Otázky s klíčovým slovem: Obchodní majetek

počet otázek s klíčovým slovem : 467Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přeřazení majetku

ID25120 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba (podnikatel) má automobil v majetku firmy, uplatnil si z něj při nákupu v roce 2013 DPH ve výši 100 %. Nyní chce auto vyřadit z majetku do soukromého užívání. Je nutné dodanit DPH z obvyklé ceny z důvodu vyřazení z majetku nebo po 5 letech od nákupu již není potřeba nic dodanit?

Prodej automobilu

ID25085 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba zakoupila osobní automobil na podnikající IČ a DIČ, nyní podnikání ukončila a chce tento automobil prodat sobě na své rodné číslo, s tím, že to tento automobil odvede DPH a zdaní daní z příjmu. Je tento postup možný?

Prodej jízdního kola

ID24915 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ vede daňovou evidenci, podniká v oboru "Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy" a v oboru "Reklamní činnost a marketing". Je čtvrtletní plátce DPH. V březnu 2019 zakoupil jízdní kolo v částce 68 000 Kč bez DPH (DPH si nárokoval). Kolo používá pro marketingovou prezentaci na závodech. Koncem roku 2019 nebo začátkem roku 2020 plánuje kolo prodat. Jak má postupovat z hlediska daně z příjmů (zda kolo zařadit do zboží nebo do dlouhodobého majetku a uplatnit odpis)? A jak má postupovat u DPH ? Musí být při prodeji jízdního kola znalecký posudek nebo cena obvyklá?

Prodej stroje na zmrzlinu

ID24937 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba vedla daňovou evidenci, ukončila podnikání dne 30. 9. 2019 v cukrárně. Může v lednu 2020 prodat odepsaný stroj na zmrzlinu, který stál 233 000 Kč, aniž by platila z příjmu za stroj daň?

Zánik úvěrové smlouvy z důvodu pojistné události

ID24708 | | Ing. Miroslava Kočová

Jak zaúčtovat výsledné vyúčtování z úvěrové smlouvy (pojistná událost - totální havárie), u společnosti s r. o. 1) nesplacená jistina 60 893 Kč, 2) úrok za dny od poslední zaplacené splátky 550,96 Kč, 3) náklady na předčasné ukončení 8 153 Kč, 4) uhrazeno přeplatkem mínus 4 322 Kč, 5) pojistné plnění mínus 64 892 Kč, 6) konečný zůstatek doplatit 382,96 Kč, 7) vyřazení automobilu z majetku při totálním zničení.

Nákup automobilu a zařazení do obchodního majetku

ID24654 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. má v evidenci majetku zařazeny už jen 2 automobily. Při převzetí účetnictví po bývalé paní účetní jsem zjistila rozdíly na účtě 022, kdy skutečný stav dle karet majetku a k tomu nabývací tituly je vyšší než stav účetní. Bohužel asi paní účetní neprovedla inventarizaci účtu k 31. 12. 2018 a chyba nebyla napravena. Mohu zaúčtovat inventarizační rozdíly v letošním roce? A pokud ano, můžete mi poradit, jak správně zaúčtovat?

Vrácení DPH při zrušení registrace k DPH

ID24597 | | Ing. Ladislav Pitner

Plátce DPH si zakoupil v listopadu 2018 zařízení kanceláře – skříňovou sestavu, cca za 20 000 Kč včetně DPH. V září 2019 ukončil plátcovství DPH z důvodu malého obratu. V podnikání dále pokračuje a pořízený majetek zůstává v obchodním majetku. Musí při ukončení DPH vrátit částečný odpočet ze skříňové sestavy?

Vyřazení automobilu z obchodního majetku

ID24577 | | Ing. Petra Konderlová

Jsem fyzická osoba, podnikatel, chci vyřadit osobní automobil z obchodního majetku. Vztahuje se na mě pro odvod DPH cena obvyklá nebo úprava odpočtu s limitem pěti let od data uplatnění odpočtu?

Vyřazení majetku do osobního užívání DPH

ID24538 | | Ing. Martin Svoboda

OSVČ, plátce DPH, vloží do svého obchodního majetku vlastní automobil (doba vlastnictví překročila 5 let) za cenu:

a) za 1 Kč, b) za cenu dle znaleckého posudku.

Automobil používá k podnikání, píše knihu jízd, uplatňuje DPH z pohonných hmot, oprav, údržby. Po dalších 3 letech chce tento automobil 1) prodat, 2) vyřadit do osobního užívání.

U varianty 1) - jedná se o zdanitelné plnění - tzn. z kupní ceny auta musí být odvedeno DPH?, u varianty 2) jedná se o zdanitelné plnění - je nutno odvést DPH z obvyklé ceny takového vozidla? Nebo je nutný jiný postup?

Nákup ojetého automobilu na úvěr

ID24453 | | Ing. Christian Žmolík

Jsme s. r. o., plátce DPH, a koupili jsme ojetý automobil. Část ceny jsme uhradili hotově, část bude splácena úvěrem. Vlastníkem vozu je Škofin, my jsem vedeni v technickém průkazu jako provozovatel. Mohu si uplatnit nárok na odpočet DPH (automobil je používán pouze pro služební účely)? Je třeba upravit zálohy na silniční daň? Mohu si automobil dát do majetku a odpisovat ho (účetně i daňově) - v našem případě se účetní odpisy rovnají daňovým. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru