Otázky s klíčovým slovem: Osvobození od daně

počet otázek s klíčovým slovem : 685Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Fakturace zdravotních služeb - DPH

ID25054 | | Ing. Martin Novák

Společnost s r. o. (zubní lékař) uzavřelo smlouvu se stomatologickou klinikou. Jedná se o lékařskou výpomoc v oblasti zajištění chirurgických zákroků při zavedení implantátů. Oba subjekty jsou řádně registrovány a v obou případech se jedná o nestátní zdravotnické zařízení. Výkon provádí lékař, který je zaměstnancem v s. r. o. Jedná se o úkony, které nehradí pojišťovna, ale pacienti. S. r. o. vystaví každý měsíc fakturu za provedené zdravotní služby. Jedná se o osvobozená plnění dle zákona o DPH? 

Dodání náhradních dílů pro nákladní loď a osvobození od DPH

ID25000 | | Ing. Martin Novák

Tuzemská společnost s ručením omezeným dodává náhradní díly pro lodě, faktura je vystavena finské společnosti a náhradní díly jsou dopraveny do Nizozemska a odtud letecky na loď, která se nachází u břehů jižní Ameriky. Jedná se pravděpodobně o osvobození dle § 68 ZDPH, jakým způsobem má tuzemská společnost prokázat nárok na osvobození ?

Prodej pozemku u soukromé osoby

ID24979 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba vlastní pozemek (jak zemědělskou půdu, tak stavební > pozemek) 20 let, pozemek není zařazen do obchodního majetku a ani nikdy nebyl. Bude prodej osvobozen od daně z příjmů, a pokud cena bude vyšší než 5 mil., je povinnost tuto skutečnost oznámit správci daně?

Osvobození při vývozu zboží

ID24888 | | Ing. Ladislav Pitner

Česká společnost s. r. o., plátce DPH, bude prodávat své výrobky slovenské společnosti s. r. o., registrované k DPH na Slovensku (není plátcem v ČR, ani zde nemá sídlo či provozovnu). Výrobky budou přepraveny ze závodu české společnosti přímo ke konečnému odběrateli ve třetí zemi, přičemž přepravu a celní řízení organizuje slovenská společnost, která české společnosti předloží potvrzení od výstupu zboží z EU (celní řízení proběhne v Gdaňsku, PL). Lze v souladu se závěry KOOV 365/04.04.12 dodání zboží od české společnosti na slovenskou společnosti osvobodit od DPH (§ 66), a tedy uvést v přiznání k DPH na řádek 22? A pokud bychom situaci otočili, tj. česká společnost s. r. o., plátce DPH, by nakupovala zboží od slovenské společnosti s. r. o. registrované k DPH na Slovensku, zboží by bylo přepraveno ze Slovenska přímo ke konečnému odběrateli ve třetí zemi, přičemž přepravu a proclení by organizovala česká s. r. o.: Slovenská s. r. o. by vykázala ve svém přiznání k DPH vývoz (osvobozeno) a česká s. r. o. by vykázala plnění na řádku 26 (fakturace slovenské s. r. o., místo plnění není v ČR)? 

DPH - vývoz zboží

ID24860 | | Ing. Ladislav Pitner

Naše společnost (český plátce) v praxi se často setkává s těmito případy. Případ č. 1: Kupujícím je česká obchodní společnost (plátce či neplátce DPH), kdy je sjednána obchodní podmínka „CIF přístav ve třetí zemi“, tj. naše společnost je vedena na celních dokumentech jako vývozce. Domníváme se, že v tomto případě můžeme dodávku osvobodit od české DPH. Příklad č. 2: Kupujícím je obchodní společnost, která má sídlo v jiném členském státě EU, kdy je sjednána obchodní podmínka „EXW náš závod“, nicméně naše společnost je vedena na celních dokumentech jako vývozce, a máme tedy potvrzení od celního úřadu, že zboží opustilo území EU. I v tomto případě se domníváme, že dodávku můžeme osvobodit od české DPH.

Služba fakturovaná do třetí země

ID24744 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Fyzická osoba vede daňovou evidenci, je plátce DPH. V Česku vyrobí výstavní stánek, který převeze do Německa, kde provede montáž a posléze i demontáž na veletržních akcích. Veškerá výroba i práce je fakturována japonskému odběrateli. Domnívám se, že plnění je osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet. Do jakého řádku v přiznání DPH se bude tato fakturace uvádět?

Sazba DPH u laboratorních rozborů pro dárce

ID24424 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Můžete mi prosím sdělit váš názor, zda laboratorní rozbor biologického materiálů dárců spermatu, vajíček... zatěžovat 15% DPH, či účtovat jako osvobozené plnění? Nejsme si jisti, zda to je, či není léčebný cíl.

Prodej obchodního podílu s. r. o. u lékařky

ID24787 | | Ing. Christian Žmolík

Lékařka vykonává své služby v rámci svého s. r. o., kde je jediným společníkem. Firmu založila v 10/2015, se základním kapitálem 1 000 Kč. V budoucnu plánuje ukončit své služby. V době prodeje bude určitě v účetnictví evidovat odpisovaný majetek (vybavení kanceláře) a neuhrazené závazky a pohledávky. Již nyní má o její firmu zájem jiná lékařka, která by odkoupila obchodní podíl, a tudíž by pokračovala v účetnictví s. r. o. Kupní cena by byla 1,5 mil. s tím, že by byly v rámci převodu obchodního podílu na kupující převedeni i stávající pacienti.

1) Je správný předpoklad, že v případě prodeje obchodního podílu 1. 11. 2020 bude částka za prodej obchodního podílu osvobozena od daně z příjmu bez ohledu na to, zda bude ve smlouvě napsaná pouze celková částka k úhradě za prodej obchodního podílu či zda bude ve smlouvě částka rozložena na její součásti (vybavení ordinace ... Kč, pohledávky ... Kč, klientela ... Kč atd.?

2) Měla by na osvobození prodeje nějaký vliv smlouva o smlouvě budoucí, která by byla sepsána již nyní s tím, že v 11/2020 bude na prodej sepsána smlouva o prodeji?

3) V případě, že by z bodu 1) a 2) vyplývalo, že by lékařka prodej danit musela, je nějaká cesta, jak s. r. o. převést na kupujícího bez daňového zatížení?

Prodej bronzové sošky a její zdanění

ID24753 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Nepodnikající fyzická osoba má možnost prodat bronzovou sošku, na kterou má důkaz, že jí vlastní od roku 1999, za cca 900 000 Kč. Bude její prodej osvobozen od daně z příjmů dle § 4 odst. 1) písm. c) zákona o daních z příjmů? 

DPH u pronájmu

ID24729 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost Majetek s.r.o., vlastní nemovitost. Součástí nemovitosti je nezbytné vybavení, ale dále i základní vybavení, např. kuchyňská linka, myčka, pračka, skříně, základní zařízení místností. Pronájem nemovitostí je osvobozen od DPH bez nároku na odpočet. Lze za správný považovat systém, kdy po zahájení pronájmu, pravděpodobně překročí obrat 1 mil. Kč, firma nebude plátcem DPH, neuplatňuje DPH na vstupu, pronajímá neplátci v ceně bez DPH. Další potřebné osobní vybavení, provozní náklady energie, vodné, stočné, drobné opravy a údržby hradí nájemce?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru