Otázky s klíčovým slovem: Odpisy

počet otázek s klíčovým slovem : 1417Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nájemné lodi

ID26779 | | Ing. Jiří Nigrin

Mezi dvěma společnostmi byla sjednána nájemní smlouva na loď s následnou koupí v celkové hodnotě 1 450 000 Kč + DPH na 3 roky. Tato částka je na faktuře (daňový doklad) z 8/20 - textu "nájemné". První část nájemného bylo uhrazeno ve výši 929 500 Kč, dalších 36 splátek (20 138,90 x 36) se bude platit 3 roky, po skončení nájemní smlouvy, poslední splátka (dle nájemní smlouvy kupní cena s následným převodem do vlastnictví) je 100 000 Kč. Jak správně účtovat do nákladů, na 518 jako nájemné rozpočítat platby za období 8/20 - 8/23, a 100 000 Kč pak v roce 2023 odpisovat?

Zatřídění měřícího přístroje

ID26739 | | Ing. Matěj Nešleha

Klient, automechanik, nakoupil diagnostický přístroj pro osobní a nákladní automobily bez SW. Následně dokoupil SW a také aktualizaci tohoto SW (přes 65 000 Kč) a také různé adaptéry, přechody, propojení a notebook nutný pro vyhodnocení informací ze zařízení (bez SW to stálo celkem 90 000 Kč). Mám toto zařízení zatřídit zvlášť SW a HV nebo jako celek? Do které odpisové skupiny to bude patřit - zda do 1 nebo 2 [našel jsem v 1 skupině - (1-21) 26.51 Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení, pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy], ale nejsem si jistý, zda to v tomto případě splňuje. Jak by se účtovalo v účetnictví a jak v daňové evidenci s ohledem na cenu softwaru nad 65 000 Kč? 

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

ID26726 | | Ing. Jan Kašpar

Společnost s r. o. koupila v roce 2019 nemovitost. Do pořizovací ceny byla zahrnuta i daň z nabytí nemovitých věcí a z ní byly vypočteny odpisy. Vklad na katastrálním úřadě byl povolen v prosinci 2019. Pokud bude zrušena tato daň z nabytí a koupě nemovitosti bude od ní zpětně osvobozena, jak v roce 2020 opravím pořizovací cenu, kterou bych měla snížit o tuto daň? Muselo by se podávat dodatečné přiznání k dani z příjmů kvůli snížení odpisů, nebo by se oprava mohla zaúčtovat v roce 2020?

Pronájem nemovitostí - zařazení majetku do užívání

ID26687 | | Ing. Jiří Vychopeň

Je zařazení majetku (stavby) u FO danící v § 9 ZDP, vedoucí účetnictví, vázáno na datum, kdy začne nemovitost pronajímat? Tzn. až bude první byt pronajat, teprve potom může zařadit a začít odpisovat? 

Zabezpečovací systém

ID26617 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o., plátce DPH,  má v pronájmu dvě provozovny, obdržela přijatou fakturu na montáž kamerového, zabezpečovacího systému a videotelefonu. Faktura je na celkovou částku 56 674 Kč, režim přenesené daňové povinnosti. Ve faktuře jsou zahrnuty položky jako kamery, zásuvky, lišty, klávesnice, baterie, siréna, el. otvírač, kabeláž atd, jednotlivé položky stojí cca od 160 Kč do 9 000 Kč. Bude tento majetek technické zhodnocení? Bude se odepisovat ve skupině jako je budova nebo jako el. zařízení nebo se nebude odepisovat? Firma nemovitosti neodepisuje, je v nájmu. 

Příjem z nájmu nemovitosti

ID26690 | | Ing. Jan Kašpar

Podnikatel FO, plátce DPH, dostal darem nemovitost od nemocné matky, která bohužel již zemřela a tuto nemovitost jako podnikatelka odpisovala. Obdarovaný má představu, že bude tuto nemovitost pronajímat a příjem danit v § 9 DPFO. Výdaje chce uplatňovat ve skutečné výši a uplatňovat i odpisy. Může v daném případě pokračovat v započatém odpisování po matce a nebo bude vycházet ze vstupní ceny oceněného majetku soudním znalcem? Součástí této nemovitosti jsou i místa k parkování vozidel. Půjde v daném případě o jeden celek zdaňovaný v § 9 DPFO nebo se bude muset nájem z míst k parkování uvádět ve smyslu §56a odst.1 písm b) ZDPH a uplatnit DPH na výstupu? 

Zatřídění dlouhodobého majetku do jiné odpisové skupiny a stanovení vstupní ceny

ID26651 | | Ing. Jiří Nigrin

V majetku evidujeme dřevěnou chatu na betonových základech, kterou jsme odpisovali ve 4. odpisové skupině. V roce 2018 došlo k likvidaci dřevěné části chaty, zůstaly pouze betonové základy. Majetek byl daňově zcela odepsán, účetní odpisování bylo v roce 2018 zastaveno. Na původních betonových základech byla následně postavena nová zděná chata, kolaudace proběhla v roce 2020. Vzhledem k tomu, že nová chata bude zatříděna do jiné (5.) odpisové skupiny, bude jí přiděleno nové inventární číslo majetku. Nyní řešíme otázku, jak správně stanovit vstupní cenu tohoto nového majetku. Při aktivaci budou do vstupní ceny zařazeny náklady na likvidaci staré dřevěné části, účetní zůstatková cena vyřazené dřevěné části a náklady na pořízení nové zděné části. Máme však do vstupní ceny nového majetku převést ze starého inv. čísla celou původní výši účetní pořizovací ceny betonových základů (021) a jí odpovídající výši účetních oprávek (081) nebo součástí vstupní ceny bude pouze účetní zůstatková cena těchto betonových základů? Staré inv. číslo vyřadíme k datu aktivace nového inventárního čísla. Daňová vstupní cena nového majetku bude nižší než účetní z důvodu nulové daňové zůstatkové ceny starého likvidovaného majetku. Který postup je správný?

Automobil - odpisy když provozovatel není shodný s vlastníkem

ID26543 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba zdaňující příjmy podle § 9 zákona o daních z příjmů (vedoucí dobrovolně účetnictví, plátce DPH) má v majetku vozidlo, kde je ona vlastníkem a její syn provozovatelem. Může si na toto auto uplatnit odpisy, pojistku dát do nákladů, uplatňovat náklady na pohonné hmoty, když se v § 9 zákona o daních z příjmů uvádí, že pro daň z příjmů osoba vedoucí dobrovolně účetnictví nemá obchodní majetek?

Dodatečné přiznání za 2018

ID26551 | | Josef Rajdl

V lednu 2018 došlo k fyzické likvidaci nepotřebného DHM. Nyní jsme zjistila, že tato skutečnost nebyla promítnutá v účetnictví. Majetek nebyl vyřazen, navíc byl stále odpisován. Provedla jsem opravu a podávám dodatečné přiznání včetně opravené rozvahy, výsledku hospodaření a přílohy. Nevím ale, jak uvést změnu výše hospodářského výsledku, když řádek 10 musí zůstat stejný s řádným přiznáním. Mohu například do řádku 162 uvést rozdíl, o který je výsledek hospodaření po provedených opravách nižší?

DPH u FTV

ID26553 | | Ing. Martin Svoboda

Podnikající fyzická osoba, plátce DPH, pořídila před rokem 2011 FTV. Do majetku nezařadila, neuplatňuje odpisy v nákladech ani neuplatnila odpočet DPH. Používá pouze pro osobní spotřebu, do veřejné sítě žádné dodávky nejsou. Má příjem ze zeleného bonusu. Musí odvádět DPH z osobní spotřeby elektrické energie a vystavit doklad o použití, pokud ano, tak z jaké ceny má vycházet?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru