Otázky s klíčovým slovem: Odpisy

počet otázek s klíčovým slovem : 1402Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vyrovnání při ukončení nájemní smlouvy

ID26329 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s ručením omezeným pronajala nemovitost fyzické osobě - podnikateli. Podnikatel na svoje náklady hradil technické zhodnocení, které by si po jeho zařazení do užívání mohl odepisovat. K zařazení do užívání ale nedošlo a nájemní smlouvu vypověděl. Nyní by se měla s. r. o. s podnikatelem vyrovnat a uhradit mu vzniklé výdaje. Jak tuto situaci řešit z daňového a účetního pohledu u s. r. o. a z daňového pohledu u podnikatele? Oba jsou plátci DPH. Bude vyrovnání zatíženo DPH? Má s. r. o. uhradit nájemci přesnou částku jeho výdajů na technické zhodnocení, nebo je vhodné vypracovat znalecký posudek?

Závaznost závěrů z jednání Koordinačních výborů Ministerstva financí a Komory daňových poradců

ID26308 | | Ing. Jan Matějka

Do jaké míry jsou pro poplatníka/účetní jednotku právně závazné zápisy závěrů z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců, například: Dodatek ke stanovisku MF k přepracovanému příspěvku č. 243/17.09.08?

Přerušení odpisování majetku

ID26287 | | Ing. Jan Kašpar

Stavební firma je za rok 2019 ve ztrátě. Chtěla by přerušit odpisování svého majetku. Může přerušit jen daňové nebo i účetní odpisy majetku? A musí mít pro to jiný důvod než to, že odpisy v daném roce nepotřebuje z důvodu ztráty? 

Účtování pronájmu vlastního výrobku

ID26241 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsme s. r. o., kovovýroba, zabývající se výrobou strojů (mycí zařízení pro průmysl). Doposud jsme stroje jen vyráběli a pak prodávali zákazníkovi (tj. účtovali při vyhotovení stroje na sklad v hodnotě přímých nákladů např. 100 000 Kč MD 123/583, prodej stroje faktura vydaná 311/601, vyskladnění stroje 583/123.) Chtěli bychom nově stroje zkusit pronajímat, buď na dobu určitou nebo neurčitou 3,4, 5 měsíce… dle požadavků zákazníka. Prosím o info a objasnění nového účtování.

1. Zatřídit stroj z výrobku do hmotného majetku 022/123?

2. Pokud vyrobíme stroj v průběhu roku a posléze jej pronajmeme, tak můžu uplatnit 100% daňový odpis v případě že jej budu vlastnit a pronajímat i k 31. 12. (účetní a daňové odpisy používáme stejné - zrychlené)?

3. Pokud bych stroj pronajala, avšak cca za dva měsíce by se mi vrátil zpět, a posléze bych ho stihla prodat tj. nevlastnila bych ho již na konci roku, tak bych mohla uplatit jen ½ daň odpisu?

4. V případě vykazování daňové ztráty 2020 lze přerušit daňové odpisy? 

Odpisy majetku

ID26246 | | Romana Smékalová

Do jaké odpisové skupiny zařadit: - plnička automatických převodovek - plný automat? Cena přístroje je 63 000 Kč, k tomuto přístroji je zároveň zakoupená sada adaptérů v ceně 12 000 Kč. Musejí se adaptéry zahrnout k pořizovací ceně majetku, nebo je lze účtovat rovnou do spotřeby? 

Zařazení nemovitosti

ID26196 | | Ing. Jan Kašpar

Koupili jsme na základě kupní smlouvy pozemek evidovaný jako parcela, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p. - garáž za 160 000 Kč. Jakým způsobem nemovitost zaevidovat, zaúčtovat a do které odpisové skupiny zařadit? 

Odpisy u pronajímaného bytu

ID26220 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, občan, nepodnikatel, pronajímala v letech 2010 až 2014 byt. Ke dni začátku pronájmu byl proveden znalecký posudek bytu pro účely daně z příjmu a na základě tohoto znaleckého posudku se vytvořil odpisový plán a prováděly se odpisy z bytu. Od roku 2015 bydlela v bytě dcera pronajímatele, a tak se byt nepronajímal, nyní se dcera podnikatele odstěhovala a byt se opět bude pronajímat. Jak s odpisy? Je možno považovat odpisy bytu za přerušené, když v bytu pronajímatele bydlela dcera a začít znovu odpisovat až od nastěhování nového nájemce podle původního odpisovaného plánu z roku 2010?

Odpisy majetku

ID26058 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. koupila v roce 2014 bagr (kupní smlouva, cena uhrazena). V letech 2014-2018 prováděla odpisy. Prodávající byl již v době prodeje v insolvenci. Prodej majetku byl insolvenčním správcem napadnut u soudu a v roce 2020 bylo soudem rozhodnuto, že se jednalo o neúčinný právní úkon a kupující je povinen majetek vrátit. Jak správně postupovat především z hlediska odpisů - měli jsme nárok uplatňovat odpisy do daňových nákladů? Nebo musíme podat dodatečná daňová přiznání za předchozí roky a zvýšit základ daně o uplatněné odpisy? Jak řešit DPH, v roce 2014 jsme uplatnili nárok na odpočet, musíme nyní DPH odvést?

Daňový odpis

ID26118 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost s. r. o. - v roce 2018 se zaúčtoval odpis 551/082 (účetně). Z daňového hlediska nebyl tento odpis uplatněn, v přiznání k dani z příjmů je v odd. II ř.50. V roce 2019 došlo k prodeji majetku. Z účetního hlediska vše sedí. Do kterého řádku přiznání k dani z příjmů se tento z dřívějška neuplatněný daňový odpis může uplatnit (ř. 150)?

Odpis TZ

ID26086 | | Ing. Petra Konderlová

Pořídili jsme technické zhodnocení budovy (odpisová skupina 5, zrychlený odpis) v roce 2017, odpis byl přerušen v roce 2017. V roce 2018 jsme toto zhodnocení technicky zhodnotili a opět odpis přerušili. První odpis tak nastal v roce 2019. Jakým koeficientem se řídí dle zákona o daních z příjmu § 32 koeficient výpočtu odpisu v dalších letech. 30 nebo 31 když byl zrychlený odpis přerušen?

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru