Otázky s klíčovým slovem: Odměna

počet otázek s klíčovým slovem : 251Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odměna jednatele a nemoc

ID24656 | | Ing. Marta Ženíšková

Jednatel (společnost má 2 jednatele), který má odměnu dle smlouvy o výkonu funkce 30 000 Kč měsíčně, si doma způsobil nepracovní úraz. Nechal si vypsat nemocenský lístek od 16. 9. 2019. Ve smlouvě o výkonu funkce není žádné ujednání ohledně nemoci, náhrady odměny při nemoci. Je zde pouze sjednána měsíční výše odměny 30 000 Kč. Nemocenskou od OSSZ by měl pobírat od 30. 9. 2019. Jak máme nyní postupovat při zpracování odměny za měsíc září a říjen? V září odměnu zkrátit o 1 den (30. 9.) a vyplatit 30 000 Kč/21 x 20 dní. Náhradu odměny tak vůbec neřešit? A odměnu za měsíc říjen vůbec nevyplatit? Jak je to s jeho výkonem funkce jednatele v jednotlivých měsících? Je možné se nemocenské vzdát?

Odměna učni na praxi

ID24557 | | Josef Rajdl

Naše firma přijme učně na praxi zhruba pět týdnů v období tří měsíců. Máme sepsanou smlouvu se školou, ve které je uvedeno: Dodavatel poskytne žákovi finanční odměnu za produktivní práci ve výši min. 30 % minimální mzdy, tj. min. 40 Kč/hod. produktivní práce, a to podle kvality, množství a přístupu k vykonávané práci. Odměna bude žákovi vyplacena přímo. Žák je pojištěn úrazově ve škole (KOOPERATIVA). Jakým způsobem máme postupovat - je možné vyplatit studentovi odměnu najednou po skončení praxe na základě pokladního dokladu, nebo je potřeba sepsat ještě nějakou dohodu? Předpokládám, že odměna z praxe je osvobozena od daně z příjmů. Jak je to s odvody sociálního a zdravotního pojištění? Příjem asi 7 000 Kč, nevzniká tedy ohlašovací povinnost vůči OSSZ a zdravotní pojišťovně?

Benefity - jako odměna do vyměřovacího základu pro výpočet průměru na další čtvrtletí

ID24448 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Pokud firma vyplácí jako benefit formou jednorázové finanční odměny příspěvek na dovolenou, vstupuje tato částku do hrubé mzdy pro výpočet průměru na další čtvrtletí.

1. Měsíční příspěvek na dopravu podle počtu odpracovaných směn (jeden z možných volitelných benefitů - není to z žádného fondu), vstupuje vždy i tato odměna do výpočtu pro průměr na další čtvrtletí?

2. Další benefit - jednorázová finanční odměna v měsíci prosinec přiznána a její výše stanovena vždy vedoucím zaměstnancem až do výše 10 000,- Kč - takto je to definováno ve směrnici, má to tedy být pro výpočet průměru jen do dalšího čtvrtletí, nebo na celý další rok - roční? Opět není vypláceno z žádného fondu. 

Odměna jednatele a DPH

ID24246 | | Ing. Ladislav Pitner

Podléhá dle aktuální legislativy odměna jednatele DPH? 

Odměna předsedovi společenství vlastníků a předsedovi kontrolní komise

ID24015 | | Ing. Kateřina Kurková

Je možné vyplácet odměnu předsedovi společenství vlastníků a předsedovi kontrolní komise nebo mzdu tak, aby se neodvádělo sociální ani zdravotní pojištění? Oba dva jsou již důchodci. Je možné na jejich činnost pro společenství udělat dohodu o provedení práce?

Odměny z hospodářské činnosti

ID23302 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme příspěvková organizace zřízená městem. Ve zřizovací listině máme kromě vymezení hlavního účelu činnosti uvedenou i vedlejší hospodářskou činnost (pronájem prostor, hostinskou činnost - praní a žehlení prádla pro cizí organizaci, stravování zaměstnanců zřizovatele, důchodců a zaměstnanců školských organizací ve městě). Podíl z tržeb z těchto činností je možno použít na výplatu odměn zaměstnancům školy, jejichž výši určuje ředitel organizace. Je možno část těchto mzdových prostředků použít i na odměnu řediteli organizace. Pokud ano, kdo stanoví její výši? Může tak učinit statutární zástupce ředitele a je její výše omezena (např. % z celkového ročního objemu takto získaných finančních prostředků)?

Paušální příspěvek na telefon jednateli

ID23288 | | Ing. Petra Konderlová

Jednatel a zároveň společník firmy má ve smlouvě o výkonu funkce napsáno, že mu bude vyplácen příspěvek na telefon (neboť pro služební účely používá svůj soukromý, a tudíž platí i veškeré hovory). Příspěvek je ve smlouvě fixně stanoven na 750 Kč/měsíc. Ve smlouvě se také píše, že má jednatel nárok na výplaty podílů na zisku, či měsíční odměny. Nejsou zde ale popsány způsoby výpočtu odměn ani podílů na zisku. Nebyl ani předložen způsob výpočtu paušálního příspěvku na telefon. Jednatel zatím za celý rok 2018 žádné odměny ani podíly na zisku neobdržel. Jednatel obdržel v r. 2018 pouze příspěvky na telefon. Pokud je nárok na příspěvek na telefon takto ve smlouvě zahrnut, je pro firmu daňově uznatelným, nebo je třeba pro zajištění uznatelnosti provést nějaká opatření?

Použití fondu odměn

ID23175 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme škola, příspěvková organizace kraje. Chtěli bychom použít fond odměn na odměny na konci roku. Z čeho lze zaplatit k těmto odměnám zákonné odvody? Názory na tuto problematiku se různí. V provozním příspěvku nám nezůstanou žádné peníze. Lze tedy zaplatit i odvody z fondu odměn? 

Výkon funkce jednatele - fakturace DPH z výkonu funkce

ID23236 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s ručením omezeným má dva jednatele (jeden je občan, druhý je OSVČ plátce DPH) a jediného společníka, kterým je jedním z jednatelů. Oba jednatelé funkci vykonávají na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele, odměna za výkon funkce je sjednána ve smlouvě a schválená valnou hromadou - výše odměny 5 890 Kč. Zároveň jsou oba ve společnosti zaměstnáni jako vedoucí výroby/provozu na základě pracovní smlouvy se sjednanou odměnou 28 000 Kč. Odměna na základě smlouvy o výkonu funkce je zpracovávána v rámci mezd, stejným postupem jako mzda z pracovní smlouvy. Nyní jsem na školení zaslechla informaci o fakturaci DPH z výkonu funkce jednatele. Bohužel problematika nebyla nikterak dále rozvedena. Bude se jednatelů tato změna týkat? Jak se bude postupovat v případě jednatele - občana, jednatele OSVČ, plátce DPH? 

Fakturace do vlastní společnosti

ID22895 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost s r. o. A má jediného společníka, a to s. r. o. B. Mohou společníci s. r. o. B fakturovat své služby do s. r. o. A? Může jednatel s. r. o. A fakturovat své služby do s. r. o. A, anebo je lepší aby pobíral odměnu jednatele? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru