Otázky s klíčovým slovem: Osoba samostatně výdělečně činná

počet otázek s klíčovým slovem : 996Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej hmotného majetku do s. r. o.

ID24716 | | Ing. Jiří Nigrin

Osoba, která dosud podnikala jako fyzická osoba, si založila s. r. o., kde je jediným společníkem. Jedná se o stejný předmět podnikání. Do tohoto s. r. o. chce OSVČ prodat (nikoliv vložit) hmotný majetek a materiálové zásoby, jež využívala k činnosti jako OSVČ. Jsou nějaké zákonné překážky či omezení bránící tomuto prodeji, a pokud ne, tak za jakou cenu majetek a zásoby prodat? 

EET a faktury za hotové

ID24694 | | Josef Rajdl

Pokud OSVČ vystaví řádnou fakturu nad 10 000 Kč, forma úhrady hotově, bude se na tento typ dokladu vztahovat EET? Pokud OSVČ bude chtít využít možnost off-line papírové evidence, musí tudíž použít účtenky vydané finanční správou. Jenže zákon zakazuje použít zjednodušený daňový doklad u transakcí nad 10 000 Kč. Jaký tedy bude správný postup?

Fakturace mezi vlastním OSVČ a vlastním s. r. o.

ID24617 | | Ing. Jiří Nigrin

Pan X má živnostenský list na reklamní služby. Zároveň má s. r. o. (plátce DPH), kde je jediným společníkem a toto s. r. o. má obchod, ve kterém prodává počítače. Pan X byl ve svém obchodě zaměstnán jako prodavač. Nyní zvažuje, že tento pracovní poměr ukončí a bude v obchodě prodávat z titulu majitele firmy. Pro zvýšení obratu potřebuje zajišťovat reklamu a marketing. Tyto práce plánuje vykonávat jako OSVČ s tím, že je bude svému s. r. o. fakturovat.

1) Je tato fakturace svému s. r. o. schůdná (i za situace, že jako OSVČ jiným firmám reklamní služby nefakturuje), pokud bude fakturovat v ceně obvyklé?

2) Přináší tato fakturace nějaká rizika?

Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby

ID24635 | | Josef Rajdl

Je možné změnit způsob uplatňování výdajů při podání dodatečného daňového přiznání? Příklad: Fyzická osoba v daňovém přiznání uplatní skutečné výdaje a podá daňové přiznání v lednu. Začátkem března se rozhodne - zjistí, že je pro něj výhodnější uplatnit výdaje procentem z příjmů.

1) Lze takto postupovat?

2) Jaké to bude mít dopady na SP a ZP:

a) když neodevzdal na SP a ZP přehledy vypočtené dle řádného daňového přiznání,

b) když odevzdal na SP a ZP přehledy vypočtené dle řádného daňového přiznání?

Úmrtí podnikatele a přehledy na OSSZ a VZP

ID24591 | | Josef Rajdl

Dne 17. 8. 2019 mě náhle zemřel manžel, který podnikal jako FO-OSVČ. V jeho činnosti se rozhodl pokračovat jeho syn. Tuto skutečnost jsme nahlásili na živnostenském úřadě a do ukončení dědického řízení bude pokračovat na RČ a IČ manžela. Jak budeme podávat přehledy na sociální a zdravotní pojištění? Daňové přiznání z příjmů FO budeme za manžela podávat od 1. 1. 2019 do 16. 8. 2019 a potom od 17. 8. 2019 ke dni předcházejícímu dni skončení o pozůstalosti na jeho rodné číslo a IČ.

Sociální pojištění OSVČ poskytující služby v cizině

ID24582 | | Ing. Marta Ženíšková

OSVČ letecký mechanik poskytuje své služby různě po světě. Bydliště má v ČR, rodinu má v ČR, vedení daňové evidence má v ČR, avšak zatím nevykonává činnost mechanika v ČR. Podle 14 článku nařízení Evropského parlamentu č. 2009R0987 (a potažmo nařízení ES č. 883/2004) se určí jako příslušný členský stát pro sociální pojištění ten, kde je větší podíl než 25% u daného kriteria. Je možné využít kritérium „doba strávená v ČR“ - kdy by důkazem byl soupis dnů, kdy nebyl v cizině?

Průměrný hodinový výdělek podnikatele - lékaře

ID24470 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jaký by měl být přesný postup výpočtu průměrného hodinového výdělku (zisku) u soukromého lékaře (OSVČ) - poskytovatele zdravotních služeb, aby z tohoto výpočtu mohl odvíjet cenu svého výkonu?

Úmrtí zaměstnavatele zaměstnávajícího rodinné příslušníky

ID24419 | | Ing. Martin Děrgel

Zemřel zaměstnavatel - OSVČ, který zaměstnával svého syna a jeho manželku. Syn bude patrně pokračovat v provozování živnosti. Když bude syn pokračovat v živnosti do té doby, než získá vlastní živnostenské oprávnění, jaký bude jeho statut? Může sám sebe a svou manželku zaměstnávat, či jejich pracovní poměr úmrtím zaniká? Jak to bude se sociálním a zdravotním pojištěním?

OSVČ a opravný přehled na OSSZ

ID24402 | | Ing. Marta Ženíšková

Pokud OSVČ zjistí, že uvedla v přehledu vyšší vyměřovací základ, než měla, může podat opravný přehled v letošním roce 2019 i za roky 2013, 2014 a 2015 a žádat o vrácení přeplatku? Jedná se o roky, kdy už nelze podat daňové přiznání.

Rozdělení na spolupracující osobu v dodatečném daňovém přiznání

ID24208 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Manželé, oba OSVČ, podali v termínu pro podání daňové přiznání každý samostatně za svoji činnost. Nyní zjistili, že by se jim vyplatilo, kdyby se část příjmů a výdajů manžela rozdělilo na manželku. U manžela by se snížila daňová povinnost a u manželky by - díky tomu, že měla základ daně téměř nulový - žádná daňová povinnost ani tak nevznikla. Je možné takto dodatečně využít § 13 zákona o dani z příjmu? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru