Otázky s klíčovým slovem: Osvobození od daně

počet otázek s klíčovým slovem : 691Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zprostředkování obchodu s kryptoměnou

ID25262 | | Ing. Ladislav Pitner

Fyzická osoba podnikatel v oblasti finanční činnosti, který není plátce DPH, jelikož provozuje pouze finanční činnosti osvobozené od DPH, chce zprostředkovávat obchodování s kryptoměnou. Je zprostředkování nákupu, prodeje, směny kryptoměn považováno za finanční činnost osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet?

Prodej nového osobního vozidla diplomatovi mimo EU

ID25240 | | Ing. Martin Novák

Jak prodat nový osobní vůz diplomatovi do Turecka - s DPH nebo bez DPH (osvobozeno)? Jaké doklady musí kupující předložit? Podle jakého ustanovení zákona o DPH postupovat, když kupující chce auto koupit bez DPH?

Právní služby pro investiční fond

ID25110 | | Ing. Ladislav Pitner

Právní služby ve věci fúze společností jsme vyfakturovali na investiční fond s DPH, který nám tuto fakturu vrátil, že faktury by měly být v souladu s § 54 zákona o DPH vystaveny v režimu osvobození, neboť jsou fakturovány na fond. Je tomu tak?

Členské příspěvky a DPH

ID25169 | | Ing. Ladislav Pitner

Která organizace má odvádět ze svých členských příspěvků DPH, pokud její obraz přesáhne 1 mil. Kč, resp. které členské příspěvky jsou od DPH osvobozeny? 

Osvobození od DPH při prodeji jednotky

ID25139 | | Ing. Jan Ployer

Společnost, plátce DPH, vlastní 100 let starý bytový dům (nerozdělený na jednotky). V roce 2017 provede v jednom bytě stavební úpravy spočívající v jeho modernizaci a rozdělení tohoto jednoho bytu na dva. Hodnota stavebních úprav nepřesáhla 50 % zjištěné ceny nebo 50 % směrné hodnoty daného bytu před jeho rozdělením. Dané stavební úpravy pravděpodobně podléhaly stavebnímu povolení nebo ohlášení, což společnost neprovedla. V roce 2018 byl celý bytový dům rozdělen na jednotky. V roce 2019 společnost prodává jednotky, které vznikly v roce 2017 rozdělením. Může společnost při prodeji těchto jednotek v roce 2019 uplatnit osvobození od DPH? Jsou splněny podmínky dle § 56 ZDPH účinného v roce 2017? 

Finanční příspěvek Ministerstva zemědělství - kůrovcová kalamita

ID25153 | | Ing. Jiří Nigrin

V současné době na základě žádosti je poskytnut finanční příspěvek ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Jak postupovat při zdanění pro fyzické osoby a pro právnické osoby? Jedná o zdanitelný příjem v obou případech, nebo příjem z finančního příspěvku je od daně z příjmu osvobozen?

Fakturace zdravotních služeb - DPH

ID25054 | | Ing. Martin Novák

Společnost s r. o. (zubní lékař) uzavřelo smlouvu se stomatologickou klinikou. Jedná se o lékařskou výpomoc v oblasti zajištění chirurgických zákroků při zavedení implantátů. Oba subjekty jsou řádně registrovány a v obou případech se jedná o nestátní zdravotnické zařízení. Výkon provádí lékař, který je zaměstnancem v s. r. o. Jedná se o úkony, které nehradí pojišťovna, ale pacienti. S. r. o. vystaví každý měsíc fakturu za provedené zdravotní služby. Jedná se o osvobozená plnění dle zákona o DPH? 

Dodání náhradních dílů pro nákladní loď a osvobození od DPH

ID25000 | | Ing. Martin Novák

Tuzemská společnost s ručením omezeným dodává náhradní díly pro lodě, faktura je vystavena finské společnosti a náhradní díly jsou dopraveny do Nizozemska a odtud letecky na loď, která se nachází u břehů jižní Ameriky. Jedná se pravděpodobně o osvobození dle § 68 ZDPH, jakým způsobem má tuzemská společnost prokázat nárok na osvobození ?

Prodej pozemku u soukromé osoby

ID24979 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba vlastní pozemek (jak zemědělskou půdu, tak stavební > pozemek) 20 let, pozemek není zařazen do obchodního majetku a ani nikdy nebyl. Bude prodej osvobozen od daně z příjmů, a pokud cena bude vyšší než 5 mil., je povinnost tuto skutečnost oznámit správci daně?

Osvobození při vývozu zboží

ID24888 | | Ing. Ladislav Pitner

Česká společnost s. r. o., plátce DPH, bude prodávat své výrobky slovenské společnosti s. r. o., registrované k DPH na Slovensku (není plátcem v ČR, ani zde nemá sídlo či provozovnu). Výrobky budou přepraveny ze závodu české společnosti přímo ke konečnému odběrateli ve třetí zemi, přičemž přepravu a celní řízení organizuje slovenská společnost, která české společnosti předloží potvrzení od výstupu zboží z EU (celní řízení proběhne v Gdaňsku, PL). Lze v souladu se závěry KOOV 365/04.04.12 dodání zboží od české společnosti na slovenskou společnosti osvobodit od DPH (§ 66), a tedy uvést v přiznání k DPH na řádek 22? A pokud bychom situaci otočili, tj. česká společnost s. r. o., plátce DPH, by nakupovala zboží od slovenské společnosti s. r. o. registrované k DPH na Slovensku, zboží by bylo přepraveno ze Slovenska přímo ke konečnému odběrateli ve třetí zemi, přičemž přepravu a proclení by organizovala česká s. r. o.: Slovenská s. r. o. by vykázala ve svém přiznání k DPH vývoz (osvobozeno) a česká s. r. o. by vykázala plnění na řádku 26 (fakturace slovenské s. r. o., místo plnění není v ČR)? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru