Otázky s klíčovým slovem: Odpočet DPH

počet otázek s klíčovým slovem : 1252Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej letadla

ID24562 | | Ing. Martin Svoboda

Právnická osoba má v obchodním majetku letadlo, které využívá pro ekonomickou činnost za účelem krátkodobého pronájmu. Při nákupu letadla byl uplatněn plný odpočet DPH. Nyní chce letadlo prodat. 1. Jak postupovat z hlediska DPH, pokud bude letadlo dodáno do jiného členského státu EU? 2. Jak postupovat z hlediska DPH, pokud bude letadlo vyvezeno do třetí země?

Operativní leasing a jeho předčasné ukončení

ID24534 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost hojně využívá operativní leasing na motorová vozidla. Doba nájmu je vždy sjednána na 3 roky celkem v 36 měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře. Měsíční splátka se skládá z nájemného, pojištění a doplňkových služeb v základu. Na vše je uvedena sazba daně 21 %. Postupuje společnost správně, pokud si celkovou měsíční splátku v základu uplatňuje jako daňový náklad a DPH 21 % si uplatňuje na vstupu? Dále u jednoho vozidla došlo k předčasně ukončení smlouvy v důsledku totální škody na vozidle, kdy společnosti byl vystaven doklad na finanční kompenzaci za předčasně ukončenou smlouvu v částce cca 50 000 Kč s nulovou sazbou DPH. Je tato finanční kompenzace daňový náklad společnosti? Pokud ano, má se tento náklad rozpustit do následujícího období, tj. do plánované doby nájmu 36 měsíců? Projeví se tento doklad nějakým způsobem v kontrolním hlášení?

Prodej vozidla a krácená DPH

ID24520 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s ručením omezeným v roce 2013 koupila vozidlo, u kterého uplatnila při nákupu nárok na odpočet DPH pouze ve výši 50 %, po dobu používání vozidla krátila veškeré náklady s provozem vozidla také v poměru 50:50 a stejně i tak odpisy. Nyní v roce 2019 bude vozidlo prodávat, bude muset odvádět DPH z celé prodejní ceny nebo může jen ve výši 50 % a zdaňovat jen poloviční část daní z příjmů?

Likvidace automobilu po havárii

ID24530 | | Ing. Martin Svoboda

Podnikatel, fyzická osoba, si pořídila osobní automobil v 3/2018. Letos 6/2019 došlo k autonehodě a pojišťovna ukončila řízení jako totální škodu s tím, že podnikateli vyplatí náhradu za auto v rámci škodní události. Musí v tomto případě, pokud si podnikatel nárokoval DPH v plné výši při nákupu automobilu, dojít k odvodu DPH v poměrné výši zpět FÚ? 

Nárok na odpočet DPH před registrací - dodání z EU

ID24528 | | Ing. Martin Novák

Česká právnická osoba je registrována k DPH od 3. 8. 2019. Dne 1. 7. 2019 obdržela zboží (víno) od dodavatele z Francie (není registrován k DPH v ČR), z Francie expedováno 30. 6. 2019, faktura vystavena 27. 6. 2019, obdržena českou stranou 8. 7. 2019, celní náležitosti vyřízeny kvůli chybě až 9. 8. 2019 (mělo být vyřízeno v červenci). Faktura vystavena francouzským dodavatelem jako intrakomunitární dodání, tedy bez DPH (s uvedením DIČ českého odběratele, avšak v době vystavení faktury nebyla česká entita ještě registrována k DPH). Má/může český subjekt dodávku vína zdanit DPH jako intrakomunitární pořízení a lze si současně uplatnit nárok na odpočet ve svém prvním přiznání k DPH za srpen 2019? Pokud měl francouzský dodavatel víno zdanit ve Francii, má česká strana nějakou možnost odpočtu „francouzské“ DPH? Jak nejlépe s danou situací naložit? 

Náklad spojený s vkladem části obchodního závodu

ID24496 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ vložila část obchodního závodu do s. r. o. a za pomoc s vkladem obdržela fakturu od právní kanceláře. Bude se u OSVČ jednat o daňový náklad s odpočtem DPH? Byl by rozdíl, pokud by byla faktura vystavena na s. r. o.?

Vrácení odpočtu DPH při osvobozeném prodeji nemovité věci

ID24471 | | Ing. Jan Ployer

Společnost v roce 2014 koupila ateliér a parkovací stání vč. podílu na pozemcích v nemovitosti kolaudované v roce 2012. Na faktuře je uvedená cena za ateliér, cena za parkovací stání a jednotná cena za všechny podíly pozemcích (11 pozemků). V roce 2019 dojde k prodeji ateliéru a části podílů na pozemcích. Tento prodej bude osvobozen podle § 56 odst. 3 zákona od DPH. Jakým způsobem určit částku, ze které se bude vracet část DPH z pozemků? Podle poměru cen ateliér a garážové stání nebo podle vlastnického podílu? Bude tento poměr použitý i při vyřazení části pozemků z majetku jako daňový náklad podle § 24 zákona o dani z příjmů? Nebo se použije jiný poměr?

Bonus za platbu kartou, účtování, DPH

ID24450 | | Ing. Zuzana Pšeničková

V s. r. o. platíme platební kartou. S programem k platební kartě získáváme 3 % peněz zpět z každé transakce na platební kartě. Není k této transakci přijatých peněz žádný doklad, na výpisu z účtu je jen plusová položka. Nákladově k platební kartě máme pojištění a měsíční bankovní poplatek - účtování MD 568/D 221. Připsaný bonus za používání platební karty - účtování MD 221/D 668. Je účtování správné? Nebude se z přijatých bonusů odvádět DPH?

Nárok na odpočet

ID24394 | | Ing. Martin Děrgel

Plátce DPH, vede daňovou evidenci. 

a) Jak nejlépe vyřešit zápis faktury, kdy má plátce DPH pouze poměrný nárok na odpočet z celkové částky na faktuře? Umí toto účetní programy automaticky vyřešit „nějak paušálně“, tj. lze nastavit nějaké členění DPH, které by umělo automaticky při zadání celkové částky rozpočítat poměrově částku např. 20 % pro soukromé a 80 % pro ekonomické činnosti nebo se může pouze udělat propočet ručně na faktuře a pak ručně zadat do jednolitých řádků částky a k tomu potřebné DPH - uplatnit DPH x neuplatnit DPH? Je toto možnost?

b) Jak nejlépe propočty poměrného nároku na odpočet evidovat pro případnou kontrolu z finančního úřadu? Stačí si udělat ruční propočet na faktuře a zadat do programu, aby nárok, který má být, seděl na přiznání?

c) V případě, že má poplatník na faktuře některé položky daňově uznatelné (benzin) a některé daňově neuznatelné (pohoštění), pak stačí do účetního programu zadat jednu položku s daňovým nákladem a jednu s nedaňovým?

d) V případě, že má poplatník nárok na 80 % výdajů daňových z faktury a 20 % nedaňových, pak také stačí fakturu rozpočítat ručně tak, aby se částky daňové a nedaňové správně zobrazily v přiznání k DPFO?

e) Jsou v přiznání k DPFO vidět i např. částky nedaňové, které neovlivní základ daně, a to např. 20 % paušálu, který nemohu uplatnit jako daňově uznatelný náklad, neboť jako OSVČ používám paušál na dopravu a 20 % ostatních nákladů je pro mne nedaňových?

Stravování zaměstnanců

ID24299 | | Ing. Miroslava Kočová

Společnost A vysílá své zaměstnance pracovat pro firmu B. Firma B jim zajistí stravování těchto zaměstnanců formou oběda u jejich dodavatele. Hodnotu těchto obědů přeúčtuje firmě A. Pracovní doba u firmy B je minimálně 8 hodin. Jakým způsobem máme účtovat tyto obědy? Lze je účtovat jako klasické stravování - zákonná část do nákladů firmy, zbytek uhradí zaměstnanec. Lze uplatnit odpočet DPH? Na druhé straně by byl odvod DPN na výstupu z částky, kterou hradí zaměstnanci?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru