Otázky s klíčovým slovem: Obec

počet otázek s klíčovým slovem : 78Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Bezdůvodné obohacení

ID26290 | | Ing. Jiří Vychopeň

Tuzemská společnost s ručením omezeným koupila od obce pozemky, v kupní smlouvě je mimo jiné uvedeno, že kupující se rovněž zavazuje uhradit částku 30 000 Kč jako bezdůvodné obohacení za užívaní nemovitých věcí bez právního důvodu. Jak toto bezdůvodné obohacení zaúčtovat, jedná se o součást pořizovací ceny pozemku nebo o nedaňový náklad?

Podíl na zisku s. r .o. pro obec

ID26065 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Obec má 100% podíl v s. r. o. Obec plánuje vyplatit podíl na zisku ze společnosti. Pokud vyplatí zisk vytvořený společností v období roku 2018, nebude jej danit srážkovou daní a převod podílu bude od daně osvobozený, protože v § 19 ZoDP je Obec definována jako mateřská společnost? Pokud vyplatí zisk roku 2015, bude postup stejný nebo bude muset zdanit srážkovou daní podle znění zákona o DP platného v roce 2015 a 2016?

Schválení ročních odměn - doplnění otázky DAUC ID 23930

ID25062 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dne 30. 10. 2019 jsem obdržela odpověď na otázku Mimořádné odměny zastupitelům obce (DAUC ID 23930), bohužel jsem  nebyla jsem přesná v zadání. Jednalo se o informace, kdy obecní rada svým usnesením ze zasedání schválila roční odměny dle Ddhod o provedení práce. Z toho nelze zjistit, zda se jedná o odměny zastupitelům nebo někomu jinému např. z řad občanů nebo někomu mimo naší obec. Chtěla jsem vědět, o jaké odměny tedy šlo, čeho se týkaly, jakých prací pro obec. Dosud mi tyto informace naše obec odmítá svým rozhodnutím poskytnout. Jak mám postupovat? Už jednou jsem na jedno rozhodnutí poslala odvolání. Také jsem žádala poskytnutí těchto informací nahlédnutím, opět jsem obdržela rozhodnutí o odmítnutí. Přece i tady šlo o poskytnutí veřejných prostředků. 

Zveřejňování smluv v registru smluv

ID22805 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jsme povinni zveřejňovat smlouvy v registru smluv, když jsme lesní firma, která spravuje majetek obcím?

Závazné ukazatele rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb.

ID19588 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Je nutné, aby rozpočet obce obsahoval členění na běžné a kapitálové výdaje celkem? Pokud ano, stávají se automaticky závaznými ukazateli? Lze stanovit jako závazný ukazatel ve výdajích jednotlivé paragrafy celkem? Jsou pak přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci jednoho paragrafu rozpočtovým opatřením podléhajícím schválení zastupitelstva (resp. rady, jestliže je k tomu pověřena zastupitelstvem)? 

Město jako vlastník s. r. o. - provozování sportovišť a související daňové otázky

ID19350 | | Ing. Zdeněk Morávek

Město založilo s. r. o. a je 100% vlastník. Město vložilo do s. r. o. pozemky a nějaký majetek. S. r. o. bude mít na starosti výstavbu sportovišť a jejich provoz, resp. údržbu. Je výhoda z pohledu DPH, že při výstavbě sportovišť bude moci uplatit DPH a zároveň např. příjmy ze vstupu se budou danit na výstupu? Je nějaká výhoda, resp. nevýhoda z pohledu DPH, které musí zdanit s. r. o. oproti situaci, kdy by nebylo založeno s. r. o. a město by např. prostřednictvím příspěvkové organizace provozovalo sportoviště? V případě, že bude mít nárok na odpočet, s. r. o. vznikne výhoda ve formě nadměrného odpočtu - to by jinak město nemělo, kdyby provozovalo, resp. vystavilo sportoviště bez s. r. o.? Nejedná s v tomto případě o využití jakési výhody, které město využije prostřednictvím s. r. o. ve formě nadměrného odpočtu? Z pohledu daně z příjmů PO se s. r. o. bude chovat jako normální s. r. o.? Bude sportoviště odpisovat? Pravděpodobně bude s. r. o. ve ztrátě - bude jí moci vykázat, není tam nějaké omezení? Chová se s. r. o. vlastněná městem jako klasická s. r. o.? Bude moci uplatnit paušál na automobil jako ostatní s. r. o.? A pohledu silniční daně se bude chovat jako klasická s. r. o. , která bude silniční daň platit? 

EET u obcí

ID17921 | | Ing. Zdeněk Morávek

Mám otázku ohledně povinnosti EET u obcí - územní samosprávné celky. Obec - plátce DPH - (zatím bez hospodářské činnosti) eviduje tržby v hotovosti, a to mimo jiné i tržby za prodej upomínkových předmětů, prodej palivového dřeva či vánočních stromků (z lesů které obec vlastní), tržby za pronájmy movitých věcí (např. zahradní a lesní techniky), prodej vstupenek na kulturní akce vč. prodeje občerstvení na kulturních akcích, apod. Do budoucna plánují také provoz místní restaurace v rámci hospodářské činnosti. Mají obce povinnost elektronické evidence tržeb? Dočetla jsem se, že obce jsou z této povinnosti vyjmuty, ale na školení zase zazněl názor, že se obcí týká EET u činností, na které mají obce živnostenské oprávnění. 

Uvedení právní formy organizace v názvu školy

ID18140 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Musí obsahovat název školy i právní formu organizace? Co musí obsahovat název školy? Škola je zřizovaná obcí.

Účtování přefakturace v rozpočtové organizaci

ID18101 | | Blažena Petrlíková

Rozpočtová organizace, svazek obcí, vede účetnictví, není plátce DPH. Svazek obcí má ve svém vlastnictví přívěs, ale má jej vypůjčený jedna z členských obcí. Svazek obcí jako pojistník zaplatil povinné ručení a přefakturoval je obci, která má předmět vypůjčen. Prosím o radu, zda je správné účtovat u svazku obcí výsledkově, tj. náklady x výnosy, anebo zaplacení do nákladů a při uhrazení přefakturace snížení nákladů ? Popř. pouze přes účty 3. třídy? Prosím o uvedení účtů. 

Poplatky za popelnice a stočné

ID17854 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dcera žije a pracuje trvale v zahraničí od října 2016. Trvalý pobyt má stále v ČR. Zaplatila poplatek za popelnici a stočné obci do konce roku 2016 a požaduje vrátit poměrnou část za říjen - prosinec zpět, poněvadž se na území ČR nezdržuje. Jak má postupovat při žádosti o vracení peněz? Prosím uvést na základě jaké vyhlášky, zákona, paragrafu?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru