Otázky s klíčovým slovem: Nemovité věci

počet otázek s klíčovým slovem : 1649Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH - pronájem bytu

ID27768 | | Ing. Jan Ployer

Od 1. 1. 2021 novelou zákona o DPH nelze zatížit nájem bytu plátci sazbou DPH, ale jedná se vždy o plnění osvobozené. Jak pohlížet na služby související s nájmem - energie, lze nadále účtovat s platnou sazbou DPH? Pokud máme byt v nájmu a sami si uplatňujeme odpočty DPH z energií (plyn, elektrická energie, vodné) související s užíváním bytu máme nárok na odpočet DPH z těchto pořízených služeb? Uskutečňujeme plnění, která jsou ekonomickou činností neosvobozenou od DPH.

Nájem nemovitosti, kterou vlastní partner

ID27830 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba pronajímá jako OSVČ nemovitost, kterou vlastní její partner, se kterým dlouhodobě žije. Partner s pronájmy souhlasí. Tzn. partner, jehož je nemovitost, má příjmy z pronájmu 0 a jeho partnerka vše uvádí do daňového základu. Musí mít od partnera nájemní smlouvu, nebo to není nutné a může pronajímat jeho nemovitost bez toho, aniž by mu platila nájem a zároveň mu nebylo v případě kontroly nic dodaněno?  

Pokud by vlastník nemovitost družce pronajal, může si družka uplatnit z příjmů z pronájmu uvedené nemovitosti (pro daň z příjmu fyzických osob) výdajový paušál 30 % dle § 9 ZDP. 

Pronájem kanceláře v bytě

ID27890 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba, která je zároveň plátcem DPH, vlastní byt, ve kterém bydlí. V tomto bytě je současně zapsané i sídlo jejího s. r. o. - také plátce DPH. Od roku 2021 chce tato fyzická osoba pronajmout svému s. r. o. v bytě vymezenou plochu jako kancelář.

1) Na základě jakých parametrů určit nájemné - postačí m2?

2) Nájemné musí být s DPH či může být bez DPH?

3) Na jakém řádku v daňovém přiznání bude vykazovat FO a s. r. o. nájemné v případě uplatněného DPH?

4) Případný jakýkoliv prodej bytu je osvobozen od DPH u této FO plátce DPH?

Dědictví, následný prodej - daň z příjjmu

ID27933 | | Ing. Jiří Nigrin

Platí se daň z příjmu, když v první linii manžel zdědí pozemek (od své matky), který následně prodá, aniž by ho vlastnil 5 let? 

Zdanění příjmů z pronájmu

ID27815 | | Josef Rajdl

Soukromá osoba bude podávat daňové přiznání za rok 2020, kde má příjmy ze zaměstnání a z nájmu dle § 9 ZDP. Má v pronájmu sportovní halu na svůj trénink tenisu. Halu celou nevyužije, proto ji dále v r. 2020 pronajal tenisovému klubu a obdržel za ní nájem předem za období říjen až prosinec. Protože kvůli epidemii covid-19 musela být sportovní zařízení od října do prosince uzavřena, dohodl se s klubem, že peníze se převedou na období roku 2021, tzn. klub bude mít halu předplacenu. Ale protože situace ani k dnešnímu dni není dobrá, klub chce poměrnou částku vrátit. Protože se neví, jak bude situace letos vypadat, může se stát, že příjem z pronájmu za rok 2021 mít žádný nebude. Bude danit za rok 2020 i tu částku, kterou nyní v únoru vrátí? A pokud ano, bude za rok 2021 uvádět třeba ztrátu, lze to vůbec? Jedná se o částku asi 35 000 Kč.

Jednatel - nájemné za kancelář

ID27758 | | RNDr. Libor Fiala

Společník a jednatel společnosti, která má virtuální sídlo, bydlí sám v pronájmu, smlouva je na jméno společnosti, bytový prostor. V bytě skutečně má pracovnu cca 50 % plochy. Může si uplatnit tento poměr nájemného do daňově uznatelných nákladů (služby a energie už ne, pouze nájemné)? Nedaňovou část nájmu vrací měsíčně jako hotovost do pokladny. 

Nárok na odpočet DPH při rekonstrukci bytového domu

ID27793 | | Pavla Hadrabová

Společnost s. r. o., plátce DPH, má hlavní podnikatelskou činnost v oblasti velkoobchodu, kde generuje hlavní obrat řádově 50 mil. Kč. Kromě toho má ve vlastnictví bytový dům, tak je i zapsaný v katastru, byty nejsou rozděleny, zapsány v katastru jako samostatné jednotky. V přízemí bytového domu jsou zkolaudované nebytové prostory. Byty jsou pronajímány v režimu osvobození od DPH(nájem 600 000 Kč/rok) a nebytové prostory jsou pronajímány plátcům DPH v režimu s DPH na výstupu(nájem bez DPH 300 000 Kč/rok) Nyní bude probíhat v celém objektu kompletní rekonstrukce a to nejen např. společných prostor, ale i v jednotlivých bytech. Náš dotaz zní, zda bude mít společnost nárok na odpočet v krácené výši a jakém poměru (koeficientu). Domníváme se, že ze všech prací na objektu bude mít společnost nárok na odpočet sice v režimu krácení koeficientem, protože budova slouží ke zdanitelným i osvobozeným plněním, ovšem pro účely výpočtu koeficientu budeme vycházet z poměru osvobozené nájmy vůči celkovému obratu společnosti, nikoliv pouze z poměru osvobozené nájmy vůči celkové nájmy na daném objektu. 

Nájem nemovitosti od 1. 1. 2021

ID27930 | | Ing. Ladislav Pitner

Provozuji prodejnu květin v pronajatých prostorách. Nemovitost, ve které je prodejna květin umístěna je v katastru nemovitostí zapsaná jako rodinný dům. Bude nájem za prodejnu od 1. 1. 2021 za všech okolností osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně ? Musím zkoumat u rodinného domu kolik metrů je tvořeno obytným prostorem? Od majitele jsem v lednu obdržela fakturu na nájem prodejny s DPH.

Nemovitost a zůstatková cena při prodeji

ID27876 | | Ing. Jan Kašpar

Pronajímatel vlastní nemovitost, kterou pronajímá a příjmy zdaňuje dle § 9 ZDP. Po 10 letech nemovitost prodá. K převodu dojde k 28. 12. 2020, ale k finančnímu vyrovnání dojde až v roce 2021. Vede daňovou evidenci. Má uplatnit zůstatkovou cenu nemovitosti v přiznání k dani z příjmu za rok 2020 nebo až v roce 2021?

Pronájem bytu od 1. 1. 2021

ID27881 | | Ing. Martin Novák

Klient má kromě svého klasického podnikání v majetku byt, který pronajímá. Nově po novele - nájem je osvobozen od DPH, pronajímatel nemá možnost uplatnit si DPH na vstupu u plnění, které souvisejí s pronájmem (energie, provoz apod.). Bude na konci roku 2021 potřeba vypočítat krátící koeficient? Jak je to se zálohami, které pronajímatel fakturuje nájemci? Jsou taky osvobozeny? Je nutné na ně vystavit platební kalendář? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru