Otázky s klíčovým slovem: Osvobození od daně

počet otázek s klíčovým slovem : 725Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Příspěvek na důchodové připojištění

ID26962 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zaměstnanec odchází 16. 11. 2020 do starobního důchodu. Může mu zaměstnavatel (s. r. o.) poukázat příspěvek ve výši 50 000 Kč, nebo jej musí krátit? Všechny zákonné podmínky jsou naplněny. 

Dodání náhradního dílu do jiného členského státu než je sídlo společnosti

ID26857 | | Ing. Ladislav Pitner

Tuzemská společnost plátce DPH vyrobí náhradní díl pro stavební stroj slovenskému podnikateli plátci DPH. Tento výrobek si slovenský zákazník vyzvedne a díl odveze přímo do Chorvatska, kde provádí práce na stavební zakázce. Jaké důkazní prostředky pro doložení osvobození od DPH tuzemská společnost musí doložit?

Finanční služby nezahrnované do koeficientu krácení DPH

ID26896 | | Ing. Ladislav Pitner

Skupina DPH jako plátce prostřednictvím svých členů poskytuje kromě jiného (zdanitelná plnění) i úvěry a peněžní zápůjčky na dlouhodobé bázi, ze kterých plynou úroky, které u plátce představují plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně dle § 54 zákona o DPH. V souvislosti s poskytováním úvěrů a finančních zápůjček, plátce (skupina) nespotřebovává na vstupu žádná zdanitelná plnění nakoupená od jiných plátců nebo jen v omezené míře ve srovnání s ostatními činnostmi, a ani se touto osvobozenou činností nepodílí a nepřispívá na žádném uskutečňování či rozšiřování zdanitelných plnění na výstupu. Lze úroky z poskytování úvěrů a finančních zápůjček, které představují osvobozené plnění dle § 54 odst. 1 písm. c) zákona o DPH, při kterých nejsou spotřebovány žádné nakupované vstupy nebo jen v minimální či omezené míře, a současně které se nepodílí na uskutečňování zdanitelných plnění (výstup), považovat za finanční službu, která nevstupuje do výpočtu koeficientu pro krácený nárok na odpočet dle § 76 odst. 4 zákona o DPH?

Prodej pozemku a nemovitosti - § 10 zákona o dani z příjmu

ID26890 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba v roce 2013 zakoupila pozemek. Na tomto pozemku započala v roce 2018 stavět rodinný dům. Z osobních důvodů však letos pozemek i rodinný dům na něm prodala. V kupní smlouvě byla zvlášť uvedena cena za pozemek a zvlášť za rodinný dům. Jak to bude s případným osvobozením od daně z příjmu? Nabízí se, že by pozemek mohl být narozdíl od rodinného domu od daně z příjmu osvobozen? Do daňového přiznání by pak vstupovaly jen příjmy z prodeje rodinného domu, což by bylo pro dotyčnou osobu daňově výhodné. 

Pronájem sterilizátoru a DPH u zdravotního střediska

ID26795 | | Ing. Martin Svoboda

Zdravotní středisko je společností s ručením omezeným. Je plátce DPH, ale s koeficientem 0% z důvodu osvobozených příjmů. Konkrétně ambulantní péče a pronájem nemovitých věcí. Firma vlastní autokláv - sterilizátor, který do současné doby byl k dispozici nájemcům dle jejich potřeb zdarma. Nyní se firma rozhodla sterilizátor zpoplatnit. Prosím o radu, jak naložit s DPH? Bude to jako běžné uskutečnitelné plnění s 21% DPH s tím, že opravy a údržba sterilizátoru bude také s plným odpočtem DPH? Nebo se jedná o službu spojeným s pronájmem a bude osvobozeno?

Nákup zboží pro zásobení letadla určeného pro mezinárodní přepravu osob

ID26810 | | Ing. Ladislav Pitner

Je možné si nárokovat DPH na přijaté faktuře od dodavatele při nákupu zboží (např. pití (alko x nealko), jídla, ubrousků, kelímků), které slouží k zásobení letadla určeného pro mezinárodní přepravu osob? Vystavená faktura se poté osvobozuje podle § 70 Osvobození přepravy osob?

Danění příjmu u nepodnikatele

ID26751 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, nepodnikatel, odveze do výkupu 10x ročně kovový odpad v celkové hodnotě 80 000 Kč (22 tun celkem). Podléhá tento příjem zdanění na straně fyzické osoby nepodnikatele? Jedná se o odpad, který zůstal z výstavby rodinného domu pro soukromou potřebu. 

DPH u prodeje nemovitosti

ID26655 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. x let vlastní nemovitost chalupu s pozemky - pole zahrada. Nyní chce vše prodat. Jak to bude s DPH? Bude se účtovat jen u nemovitosti a v jaké výši? Prodej bude soukromé fyzické osobě. Nemovitost je v dost špatném stavu, jak určit cenu za nemovitost a za pozemky i vzhledem k DPH? Udělat odhad a dle toho uvést cenu v kupní smlouvě, a pokud bude výnos z prodeje vyšší než odhad, tak upravit poměrem v %?

Finanční vypořádání koncertu

ID26652 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost A a B jsou spolupořadateli kulturní akce (koncertu). Společnost A v rámci spolupořadatelství vykonává činnosti: - zajištění prodeje lístků na koncert, včetně odvodu příslušné sazby DPH finančnímu úřadu, - zajištění včetně provedené reklamy koncertu a propagace, - zajištění poplatků OSA a dalších. Za výše uvedené činnosti bude společnost A fakturovat služby + 21% DPH společnosti B. Společnost B jako spolupořadatel koncertu: - zajistí vystoupení umělců - úhrada faktury +21% DPH, - zajistí nájem prostor pro pořádání koncertu - úhrada faktury + 21% DPH, - uhradí společnosti A fakturu za provedené služby. Po uskutečnění koncertu společnost A provede finanční vypořádání výtěžku z prodaných vstupenek. Po provedení vyúčtování uhradí společnost A výtěžek společnosti B. Vypořádání = inkaso z prodaných lístků - odvedená DPH k datu prodeje - poplatky ticketportal - poplatky za platby kartou - poplatky OSA Dotaz: Je společnost B povinna z přijaté platby za finanční vypořádání výtěžku odvést DPH v sazbě 21% (výtěžek + DPH)? Pokud by finanční vypořádání nebylo zdanitelným plněním, bude mít společnost B nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění (vystoupení umělců, nájem prostor, služby společnosti A)?

Prodej rodinného domu z pohledu daní z příjmů a DPH

ID26647 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba (neplátce DPH) koupila rozestavěný rodinný dům v r. 2014 (tento rozestavěný rodinný dům byl již v r. 2014 zapsaný v katastru nemovitostí), který stavebně dokončila a zkolaudovala v r. 2018, v r. 2020 jej hodlá prodat. Dle mého je tento prodej osvobozen od daně z příjmů, neboť je se jedná o prodej pozemku se stavbou nad 5 let od nabytí (§ 4 odst. 1 písm. b) ZDP, pokyn GFŘ D-22, k § 4 odst. 1 bod 2). Z hlediska DPH pak nelze použít osvobozený prodej majetku (§ 4 odst. 1 zákona o DPH > kolaudace v 2018, tedy prodej do 5 let od kolaudace), ale lze použít § 4a odst. 2, kdy se do obratu nezahrnuje obecně dodání DHM. Je to tak?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru