Otázky s klíčovým slovem: Odpisy

počet otázek s klíčovým slovem : 1386Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Drobný HM a vstupní cena

ID25764 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Prosím info ke vstupní ceně drobného hmotného majetku – musí se do ní započítávat poplatky na doručení a další poplatky související s dodáním z EU? Znejistila jsem, protože pokud ano, překročil by tento majetek 40 000 Kč a musel by se odpisovat. Někde v paměti mám, že vedlejší náklady se u DKP nezahrnují do vstupní ceny, ale nevím jistě a nemůžu dohledat.

Postoupení technického zhodnocení najatého majetku

ID25733 | | Ing. Jan Ployer

Nájemce hotelu (plátce DPH) se souhlasem pronajímatele provedl a odpisoval technické zhodnocení. Na základě smlouvy původní nájemce úplatně postoupil na nového nájemce práva a povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy vč. provedeného technického zhodnocení. Zhodnocení bylo pro účely stanovení náhrady oceněno zůstatkovou daňovou cenou u původního nájemce (uplatňoval zrychlené odpisy). Bude úplata za převod TZ podléhat DPH na výstupu? Hotel byl pořízen v roce 2000 a je u majitele zařazen v 5. odpisové skupině. Nový nájemce zařadí TZ do 5. nebo 6. odpisové skupiny?

Formy umístěné v třetí zemi

ID25802 | | Ing. Christian Žmolík

Česká firma, plátce DPH, si nechala vyrobit formy na hliníkové profily u tureckého dodavatele. Formy zůstanou v Turecku a dodávány do Česka budou jen výrobky z nich. Turecký dodavatel českému odběrateli formy vyfakturoval, cena jednotlivých forem je různá, některé převýší 40 000 Kč. Česká firma chce formy zařadit do majetku a začít je odpisovat dle životnosti. Je to takto možné, když zůstávají u výrobce?

Odpisy - přerušení

ID25768 | | Ing. Jiří Nigrin

Poplatník vedoucí daňovou evidenci zemřel v roce 2017. Poplatník měl dlouhodobý hmotný majetek. V roce 2017 došlo k odpisu ve výši 50 %. V roce 2018 byl odpis 0 %, protože neskončilo dědické řízení. V roce 2019 skončilo dědické řízení a dědic chce pokračovat v odpisech. Podle zákona o daních z příjmu § 26 odst. 7 písm. b) má nárok na poloviční odpis v roce 2019. Z jaké částky má nárok na odpis? Uvedu příklad: Majetek vstupní cena 2 549 000 Kč, odpisový plán: rok 2016: 790 190 Kč, roky 2017–2020: 439 703 Kč. V roce 2017 došlo k 50% odpisu z částky 439 703 Kč a co bude s druhou polovinou neuplatněného odpisu z roku 2017, dá se odepsat nyní? Považují se odpisy za přerušené a pak se pokračuje v odpisování dále, až se odepíše 100 % vstupní ceny?

Přerušení odpisování u části obchodního majetku

ID25704 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Lze v rámci daňové optimalizace přerušit daňové odpisy pouze u části obchodního majetku? Podnikatel, OSVČ, má v obchodním majetku 2 nákladní automobily, u jednoho bychom chtěli uplatnit přerušení daňových odpisů, u druhého bychom daňový odpis uplatnili. Lze takový postup použít?

Sleva za poškození hmotného majetku

ID25627 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost zakoupila v roce 2019 vlek, zařadila do hmotného majetku (cena nad 40 000 Kč). V lednu obdržela na tento vlek opravný daňový doklad - sleva za poškození zakoupeného vleku - je v záruce a projevila neodstranitelná závada, která byla takto kompenzována dobropisem. Jak dobropis zaúčtovat? Snížením ceny hmotného majetku, takže od roku 2020 bude nižší cena pro odpisování? 

Zrekonstruovaná kuchyně

ID25642 | | Ing. Petra Konderlová

Architektonická kancelář, plátce DPH, zrekonstruovala kuchyň pro prezentaci, reklamu a pro nabídku svých služeb. Hodnota kuchyně je kolem 200 000 Kč bez DPH. Může firma tento náklad 100% odepsat nebo nad 40 000 Kč zařadit do HM (která odpisová skupina?). Jedná se ale o rekonstrukci. A z hlediska DPH? Je nutno zohlednit ještě něco jiného?

Odpis při prodeji vozu

ID25583 | | Ing. Martin Děrgel

Vedeme daňovou evidenci. V roce 2018 jsme koupili vůz za 1.365.289 Kč bez DPH. V květnu 2019 jsme vůz prodali za cenu 850.000 Kč bez DPH. Částku jsem zaúčtovala do příjmů. Domnívám se, že v roce 2019 uplatním poloviční odpis a zůstatkovou cenu dám do uzávěrkových úprav. Přikládám rozpis odpisů:

rok        odpis                 zůstatková cena

2018      273.058              1.092.231

2019      436.893             655.338

2020      327.670             327.668

2021      218.446             109.222

2022      109.222             0

Poloviční odpis 2019 - 218.446 Kč, zůstatková cena do uzávěrkových úprav, které snižují daňový základ - 873.785 Kč. Jsou tyto částky správné?

Účetní odpisy

ID25554 | | Romana Smékalová

Společnost s r. o. (nemá povinnost auditu) má ve směrnici uvedeno, že účetní odpisy se rovnají daňovým. Po zatřídění do odpisových skupin se provádí rovnoměrné odpisy a k 31. 12. se odpisy zaúčtují. Jaká je povinnost v tomto případě vést účetní odpisy a prosím o uvedení příkladu zaúčtování (jedná se o automobily)?

Směna bytů a zdanění

ID25425 | | Ing. Jiří Nigrin

Dvě rodiny se dohodly o výměně bytu v rámci jednoho domu. Kupní smlouvy byly podloženy znaleckým posudkem a tyto ceny (1,6 mil. a 2,4 mil) byly proti sobě započteny s tím, že vyšší cena byla ve výši 800 000 Kč druhému vlastníkovi jednotky vyplacena. Vlastník, jehož cena jednotky je dle znalce 2,4 mil., byt v roce 2019 začal pronajímat. Výdaje související s příjmy z § 9 ZDP chce uplatňovat ve skutečné výši, minimálně z důvodu odpisů a hypotéky na byt. Z jaké ceny bude odpisovat? Daň z převodu nemovitých věcí byla vypočítána dle znaleckých posudků, protože byty měli vlastníci od roku 2011. Je to správně?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru