Otázky s klíčovým slovem: Obecně prospěšná společnost

počet otázek s klíčovým slovem : 29Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Audit účetní závěrky

ID19709 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Zajímalo by mne, zda-li je stále povinný audit účetní závěrky u neziskové organizace, pokud obdrží dotaci nad 1.mil. Kč, nebo jestli je předpis č. 248/1995 Sb. zrušen zákonem č. 89/2012 Sb.?

Cestovné u o.p.s.

ID10124 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Obecně prospěšná společnost pořádá v rámci doplňkové činnosti kulturní festival, při jehož zajišťování ředitel o. p. s., který svoji funkci dělá bez nároku na honorář má cestovní náklady (cesty koná se svým autem) přibližně 5 000 Kč. Může o. p. s. tyto cestovní náklady proplatit v souladu s § 24 odst. 2 písm. k). To je užít sazbu základní náhrady 3.60 Kč a náhrady výdajů na spotřebované pohon. hmoty - dle knihy jízd nebo pouze proplatit projeté pohon. hmoty. O. p. s. pak zaplatí za příslušný měsíc silniční daň? Silniční daň a proplacené cestovné pak budou náklady o. p. s související s touto doplňkovou činností?

Dar pro obecně prospěšnou společnost

ID7825 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obecně prospěšná společnost, která obdržela dar ve formě nadačního příspěvku od nadace VDV Olgy Havlové v částce 20 tis. Kč, s tím, že příspěvek bude použit výlučně na náklady spojené s opravou chráněného bydlení. Dále se ve smlouvě o poskytnutí příspěvku uvádí, že příspěvek bude poskytnut úhradou fa vystavené dodavatelem prací na VDV-Nadace O.Havlové. Na fa musí být podpisem příjemce prací potvrzen souhlas s obsahem fa. Fa od dodavatele byla na částku 20 510 Kč.Ředitel O.P.S. na tuto fa, která byla v souladu s dar. smlouvou vystavena na VDV O. Havlové potvrdil svým podpisem převzetí prací a fa jsme následně odeslali nadaci.Nadace včas zaplatila dodavateli částku 20 000 Kč a O.P.S. doplatila dodavateli hotově 510,- Kč. Jak prosím toto zaúčtovat - vedeme účetnictví. Volala jsem ještě na nadaci a tam mi řekli, že ostatní organizace toto účtují jako věcný dar a podávají přiznání k dani darovací.

Dar z obchodního majetku

ID7082 | | Ing. et Ing. Milan Blatný

Právnická (fyzická) osoba darovala z obchodního majetku hmotný majetek osobě, která je dle daně darovací zařazena do 3. skupiny (dar není osvobozen a musí se zaplatit darovací daň). Tento hmotný majetek tedy právnická (fyzická) osoba odepisovala. Z jaké ceny může obdarovaný hmotný majetek odepisovat? Má se obdarovaný nějak zajímat o daňovou zůstatkovou cenu u dárce?

DPH a prodej předmětů v rámci veřejné sbírky

ID9849 | | Ing. Martina Matějková, Ing. Zdeňka Hušáková

O. p. s. v rámci veřejné sbírky prodává trička, v prodejní ceně je obsažen příspěvek do sbírky v souladu s podmínkami veřejné sbírky. Je prodej triček (ziskový nebo i ztrátový) z pohledu DPH ekonomickou činností? Pokud se jedná o ekonomickou činnost, jaká část prodejní ceny trička bude tvořit obrat pro DPH, celá prodejní cena nebo pouze část po odpočtu příspěvku?

Fin. dar pro Obecně prospěšnou společnost

ID13094 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obecně prospěšná společnost přijala v letošním roce do pokladny fin. dar 10 000 Kč. V r. 2013 jsem takto přijaté dary účtovala 211/682. Protože v r. 2013 nebyly podle ust. § 18 odst. 2 zákona č. 586/92 Sb., ve znění pozd. předpisů tyto dary předmětem daně snižovala jsem o tyto dary HV na ř. 100 daň. přiznání k DPPO. Tyto dary jsem pak uváděla do daň. přiznání k dani darovací, kde byly osvobozeny - § 20 odst. 4 písm. a) zák. 357/92 Sb. Jak bude O.P.S. ve věci přijatého fin. daru postupovat letos? Bude se na O.P.S. vztahovat § 19b zák. č. 586/92 Sb.?

Jak zaúčtovat zajištění daně

ID10648 | | Blažena Petrlíková

Obecně prospěšná společnost, vedoucí účetnictví prováděla některé pomocné zednické práce prostřednictvím Ukrajince (nerezidenta), který měl na tyto práce český živnostenský list. Ukrajinec vystavil fakturu na 10 000 Kč. O.P.S. provedla v souladu s § 38e odst. 6 zákona o daních z příjmů 10% zajištění daně a na příslušný FÚ zaslala 1 000 Kč, Ukrajinci vyplatila pouze 9 000 Kč. Na tuto částku vystavila výdajový pokladní doklad. Jak zaúčtovat přijatou fakturu (10 000 Kč), zajištění daně (1 000 Kč) a proplacení fa (9 000 Kč) ponížené o částku zajištění, tedy o 1 000 Kč.

Nadační příspěvek

ID10933 | | Blažena Petrlíková

Obecně prospěšná společnost obdržela od Purkyňovy nadace nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč na opravu nemovitosti, kterou má v pronájmu. (S pronajímatelem má O.P.S. provádění těchto oprav smluvně ošetřeno). Ve smlouvě o poskytnutí příspěvku je uvedeno, že nadace se v souladu s ust. § 6 svého statutu zavazuje poskytnout obdarovanému na základě této smlouvy příspěvek - tudíž se domnívám, že se jedná o dar. Jak tento dar zaúčtovat v době přijetí, jak potom opravy hrazené z této částky. Já jsem účtovala následovně: MD/DAL smlouva: 315/911 peníze přišly na účet: 221/315 fa za práce 518/321 zaplacení fa 321/221 Ale nevím, zda z tohoto zápisu je dost zřejmé, že opravy byly provedený právě z nadač. příspěvku a ještě, mohu si udělat na účtu č. 911 analytiku, jeden podobný dar už tam O.P.S. má. Jak postupovat s účtem č. 911 na konci roku.

Nepřímé náklady

ID13585 | | Blažena Petrlíková

Účtuji obecně prospěšnou společnost. Na svoji činnost dostáváme peníze z evropských fondů, ze kterých se financují tzv. přímé a nepřímé náklady. Zatímco přímé náklady musíme přesně vyúčtovat, nepřímé náklady se nedokládají a poskytují se v určitém % k přímým nákladům. Můj dotaz - pokud veškeré peníze určené na nepřímé náklady nevyčerpáme, jedná se o výnos a podléhá tato částka dani z příjmů? Jak by se účtovalo?

Nezisková organizace a registrace k DPH

ID8710 | | Ing. Zdeňka Hušáková, Ing. Martina Matějková

O. p. s. není plátce DPH a nevykonává žádnou ekonomickou činnost, má příjmy jen podle § 18 odst. 2. a 4. zákona o daních z příjmů. Od ledna letošního roku má předplacený odběr elektronických publikací od firmy z Nizozemska, plátce DPH. Dále odebírá publikace také od firmy z USA. Musí se o.p.s. registrovat na FÚ jako plátce daně, protože přijal službu ze zahraničí? K jakému dni? Pokud by se musela registrovat, musí odvést DPH? Jak by nárokovala DPH zpět, když odběr publikací bude sloužit jen pro hlavní - neziskovou činnost?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru