Otázky s klíčovým slovem: Pohledávky

počet otázek s klíčovým slovem : 822Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Koupě části podniku a opravné položky

ID27469 | | Romana Smékalová

Lze pokračovat v tvorbě zákonných opravných položek (případně k následnému daňovému odpisu) k pohledavkám získaných v rámci nákupu části závodu? Vůči dlužníkům není vedeno soudní ani jiné vymáhací řízení.

DPH z nákupu auta při finanční činnosti

ID27448 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost "Dluhy s. r. o.", spravuje balík pohledávek pro klienty. Za tím účelem zaměstnává pracovníky, mzda bez DPH. Platí pronájem programu na evidenci, odpočet DPH. Hradí právní služby plátci DPH, odpočet DPH. Vymožené pohledávky člení na jistinu, která je jako depozitní příjem a převod majitelům pohledávek - mimo daňové příjmy a výdaje. Za činnost účtuje odměny, ze kterých odvádíme DPH. V tomto smyslu jde o 100 % DPH na vstupu a na výstup. Společník vložil do společnosti vklad, který na základě půjčky půjčil další společnosti na úrok. Tento úrok je součástí příjmů ke zdanění společnosti " Dluhy s. r. o.". Jde o činnost jednorázovou, příležitostnou, bez dalšího spravování a nákladů souvisejících. Společnost pořídila služební automobil a nyní se domníváme, že nárok na odpočet je v plné výši. Služební vozidlo je 100 % pro činnost spojenou s činností správy a vymáhání pohledávek?

Půjčka ze společnosti s. r. o.

ID27424 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme s. r. o. - jeden jednate = jeden společník, zároveň zaměstnanec. Půjčil si z firmy na týden 270 000 Kč. Je nutné sepsat k této půjčce smlouvu a stanovit úroky (v jaké výši) - nebo to řešit bezúročně, popř. to zaúčtovat jen jako pohledávku - 335/221 a smlouvu a úroky neřešit vůbec?

Paušální daň

ID27383 | | Josef Rajdl

Pokud se přihlásím do 10. 1. 2021 k nové paušální dani, musím k 31. 12. 2020 "dodanit" pohledávky? Ovlivní to nějak přiznání za rok 2020? 

Jednatel jako nový dlužník - cena obvyklá

ID27416 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost poskytla v roce 2018 zápůjčku fyzické osobě s úrokem a smluvní pokutou. Dluh byl zajištěn převodem družstevního podílu na byt v bytovém družstvu. V roce 2020 se stalo to, že jednatel tento dluh převzal na sebe, je novým dlužníkem a ve smlouvě o převzetí dluhu je částka vyšší než výše pohledávky s úroky a smluvní pokutou. Společnosti tím vzniká výnos - zřejmě ostatní provozní výnos 648. Je potřeba zkoumat cenu obvyklou celé transakce, když ve smlouvě o převzetí dluhu je částka pohledávky vyčíslená a je vyšší než cena pohledávky včetně příslušenství v účetnictví? Částka je vyšší z důvodu, že se dluh mezi původním dlužníkem a jednatelem započítává na kupní cenu převodu za byt, který si jednatel ponechává. Jednatel tedy nově dluží své společnosti tuto novou částku, je potřeba ji prozkoumávat z pohledu ceny obvyklé, když je vlastně "tržní" (kupní smlouva). Skutečně stačí z pohledu firmy zaúčtovat výnos 648 - novým dlužníkem je jednatel, který si závazek vypořádá zápočtem, v minulosti poskytl bezúročné zápůjčky společnosti.

Promlčení pohledávek

ID26769 | | Ing. Martin Děrgel

Kdy budou promlčeny tyto pohledávky?

1) Pohledávka 20 000 Kč vznikla 15. 3. 2016, 10. 11. 2019 byla zahájena exekuce, dosud nebyla ukončena.

2) Pohledávka 10 000 Kč vznikla 31. 5. 2015, 25. 6. 2019 byla skončena exekuce, pohledávka nebyla vymožena v plné výši.

3) Pohledávka 5 000 Kč vznikla 12. 8. 2016, 28. 9. 2019 rozsudek OS - dlužník má pohledávku uhradit, dosud tak neučinil.

4) Pohledávka 12 000 Kč vznikla 30. 9. 2015, dlužník je od 15. 8. 2017 v úpadku.

Propadnutí kauce na základě rezervační smlouvy, moment účtování do výnosů

ID27365 | | Ing. Ivana Pilařová

Půjčovna vybere peněžní kauci při sjednání rezervační smlouvy na půjčení věci v budoucím termínu. Smlouva funguje tak, že pokud si zákazník věc nepřevezme (a v ten moment nezaplatí půjčovné), tak kauce propadne. V jakém momentu máme účtovat do výnosů o propadení kauce - pokud je převzetí sjednáno na květen 2021, ale již v prosinci 2020 máme od druhé strany telefonickou informaci, že si věc nepřevezme. Domnívám se, že propadnutí kauce máme účtovat do výnosů až v květnu 2021, protože to vyplývá z rezervační smlouvy o propadení kauce. Propadení kauce budeme účtovat na 325.AE/648. Je postup správný?

Přeceňování pohledávek, závazků a bankovních účtů v průběhu roku

ID27212 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost používá měsíční kurz k 1. dni v měsíci. Takto má stanoveno ve směrnici. Rozhodlo se, že se pohledávky, závazky a bankovní účty bude oceňovat vždy k poslednímu dni v měsíci. Používali jsme tedy kurz s tímto měsícem spjatý, tedy např. přecenění bylo k 31. 10. kurzem k 1. 10. Ovšem nadřízený namítl, že by se měl použít kurz následujícího měsíce, tedy v našem příkladě přecenění by bylo k 31. 10. kurzem ze dne 1. 11. Samozřejmě s tím, že přecenění k 31. 12. by nemohlo být 1. 1. následujícího roku, taže by se to týkalo pouze 11 měsíců. S tím souvisí ještě dotaz, zda přecenění bankovních účtů lze považovat za realizovaný zisk - ztrátu? Měli jsme za to, že u pohledávek a závazků to jsou nerealizované zisky - ztráty ale na bankovních účtech nikoli. 

Přijatá platba postoupené pohledávky

ID27158 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost A vystavuje doklady za poskytnuté služby společnosti B. Společnost A má také uzavřenou smlouvu o postoupení pohledávek se společností C. Společnost B po obdržení faktury předá tuto fakturu společnosti C, která fakturu uhradí společnosti A, ale úhrada je ponížena o 4 % z faktury. Společnost A tak obdrží částku nižší než na kolik je faktura vystavena. Faktura bude zaúčtována MD 311/D 602 + 343 a bude odvedeno DPH. Po obdržení platby a jejím zaúčtování MD 221/D 311 bude stále na účtu 311 nedoplatek ve výši 4 % faktury, který si strhla společnost C při platbě. Jakým způsobem toto řešit účetně a z pohledu DPH u společnosti A?

Úrok z vymožené pohledávky

ID27118 | | Ing. Christian Žmolík

Společnosti s. r. o. vznikla pohledávka z titulu vystavené faktury pro odběratele (fyzická osoba) za instalatérské práce. Odběratel po splatnosti faktury, ani po několika upomínkách svůj závazek neuhradil. Společnost s. r. o., předala neuhrazenou pohledávku společnosti ,zabývající se vymáháním pohledávek. Ta na základě smlouvy (mezi ní a s. r. o.) postupně pohledávku vymohla. Dále vymohla i úrok. Účetní předepsala úrok z vymožené pohledávky na účet MD 221/D 645. Je tento způsob zaúčtování správný?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru