Otázky s klíčovým slovem: Osoba samostatně výdělečně činná

počet otázek s klíčovým slovem : 1013Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přechod na daňovou evidenci

ID25273 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba, původně cizinec, podnikal ca od roku 1998 na území ČR. Vedl podvojné účetnictví. V roce 2015 podával poslední přiznání - bylo nulové a pak živnost přerušil. Nyní má nejen trvalý pobyt na úzení ČR, ale už je i občan ČR. Od dubna 2019 obnovil živnost a rád by vedl daňovou evidenci anebo jen uplatňoval paušál. Může nyní přejít anebo začít vést daňovou evidenci, anebo musí pokračovat v podvojném účetnictví? Pokud by mohl přejít na daňovou evidenci, tak nevím co se zůstatkem na účtu 491. Účet 211 je jasný - bude to počáteční stav pokladny.

Daň z příjmů fyzické osoby

ID25225 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Fyzická osoba má hlavní příjem ze zaměstnání. V roce 2019 má nově příjem ještě z pronájmu domu. U pronájmu domu bude uplatňovat skutečné náklady (odpisy, opravy, náklady na auto) a dostane se z pronájmu do ztráty v roce 2019. Jakým způsobem se ztráta z nájmu promítne do přiznání fyzické osoby? Započte se ztráza z nájmu na příjem ze zaměstnání? Za jakých podmínek je možné ztrátu z nájmu převést do následujících let? 

Výdaj roku 2019, DPH 1. čtvrtletí 2020

ID25232 | | Ing. Martin Svoboda

OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci, 24. 12. 2019 uhradil převodem zálohu na nákup zboží z Číny ve výši 100 000 Kč (nebude žádný doplatek, protože záloha pokryje celý nákup zboží). Fakturu za zboží obdrží spolu se zbožím v lednu 2020. Uplatní si OSVČ částku 100 000 Kč (úhrada prosinec 2019) za nákup zboží z Číny jako výdaj roku 2019? DPH se vypořádá v lednu 2020, po obdržení faktury a zboží?

OSVČ rozdělení příjmů a výdajů mezi spolupracující osoby

ID25236 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ vede daňovou evidenci a má příjmy za rok 1 800 000 Kč a výdaje 2 700 000 Kč (dle skutečnosti). Jak rozdělí příjmy a výdaje mezi spolupracující manželku a syna, když každému přidělí 15 %? Je nějaký limit u rozdělující osoby mezi příjmy a výdaji? Není mi jasné, jak to udělá v DPFO.

Doplňující otázka:

Není mi jasné, co znamená rozdělění příjmů a výdajů nejvýše 30 % ,maximálně 180 000 Kč. OSVČ má přijmy 1 800 000 Kč a výdaje 2 700 000 Kč. Může rozělující osoba použít 30 % z 1 800 000 Kč a 30 % z 2 700 000 Kč? 

Služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku OSVČ

ID25183 | | Josef Rajdl

OSVČ vlastní nebytový prostor. Měsíčně hradí za služby spojené s užíváním tohoto prostoru: provozní náklady společných částí domu, fond oprava, spotřebu vody, el. energie a plynu. Jsou tyto náklady daňově uznatelné?

Založení s. r. o. – jednatel ve společnosti a zároveň i OSVČ

ID24868 | | Ing. Martin Bureš

OSVČ – kosmetický salon, provozuje svou činnost v pronajatých prostorech. Prostory před provozem musela tato OSVČ nutně vybavit zařízením, tak aby bylo uzpůsobeno k provozu kosmetického salonu. Náklady na toto vybavení si OSVČ uplatnila do daňových nákladů. Tyto prostory dále poskytuje dalším OSVČ k výkonu kosmetických a jiných činností na základě smlouvy o podnájmu. Tyto příjmy od podnájemníků negativně zvyšují obrat OSVČ a z tohoto důsledku by se mohla stát povinným plátcem DPH (obrat 1. mil Kč za 12 měsíců). OSVČ, která je v pronájmu uvažuje o založení nové společnosti s. r. o.. Tato s.r.o. by měla smlouvu s majitelem objektu, kde by si do nákladů dávala veškeré náklady spojené s provozem objektu (pronájem+služby) a následný příjem k tomuto by byl příjem z podnájmu dalším OSVČ včetně OSVČ jež by byla zároveň jednatelkou v novém s. r. o.

Otázka 1: Je možné příjmy OSVČ z podnájmu vyloučit z příjmů, které ovlivňují hranici pro povinnost stát se plátcem DPH? Např. příjmy dle §9 nebo podobně jako příjmy z dotačních programů?

Otázka 2: Je možné založit novou s. r. o., která by byla založena pouze na činnost pronájem a následný podnájem? Nebude pak tato společnost v nějakém střetu? Musela by původní OSVČ prodat majetek který si uplatnila do nákladů nové společnosti s. r. o.? Pokud ano za jakou cenu? Podotýkám, že OSVČ, která následně prostory poskytuje dalším OSVČ, z tohoto nemá zisk, ale příjem jí negativně zvyšuje obrat.

Přechod z daňové evidence na paušální výdaje

ID25186 | | Ing. Ivana Pilařová

Podnikatel OSVČ uplatňoval v roce 2017 výdaje paušálem. V roce 2018 uplatňoval výdaje dle skutečnosti a odvedl DPFO.V roce 2019 chce opět uplatnit výdaje paušálem, ale měl vystavenou fakturu přijatou v roce 2018 a uhrazenou v roce 2019.Jedná o f.p. za 31 206 Kč. Co musí udělat, aby mohl v roce 2019 uplatnit opět paušál?

Nájemní smlouva

ID25177 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ podniká a příjmy zdaňuje dle § 7 ZDP, k tomu má ve vlastnictví bytový dům, který pronajímá dle § 9 ZDP. Musí hlídat obrat 1 000 000 Kč kvůli plátcovství dph. V nájemní smlouvě má napsáno nájemce se zavazuje platit nájemné ve výši 14 500 Kč měsíčně. V ceně nájemného je zahrnuto připojení k internetu, digitální televize, osvětlení spol. chodby a odvoz odpadu. V ceně nájmu nejsou zahrnuty zálohy na el. energie, plynu, vodné a stočné. V dalším bodu smlouvy je nájemce se zavazuje platit záloh. platby na služby (energie) ve výši 3 500 Kč. Zálohy budou vyúčtovány 1x ročně, případný nedoplatek nájemce uhradí. Dále se nájemce zavazuje platit nájemné a úhradu služby spoj. s užíváním bytu takto: 7 000 Kč na účet jednoho z pronajímatelů (manželů) a 11 000 Kč na účet druhého. Jaká částka se bude počítat do obratu? 

Využití prostor rodinného domu pro podnikání

ID25069 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ (plátce DPH) bydlí s rodinou (2 malé děti) v rodinném domě. Vlastníkem rodinného domu (před svatbou) je manželka, která je zaměstnaná. Manžel by chtěl využít prostory rodinného domu pro své podnikání, včetně samostatné dílny na zahradě. Tato dílna potřebuje kompletní opravy. Jak postupovat - manželé mezi sebou sepíšou nájemní smlouvu? A náklady na opravu dílny jsou daňově uznatelné v manželově účetnictví? A daň z nemovitosti, bude navýšena o komerční činnost?

Prodej automobilu

ID25085 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba zakoupila osobní automobil na podnikající IČ a DIČ, nyní podnikání ukončila a chce tento automobil prodat sobě na své rodné číslo, s tím, že to tento automobil odvede DPH a zdaní daní z příjmu. Je tento postup možný?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru