Otázky s klíčovým slovem: Odpisy

počet otázek s klíčovým slovem : 1356Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odpis majetku

ID24832 | | Ing. Petra Konderlová

Je správně, že majetek koupený do 40 000 Kč se nemusí odpisovat a dá se celá částka do vydání? Konkrétně se jedná o starý soustruh a starší vysokozdvižný vozík. 

Převod nemovitosti na dceru

ID24828 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba vlastní nemovitost k podnikání, kterou odepisuje. Není plátce DPH. Nyní se rozhoduje, že nemovitost přepíše na dceru. Jaký dopad z tohoto kroku plyne? Co se zůstatkovou neodepsanou hodnotou? 

Zařazení majetku

ID24871 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost vykonává podnikatelskou činnost. K tomu provádí rozšíření provozu. Dojde ke zvýšení vstupní ceny majetku, přepočet odpisů. Stavební úpravy jsou bez pochyb. Ale řešíme několik položek a nemáme shodu:

1. Výtah v hodnotě 2,5 mil. Kč. Je součástí budovy, ale současně životnost může být kratší než 30 let - samostatná vzduchotechnika za 2 mil. Kč.

2. Speciální osvětlení za 0,5 mil. Kč. Otázkou je i např. vestavěná kuchyň, ač je „pevně spojená s budovou“, je rozdílnost v životnosti?

Jsou hranice mezi stavbou a jejím příslušenstvím řádově vymezeny, nebo jde o posouzení každé položky samostatně? 

Plynové topení - rozvody a radiátory

ID24723 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost pořídila do existující nemovitosti nový plynový kotel. Nyní se přes regulační stanici plynu budují nové potrubní rozvody do několika nemovitostí v areálu, které přes nové nebo vyměněné radiátory zajistí vytápění. Jak posoudit tuto transakci z pohledu daně z příjmů právnických osob - jde o technické zhodnocení nemovitostí, plynové přípojky, kotle či snad samostatnou věc, částečnou opravu? Jak se bude odpisovat?

Zahájení daňového odpisování

ID24689 | | Ing. Jan Ployer

Společnost dokončila výstavbu výrobní haly. Stavební úřad rozhodl o zkušebním provozu této stavby, a to na období cca 16 měsíců, zahájení a ukončení zkušebního provozu, tudíž patří do 2 odlišných zdaňovacích období. V průběhu zkušebního provozu musí být na základě rozhodnutí o tomto zkušebním provozu před kolaudací doloženy doklady týkající se měření hluku a měření chemických látek v pracovním prostředí na pracovních místech v rámci této haly. Věcně je vysoce pravděpodobné, že právními předpisy stanovené podmínky pro hluk a obsah chemických látek v pracovním prostředí budou splněny. Dotaz je, zda lze uplatnit daňové odpisy v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, již ve zdaňovacím období, ve kterém byl zkušební provoz na základě rozhodnutí stavebního úřadu povolen, nebo až po ukončení zkušebního provozu, přičemž vydání kolaudačního rozhodnutí po jeho ukončení je vysoce pravděpodobné.

Fotovoltaická elektrárna

ID24691 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba-podnikatel, plátce DPH, si nechal zřídit FVE na střeše svého rodinného domu, který není majetkem firmy, ale je v SJM. Faktura na FVE je s přenesenou daňovou povinností. Fyzická osoba má v rodinném domě i svou provozovnu, kvůli které se FVE zřizovala. Jak máme správně postupovat při zařazení FVE a odepisování do majetku fyzické osoby?

Těžba dřeva

ID24618 | | Ing. Jan Ployer

Právnická osoba podniká v oboru těžby dřeva a jeho prodeje (dřevo vykoupila a prodala). Nyní nakoupila lesní pozemky se vzrostlým lesním porostem, dřevo vytěžila a prodala. Ráda by uplatnila do nákladů část kupní ceny lesních pozemků v hodnotě vzrostlého porostu. Dle mého názoru to není možné, pořizovací cenu může uplatnit až při prodeji lesního pozemku a cenu nelze dělit na cenu pozemku a cenu lesa. Jaké další náklady by společnost mohla uplatnit kromě nákladů za vytěžení a dopravu? Mohla by např. uplatnit jednorázově do nákladů výdaje za znovu zalesnění pozemku?

Přístřešek

ID24532 | | Ing. Jan Ployer

Přístřešek typu autobusová zastávka (ocelová nosná konstrukce, zastřešení plykarbonátem, skleněné stěny ze tří stran od výše 20 cm nad zemí) je uchycen šrouby do 4 betonových patek, není napojen na žádné sítě. Mají betonové patky charakter „pevného základu“? Z hlediska zákona o daních z příjmů – jedná se o stavbu ve 2. nebo v 5. daňové odpisové skupině? Z hlediska zákona o dani z nemovitých věcí – jedná se o zdanitelnou stavbu?

Inventura DHM účtovaného přímo do spotřeby

ID24578 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost na základě vnitřní směrnice účtuje dlouhodobý hmotný majetek do 40 000 Kč přímo na nákladový účet. Je ze zákona povinná inventarizace? Pokud ano, lze vnitřním předpisem určit, že inventarizace bude probíhat pouze u určitého druhu majetku či dle ceny, např. u DHM nad 20 000 Kč (přestože na nákladovém účtu je majetek od hodnoty 1 000 Kč)? A v případě vyřazení (u účtu č. 022 je nutné doložit zápis o vyřazení, protokol o likvidaci apod), je toto nutné i v případě vyřazení majetku evidovaného na nákladovém účtu? Lze zde vyřazovat majetek jednodušeji, pouze vyřazením z inventury?

Zařazení do odpisové skupiny

ID24584 | | Ing. Petra Konderlová

Chtěla požádat o radu ohledně zařazení do odpisové skupiny. Jedná se mi o 2 věci: 1) obytný vůz 2) garáž - přístřešek, přenosná U garáže jsem se domnívala, že by se mohlo jednat o montovanou stavbu, kde ta ze dřeva a plastu by patřila do 2. odpisové skupiny a v případě, že by byla plechová do 3. odpisové skupiny.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru