Otázky s klíčovým slovem: Osoba samostatně výdělečně činná

počet otázek s klíčovým slovem : 1029Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Užitek z věci

ID25915 | | Ing. Ivana Pilařová

Je legální a daňové uznatelné, aby (pan Novák) OSVČ uzavřel dohodu s paní Novákovou, která je jeho manželkou, ohledně užívání věci (kterou je buď samotná stavba, nebo samotný pozemek, nebo obojí), kterou OSVČ užívá ke svému podnikání? Manželka ze svého podílu SJM nemá na rozdíl od OSVČ žádný užitek. Cílem je získat finanční užitek (zdanitelný) pro manželku a uznatelný daňový výdaj pro OSVČ a v neposlední řadě písemně vzájemně ošetřit užívání věci v jejich SJM. 

Základ daně x vyměřovací základ

ID25900 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ vede daňovou evidenci.

1) Je možné, resp. správné, že v rámci daňové evidenci OSVČ již zahrnuje rovnou daňové a nedaňové výdaje? Např. nakoupí PHM a cigarety pro osobní spotřebu na jednom dokladu - do evidence rovnou zanese tyto dva údaje jako daňové a nedaňové a pak následně logicky již při zpracování přiznání k DPFO nevyplňuje v příloze č. 1 část E - položky zvyšující a snižující základ daně ani ř. 105 a 106. Je takový postup správný? Nebo je povinnost tyto údaje do části E a řádků 105 a 106 zapsat vždy? Tj. museli bychom upravovat základ daně zbytečně.

2) V případě, že mám již v daňové evidenci všechny úpravy základu daně udělány, tj. nepotřebuji vyplňovat řádek 105 a 106 - musím uvést pouze do části E ty jednotlivé položky, tj. položky v části E bych měla vyplněny, ale na řádku 105 a 106 bych částky vyplněny neměla, neboť jsou již započítány rovnou z daňové evidenci na řádku 101 a 102?

3) Jsou všechny nedaňové x daňové výdaje a další úpravy základu daně z příjmů součástí také vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění? Tj. jaké mám příjmy a výdaje včetně úprav základu daně pro daň z příjmů FO, takové mám příjmy a výdaje pro sociální a zdravotní pojištění uvedeny v přehledu?

Spolupracující osoba - ošetřovné

ID25870 | | Ing. Marta Ženíšková

Má nárok na ošetřovné spolupracující osoba? Spolupracují osobou je manželka, vykonávající hlavní činnost, příjmy manžela rozdělené na manželku jsou 40 %. 

Majetek v daňové evidenci

ID25886 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ, švadlenka vede daňovou evidenci, plátce DPH. Švadlenka šije na zakázku a někdy i pro volný prodej. Má dílničku ve svém rodinném domě. Do daňové evidenci dává poměrnou část energií (elektriky a vody dle podlahové plochy). Jiné náklady - např. nájem, že by "sama sobě" fakturovala nájemné za dílničku - to nedělá. Je to daňově správně? Mohla by mít v daňových nákladech jako OSVČ fakturu za nájem od "sebe" ze svého domu? Dále bych se chtěla zeptat, jak se správně daňově ocení její zásoby ke konci roku? Jak vyplývá z § 7 b odst. 2 ZDP, pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví, není-li dále stanoveno jinak. Jak toto správně v praxi uchopit, resp. jak správně interpretovat § 49 odst. 5 vyhlášky o účetnictví č. 500/2002 Sb.? Jakými náklady může, resp. musí švadlenka, které šije na zakázku a někdy i pro volný prodej, tj. šije věci dle svého uvážení bez toho, zda by věděla, kdy a jak komu prodá, ocenit. Do ocenění zásob pro účely zpracování přiznání dá tedy: pořizovací cenu látky, pořizovací ceny stuh, gumiček a dalších + ještě jiné náklady či nikoliv? Mohla by tam dát náklady na energie, které rozpočítává na svou dílničku? A případně pokud mohla x musela, musí dát celou výši nákladů nebo nějak poměrně co již za rok prodala x co má na skladě? Či nějaké další náklady? Dále ještě využívá své auto pro rozvozy objednávek a nákupy látek. Šly by dát do ocenění nějak odpisy či nikoliv? U auta uplatňuje paušál na dopravu ve výši 4 000 Kč za měsíc. Děkuji za vysvětlení daňové situace ocenění zásob u švadlenky. Jde mi o to, co bude do ocenění zásob spadat a co už nikoliv.

Vzdělávací program

ID25822 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČV, plátce DPH, vede daňovou evidenci, podnikající v advokaci, vystudovaný právník s titulem JUDr., rozhodl se dolnit studium na Cambridge Business School s. r. o., studium vzdělávacího programu MBA Real estate, mohu toto studium, díky němuž dojde k rozšíření oprávnění k poskytování právnických služeb uznat jako uznatelný výdaj?

Zdanění při ukončení podnikání

ID25850 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, pojišťovací makléř s licencí k 31. 12. 2019, ukončí svoji pracovní kariéru. Odhlásí se u ČNB s licencí, na OSSZ a ZP jako OSVČ. Příjmy 2019 příjmy zaplacené, jdou do přiznání, OSSZ, ZP. Ale v roce 2020 doběhly příjmy z posledních akcí. Fyzická osoba zdaňuje příjmy zaplacené. Je povinnost do přiznání 2019 zahrnout i příjmy doplacené v roce 2020? Nebo lze příjmy zdanit v roce 2020, ale už není OSVČ, tedy § 7 je nevhodný? Přichází do úvahy § 10 jiné příjmy, ale bez možnosti 40 % paušálu? 

Odpuštěné zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ kvůli nouzovému stavu

ID25855 | | Ing. Ivana Pilařová

Dle informací jsou od března do srpna odpuštěny zálohy pro OSVČ. Pokud má OSVČ nastaveny trvalé příkazy na tyto zálohy a bude je nadále platit, budou mu pak při podání přehledu za rok 2020 vráceny? Nebo je nutné trvalé příkazy zrušit a zálohy neplatit, jinak k jejich odpuštění nedojde? 

Dovolená získaná v souvislosti s podnikatelskou činností

ID25715 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ vykonává podnikatelskou činnost v § 7 ZDP. Výdaje uplatňuje paušální ve výši 40 %. Vzhledem k dobrým výsledkům v podnikatelské oblasti, získala od svého obchodního partnera zájezd za 50 tis. Kč. Je potřeba tento zájezd zdanit v § 7 nebo § 10 ZDP? Pokud budu danit v § 7 ZDP, mohu k příjmu 50 000 Kč (hodnota zájezdu) uplatnit 40 % paušální náklady? 

Výpočet poměrné části spotřeby energií v provozovně

ID25753 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba, plátce DPH, provozuje živnost v rodinném domě, který není a nebyl vložen do obchodního majetku. Dům má jedno podlaží. Celé přízemí je využíváno jako provozovna, v patře je bytová jednotka, kde fyzická osoba bydlí. Zastavěná plocha domu je dle KN 184 m2, plocha provozovny (přízemí) 80 m2. K zastavěné ploše patří malé nádvoří. Lze při určování poměrné výše spotřeby energií vycházet z předpokladu, že horní patro nemá větší plochu než přízemí (což skutečně nemá), kde je provozovna, a tudíž lze rozdělit spotřebu energií na 50 % podnikání a 50 % osobní spotřeba, nebo je nutné vycházet z výměry dle katastru nemovitostí?

OSVČ a Úřad práce

ID25589 | | JUDr. Marcela Smutná

Podnikatel, 55 let, je několik let OSVČ, platí zákonem stanovený min. odvod SP, ZP. Bude muset na nějaký čas přerušit výdělečnou činnost z důvodů zdravotních problémů. Má tento podnikatel vůbec nárok na dávky podpory v nezaměstnanosti, případně nějaké jiné dávky, a pokud ano, z čeho se počítají? Jak dlouhou dobu může být registrován/pobírat dávky z Úřadu práce? Má nějaké další povinnosti? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru