Otázky s klíčovým slovem: Odpočet DPH

počet otázek s klíčovým slovem : 1268Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odpočet DPH při registraci - dovoz zboží

ID24423 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Společnost s r. o. se v červenci 2019 stala plátcem DPH. Do té doby byla identifikovanou osobou. V dubnu 2019 společnost nakoupila zboží od čínského dodavatele. Zboží bylo propuštěno do volného oběhu, firma uhradila DPH celní správě. Zboží měla firma k datu registrace k DPH stále na skladě. Je možné provést zpětný odpočet DPH z tohoto zboží (§ 79 zákona o DPH)? 

Nové znění § 56a ZDPH od 1. 1. 2021

ID24856 | | Ing. Ladislav Pitner

OSVČ, plátce DPH, má v obchodním majetku rodinný dům, jehož část pronajímá jinému plátci pro jeho podnikatelské aktivity. Jedná se o historickou budovu a pronajímaná část domu jsou původní stáje, tedy část domu, která není určena k bydlení. Na domě byla provedena celková rekonstrukce, byl uplatněn odpočet DPH. Pronájem se fakturuje vč. DPH. Od 1. 1. 2021 bude platit nové znění § 56a ZDPH, které již nedovoluje využít uplatnění DPH mezi plátci v případě pronájmu rodinného domu [§ 56a odst. 3 písm. a)]. Zajímalo by mě podrobnější vysvětlení pojmu "nájem stavby rodinného domu". Zda jde jen o pronájem stavby jako celku, nebo zda se to týká i pronájmu pouze části rodinného domu. Bylo by možné i od roku 2021 nějakým způsobem uplatňovat pro pronájem části rodinného domu DPH? Musely by se tyto části oficiálně změnit na nebytové prostory (jimiž fakticky jsou)? Jde mi samozřejmě o to, abychom nemuseli vracet část uplatněného odpočtu DPH. Jak mám postupovat, abychom uplatněné odpočty nemuseli vzhledem k novému znění § 56a ZDPH v budoucnu vracet?

DPH a vyúčtování pracovní cesty zaměstnancem

ID24798 | | Ing. Ladislav Pitner

Může si zaměstnavatel uplatnit DPH z dokladů přiložených ve vyúčtování pracovní cesty zaměstnancem např. jízdenky ČD, MHD, PHM, ubytování?

Věcné dary - bonus za odebrané zboží

ID24795 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost svým zákazníkům dává věcné dary, cena e vyšší než 500 Kč bez DPH. Nárok na věcný dar má pouze zákazník, který splní určitý odběr zboží, např. od 100 000 Kč za rok. Jak se vypořádat z hlediska DPH a daně z příjmů s takovým darem? Firma samozřejmě chce mít dary v daňových nákladech a neodvádět DPH. Stačí, když uvedeme dar na dodacím listu s hodnotou 0 Kč, na faktuře se již neobjeví, nebo lépe uvést hodnotu např. 2 000 Kč na fakturu a ve stejné částce poskytnout slevu?

Exekuční náklady a DPH

ID24647 | | Ing. Martin Svoboda

Jsou daňově uznatelné náklady uhrazené dlužníkem exekutorovi? U vyčísleného DPH si lze nárokovat odpočet DPH? Pokud ano, jaké bude číslo daňového dokladu, pokud je jen příkaz k úhradě nákladů exekuce?

DPH u pronájmu

ID24729 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost Majetek s.r.o., vlastní nemovitost. Součástí nemovitosti je nezbytné vybavení, ale dále i základní vybavení, např. kuchyňská linka, myčka, pračka, skříně, základní zařízení místností. Pronájem nemovitostí je osvobozen od DPH bez nároku na odpočet. Lze za správný považovat systém, kdy po zahájení pronájmu, pravděpodobně překročí obrat 1 mil. Kč, firma nebude plátcem DPH, neuplatňuje DPH na vstupu, pronajímá neplátci v ceně bez DPH. Další potřebné osobní vybavení, provozní náklady energie, vodné, stočné, drobné opravy a údržby hradí nájemce?

Pozemky stavební a nestavební - práce na pozemcích, možnost odpočtu DPH

ID24660 | | Ing. Jan Ployer

Společnost, plátce DPH, koupila několik pozemků (na sebe navazujících). Některé jsou určené k zastavění - mají přípojky, některé jsou biokoridor. Do budoucna se bude na pozemcích (stavebních) buď stavět, nebo se prodají. Pozemky v současné době společnost upravuje - probíhají tam nějaké práce - navážení štěrku, srovnávání terénu apod. Faktury za práce jsou včetně DPH. Může nárokovat odpočet DPH? A pokud ano, tak u všech pozemků, nebo pouze stavebních? 

Oprava automobilu u plátce DPH

ID24430 | | Ing. Jiří Nigrin

a) Plátce DPH, využívá automobil pro ekonomickou i soukromou činnost v poměru 70 x 30. Nyní mu přišla faktura za opravu auta ve výši 30 000 Kč + DPH. V srpnu uplatnil odpočet z faktury ve výši 70 %, tj. 21 000 + 4 410 Kč DPH. Je tento nárok na odpočet daně konečný, v případě, že se na konci roku po propočtu km z knihy jízd zjistí, že pro ekonomickou činnost najezdil pouze 40 % a pro soukromou najezdil 60 % km. Dělá se ještě nějaké úprava u těchto drobných výdajů a pokud ano, až ke konci roku, kdy zjistí konečný poměr z KJ či v jiných intervalech?

b) Plátce si koupil v srpnu mobilní telefon za 5 000 Kč + DPH, také u něj uplatnil poměrně odpočet dle odhadu užití. Musí ještě u toho mobilního telefonu sledovat účel užití? V případě, že musí, jak dlouho? Každý měsíc? Ke konci roku nebo je odhad použití u těchto nižších výdajů konečný? Jak by případně měl opravu poměru zaznamenat v daňové evidenci?

DPH u startovného

ID24671 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost s. r. o. pořádá charitativní běh pro nadaci. Startovné účastníci tohoto běhu zasílali na účet společnosti, který si pro tento účel zřídili. S tímto charitativním během jsou spojené náklady - nákupy občerstvení. Společnost je plátce DPH. Jak je to s DPH u startovného a mohu si nárokovat DPH z pořízených nákupů?

Změna JSD

ID24579 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost vykázala dovoz zboží na základě JSD v 1/2019. Následně zjistila, že k proclení nebyly deklarantovi doloženy všechny faktury za zboží, které obsahovala zásilka. Po zjištění chyby deklarant požádal celní úřad o opravu JSD. Celní úřad po doložení této skutečnosti vyhověl a dne 30. 7. zaslal rozhodnutí a platební výměr, kde doměřil DPH (což je běžný postup, protože chybějící faktura nebyla doložena v okamžiku dovozu, ale později). Deklarant nám toto DPH vyúčtoval k úhradě.

1. Je vyúčtování DPH od deklaranta nákladovou položkou pro naši firmu?

2. Jakým způsobem vykázat změnu JSD v DPH? Opravou DPH 1/2019 nebo dnem vydání rozhodnutí, tedy 7/2019?

3. Je platební výměr od celního úřadu daňovým dokladem, na jehož naše společnost jako plátce může nárokovat DPH zpět? A pokud ano, nárokuje se tato vratka pouze interním dokladem a v kontrolním hlášení se uvádí v oddílu B3? A je případné vrácení DPH účtováno minusově do nákladů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru