Otázky s klíčovým slovem: Pohledávky

počet otázek s klíčovým slovem : 839Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přerušení a znovuobnovení podnikání a Přehled na SP a ZP

ID28272 | | Ing. Marta Ženíšková

OSVČ přerušila v r. 2019 živnost. Protože evidovala neuhrazené pohledávky, dodanila je v DPFO a zároveň o ně zvýšila vyměřovací základ pro výpočet SP. Základ pro výpočet ZP o pohledávky nezvýšila, neboť dle jejího názoru toto zákon nestanoví. V 10/2020 OSVČ živnost obnovila. Část starých pohledávek jí v tomto roce dlužníci uhradili, v DE je zapsala jako příjmy bez vlivu na daň. Předpokládám, že v Přehledu na SP se tyto uhrazené pohledávky nijak neprojeví. Jak je to ale s vyměřovacím základem na ZP za r. 2020? - Musí v tomto roce navýšit vyměřovací základ pro ZP o příjmy za staré pohledávky? - Pokud ano, tak případě, že by již v Přehledu za r. 2019 navýšila základ o nezaplacené pohledávky, znamenalo by to, že v r. 2020 by se již úhrada těchto starých pohledávek nijak nepromítla?

Směnka, úroky, pohledávka

ID28017 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme s. r. o., na jaře jsme koupili směnku v hodnotě 23 mil. splatnou 14. 10. 2020 v hodnotě 23 689 419 Kč (úrok 6 %). Bohužel se firma vydávající směnku dostala do insolvence a směnka nám nebyla proplacena. V této době se budeme přihlašovat do insolvenčního řízení na tuto pohledávku. Jak správně zaúčtovat a zdanit v roce 2020? Bylo účtováno pouze o nákupu směnky 23 mil. MD 256/D 221. Je třeba zdanit úrok uvedený na směnce k 14. 10. nebo ho dopočítat až k 31. 12. 2020, protože přihlášení pohledávky proběhne až v 2021? Je nutno zdanit tyto úroky, i když je malá šance, že nám budou někdy proplaceny? Jak účtovat jistinu směnky, když v tuto chvíli netušíme v jaké hodnotě ani kdy nám bude proplacena?

Ukončení podnikání fyzické osoby

ID28014 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba ukončila své podnikání. Eviduje pohledávky, které bude dodaňovat. Ovlivní tyto pohledávky i přehledy na OSSZ a VZP? Platí se z těchto dodaněných pohledávek pojistné?

Opravná položka k pohledávce

ID28025 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost má pohledávku za jinou společností ve výši 800 067 Kč ( z roku 2016, 2017, 2017). Na tuto společnost bylo zahájeno insolvenční řízení a poté prohlášen konkurs, své pohledávky společnost nepřihlásila. Může na tyto pohledávky udělat za rok 2020 opravnou položku? V jaké výši? A bude daňově uznatelná?

Odpis pohledávky

ID28013 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsme s. r. o., plátce DPH, máme vystavené faktury za služby na Slovensko - taktéž plátci DPH. Faktury byly vystaveny na švagrovou a bratra našeho společníka = jednatele. Bohužel nám tyto faktury nebyly uhrazeny a už ani nebudou, jedná se o 11 faktur vystavených v období od 8/2017 - 02/2019 celkem za 55 000 Kč. Prosím o radu, co s těmito doklady dál. Předpokládám, že jelikož se jedná o spojené osoby, tak je zde jediná možnost, a to odepsat účetně, tj. nedaňově (MD 546/D 311). Je to, prosím, tak? Musím pak i v tomto případě tvořit opravné položky?

Faktoring pohledávek

ID27986 | | Ing. Martin Děrgel

Naše společnost uzavřela s bankou faktoringovou smlouvu, jejímž předmětem je prodej našich pohledávek před splatností (nejedná se o správu pohledávek, ale o skutečný prodej). Prodejní cena za pohledávku je nastavena na úrovni nomimální hodnoty pohledávky. Úhrada ze strany banky probíhá tak, že nám nejprve pošle 90 % hodnoty pohledávky a následně, v okamžiku, kdy dlužník uhradí na účet banky zbylých 10 % ceny pohledávky, tak je i nám poukázána tato částka (zmíněných 10 %). Nicméně banka si za tuto službu účtuje jednak poplatek za uzavření faktoringové smlouvy, poplatek ve výši procentuální hodnoty prodávaných pohledávek, ale také je nám strháván úrok z platby 90 % do okamžiku, než je nám doplacen celý zbytek - banka totiž nazývá platba 90 % jako tzv. advance payment, který nám úročí. Nyní jsme v zákoně o daních z příjmů našli ustanovení § 24 odst. 2 písm. s) ZDP, kde je uvedena omezující podmínka při postoupení pohledávky. V našem účetnictví máme proúčtováno prodej na účet 546 a výnos na 646 ve stejné výši, ale nevíme, zda ostatní náklady typu poplatku, úroku apod. mohou být pro nás daňově uznatelné. 

Překročení limitu paletového konta

ID27717 | | Ing. Martin Děrgel

Naše firma se zabývá autodopravou. Pro jednoho ze zákazníků jezdíme pravidelně, pro přepravy zboží používáme zákazníkovy palety. Máme u nich nastaveno konto, abychom nemuseli řešit každou paletu zvlášť. Nyní ale došlo k překročení tohoto konta a zákazník nám vyfakturoval náhradu škody za překročení paletového konta, jedná se o vysokou částku 900 000 Kč. Až mu palety vrátíme, vystaví nám na celou částku dobropis. Jak to účtovat? Přijde mi nesmyslné účtovat v roce 2020 částku 900 000 Kč do nákladů, když víme, že nám v roce 2021 bude dobropisována. 

Přerušení podnikání

ID27901 | | Ing. Jiří Nigrin

Jsem OSVČ, plátce DPH, používám výdaje procentem z příjmů. Dne 1. 9. 2020 jsem přerušil podnikání a nezahájil jsem ho do konce roku. Některé pohledávky jsem dostal zaplacené až po 1. 9. 2020. Mohu i u těchto příjmů uplatnit výdaj procentem z příjmů? 

Splácení postoupené pohledávky

ID27644 | | Ing. Martin Děrgel

Firma s. r. o. zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením. Od úřadu práce dostává příspěvky na jejich zaměstnávání. Tyto příspěvky dostává za čtvrtletí zpětně, ale o více než dva měsíce později po skončení čtvrtletí. Než peníze přijdou, firma si sjednala s platební institucí smlouvu o postoupení pohledávky na výplatu mezd. Ke smlouvě náleží i faktura, na které stojí provize dle smlouvy o postoupení pohledávky a tato faktura je odečtena od částky na smlouvě o postoupení pohledávky a konečná částka přichází na účet každý měsíc. Částku bude firma vracet navýšenou o úroky. Půjčené peníze jsou účtovány na MD 315/D 646 a MD 221/D 315. Když jsou vráceny zpět, bude to přes jaký účet prosím? Domnívám se, že nelze použít účet č. 546. Nemělo by být účtováno jen jako nějaká půjčka, půjde do výnosů?

Nákup souboru pohledávek v aukci

ID27869 | | Ing. Christian Žmolík

Naše společnost vydražila soubor pohledávek v aukci prostřednictvím aukční společnosti. O aukci je veřejný protokol, po zaplacení nejvyššího podání byla uzavřena smlouva o postoupení pohledávek. Nakoupený soubor pohledávek budeme účtovat dle kupní ceny na účty MD 315/D 325 a úhradu MD 325/D 221. Aukční společnost vyúčtovala poplatek za aukci. Můžeme tento poplatek zahrnout do běžných provozních nákladů, nebo jej máme přidat k ceně pořízení souboru postoupených pohledávek? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru