Otázky s klíčovým slovem: Osvobození od daně

počet otázek s klíčovým slovem : 735Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Příjmy z podílu na zisku mateřské společnosti vyplácené dceřinou společností

ID27454 | | Ing. Martin Děrgel

Obchodní společnost s. r. o. s názvem ALFA (matka) koupila v prosinci 2020 podíl (100 %) na základním kapitálu obchodní společnosti s. r. o.  s názvem BETA (dcera). Obě společnosti jsou českými daňovými rezidenty. Do budoucna lze předpokládat, že držba podílu ve společnosti BETA bude nepřetržitě déle než 12 měsíců a stále ve výši 100 %.

1) Pokud valná hromada společnosti BETA rozhodne v červnu 2021 o výplatě podílů na zisku za účetní období roku 2020, a v co nejkratším termínu po tomto rozhodnutí je vyplatí společnosti ALFA, bude splněna podmínka pro osvobození příjmu z podílu na zisku dle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP?

2) Pokud by valná hromada společnosti BETA v lednu 2021 rozhodla o výplatě zálohy na podílu na zisku (za rok 2020) pro společnost ALFA, bude i tato záloha osvobozena?

 

Prodej pozemku a časový test

ID27501 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba nakoupila v roce 2010 ideální polovinu pozemku. V roce 2017 přikoupila zbývající polovinu pozemku (v katastru nemovitostí je zapsán pozemek jako jeden celek). Tzn. v letech 2010 - 2017 byli dva spoluvlastníci. V roce 2021 dnes už jediný vlastník prodává tuto nemovitost - pozemek. Splňuje časový test 5 let = je prodej osvobozen, nebo musí celou prodejní cenu zdanit, nebo daňuje pouze část prodejní ceny?

Darování vlastních výrobků potravinové bance

ID27360 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s ručením omezeným vyrábí potraviny. Vlastní výrobky v hodnotě 500 000 Kč darovala potravinové bance. Vše má řádně doloženo smlouvou a seznamem výrobků.

1) Prodejní cena je 500 000 Kč, sazba DPH 15 %. Z této ceny odvede DPH finančnímu úřadu? Jednalo by se o částku 65 218 Kč. Některé státy EU mají tato plnění osvobozená od DPH. Zástupci GFŘ hovořili o připravované výjimce. Není mi ale známo, že by nabyla platnosti.

 2) V jaké hodnotě si můžu uplatnit dar jako výdaj v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob?

Bezúplatný příjem

ID27354 | | Ing. Petra Konderlová

Darovací smlouvou na mne vzdálený příbuzný (nespadá do osvobození dle zákona) přepsal pozemky v hodnotě 2 mil. dle znaleckého posudku. Příjem musím zahrnout do přiznání k DPFO (mám příjmy ze závislé činnosti a z pronájmu). Existuje nějaká možnost k příjmu 2 mil. z darovací smlouvy přiřadit i nějaké výdaje? Nebo zdaňuji celou částku 15 %? Druhá otázka je k prodeji domu, který jsem zdědil po svých rodičích. Je nutné i zděděnou nemovitost držet nejméně 5 let, aby při prodeji byl příjem osvobozen? 

Fakturace mýtných poplatků a DPH

ID27358 | | Ing. Martin Novák

Společnost, plátce DPH, prodává zákazníkům stavební buňky a protože vlastní nákladní automobil, nabízí zákazníkům dopravu buněk na zákazníkem zvolené místo dodání v rámci ČR. Na faktuře za prodej buňky následně uvádí samostatně položku "mýtné", přičemž se jedná o přeúčtování mýtných poplatků hrazených při dopravě zboží k zákazníkovi a zpět. Tato položka je na faktuře uvedena s 0% sazbou DPH. Je tento postup správný? 

Vývoz zboží a služeb kanadské firmě

ID27325 | | Ing. Martin Novák

Pro kanadskou firmu tiskneme z dodaných dat obsah šanonů (pracovní listy), nakupujeme šanony a plníme je těmito vytištěnými pracovními listy a nakoupené šanony opatřujeme vytištěným titulním listem a hřbetem. Nabalíme do krabic a distribuujeme po jednotlivých kusech ke spotřebitelům do ČR z 70 %, cca 25 % jde na Slovensko, do jiným zemí EU a zbytek mimo EU. Dosud jsme se k tomuto stavěli jako ke zboží a fakturovali s DPH 21 %. Podle kanadské firmy jde o služby a měli bychom účtovat bez DPH. Jde o zboží nebo službu a jak fakturovat s DPH nebo bez?

Výplata dobrovolného příplatku do fondu

ID27241 | | Ing. Matěj Nešleha

Sspolečník vlastní 100 % společnost, do které v roce 2014 vložil finanční prostředky ve výši 13 mil. Kč, vklad byl proveden do fondu - účet 413-Ostatní kapitálové fondy, teď uvažuje o tom, že si celou částku vrátí zpět. Společnost má kladné výsledky hospodaření, takže i při výplatě příplatku do fondu zůstane vlastní kapitál kladný. Musí společnost s. r. o. nebo tuto výplatu fondu zdaňovat? Případně musí společník tento příjem zdaňovat? Dále pokud s. r. o. v roce 2020 vrátí příplatek do fondu a společník se rozhodne prodat svůj obchodní podíl v roce 2021, bude to mít vliv na osvobození od daně?

Osvobození příjmu z prodeje garáže

ID27248 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, nepodnikatel, dostane v r. 2020 darem od bratra garáž. Tuto garáž prodá v r. 2020, příjmy z prodeje použije na stavbu rodinného domu ke svému bydlení. Předpokládám, že příjem z prodeje nebude osvobozen. Pokud ale nastane situace, že tuto garáž prodá až v r. 2021 a peníze použije na stavbu rodinného domu, bude tento příjem osvobozen od daně z příjmu?

Úroky z neoprávněného jednání správce daně z plateb odvedených do státního rozpočtu

ID27060 | | Ing. Matěj Nešleha

Finanční úřad nám na základě svého neoprávněného jednání přiznává úrok z důvodů změny platebních výměrů. Na jaký účet budeme tyto přijaté úroky vyplacené od finančního úřadu v účetnictví účtovat? Jsme povinni odvést z této částky daň z příjmů právnických osob?

Poskytování telemarketingových služeb pojišťovně

ID27112 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost (poskytovatel) hodlá poskytovat telemarketingové služby pojišťovně na základě smlouvy o poskytování telemarketingových služeb. Poskytovatel bude realizovat službu formou "marketingového" volání podle předem pojišťovnou daného scénáře (call scriptu). Při plnění smlouvy bude poskytovatel formou telefonických hovorů oslovovat osoby z vlastní databáze kontaktů a sjednávat schůzky z obchodními zástupci pojišťovny. Poskytovatel se dle smlouvy zavazuje neposkytovat jakoukoliv službu ke které by bylo třeba nějaké zvláštní oprávnění, zejména licence ČNB. Poskytovatel není oprávněn sdělovat navolávaným osobám žádné podrobnosti týkající se produktů, které nabízí pojišťovna. Poskytovateli služby náleží odměna za každou sjednanou schůzku. Bude výše popsaná služba vykonávaná poskytovatelem pro pojišťovnu považována za osvobozené plnění podle § 55 písm. c) zákona o DPH - služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění, nebo se bude jednat o zdanitelné plnění?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru