Otázky s klíčovým slovem: Nemovité věci

počet otázek s klíčovým slovem : 1413Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Slovenská firma - práce na nemovitosti v ČR

ID25278 | | Ing. Matěj Nešleha

Pokud by slovenská firma prováděla v ČR práci na nemovitosti (stavbu) pro českého neplátce - s.r.o. - jak by to bylo s DPH? DPH se vypořádává v místě nemovitosti = ČR, česká společnost je neplátcem DPH, tak by žádnou povinnost neměla? Nebo by musela z faktury od slovenské firmy odvést DPH jako identifikovaná osoba?

Daň z příjmů fyzické osoby

ID25225 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Fyzická osoba má hlavní příjem ze zaměstnání. V roce 2019 má nově příjem ještě z pronájmu domu. U pronájmu domu bude uplatňovat skutečné náklady (odpisy, opravy, náklady na auto) a dostane se z pronájmu do ztráty v roce 2019. Jakým způsobem se ztráta z nájmu promítne do přiznání fyzické osoby? Započte se ztráza z nájmu na příjem ze zaměstnání? Za jakých podmínek je možné ztrátu z nájmu převést do následujících let? 

Parkové úpravy

ID25256 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Chtěli bychom vylepšit celou parkovou plochu zeleně na sídlišti. To znamená, že přidáme lavičky (1 ks za 10 000 Kč), stromy, keře, skalku (za 80 000 Kč), ztracené chodníky atd., v celkové hodnotě 800 000 Kč. Je nutné celou akci účtovat jako investici a nebo mohu napsat, že jde o jednotlivé úpravy již stávajícího parku, a tedy účtovat tuto akci jako neinvestiční?

Daňové odpisy a zkušební provoz

ID25192 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba, truhlář, podnikatel postavil truhlářskou dílnu, obdržel Rozhodnutí, že se povoluje užívání stavby ke zkušebnímu provozu, rozhodnutí nabylo právní moci 26. 12. 2019. Může v roce 2019 uplatnit daňové odpisy nemovitosti?

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností - základ daně a úprava nároku na odpočet DPH

ID25227 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost nakoupila nemovité věci (pozemky, staré budovy) z důvodu plánované rezidenční výstavby ve které budou k dispozici i komerční části. V průběhu výstavby vznikají společnosti náklady od různých subdodavatelů, které souvisejí s výstavbou daného projektu (např. architektonické práce, právní služby, výkopové práce, položení základní desky apod.). Někteří subdodavatelé nejsou plátci DPH a některé práce jsou vykonané i zaměstnanci společnosti. Většina nákladů je účtováno na účet 042, protože vstupují do pořizovací ceny, nicméně některé náklady mohou být zaúčtovány i přímo do nákladů, protože dle zákona o účetnictví tyto náklady nevstupují do pořizovací ceny. Společnost kromě této výstavby má další činnosti zdanitelné i osvobozené, tj. používá zálohový koeficient na vstupy, které spadají do kráceného nároku na odpočet DPH. Z důvodu, že tyto náklady jsou vynaloženy k výstavbě rezidenční a komerčních prostorů, tj. bude pronajímáno, jak neplátcům DPH, tak plátcům DPH), tak se bude jednat o dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, kde dochází k fikci dodání dle § 13 odst. 4 písm. b). Naše otázky jsou následující: a) Může společnost uplatňovat plný nárok na odpočet DPH u těch vstupů, které souvisejí s výstavbou tohoto projektu bez rozlišení, zda je účtováno na účet 042 či do nákladů? Nebo u těch vstupů, které neskončí na účtu 042 musí rovnou dát do kráceného nároku na odpočet DPH a zkrátit aktuálním zálohovým koeficientem? b) V roce, kdy dojde k zařazení výstavby do užívání dle § 13 odst. 4 písm. b) dojde k fiktivnímu dodání zboží , kde základ daně se určí dle § 36 odst. 6. písm. a)prostřednictvím kterého se odvede státu DPH na řádku 1 daňového přiznání (A.5. kontrolní hlášení). Jelikož u tohoto projektu nelze zjistit cenu obdobného zboží, tak by měl být základ daně dle zákona stanoven ve výši celkových nákladů vynaložených na dodání zboží k DUZP. Vstupují do základu daně i ty náklady u kterých nebylo DPH účtováno ani samovyměřeno? Jsou to náklady od neplátců DPH a mzdové náklady společnosti, takže tam není žádný titul pro krácení, neboť nebyl uplatněn původně žádný nárok na odpočet DPH a tudíž by byla porušena neutralita DPH. Ve podobné logice funguje i § 13 odst. 5, kdy se jedná o dodání zboží pouze v případě, že byl nárok na odpočet DPH uplatněn. c) současně při fiktivním dodání zboží dle § 13 odst. 4 písm.a) vzniká společnosti nárok na odpočet DPH v krácené výší, který uvede na řádku 47 a na řádku 40 do sloupečku pro krácený nárok na odpočet DPH. V jaké hodnotě bude uveden tento majetek na řádek 47? Bude to součet nákladů, kde byl uplatněn nárok na odpočet DPH, které podléhají 10 letému období pro úpravu odpočtu DPH či pořizovací cena z účetnictví, která zahrnuje i náklady od neplátců či mzdové náklady? V případě, že budu mít daný rok zálohová koeficient 20%, tak bude toto zdaňovací období uplatněna pouze 20% část DPH, která je odvedena na řádku 1 prostřednictvím fiktivního dodání zboží i kdyby v dané budově bylo 90% prostoru určeno plátcům DPH a 10 % neplátcům? d) Desetiletá lhůta pro úpravu odpočtu DPH by měla běžet kalendářním rokem, v němž byl tento majetek uveden do užívání. Pokud první rok jsem majetek vypořádal v prosinci vypořádacím koeficientem 25 %, tak následující rok vždy porovnávám s tímto původním číslem a to na celkový koeficient celé společnosti bez ohledu na situaci pronájmů v tomto konkrétním projektu? Pokud je rozdíl vyšší nebo nižší 0 10 %, tak dělám úpravu odpočtu DPH a jinak nikoliv?

Pronájmy od 1. 1. 2021

ID25129 | | Ing. Ladislav Pitner

Od 1. 1. 2021 by měly fyzické osoby, které podle § 9 zákona o daních z příjmů pronajímají prostory podnikatelům, plátcům DPH veškeré pronájmy osvobozovat. Bude se k této změně vázat také vypořádání DPH z nakoupené nemovitosti? Uvedu příklad: Fyzická osoba pořídila v roce 2015 nemovitost, kterou pronajímá pouze plátcům DPH, tzn. má plný nárok na odpočet DPH, který si také uplatnila u nakoupené nemovitosti. V roce 2021 již bude pronajímat vše v režimu osvobození, bez DPH, bude muset do 10 let od nákupu nemovitosti vracet DPH? 

Pronájem bytové jednotky

ID25189 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba vedoucí tzv. daňovou evidenci realizuje příjem z pronájmu ze své bytové jednotky podle § 9 ZDP. Do svých výdajů si zahrnuje i platby do tzv. fondu oprav a to v návaznosti na okamžik platby. Následně je ze strany SVJ realizováno z těchto plateb technické zhodnocení (rekonstrukce střechy), kdy podíl na fyzickou osobu činí částku 20 000 Kč (celková částka rekonstrukce je v řádu statisíců). Pokyn D-22 sděluje, že o výdaj na TZ se zvýší vstupní cena jednotky a současně ukládá povinnost zvýšit v daném roce základ daně o zaplacené částky. Jak ale posoudit právě situaci, kdy podíl na fyzickou osobu je pod limitem 40 000 Kč, který lze obecně posoudit jako daňový výdaj - pokyn D-22 totiž váže zvýšení vstupní ceny k jednotce (nikoliv k celému domu), je tedy možné s ohledem na nepřekročení částky 40 000 Kč základ daně v roce realizace rekonstrukce střechy nijak neupravovat? 

Odpočet DPH v poměrné výši při použití majetku k ekonomickým i soukromým účelům

ID25202 | | Ing. Martin Novák

Fyzická osoba postaví dům, který bude sloužit částečně pro vlastní rekreaci a částečně pro ekonomické účely (poskytování krátkodobého ubytování – 15% DPH). Při výstavbě uplatní 80% odpočet DPH. Následně v průběhu 10 let (včetně kalendářního roku zařazení do užívání) bude sledovat poměr použití a případně upravovat dříve uplatněný odpočet při pořízení. Na začátku roku spočítá počet dní, po které bude dům rezervovaný pro vlastní rekreaci a počet dní, po které bude dům k dispozici k pronájmu. Poměr bude v součtu dní 2 měsíce: 10 měsícům. Na konci roku spočítá počet dní, po které byl dům skutečně využívaný pro vlastní rekreaci a počet dní, po které se podařilo dům pronajmout. Poměr bude nakonec v součtu dní 1 měsíc: 7 měsícům. Správný poměr, ve kterém je v daném roce potřeba upravit původní odpočet, je 2:10 nebo 1:7? Pokud bude daná nemovitost v SJM, ale ubytovací služby bude poskytovat manželka (manželka OSVČ – plátce DPH, manžel OSVČ – neplátce DPH), předpokládám, že může uplatňovat celý odpočet DPH z nákladů na výstavbu a provoz (samozřejmě v poměru používání pro ekonomické/soukromé účely). Je to tak?

Nájemné bytové jednotky

ID25200 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. pronajímá bytovou jednotku fyzické osobě nepodnikateli. Je možné sjednat v nájemní smlouvě pouze cenu za nájemné, s tím, že energie by hradil pronajímatel a nájemci by je nevyúčtovával?

Nájemné a služby

ID25141 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o. se zabývá nákupem nemovitostí a následným pronájmem. Nemá jinou činnost. V jedné nájemní smlouvě je rozdělená částka na nájemné a služby (energie) s ním spojené. Služby jsou v paušální částce a nepodléhají vyúčtování. Jsou tyto služby též osvobozené od DPH bez nároku na odpočet?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru