „dlužníka“ k zaplacení této pohledávky. Jak zaúčtovat tuto pohledávku při jejím zakoupení/postoupení za 1 Kč a kdy se tato pohledávka promítne do zdanitelných příjmů - již v roce 2019, nebo až dojde k proplacení pohledávky?

Odepsání pohledávky za zaměstnancem

ID26861 | | Ing. Matěj Nešleha

Bývalý zaměstnanec, zaměstnán do 31. 8. 2018, zůstal dlužen podniku za nájem bytu za 6 měsíců, v částce 25 000 Kč. V roce 2019 jsem vytvořila daňovou opravnou položku k pohledávkám a tento rok chci pohledávku odepsat. Má nějaký vliv na daňovou uznatelnost odepsání pohledávky, když dlužník je bývalý zaměstnanec? Je zaměstnanec spojená, nebo jinak blízká osoba?

Datum splatnosti pro tvorbu opravné položky

ID26879 | | Ing. Jan Matějka

Společnost bude uplatňovat opravnou položku k pohledávce. Součástí faktury, která je předmětem pohledávky, byl splátkový kalendář. Faktura v neuhrazené výši 50 000 Kč měla být placena 5 splátkami, k 1. 2. 2018, 1. 3. 2018... vždy k 1. v měsíci. Faktura vystavena v lednu 2018. Od jakého data máme počítat dny pro tvorbu opravné položky, každou splátku zvlášť nebo k datu splatnosti první splátky? Odběratel nezaplatil ani jednu.

Mimosoudní vyrovnání

ID26757 | | Ing. Martin Děrgel

Firma "A" objednala u výrobce "B" materiál, na který vystavil výrobce zálohovou fakturu. Vzápětí si kupující firma A nákup rozmyslela a objednávku zrušila. Zálohová faktura nebyla uhrazena. Jelikož výrobce mezitím již objednaný materiál připravil k expedici (ustřihl kabel na míru), vyžadoval úhradu faktury, s čímž firma A nesouhlasila. Celý spor se dostal až k soudnímu jednání. Na radu právníka firma A (kupující) uhradila firmě B určitou částku jako mimosoudní vyrovnání. Je tato částka vyplacená jako mimosoudní vyrovnání pro firmu A daňově uznatelný náklad a jak ji zaúčtovat?

Prodej pohledávky

ID26715 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba vedoucí účetnictví má pohledávku z roku 2016 částečně neuhrazenou. Letos v červenci jsem vytvořila 100% daňovou opravnou položku MD 558/D 991. Nyní to vypadá, že bude možné pohledávku odprodat, zatím nevím za jakou cenu. Jde o fakturu vydanou. Mohla bych poprosit o podrobné zaúčtování těchto operací? 

Daňový odpis nedobytné pohledávky

ID26620 | | Ing. Matěj Nešleha

Naše společnost má za firmou XY (dlužník) pohledávku ve výši 2 475 000 Kč (bez DPH). Tuto pohledávku máme od dlužníka řádně potvrzenou. Pohledávka byla splatná 23. 7. 2019 a byla řádně přihlášena do insolvenčního řízení u příslušného soudu. Soud vyhlásil na dlužníka (na návrh jiného věřitele) konkurs. Toto konkursní řízení právě probíhá. Kdy (za jakých podmínek a jak velkou část dluhu) si můžeme daňově uplatnit do nákladů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru