Otázky s klíčovým slovem: Osvobození od daně

počet otázek s klíčovým slovem : 710Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup osobního automobilu

ID26150 | | Ing. Jiří Nigrin

Soukromá osoba nakoupila osobní automobil v Německu v 1/2019. Tento automobil si postupně opravovala a SPZ a TP byl na ni zapsán až v 2/2020. Nyní, v 6/2020 se rozhodla osobní automobil prodat. Bude tento prodej od daně osvobozen nebo je třeba zdanit ho v § 10? Od kdy se počítá nabytí?

Prodej obchodního podílu a osvobození § 19 ZDP

ID26126 | | Romana Smékalová

Tuzemská akciová společnost koupila dne 19. 10. 2018 podíl ve společnosti s ručením omezeným ve výši 25 % označený v OR jako podíl D a dále dne 31. 10. 2018 nabyla další 25 % podíl v téže společnosti s ručením omezeným označený v OR jako podíl C a zapsáno bylo 5. 12. 2018. V následujícím roce dne 25. 10. 2019 oba dva podíly (podíl C a D) akciová společnost prodala. Je tento prodej podílu osvobozen od daně z příjmů právnických osob?

Daň z příjmů FO - osvobození při prodeji nemovitosti

ID26108 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba koupila před 5 lety ideální 1/2 nemovitosti. Druhou ideální polovinu dostala před třemi lety (tedy 2 roky po nákupu první poloviny) letech darem. Nyní by chtěl majitel celou nemovitost prodat. Která lhůta by platila pro posouzení osvobození od daně z příjmů v případě prodeje nemovitosti jako celku? Prodávající vzhledem k 5-leté lhůtě pro osvobození při prodeji nemovitosti zvažuje i variantu, že by prodal každou polovinu nemovitosti zvlášť stejnému zájemci. Zatímco v případě první půlky už by příjem z prodeje nezdaňoval, v případě prodeje druhé poloviny ano. Lze tedy pro účely optimalizace daňové povinnosti předmět prodeje rozdělit rovněž na dvě poloviny, kdy v případě první poloviny by příjem z prodeje již nezdaňoval (uplynula 5 letá lhůta pro osvobození) a druhou polovinu by prodal za stejnou částku, za jakou ji nabyl- resp. prodal za znaleckou hodnotu daru? Příjem z prodeje druhé poloviny by se tedy rovnal nákladům v podobě znaleckého ocenění poloviny nemovitosti při pořízení (ust. § 10 odst. 5 ZDP) a ke zdanění by v rámci § 10 byla 0,- Kč. Kupující by tedy získal celou nemovitost, kdy první polovinu by koupil cca za 15 mil Kč a druhou polovinu stejného domu za cca 5 Mil Kč (dle výše ocenění znalcem). Kupující i banka zajišťující financování úvěrem souhlasí. Lze využít u prodávajícího osvobození při prodeji nemovitosti výše popsaným způsobem tak, aby nebyla krácena daň z příjmu a na druhé straně bylo v maximální možné míře využito daňového zvýhodnění, které zákon o daních z příjmů nabízí?

Dotace státu z důvodu COVID-19

ID26083 | | Ing. Matěj Nešleha

Budou se dotace na podnikání OSVČ z důvodu COVID-19 zdaňovat nebo budou osvobozené od zdanění? 

Prodej nemovitosti

ID26057 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba, plátce DPH s IČ, pronajímá nemovitosti dle § 9 a vede podvojné účetnictví. V majetku má budovu již 8. rokem, kterou odepisuje. Pokud tuto budovu prodá, je příjem z prodeje po 5-ti letech osvobozený od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. b) pokud uvažuji že dle § 9 se nemovitý majetek nepovažuje za obchodní majetek ve smyslu daně z příjmu fyzických osob?

Jednatel bez odměny - benefity

ID26073 | | Ing. Petra Konderlová

Jednatel s. r. o. nemá uzavřenu smlouvu o výkonu funkce jednatele, výkon funkce je tedy bezplatný. Je možné, aby jednatel uzavřel písemnou smlouvu o výkonu funkce, kde výkon funkce bude stále bezplatný, ale bude sjednáno, že jednateli náleží benefity jako příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní či životní pojištění a tyto benefity byly od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozeny? Obecně řečeno, je možné vůbec vyplácet benefity jednateli, jehož výkon funkce je bezplatný a tyto benefity považovat za příjem od daně osvobozený?

 

Poskytnutí kulturních služeb - osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

ID25702 | | Ing. Ladislav Pitner

Je založena právnická osoba, která nebyla založena za účelem podnikání (obecně prospěšná společnost). Společnost poskytuje kulturní služby (pořádání koncertů, výstav). Poskytování kulturních služeb společnost nemá zahrnuté ve svých stanovách mezi činnostmi, pro které byla společnost založena (hlavní činnosti společnosti). Zároveň však na poskytování kulturních služeb společnost nemá vydané živnostenské oprávnění. Kulturní služby společnost poskytuje pravidelně. Z pohledu uplatňování daně z přidané hodnoty, tj. zda u poskytovaného plnění (kulturní služby) bude - uplatněno osvobození od daně bez nároku na odpočet daně dle § 61 písm. e) zákona o dani z přidané hodnoty či bude - plnění zdanitelné a bude uplatněna snížená sazba daně Je tedy pro posouzení uplatnění osvobození od daně bez nároku na odpočet daně rozhodující, zda společnost má poskytování kulturních služeb vyjmenované v činnostech, pro které byla předmětná společnost založena (zřízena) ? Pokud je rozhodující u poskytování kulturních služeb pro uplatnění osvobození od daně bez nároku na odpočet uvedení těchto služeb ve stanovách společnosti mezi činnostmi, pro které byla daná společnost založena, jak se postupuje v případě, když společnost má uvedeno ve svých stanovách u poskytováních obecně prospěšných činnosti slovo "zejména".

Složení rezervace do advokátní úschovy

ID25581 | | Ing. Ladislav Pitner

Právnická osoba, plátce DPH, prodává bytové jednotky. Od kupujících vyžaduje složení rezervačních záloh do advokátní úschovy. Veškeré takto složené zálohy jsou uvolněné z advokátní úschovy až po zápisu převodu bytové jednotky v katastru nemovitostí. Vzniká plátci DPH povinnost přiznat a odvést DPH v okamžiku složení zálohy do advokátní úschovy?

Doplnění dotazu:

Právnická osoba (prodávající) uzavírá se zájemcem o koupi bytové jednotky smlouvu o budoucí kupní smlouvě (dále jen „SBKS“) a zároveň smlouvu o advokátní úschově.

V SBKS je ujednáno, že zájemce uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 5% z KC. Pokud dojde ve stanovené lhůtě k uzavření kupní smlouvy, bude uhrazená záloha použita na úhradu kupní ceny.

Prodávající je záloha i doplatek kupní ceny vyplacena až po zápis převodu bytové jednotky v katastru nemovitostí na nového majitele.

 

V případě, že ve stanovené lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně prodávajícího, je záloha vrácena zpět zájemci.

V případě, že ve stanovené lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně kupujícího, je záloha použita na úhradu smluvní pokuty.

Bezúročná zápůjčka jednateli - 300 000 Kč osvobození

ID25602 | | Ing. Matěj Nešleha

Firma půjčila jednateli peníze bezúročně. Tento jednatel je zároveň jediným společníkem firmy. Jednatel vykonává svou funkci bezúplatně. add 1 - Je možné využít osvobození u jednatele bezúročné půjčky do jistiny 300 000 Kč jako u klasického zaměstnance nebo ne? add 2 - Bylo by to možné této bezúročné osvobozené půjčky do 300 000 Kč využít v případě, pokud by tento jednatel si sjednal dohodu o pracovní činnosti např. na 3 000 Kč? A z tohoto důvodu by již byl chápán dle daně z příjmu jako zaměstnanec dle § 6 ZDP?

Krabičkové stravování zaměstnance - osvobození, daňová uznatelnost

ID25624 | | Ing. Matěj Nešleha

Firma se domluvila se zaměstnancem na HPP, že mu bude místo stravenek poskytovat zdravé krabičkové stravování, které si objedná od externího dodavatele včetně zajištění dopravy na firmu. Krabičkové stravování dostane zaměstnanec pracující 8 denně jen za den odpracované směny. Celková hodnota je 300 Kč/den (snídaně 40 Kč, svačina 30 Kč, oběd 100 Kč, svačina 30 Kč, večeře 100 Kč). Jakou část si firma může dát do daňových nákladů? Je všechno osvobozeno od daně z přijmu (a pojistného) u zaměstnance? Jak to bude s odečtem DPH, pokud firma dostane daňový doklad, může si DPH odečíst?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru