Otázky s klíčovým slovem: Podíl

počet otázek s klíčovým slovem : 310Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej obchodního podílu a DPH

ID26595 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., plátce DPH, prodá obchodní podíl dceřiné společnosti. Jaký vliv bude mít tento prodej na DPH v případě prodeje: 1) občanovi ČR, 2) občanovi EU, 3) občanovi ze 3. země? V jakých řádcích DPH se případně projeví?

Výplata podílu společníka

ID26467 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jsou dva společníci s. r. o. Společník A má podíl 100 000 Kč a společník B má podíl 600 000 Kč. Společník A a B se dohodli, že společnost bude vlastnit pouze společník A, který ale nemá peníze na koupi podílu společníka B. Banka nabídla poskytnutí úvěru do s. r. o. ve výši 600 000 Kč, na převod obchodního podílu. Je převod obchodního podílu s tím, že vlastně peníze společníku B vyplatí společnost právně možný? V obchodním rejstříku bude jako společník společnosti poté zapsaný pouze společník A a základní vklad bude mít 700 000 Kč. Může si úroky z úvěru dávat s. r. o. do daňových nákladů? Není to potom výše úvěru nebo úroků z úvěru nepeněžní příjem společníka A a nemusí se zdaňovat ve mzdách včetně odvodů SP a ZP?

Prodej obchodního podílu

ID26349 | | Ing. Matěj Nešleha

Společník s. r. o. založil se svým kolegou v roce 2011 společnost s ručením omezeným, kde vlastnil 50% podíl na základním kapitálu. V červnu roku 2019 odkoupil od svého kolegy zbylých 50% takže vlastnil sám celých 100% a stal se jediným společníkem. V září 2019 pak prodal 50% obchodního podílu jinému s. r. o. Celou částku obdržel v roce 2019. Jak bude tento příjem z prodeje zdaněn z hlediska daně z příjmů? Domnívám se, že kdyby prodal celých 100%, tak po změně zákona v roce 2014, použiji pro rozklíčování procenta na základním kapitálu a první část příjmu ve výši 50% bude od daně osvobozena a druhá zdaněna, kdy výdajem bude nabývací cena dokoupeného podílu. Ale nevím jak postupovat, pokud prodal jen 50% ? Bude mít celý příjem osvobozen, protože 50% vlastnil už od roku 2011 a splňuje tedy časový test nebo je třeba i zde použít klíčování a z přijaté částky 50% osvobodit a 50% ( - nabývací cena) zdanit? 

Penalizace faktur

ID26276 | | JUDr. Vlasta Víghová

Klient je FO, plátce DPH, a zároveň je jednatelem a společníkem 50% podílem v s. r. o. Jako FO fakturuje za prodej zboží s. r. o., ale tato společnost faktury nehradí (problém s druhým společníkem). Je možné tyto nezaplacené faktury penalizovat (není nějaká výjimka, že je FO i v s. r. o.?) a pokud tyto svoje nezaplacené pohledávky prodá firmě, která se zabývá vymáháním pohledávek, může tato firma firma penalizovat dle data splatnosti na faktuře nebo až od data odkoupení?

Prodej obchodního podílu a osvobození § 19 ZDP

ID26126 | | Romana Smékalová

Tuzemská akciová společnost koupila dne 19. 10. 2018 podíl ve společnosti s ručením omezeným ve výši 25 % označený v OR jako podíl D a dále dne 31. 10. 2018 nabyla další 25 % podíl v téže společnosti s ručením omezeným označený v OR jako podíl C a zapsáno bylo 5. 12. 2018. V následujícím roce dne 25. 10. 2019 oba dva podíly (podíl C a D) akciová společnost prodala. Je tento prodej podílu osvobozen od daně z příjmů právnických osob?

Zdanění vkladu obchodního podílu jako příplatek mimo základní kapitál

ID26136 | | Ing. Matěj Nešleha

Společník vlastnící 100% podíl na s. r. o. („společnost A“) po dobu 3 let (není tedy splněn časový test osvobození příjmů z převodu podílu od daně z příjmů) se rozhodl vložit tento svůj 100% podíl do jiné společností v níž je společníkem vlastnící 50% podíl („společnost B“). 100% podíl na „společnosti A“ bude do „společnosti B“ vložen formou příplatku mimo základní kapitál. Znalec ocenil 100% podíl „společnosti A“ na 50 mil. CZK.

Je vklad podílu společnosti A do společnosti B zdanitelným příjmem z pohledu zákona o dani z příjmů? Musí tedy společník, který nesplnil 5letý časový test pro osvobození příjmů tento příjem zahrnout do přiznání k dani z příjmů a zaplatit daň z těchto 50 mil. CZK?

 

Podíl na zisku s. r .o. pro obec

ID26065 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Obec má 100% podíl v s. r. o. Obec plánuje vyplatit podíl na zisku ze společnosti. Pokud vyplatí zisk vytvořený společností v období roku 2018, nebude jej danit srážkovou daní a převod podílu bude od daně osvobozený, protože v § 19 ZoDP je Obec definována jako mateřská společnost? Pokud vyplatí zisk roku 2015, bude postup stejný nebo bude muset zdanit srážkovou daní podle znění zákona o DP platného v roce 2015 a 2016?

Výplata podílů na zisku do Německa

ID25956 | | Josef Rajdl

Německý občan a zároveň daňový rezident Německa, má podíl v české s. r. o., ve výši 25 %. Společnost má v úmyslu vyplácet každoročně společníkům podíly na zisku. Otázka tedy zní, jakou daň srazit z podílu tohoto německého společníka? V ZDZP je uvedena srážková daň 15 %, ale ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění je uvedeno v čl. 10 odst. 2b, že osoby mající podíl na ZK nejméně 25 %, mohou být zdaněny maximálně 5 %. Na první pohled mi tedy vyplývá, že bychom tomuto společníku měli srazit pouze 5 %. Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli je má dedukce správná, nebo zde jsou ještě další okolnosti, které je potřeba zohlednit? A pokud by mělo být opravdu sraženo jen 5%, ale společnost dosud srážela 15 %, lze dodatečně výši těchto srážek opravit? 

Peněžité nároky po smrti zaměstnance

ID25410 | | Josef Rajdl

V květnu 2018 zemřel náš zaměstnanec. Před úmrtím si zakoupil několik kusů zaměstnaneckých akcií s tím, že mu dle našich podmínek budou po uplynutí 3 let připsány další, tzv. prémiové podíly, které ale podléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění a záloze na daň z příjmu. Nyní se veškeré jeho podíly (zakoupené vlastní i prémiové) staly předmětem dědického řízení. Dědicem se stal jeho nezletilý syn, za kterého je ustanovena zástupcem matka (družka zesnulého). Nyní jsem dostala pokyn vyplatit jí jak jeho zakoupené podíly, tak i podíly prémiové. U těch ale nevím, jak postupovat. Mám je vyplatit "přes jeho mzdu", tj. odvést z nich daň, SP a ZP za něho, tj. za zesnulého nebo se v tomto případě postupuje jinak a vyplácí se dědici, popř. jeho ustanovenému zástupci a odvody hradí on, pokud ano, jakým způsobem?

Spojené osoby - s. r. o.

ID25438 | | Ing. Martin Děrgel

Jsou společníci české s. r. o. zároveň mezi sebou navzájem tzv. spojené osoby ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů ve vztahu, když dochází mezi nimi k prodeji obchodního podílu na této společnosti? Mění na tomto závěru něco, pokud jsou společníci zároveň i jednateli? Nejsme si jisti, zda totiž v situaci, kdy je prodán obchodní podíl (nesplňuje časový test) a cena by byla nižší než obvyklá, hrozilo nějaké riziko - např. zvýšení základu daně u prodávajícího. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru