Otázky s klíčovým slovem: Podíl

počet otázek s klíčovým slovem : 302Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Peněžité nároky po smrti zaměstnance

ID25410 | | Josef Rajdl

V květnu 2018 zemřel náš zaměstnanec. Před úmrtím si zakoupil několik kusů zaměstnaneckých akcií s tím, že mu dle našich podmínek budou po uplynutí 3 let připsány další, tzv. prémiové podíly, které ale podléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění a záloze na daň z příjmu. Nyní se veškeré jeho podíly (zakoupené vlastní i prémiové) staly předmětem dědického řízení. Dědicem se stal jeho nezletilý syn, za kterého je ustanovena zástupcem matka (družka zesnulého). Nyní jsem dostala pokyn vyplatit jí jak jeho zakoupené podíly, tak i podíly prémiové. U těch ale nevím, jak postupovat. Mám je vyplatit "přes jeho mzdu", tj. odvést z nich daň, SP a ZP za něho, tj. za zesnulého nebo se v tomto případě postupuje jinak a vyplácí se dědici, popř. jeho ustanovenému zástupci a odvody hradí on, pokud ano, jakým způsobem?

Spojené osoby - s. r. o.

ID25438 | | Ing. Martin Děrgel

Jsou společníci české s. r. o. zároveň mezi sebou navzájem tzv. spojené osoby ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů ve vztahu, když dochází mezi nimi k prodeji obchodního podílu na této společnosti? Mění na tomto závěru něco, pokud jsou společníci zároveň i jednateli? Nejsme si jisti, zda totiž v situaci, kdy je prodán obchodní podíl (nesplňuje časový test) a cena by byla nižší než obvyklá, hrozilo nějaké riziko - např. zvýšení základu daně u prodávajícího. 

Převod společnosti na jiného společníka

ID25421 | | Ing. Martin Bureš

Společnost s ručením omezeným změnila společníka. Společníci si ocenili společnost na 3 miliony a dohodli se, že ke změně společníka dojde k 31. 12. 2019. Dohodnutá cena má být zaplacena do března 2020. Zápis do ORS byl již proveden. Za rok 2019 je předpokládaný zisk 2 miliony. Účetní závěrka bude sestavena do 15. 2. 2020. Výplata zisku po zdanění srážkovou daní u zdroje náleží původnímu společníkovi nebo už novému společníkovi? Může firma použít k výplatě kupní ceny původnímu společníkovi z bankovního účtu společnosti? 

Osvobození prodeje obchodního podílu v českém s. r. o. občanem SRN

ID25303 | | Josef Rajdl

Německý občan vlastní od r. 1994 100% obchodní podíl v české s. r. o. Nyní ho chce prodat svým 2 synům - německým občanům. Vztahuje se na něj osvobození tj. časový test více než 5 let držby podílu podle § 4 odst. 1 písm. s) ZDP? Platí toto i pro nerezidenty ČR? Nebo převod obchodního podílu v české obchodní korporaci nerezidentem ČR bude u otce podléhat zdanění v ČR § 22 odst. 1 písm. h) ZDP? A pokud ano, bude zde navazující srážková daň, nebo to bude spadat pod § 10 ZDP a podávat se přiznání k dani? Myslím, že úplatný příjem nebude možné zdanit srážkou; kupujícímu vznikne v ČR povinnost podat daňové přiznání k DPFO, kde si může uplatnit jako daňový výdaj - pořizovací cenu obchodního podílu, kterou lze uplatnit maximálně do výše příjmů z jejího prodeje. V § 36 jsem našla k § 22 odst. 1 písm. h) ZDP pouze - případ bezúplatného příjmu, a to nebude tento případ. Pod § 22 odst. 1 písm. h) ZDP spadá příjem z titulu (úplatného i bezúplatného) převodu podílu na straně zcizitele (tj. převodce). Dle v D-22 bod 13: „V případě příjmů (ať již jsou úplatné či bezúplatné) z převodu podílů v obchodních korporacích, které mají sídlo na území České republiky, se vždy uplatní, z hlediska stanovení zdroje příjmu, ustanovení § 22 odst. 1 písm. h) zákona, tzn., že podmínkou zdroje takového příjmu na území České republiky není skutečnost, že plátcem příjmu je daňový rezident České republiky.“ Ale testuje se časový test držby podílu i u nerezidenta? Mohu tudíž tento příjem z prodeje obchodního podílu osvobodit podle § 4 odst. 1 písm. s) ZDP, pokud jej nerezident = německý občan drží více, než 5 let? 

Dědictví - daně

ID25307 | | Ing. Jan Kašpar

Dvě české fyzické osoby (ve vztahu neteř a teta) nabydou v rámci dědictví majetek. V rámci usnesení o nabytí dědictví je uvedeno, že neteř obdrží celou výši družstevního podílu na bytovém družstvu. Dále je v rámci usnesení uvedeno, že pokud nedojde do jednoho roku k prodeji tohoto družstevního podílu, tak je povinna neteř zaplatit své tetě částku 500 000,00 Kč, oproti tomu, pokud v rámci jednoho roku k prodeji podílu v bytovém družstvu dojde, tak své tetě je povinna zaplatit částku ve výši poloviny převodní ceny za tento podíl. Členský podíl nebyl prodán a teta v roce 2019 obdržela částku 500 000,00 Kč od své neteře. Nevíme, zda lze tuto částku považovat u tety jako majetek (pohledávku) nabytou v dědictví a osvobodit ji od daně nebo představuje nějaký zdanitelný příjem této osoby (pokud ano, existuje vůbec nějaký výdaj co by šel k tomuto příjmu uplatnit) a o jaký druh příjmu by se vůbce jednalo?

Darování obchodního podílu v s. r. o. synům

ID25229 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Otec daroval v 5/2019 svým dvěma synům svůj obchodní podíl v s. r. o., každému 50 %. Vlastní kapitál s. r. o. k 31.12.2018 činil 24 mil. Kč. Ke dni darování nebyl proveden žádný znalecký posudek hodnoty obchodního podílu. Synové jsou nyní oba v s. r. o. společníci, jednatelé a zaměstnanci – řidiči nákladních aut. Jaké povinnosti mají synové z hlediska daně z příjmu za rok 2019 z titulu nabytí obchodního podílu darem? Je to příjem podléhající zdanění, pokud ano, podle jakého ustanovení? Nebo je to příjem osvobozený od daně podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 zákona o daních z příjmů, a je tedy povinnost podle ustanovení § 38v zákona o dani z příjmu oznámit tento osvobozený příjem, pak jak se určí jeho výše? 

Vklad obchodního závodu do s.r.o.

ID24390 | | Ing. Martin Bureš

Do již stávající s. r. o. byl k 1.7.2019 fyzickou osobou vedoucí účetnictví vložen mimo základní kapitál obchodní závod. Hodnota vkladu byla stanovena na základě znaleckého posudku a v s.r.o. byl použit účet 097. S.r.o. vystavila v červenci fakturu částečně související s první polovinou roku 2019, která nebyla zohledněna ve znaleckém posudku. Má se v s.r.o. účtovat do výnosů pouze část služby od data vkladu? Dodatečně zvýšit hodnota vkladu (385/413) nebo snížit oceňovací rozdíl (385/097)? FO má o výnos do data vkladu zvýšit základ daně? FO byla v červenci doručena nákladová faktura související s první polovinou roku, která rovněž nebyla součástí znaleckého posudku. Má se dodatečně o hodnotu faktury snížit hodnota vkladu nebo oceňovacího rozdílu a závazek má uhradit s.r.o. nebo má závazek uhradit FO? Ve znaleckém posudku není zohledněna část ročních obratových bonusů (výnosových i nákladových), které pravděpodobně k 31.12.2019 budou nárokovány. Budou muset být dodatečně zohledněny v základu daně FO? Součástí vkladu jsou i rizikové pohledávky, ke kterým má FO vytvořeny daňové opravné položky 50% nebo 100%. Přechází tyto daňové opravné položky na s.r.o.? Může s.r.o. k těmto vloženým pohledávkám dotvářet daňové opravné položky? Součástí vkladu jsou i závazky po splatnosti, které s vysokou pravděpodobností již nebudou uhrazeny. Vzniká s.r.o. po 30 měsících po původní splatnosti povinnost jejich dodanění? K 1.7.2019 přešli do s.r.o. zaměstnanci, kteří k tomuto datu měli u FO nárokovanou nevybranou dovolenou. Bude tento nárok nutné v s.r.o. a u FO nějak daňově ošetřit?

Problematika osvobození podílů na zisku mezi mateřskou a dceřinou společností

ID24571 | | Ing. Martin Bureš

Prosíme o vyjádření k níže popsané problematice. § 19 Zákona o daních z příjmů upravuje mimo jiné podmínky pro osvobození podílů na zisku mezi mateřskou a dceřinou společností. Dejme tomu, že všechny podmínky typu právní formy, rezidence, podílu na matky na dceři (tj. podmínky zakládající vztah matky a dcery jsou splněny) atd. jsou pro osvobození podílů splněny. Matka i dcera jsou českým daňovým rezidentem. Konkrétně nás však zajímají podmínky pro osvobození uvedené v § 19 odst. 11 daného zákona, které zní: „ (11) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) a podle odstavce 10 nelze uplatnit, pokud dceřiná společnost nebo mateřská společnost a) je od daně z příjmu právnických osob nebo obdobné daně osvobozena, b) si může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od daně z příjmů právnických osob nebo obdobné daně, nebo c) podléhá dani z příjmů právnických osob nebo obdobné dani se sazbou ve výši 0 %.“ V našem případě by matkou byl základní investiční fond, který dle 21 odst. 2 podléhá sazbě daně z příjmů právnických osob ve výši 5 %, nebo fond penzijní společnosti, který podléhá sazbě daně z příjmů právnických osob ve výši 0 %. Rozumíme správně, že v souladu s podmínkami § 19 odst. 11 zákona o daních z příjmů (předpokládáme splnění všech dalších podmínek pro osvobození podílů na zisku), by podíly na zisku vyplácené základnímu investičnímu fondu byly osvobozeny od zdanění (tj. sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 5 % nezpůsobí zabránění aplikace osvobození), avšak v případě výplaty podílů na zisku fondu penzijní společnosti by již osvobozeny nebyly, neboť sazba daně z příjmů právnických osob fondu penzijní společnosti je ve výši 0 %?

Proúčtování přeměny obchodní korporace

ID24917 | | Ing. Martin Bureš

Naše společnost (společnost A) prošla rozdělením odštěpením sloučením, kdy byl do společnosti B převeden podíl na dceřiných společnostech společnosti A (+ bylo převedeno vše, co s podíly souvisí). Ve společnosti A jsou tyto převáděné podíly účtovány na účtu 061. K nim byl mimo jiné např. účtován oceňovací rozdíl na účtu 414. Rozhodným dnem přeměny je 1.1.2019. Do obchodního rejstříku bude změna propsána někdy koncem listopadu 2019. Máme sestavené zahajovací rozvahy k rozhodnému dni u obou společností. Nyní bychom měli ve společnosti A nastavit k 1.1. sestavenou zahajovací rozvahu, kde již nebudou figurovat obchodní podíly na účtu 061. Jak to provést? Lze to nějak proúčtovat např. interním dokladem k 1.1.? Jak by potom vypadalo účtování? Lze použít účet 417 - rozdíly z přeměn obchodních korporací? Zároveň bychom měli ve společnosti A přeúčtovat příslušné pohyby za rok 2019, které přímo souvisejí z odštěpovanými podíly. Jak má toto přeúčtování vypadat? Jak se bude o tomto účtovat?

Prodej družstevního podílu - zdanění DPFO

ID25095 | | Ing. Kateřina Kurková

Dobrý den. Ráda bych si jen ověřila správnost řešené situace, kdy syn zdědí od matky družstevní byt/podíl, následně ho prodá a může příjem osvobodit od daně z příjmů. Matka byt (družstevní podíl) nabyla v červenci 2013. Následně v červnu 2018 zemřela. Usnesením v témže roce bylo rozhodnuto, že byt/podíl zdědil syn. Syn se nyní rozhodl byt/podíl prodat a převod bytu/podílu na nového majitele se uskutečnil k měsíci listopadu 2019. Můžeme příjem z takto prodaného bytu/podílu osvobodit od daně z příjmů? Domnívám se, že jsme splnili 5letý test pro osvobození. Jsou s prodejem bytu/podílu spojeny nějaké jiné daňové povinnosti? Děkuji za odpověď.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru