Otázky s klíčovým slovem: Osoba samostatně výdělečně činná

počet otázek s klíčovým slovem : 1070Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

OSVČ a pracovní poměr

ID27179 | | JUDr. Vlasta Víghová

OSVČ vykonává pro právnickou osobu (s. r. o.) víceméně pravidelně činnost, kterou této společnosti fakturuje. Obě strany mají stejný předmět podnikání. Nyní má OSVČ možnost uzavřít s touto společností pracovní poměr - ve funkci, která je odlišná od činnosti fakturované. Je možné, aby existoval pracovní poměr a současně bylo této společnosti i nadále fakturováno? Pokud ano, jaká jsou rizika - daňová, právní?

Kompenzační bonus OSVČ - maloobchod, velkoobchod

ID27149 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ provozuje dle živnostenského oprávnění maloobchod, velkoobchod. Vše v jedné provozovně a jeden druh sortimentu - stavebniny. Musí kvůli případnému nároku na kompenzační bonus zjišťovat, z které části prodeje má v rozhodném období příjmy vyšší a jak? Porovnáním účtenek X faktur pro zákazníky OSVČ/firmy? 

Ošetřovné a výsluhový příspěvek

ID27090 | | Ing. Marta Ženíšková

Klient je OSVČ a pobírá výsluhový příspěvek pro bývalého vojáka z povolání. Má nárok na ošetřovné z důvodu epidemie covid-19?

Zaměstnání syna ve firmě otce a sleva na dítě

ID26878 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ chce zaměstnat na DPP ve své firmě syna, který dosáhne v říjnu 18 let a je student. Vztahuje se na pracovněprávní vztah otec-syn nějaké omezení? Otec si bude moci i nadále uplatňovat daňovou slevu na dítě - syna, i když ten bude mít vlastní příjem na základě dohody? Jsou nějaká omezení, pokud s ním uzavře dohodu před dovršením 18 let? Jedná se o jednoduché práce - prodej v obchodě, opravy kol...

OSVČ (kadeřnice) a prodej štěňat s PP

ID26974 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ s hlavní činností kadeřnické služby má jednu chovnou fenu, která porodí štěňata v 11/2020. Převážná část nákladů (poplatek za krytí, veterinář atd.) je v roce 2020, k prodeji štěňat dojde v roce 2021. Příjem z prodeje štěňat bude za rok 2021 zdaněn v § 10 a k výnosům lze uplatnit náklady za rok 2020? Je možné v tomto případě uplatnit k příjmům z § 10 ZDP paušální výdaje a v jaké procentní výši?

Vyplacení provize

ID26940 | | Ing. Petra Konderlová

Osoba OSVČ spolupracuje se s. r. o. - nabízí služby této společnosti. Za služby, které se uskuteční, dostane OSVČ provizi. Lze výplatu této provize podmínit tím, že se OSVČ zúčastní reklamní akce pořádané společností s. r. o.? Je třeba to mít smluvně dojednáno? Jak to bude s časovým rozlišením a odvodem DPH na straně s. r. o.? Provize bude za objem služeb uskutečněných v roce 2020, reklamní akce se uskuteční až v roce 2020. Bude to tedy pro s. r. o. náklad roku 2019 nebo až 2020? Kdy by mělo být odvedena DPH?

OSVČ a výdaje uplatněné paušál a dotace

ID26891 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ, neplátce, podnikání v oblasti fitness - volná živnost. Roční příjmy činí pravidelně okolo 500 000 Kč ročně a OSVČ se vyplatí uplatňovat výdaje paušálem 60 % z příjmů. V roce 2020 proběhly nad rámec běžné činnosti tyto operace a náš dotaz zní, zda jsou součástí příjmů ke zdanění, a pokud ano, zda je možné i z těchto příjmů uplatnit výdaje paušálem:

1) kompenzační bonus – 44 500 Kč,

2) provozní dotace (v rámci podnikatelské činnosti byly v létě realizovány školní fitness tábory pro děti). Na tyto tábory obdržela OSVČ dotaci z fondů EU ve výši ca 150 000 Kč,

3) OSVČ získala dotaci na vybavení fitness centra z fondů EU cca 100 000 Kč - předmětem je vybavení drobným majetkem v ceně za kus do 20 000 Kč,

4) OSVČ získala dotaci na technické zhodnocení fitness prostor (stavební práce typu podklady, podhledy, okna) v celkové výši 500 000 Kč.

Vstupují příjmy z dotací do obratu pro účely DPH?

Přefakturace podílu na nákladech na připojení

ID26780 | | Ing. Jan Ployer

OSVČ, plátce DPH, pronajímá část nebytových prostor sloužících k podnikání jiné OSVČ plátci DPH. Z části je nemovitost využívána k podnikání také pronajímatelem. Pronajímatel na žádost nájemce sjednal navýšení příkonu u provozovatele distribuční soustavy a za navýšení příkonu pronajímatel uhradil distribuci podíl na oprávněných nákladech. Podíl na nákladech byl pronajímatelem uhrazen na základě smlouvy o připojení ve výši 12 000 Kč a distributor uvádí, že na tuto částku nebude vystavena faktura a podíl na nákladech nepodléhá DPH s tím, že smlouva slouží zároveň jako doklad k provedeným platbám. Pronajímatel a nájemce se v nájemní smlouvě dohodli, že pronajímatel zajistí nájemci potřebný příkon a nájemce se zavazuje pronajímateli zaplatit všechny vynaložené náklady spojené se zajištěním potřebného příkonu. Může tedy pronajímatel vystavit nájemci fakturu a přefakturovat podíl na nákladech ve výši 12 000 Kč s 0% DPH? Je třeba na faktuře uvést, že fakturovaná částka nepodléhá DPH? K navýšení příkonu musel také pronajímatel objednat a zaplatit potřebné revize. Revize poskytoval neplátce DPH. Lze tedy revize přefakturovat, také bez DPH nebo musí být zatíženy DPH? Jak tyto platby zachytí pronajímatel v daňové evidenci? Pronajímatel má nemovitost v obchodním majetku, podléhají tedy příjmy z pronájmu do příjmů dle § 7 zákona o dani z příjmů?

Lékař a neproplacené úkony zdravotní pojišťovnou

ID26789 | | Ing. Martin Děrgel

Lékař fakturuje své úkony zdravotním pojišťovnám. Většinou nedostává celou fakturu zaplacenou (např. proto, že uvede nesprávné rodné číslo, pacient je u jiné ZP atd.). Jak se zbavit nedoplatků na FV? Bude jejich likvidace daňově uznatelná? Jsou dvě varianty lékařů: 1) lékař je OSVČ a vede daňovou evidenci, 2) lékař má své s. r. o. a vede podvojné účetnictví.

Nákup vozidla, dodatečný odpočet DPH, daň z příjmů

ID26670 | | Ing. Matěj Nešleha

Jsem OSVČ, v současnosti neplátce DPH, výdaje uplatňuji paušálem. V listopadu 2020 si jako neplátce koupím pro podnikání nové auto. V únoru 2021 se po překročení obratového limitu přihlásím k plátcovství DPH. Je možné si dodatečně uplatnit odpočet DPH z nákupu vozidla? A případně kdy a na jakém řádku v přiznání DPH má být odpočet uveden? Musím v tomto případě vozidlo vložit do obchodního majetku? Bude se platit (případně jak) silniční daň? Jak by to bylo s DPH a daní z příjmů v budoucnu, pokud bych chtěla vozidlo převést zpět do soukromého užívání a případně pak i prodat? Jsou nějaká limitující období v souvislosti s těmito úkony a daněmi (DPH, daň z příjmů - kdy se daně musí odvést a kdy už ne)? Pokud bych musela danit příjem z prodeje vozidla, je možné si oproti němu uplatnit nějaký výdaj?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru