Otázky s klíčovým slovem: Odpisy

počet otázek s klíčovým slovem : 1348Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Inventura DHM účtovaného přímo do spotřeby

ID24578 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost na základě vnitřní směrnice účtuje dlouhodobý hmotný majetek do 40 000 Kč přímo na nákladový účet. Je ze zákona povinná inventarizace? Pokud ano, lze vnitřním předpisem určit, že inventarizace bude probíhat pouze u určitého druhu majetku či dle ceny, např. u DHM nad 20 000 Kč (přestože na nákladovém účtu je majetek od hodnoty 1 000 Kč)? A v případě vyřazení (u účtu č. 022 je nutné doložit zápis o vyřazení, protokol o likvidaci apod), je toto nutné i v případě vyřazení majetku evidovaného na nákladovém účtu? Lze zde vyřazovat majetek jednodušeji, pouze vyřazením z inventury?

Zařazení do odpisové skupiny

ID24584 | | Ing. Petra Konderlová

Chtěla požádat o radu ohledně zařazení do odpisové skupiny. Jedná se mi o 2 věci: 1) obytný vůz 2) garáž - přístřešek, přenosná U garáže jsem se domnívala, že by se mohlo jednat o montovanou stavbu, kde ta ze dřeva a plastu by patřila do 2. odpisové skupiny a v případě, že by byla plechová do 3. odpisové skupiny.

Výstavba výtahu ve spoluvlastnictví

ID24502 | | Ing. Jan Ployer

Vlastníme pět nebytových jednotek v administrativní budově, kde společné prostory se prolínají s jinou budovou a jsou ve vlastnictví jiné firmy. Nyní jsme se společně dohodli pro vybudování výtahu (cca 1 mil. Kč), který bude v podílovém spoluvlastnictví 50/50. Považuje se výtah za součást nemovitosti (rozpočítat cenu do ceny nebytových jednotek) nebo se jedná o samostatný hmotný majetek? Ve které odpisové skupině se bude odepisovat a jak zaevidovat výtah na kartu hmotného majetku? Bude odepisovat z výše našeho podílu, tedy z 50 % hodnoty výtahu?

Hydraulická lopata k vysokozdvižnému vozíku - technické zhodnocení

ID24401 | | Ing. Miroslava Kočová

V roce 2010 jsme odkoupili po leasingu vysokozdvižný vozík za cenu 1 280 Kč, evidován na skladové kartě na účtu 022 400 jako drobný majetek, účetně odepisován 24 měsíců. Letos jsme k tomuto vozíku přikoupili hydraulickou lopatu v hodnotě 52 800 Kč, na další faktuře od stejné firmy nám byla vyčíslena montáž lopaty na vozík v hodnotě 10 794 Kč. Jak postupovat ohledně účtování a odpisů? Jedná se o technické zhodnocení vozíku?

Prodej majetku

ID24494 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma s. r. o. vyřadila ze svého majetku dvě věci: automobil, který předala k ekologické likvidaci a vystavila k tomu fakturu na prodej souboru ND a část oplocení vlastní budovy, který odvezla do sběrny a vystavila fakturu na prodej šrotu. Jedná se o prodej majetků (účet č. 641) nebo ostatní prodeje (účet č. 648)? Oba majetky jsou již daňově odepsány.

Technické zhodnocení majetku získaného odštěpením společnosti

ID24405 | | Ing. Martin Bureš

V rámci projektu rozdělení společnosti odštěpením sloučením došlo k převodu nemovitostí ze společnosti A (nezanikající) do již existující společnosti B. Ve společnosti B byly tyto nemovitosti zavedeny pro daňové odpisy v daňové zůstatkové ceně od původního vlastníka (společnost A) a pokračuje se v odepisování podle původního vlastníka. Pokud dojde k technickému zhodnocení nemovitostí, je i v tomto případě technické zhodnocení součástí vstupní ceny a odepisuje se ze zvýšené vstupní ceny nebo se musí technické zhodnocení odepisovat samostatně? 

Nákup ojetého automobilu na úvěr

ID24453 | | Ing. Christian Žmolík

Jsme s. r. o., plátce DPH, a koupili jsme ojetý automobil. Část ceny jsme uhradili hotově, část bude splácena úvěrem. Vlastníkem vozu je Škofin, my jsem vedeni v technickém průkazu jako provozovatel. Mohu si uplatnit nárok na odpočet DPH (automobil je používán pouze pro služební účely)? Je třeba upravit zálohy na silniční daň? Mohu si automobil dát do majetku a odpisovat ho (účetně i daňově) - v našem případě se účetní odpisy rovnají daňovým. 

Doplnění DAUC ID 23622 - Automobil v podnikání

ID24429 | | Ing. Martin Děrgel

V případě, že jsem v roce 2019 uplatnil poměrný nárok na odpočet u automobilu ve výši 80 %, tj. uplatnil jsem odpočet DPH ve výši 97 440 Kč z 121 800 Kč možných. Pak při změně těchto korekcí dochází k vyměření DPH až k 25. lednu následujícího roku, tedy podávám přiznání v lednu 2020 pak: a) změna poměru na 95 % využití pro ekonomickou činnost - tedy zvýšení odpočtu DPH na 110 838 Kč, tedy zvýšení odpočtu o 13 398 Kč. V lednu 2020 se sníží vstupní cena automobilu o 13 398 Kč? Jak tuto vypočtenou částku 13 398 Kč nejlépe uvedu do daňové evidence v účetním programu? Formou nějaké zápisu interního dokladu, tak, aby se mi částka zobrazila v daňovém přiznání na řádku 45? Zároveň tato částka nebude výdaj ani příjem, protože ovlivní cenu až při odpisech, je tomu tak? b) V případě, že bych chtěl dát tuto částku rovnou do výdajů 13 398 Kč - také mohu použít interní doklad a přímo zaúčtovat do provozních výdajů tak, aby vstoupila do přiznání k DPH za prosinec a do přiznání k DPFO za rok 2020? c) Stačí mít propočty poměru ekonomická x soukromá činnost k DPH a podklady k DPFO z KJ např. na papíře k vytištěnému internímu dokladu pro případnou kontrolu z FÚ nebo jak toto nejlépe evidovat?

Pronájem mobilních kontejnerů, následná koupě

ID24346 | | Ing. Ivana Pilařová

V loňském roce si naše s. r. o. pronajímala od společnosti poskytující pronájem kontejnerů mobilní kontejnery za účelem skladování. Smlouva o pronájmu byla ukončena k 31. 12. 2018. Následně bylo rozhodnuto vedením naším společnosti, že kontejnery, které jsme si pronajímali, zakoupíme do majetku společnosti. Zakoupili jsme kontejnery dne 2. 1. 2019. Musíme provést test dle § 24 odst. 5, aby pro naši společnost bylo nájemné daňově účinným, i když se při sjednávání nájemní smlouvy nepředpokládalo, že po ukončení nájmu tyto kontejnery zakoupíme? 

Odpis osobního vozu

ID24350 | | Ing. Tomáš Brokl

OSVČ, plátce DPH, si v roce 2013 pořídil osobní vůz. Tento vůz vložil do obchodního majetku s tím, že z 80 % bude vůz využívat firemně a z 20 % pro soukromé účely. V roce 2013 uplatnil odpis ve výši 80 %, v roce 2014, 2015, 2016, 2017 přerušil odpisování, v roce 2018 uplatnil odpis ve výši 80 %. V roce 2019 z důvodu ukončení podnikání vůz vyřadil do osobního vlastnictví. V roce 2019 si tedy může uplatnit 1/2 odpisu ve výši 80 %. Může si do daňových výdajů uplatnit 80 % daňové zůstatkové ceny vozu? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru