Otázky s klíčovým slovem: Podnikání

počet otázek s klíčovým slovem : 166Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přerušení podnikání a DPH

ID26684 | | Ing. Martin Novák

Jsem OSVČ, plátce DPH. Chci nyní přerušit podnikání na 2 roky. Mám v majetku osobní automobil 3 roky, u kterého jsem odečetl celou DPH. Musím při přerušení automaticky zrušit registraci k DPH? Nebo mám počkat, až mě k tomu vyzve FÚ?

Oprava nemovitosti - část podnikání, část soukromá

ID26698 | | Ing. Jan Kašpar

Nemovitost vložena do majetku: 40 % pro podnikání a 60 % soukromá část. Pokud bude oprava provedená VÝHRADNĚ na části pro podnikání (na kanceláři) - uvažuji správně, že celou fakturu zaúčtuji do nákladů?

Kompenzační bonus - oprava žádosti

ID26315 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ podala žádost o kompenzační bonus jen za některé dny v měsíci dubnu, protože byla jen v některých dnech bez práce. Protože byl tento postup chybný, tak po domluvě se zaměstnancem Finančního úřadu podala další žádost o kompenzační bonus jen na zbývající dny v měsíci. Následně volal jiný zaměstnanec z FÚ, že je tento postup nesprávný, že měla OSVČ oznámit změnu pouze mailem a měsíc duben již nelze opravit (prý nelze podat dvě žádosti na jedno bonusové období). Bylo nám řečeno, že aby FÚ mohl vyplatit zbývající částku, vyplatí ji z měsíce března. Může OSVČ v budoucnu hrozit nějaká sankce nebo postih za tento postup, když FÚ např. při kontrole zjistí, že v březnu nedošlo z důvodu koronavirové krize k žádné újmě, nebo že OSVČ podala dvě žádosti na jedno období?

Podnikání studenta - výroba miniaturních sportovních potřeb

ID26243 | | Josef Rajdl

Student 18 let - denní studium - vyrábí jako svůj koníček miniaturní sportovní potřeby, v roce 2020 zaznamenal zájem o tyto miniaturní sportovní potřeby a následně došlo k několika prodejům, příjem 2020 do konce května 2020 činí cca 30 000 Kč, předpoklad za celý rok 2020 je cca 100 000 Kč. Jaké kroky musí podniknout, aby bylo vše v souladu s legislativou (živnostenský zákon, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální pojištění)?

Kompenzační bonus - výše

ID26203 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel pracoval v lese a jen v dubnu v určitých dnech pracovat nemohl. V březnu výpadek práce vůbec nebyl. Podali jsme žádost o kompenzační bonus pouze za neodpracované dny. Finanční úřad takto kompenzační bonus proplatil. Postupovali jsme správně, nebo měla být žádost podána za celý měsíc duben? Dle propočtu obratu za stejné období loňského roku má firma spolu s kompenzačním bonusem v dubnu 2020 skoro stejný obrat jako v roce 2019.

Příjem po ukončení podnikání

ID26078 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba ukončila v roce 2017 podnikání (OSVČ s daňovou evidencí, přerušená živnost). Od roku 2016 vede soudní spor s pojišťovnou, kdy v rámci pojistného plnění (z pojištění automobilu) pojišťovna vyplatila v roce 2016 jen část pojistného plnění s tím, že zbývající část neuznala. V roce 2019 soud vydal rozsudek, ve kterém pojišťovně nařídil uhradit neuznanou část pojistného plnění. Jakým způsobem zdanit tento příjem v roce 2019, když fyzická osoba už nepodnikala? A je případně možné uplatnit související výdaje (část nákladů na advokáta, které byly soudem přiznány jen v menší výši)? Doplňujeme, že v roce ukončení podnikání se o uvedenou částku nezvyšoval základ dně, neboť se v té době nejednalo o pohledávku.

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu

ID25917 | | Ing. Marta Ženíšková

Bude platit současné osvobození od placení minimálního zdravotního a sociálního pojištění do srpna 2020 i pro obnovené živnosti? Např. zaměstnanec na HPP ukončí k 30. 4. 2020 pracovní poměr a od 1. 5. 2020 si obnoví pozastavenou živnost a stane se OSVČ na hlavní činnost. 

Silniční daň - auto registrované na Slovensku, používané k podnikání v ČR

ID25796 | | Mgr. Václav Pikal

OSVČ slovenské národnosti podnikající a platící daně v ČR využívá ke své podnikatelské činnosti automobil, který je registrovaný na Slovensku, má slovenskou poznávací značku. Kde by se měla platit silniční daň, na Slovensku nebo v Česku? 

Přechod OSVČ na s .r. o.

ID25235 | | Ing. Martin Děrgel

Lékař je po léta činný jako OSVČ. Jako nastávající důchodce zvažuje v budoucnu předání ordinace mladší generaci. Proto připravuje založení s. r. o.

1)     Ordinace je v nájmu. Řešení převod nájemní smlouvy, bez v účetnictví. Je to tak?

2)     Majetek jednoduchý - stůl, židle, kartotéka, sedačky v čekárně, několik drobných lékařských přístrojů … sami oceníme a prodáme do založeného s. r. o. Znalecký posudek bychom předpokládali při vkladu do základního kapitálu nebo u majetku významné hodnoty?

3)     Změny smluv se zdravotní pojišťovnou jsou mimo účtování. Je to tak?

4)      Kartotéka, listy pacientů nemohou být předmětem prodeje mezi OSVČ a s. r. o. Přestože mají hodnotu goodwillu, nebudou nijak oceněny. Přejdou v kartotéce jako takové z OSVČ do s. r. o.? Případný další prodej s. r. o., prodej obchodního podílu, již může tento nehmotný majetek zhodnotit. Otázka ceny obchodního podílu není vázána na položky majetku firmy?

Využití prostor rodinného domu pro podnikání

ID25069 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ (plátce DPH) bydlí s rodinou (2 malé děti) v rodinném domě. Vlastníkem rodinného domu (před svatbou) je manželka, která je zaměstnaná. Manžel by chtěl využít prostory rodinného domu pro své podnikání, včetně samostatné dílny na zahradě. Tato dílna potřebuje kompletní opravy. Jak postupovat - manželé mezi sebou sepíšou nájemní smlouvu? A náklady na opravu dílny jsou daňově uznatelné v manželově účetnictví? A daň z nemovitosti, bude navýšena o komerční činnost?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru