Otázky s klíčovým slovem: Nemovité věci

počet otázek s klíčovým slovem : 1579Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vypořádání DPH po 10 letech od nákupu zboží

ID27153 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o., provozuje montážní činnost v oboru instalatérství, provozuje obchod s instalatérským zbožím a pronajímá byty (osvobozené nájemné) - to vše ve svých prostorách v domě, který je obchodním majetkem společnosti. V roce 2010 koupila zboží-ohřívač vody (původní záměr byl následný prodej zákazníkovi, který nakonec od koupě odstoupil), uplatnila si DPH na vstupu a ohřívač vody evidovala jako zásobu zboží. V roce 2020 společnost ohřívač vody namontovala do bytu nájemníkovi. Společnost si sice uplatnila DPH při koupi ohřívače, ale protože ohřívač použila pro byt nájemníka (osvobozené nájemné) až za 10 let od nákupu, nemusí DPH vypořádat?

Sazba DPH u úklidu společných částí bytového domu

ID27157 | | Ing. Ladislav Pitner

Jaké je správné uplatnění sazby DPH v rámci úklidových prací?Jedná se o úklid v těchto případech:

a) Úklid jen a jen společných částí bytového domu, bytové jednotky se neuklízejí.

b) Úklid garážového stání v suterénu bytového domu, ve kterém se bytové jednotky současně uklízí. Domnívám se, že garážové stání je součástí společných částí bytového domu. 

Nájem bytu ve společném jmění manželů a obrat pro DPH

ID27169 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba má příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů ze samostatné činnosti a zároveň má příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů z nájmu bytu. Příjmy z nájmu dosahuje ze společného jmění manželů. Budou se pro účely obratu pro DPH příjmy z nájmu přičítat k příjmům z podnikání? Hraje pro účely stanovení obratu pro DPH nějakou roli, že pronajímané byty jsou ve společném jmění manželů? 

Přefakturace správního poplatku

ID27159 | | Ing. Ladislav Pitner

Realitní kancelář poskytuje zvláštní službu, která nesouvisí s celým prodejem nemovitosti. Zajistí výpis z katastru nemovitostí anebo zajistí jen podání návrhu na vklad. Výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem ve výši Kč 100. Návrh na vklad je zpoplatněn správním poplatkem ve výši Kč 2 000, hradí se formou kolku. Je správný postup, když jsou na faktuře 2 položky - jedna zahrnuje cenu služby a tvoří základ daně, druhá položka je přefakturace správního poplatku činěného vlastně jménem a na účet třetí osoby dle § 36 odst. 13 zákona o DPH - tedy nevstupuje do základu daně?

Zbudování parkovacího stání na pronajatém pozemku

ID27051 | | Ing. Jiří Vychopeň

Pronajímatel (vede daňovou evidenci a není plátcem DPH) udělil souhlas nájemci (vede účetnictví a je plátcem DPH) se zbudováním parkovacího stání na pozemku, který je ve vlastnictví pronajímatele, a to pod podmínkou, že v katastru nemovitostí bude uveden jako vlastník parkovacího stání od počátku pronajímatel, i když bude parkovací stání financovat nájemce. Kompenzace mezi pronajímatelem a nájemcem bude probíhat formou sníženého nájemného, a to v následujících 5 letech. Jaké budou daňové dopady u pronajímatele (daňová evidence, neplátce DPH) a nájemce (účetnictví, plátce DPH)? 

Opravy a technické zhodnocení pronajaté nemovitosti

ID27052 | | Ing. Jiří Vychopeň

Pronajímatel (eviduje příjmy dle § 9 ZDP - příjmy z pronájmu a není plátce DPH) udělil souhlas nájemci (vede účetnictví a je plátcem DPH) s provedením oprav, které zvýší hodnotu majetku (nové štuky ve skladových prostorách a výměna oplechování střechy - stávající prorezlá plechová krytina za novou plechovou krytinu) a s provedením technického zhodnocení (např. zbudování nových zdí a stavebních otvorů). Kompenzace mezi pronajímatelem a nájemcem bude probíhat na základě snížení nájemného v budoucích 10 letech. Jaké budou daňové dopady u pronajímatele (příjmy dle § 9 ZDP, neplátce DPH) a nájemce (účetnictví, plátce DPH)?

Rekonstrukce budovy

ID27077 | | Ing. Jan Ployer

Provedli jsme rekonstrukci kanceláří v celé budově - nová okna, podlaha, osvětlení. Před uvedením do provozu nám úklidová firma umyla okna a podlahy. Patří tento úklid do zhodnocení budovy jako vedlejší pořizovací náklad? 

Oplocení hřiště

ID27079 | | Ing. Jan Ployer

Vybudovali jsme chodníček ke hřišti a oplotili stávající hřiště. Bude se jednat o zhodnocení hřiště, nebo o samostatné stavby? 

Kuchyňská linka a vestavěná skříň v kanceláři

ID27121 | | Ing. Petra Konderlová

Firma vlastní halu, kde skladuje zboží. V této hale jsou v horním podlaží i kanceláře. Do jedné z kanceláře byla zabudovaná kuchyňská linka (nad 40 000 Kč) a vestavěná skříň pro kancelářské potřeby (hodnota do 40 000 Kč). Účetní jednotka používá limit pro DHM a TZ limit 40 000 Kč Nejedná o samostatné nesmontované elektronické spotřebiče nebo volně položený nábytek. Musí se evidovat obě tyto položky jako technické zhodnocení haly, a to jak z daňového pohledu, tak z účetního pohledu? Uvažuji správně, že i nábytek, který je do 40 000 Kč se v tomto případě musí sečíst s kuchyňskou linkou a celková hodnota TZ je nad 40 000 Kč - což je důvodem, že nemůže být účtováno do nákladů?

Prodej nemovitosti z pohledu DPH u prodávajícího a daně z příjmu u kupujícího

ID27136 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s ručením omezeným, plátce DPH pořídila nebytovou jednotku/kancelář v roce 2014 a při pořízení si v roce 2014 odečetla 100 % DPH na vstupu. Tuto jednotku bude prodávat fyzické osobě, neplátci DPH, v prosinci roku 2020. Od pořízení jednotky již uplynulo 5 let a převod by byl osvobozený od DPH. Současně bude s. r. o. v souladu s § 78d upravovat nárok na odpočet daně na vstupu. V § 78d je uvedeno, že úprava odpočtu daně se provede jednorázově a plátce ji provede za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění. Datum uskutečnění plnění je dle § 21 odst. 2 zákona o DPH při převodu nemovitostí stanoven buď dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání, nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Pokud by kupní smlouva o převodu nemovitosti byla uzavřena v prosinci 2020, na katastr podáno v prosinci 2020, přechod vlastnictví bude zapsán do katastru v prosinci 2020, ale vyrozumění o zápisu by z katastru přišlo až v lednu 2021 – domnívám se správně, že zdanitelné plnění nastává až v lednu 2021? Samozřejmě za podmínky, že věc zatím nebyla předána kupujícímu do užívání. Znamenalo by to, že úprava odpočtu DPH by se prováděla až v lednu 2021, a tedy by se vracely pouze 3/10 původního nároku a odpočet? Znamenalo by to také současně, že kupující fyzická osoba bude považovat, pro účely budoucího případného osvobození od daně z příjmů při dalším převodu nemovitosti, za den nabytí nemovitosti prosinec 2020, v souladu s pokynem GFŘ D-22 u nemovitých věcí den zápisu vlastnického práva poplatníka do veřejného seznamu/katastru nemovitostí?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru