Otázky s klíčovým slovem: Odpisy

počet otázek s klíčovým slovem : 1370Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odpis automobilu

ID25326 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud je automobil zakoupen v prosinci, tedy na konci roku, má to nějaký vliv na odpis tohoto majetku? Musí se např. krátit - poloviční odpis atd.?

Zahájení odepisování

ID25052 | | Ing. et Ing., Mgr. et Mgr. Richard Blatný, FINS., IOM.

Korporace, jejímž hlavním předmětem podnikání je zemědělství  začala s výstavbou posklizňové linky ( SILA ). Stavební povolení bylo žádáno na výstavbu technologie + 4 věžová sila. Firma ovšem dokončila pouze technologii a 2 věžové sila a další dvě v nejbližší době nedokončí z finančních důvodů. Technologie a 2 dokončené věže byly spuštěny do užívání na základě povolení zkušebního provozu na 1 rok s podmínkou od životního prostředí a inspekce práce přičemž se dá předpokládat že tyty podmínky budou splněny. Nicméně Stavební úřad nevydá kolaudaci, do té doby, nebudou-li dostaveny zbývající dvě věže tj. nebude-li dokončena celá stavba. Můj dotaz zní, zda-li může být stavba zařazena do užívání a daňově odepisována nehledě k tomu, že kolaudace není z důvodu výše uvedených zatím v dohlednu.

Goodwill - daňové odpisy

ID25181 | | Ing. Jiří Vychopeň

Prosím o vysvětlení problematiky daňových odpisů pořízeného goodwillu. Podle § 32s odst. 2 zákona o daních z příjmů se goodwill nepovažuje za nehmotný majetek. Dle mého je účetní odpis jasný, jak je to ale s možností uplatnění daňového odpisu? 

Účetní přecenění majetku

ID25115 | | Ing. Ivana Pilařová

Právnická osoba (s. r. o.) má v majetku evidovanou nemovitost (pro zjednodušení uvažujme pouze o budově, nikoliv o pozemku) řekněme za 20 mil Kč, kterou řadu let odepisuje (daňové a účetní odpisy jsou doposud stejné). Po 10 letech odepisování majetku nechala právnická osoba zpracovat znalecký posudek na tržní hodnotu majetku, který má v účetnictví. Závěr posudku zní, že současná tržní hodnota budovy je 25 mil Kč. Jednou ze základních zásad vedení účetnictví je to, že účetnictví má věrně zobrazovat stav majetku - tedy i jeho výši. Jakým způsobem v tomto případě věrně v účetnictví zachytit zvýšení tržní ceny budovy po nacenění? Pro majitele s.r.o. je důležité z důvodu nacenění majetku pro banku zachytit majetek v účetnictví v ceně stanovené znaleckým posudkem. Co byste doporučili? Napadá mě pouze varianta, že by se provedlo zvýšení ceny majetku, ale pouze účetně (daňově k žádnému zhodnocení majetku nedošlo) a to o výši rozdílu mezi cenou stanovenou aktuálním znaleckým posudkem a dosavadní zůstatkovou cenou. Číselně vyjádřeno - pokud je např. aktuální zůstatková cena odepisovaného majetku 13,5 mil Kč a znalecký posudek mluví o aktuální tržní ceně majetku 25 mil. Kč, tak navýšit hodnotu majetku o 11,5 Mil Kč zápisem ve prospěch ceny majetku oproti rozdílům z přecenění majetku? - tedy MD 021/D 414 ? Tím pádem se mi "rozejdou" daňové a účetní odpisy, protože daňově budu dál odepisovat ze zůstatkové ceny jako doposud, ale účetně budu odepisovat z nově stanovené účetní ceny 25 mil Kč? Tedy v účetnictví budu mít mnohem větší účetní odpisy, z nichž část budu muset v rámci daňového přiznání vyloučit, abych se dostal na výši nákladů daňově uznatelných odpisů? Je moje úvaha správná? Jak pak účtovat při případném prodeji majetku, když mám jinou zůstatkovou účetní a jinou zůstatkovou daňovou cenu budovy? A jak zúčtuji onen oceňovací rozdíl z přecenění majetku při prodeji? 

Okamžik zařazení samostatných movitých věci souvisejících s výstavbou nemovitosti (majetku)

ID25074 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma staví objekt (budovu), který ještě není zkolaudován. Do tohoto objektu pořizuje drobný majetek do 40 000 Kč, který účtuje dle směrnice a „již dříve zajetých kolejí“ jako zásoby rovnou do spotřeby. Jelikož firma zatím budovu nevyužívá (objekt není ani zkolaudován), tak se jí hromadí náklady, oproti kterým nejsou výnosy. To se firmě nelíbí (nadhodnocuje jí to náklady). Bylo by možné nebo i správné nějakým způsobem tento drobný majetek účtovat na účty zásob 112 a rozpustit jej do spotřeby až kolaudací nebo při začátku užívání objektu? Obdobná věc se týká majetku nad 40 000 Kč - samostatných movitých věcí, které jsou nakupovány jako vybavení objektu (stroje, vozíky, mobilní vybavení). V jakém okamžiku mají být správně účetně a daňově zařazeny - až v okamžiku kolaudace budovy nebo např. už prvním vytažením z krabice a zkouškou provozu?

Odpis skupiny majetku

ID25080 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost (s. r. o.) chce pořídit majetek, který bude ze 45 % kryt dotací na technologie. Mělo by se jedna o majetek jako PC, server, monitory, odborné software. Z důvodu, aby bylo splněno, že se jedná o pořízení dlouhodobého majetku, jsme chtěli vytvořit soubor majetku, který převýší 40 000 a budeme ho odpisovat? Jak se postupuje u souborů majetku v případě odpisů? Lze zařadit celý soubor do skupiny 1 a odepisovat 3 roky? Mohu nechat v souboru majetku jak hmotný, tak nehmotný majetek, pokud spolu souvisí - PC a k tomu SW? Jak se postupuje, pokud chci do soubor majetku něco přidat, nebo naopak něco vyřadit (účtování)?

Prodej jízdního kola

ID24915 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ vede daňovou evidenci, podniká v oboru "Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy" a v oboru "Reklamní činnost a marketing". Je čtvrtletní plátce DPH. V březnu 2019 zakoupil jízdní kolo v částce 68 000 Kč bez DPH (DPH si nárokoval). Kolo používá pro marketingovou prezentaci na závodech. Koncem roku 2019 nebo začátkem roku 2020 plánuje kolo prodat. Jak má postupovat z hlediska daně z příjmů (zda kolo zařadit do zboží nebo do dlouhodobého majetku a uplatnit odpis)? A jak má postupovat u DPH ? Musí být při prodeji jízdního kola znalecký posudek nebo cena obvyklá?

Drobný hmotný majetek a způsob odpisování

ID24930 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost na základě směrnice účtuje DHM do hodnoty 40 000 CZK přímo do nákladů na účet 501. Nyní je požadavek vedení vytvořit novou směrnici a určitou část DHM (dle typu) účtovat do investic na účet 022. Lze v tomto případě ihned majetek 100% odepsat přes účty MD 551/D 082? Nebo účtováním na účet 022 je vlastně určeno, že majetek je k použití více než 1rok a tudíž je nutné nastavit časové měsíční odpisy, standardně se používá 24měsíců? Ještě jedna otázka, používáme mezinárodní účetní software a ten neumí používat účet 042 v případě pořízení majetku (umí ho pouze pro rozpracovaný majetek). V případě pořízení hm je tedy účtováno přímo 022/321, ne přes účet 042 přes který se má správně majetek teprve převádět do užívání, tedy na účet 022. Je toto nedodržení účetního postupu problém při případné daňové kontrole? 

Odpis kotle

ID24949 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, má ve vlastnictví byty, které pronajímá dle § 9 a vede daňovou evidenci. Byty neodpisuje. Nyní do jednoho bytu koupila kotel v hodnotě 75 000 Kč. Může tento kotel zařadit jako technické zhodnocení bytu a odpisovat? Pokud ano, bude odpis na 5 let, anebo se zařadí do odpisové skupiny shodně s bytem, tzn. odpis na 30 let? 

Kupní cena finančního leasingu

ID24939 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. uzavřela s leasingovou společností smlouvu o finančním leasingu s právem koupě. Počet splátek je 60, akontaci s. r. o. hradila 31. 3. 2014, poslední splátku 1. 2. 2019. Z každé splátky si s. r. o. uplatnila DPH na vstupu. Dne 18. 6. 2019 uhradila s. r. o. fakturu na prodejní cenu (sjednanou v leasingové smlouvě) ve výši 500 000 Kč + 105 000 Kč DPH. Předmět koupě – automobil zakoupila leasingová firma od výrobce automobilu za 1 583 867 Kč + 332 612,07 Kč DPH.

1) Je správné, že kupní cenu zařadí s. r. o. do odpisovaného majetku k datu 18. 6. 2019 a začne kupní cenu odpisovat v odpisové skupině 2?

2) Zůstávají dříve uhrazené splátky vzhledem k výši prodejní ceny daňově uznatelné?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru