Otázky s klíčovým slovem: Nemovité věci

počet otázek s klíčovým slovem : 1467Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výpis z listu vlastnictví v souvislosti s prokázáním nezdanitelné částky

ID25891 | | Ing. Petra Konderlová

K prokázání nezdanitelné částky při uplatnění zaplacených úroků podle § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů je vyžadován podle § 38l ZDP výpis z listu vlastnictví. Tento výpis musí být originál potvrzený razítkem katastrálního úřadu nebo postačí informativní výpis vytištěný na webových stránkách "nahlížení do katastru nemovitostí"?

Rekonstrukce domu

ID25817 | | Josef Rajdl

Fyzická osoba, podnikatel, neplátce DPH, používá svůj rodinný dům z 3/4 k bydlení a z 1/4 k provozu živnosti - kavárny. Před rokem se pustil do rozsáhlé rekonstrukce rekonstrukce celého objektu + terénních zahradních úprav. Celková cena přesáhne 40 000 Kč. Může si něco z této rekonstrukce daňově uplatnit, když nemá majetek v obchodním majetku? Navíc je dům zastaven kvůli úvěru. 

Pronájem bytů neplátcům DPH a odpočet DPH z přijaté faktury na výměnu oken

ID25839 | | Ing. Jan Kašpar

Jsme a. s., plátci DPH, mimo naši hlavní činnost pronajímáme dům s byty občanům, neplátcům DPH. Naše roční tržby z tohoto pronájmu činí cca 300 000 Kč, DPH na výstupu ř. 1 a 2 za rok činí 10 miliónů Kč. Toto nájemné je dle §56a osovobozeno od daně bez nároku na odpočet ř. 50 daň. přiznání, dále nám nájemníci platí zálohy na vodné a stočné – zde odvádíme 15% DPH a zálohy na el. energii ze společných prostor – zde 21% DPH. Je toto správně? Dále se chci zeptat, v dubnu proběhne výměna oken na těchto bytech za plastová, jak to bude s odpočtem DPH? Nevím, jestli bude fakturováno s TRC, tak prosím ještě o odpověď, Jak by to bylo i v tomto případě? Okna budeme současně měnit i na části provozovny – je lepší mít zvlášť fakturu na okna v provozu a zvlášť pro pronajímaný dům nebo je to jedno? 

Příspěvek na kanalizaci

ID25840 | | Ing. Jan Kašpar

Jsme s. r. o., v letošním roce jsme vybudovali kanalizační přípojku a budeme ji letos prodávat VaK. Náš soused-firma s. r. o. nám na vybudování této přípojky přispěla částkou 100 000 Kč (vyfakturováno). Jak máme o této částce účtovat?

Prodej zasíťovaných pozemků nevložených do obchodního majetku

ID25856 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba, působící i jako OSVČ, před více než 5 lety nakoupila pozemky, které jsou nyní zařazeny do územního plánu jako stavební a nyní na nich provádí zasíťování. Pozemky nebyly zařazeny do obchodního majetku, občan je koupil jako FO nepodnikatel a i zasíťování provádí mimo svou podnikatelskou činnost. Bude prodej zasíťovaných pozemků osvobozený od daně z příjmů? Případně bude zdaněný v § 7 nebo § 10 ZDP?

Samostatná movitá věc nebo součást stavby

ID25690 | | Ing. Jan Ployer

Objekt jako trvalá stavba byl zkolaudován pro výrobu plastových obalových materiálů. Vlastní výrobní zařízení nemá základ v podlaze objektu, ale je ustaveno do ocelové nosné konstrukce, jejíž cena pořízení je 2 mil. Kč. Nosná konstrukce je pevně spojena s podlahou a stěnami budovy a nese i lávky pro obsluhu tohoto a dalších výrobních zařízení. Jedná se v případě ocelové nosné konstrukce z hlediska účetních a daňových předpisů o: - součást výrobního zařízení pro výrobu obalových materiálů (CZ-CPA: 28.96.10; 2. daňová odpisová skupina) nebo - samostatnou movitou věc – ocelovou konstrukci (CZ-CPA: 25.11.23; 3. daňová odpisová skupina) nebo - technické zhodnocení budovy (CZ-CC: 125111; 5. daňová odpisová skupina)? 

Občan Slovenska a daňové přiznání

ID25803 | | Josef Rajdl

Občan Slovenské republiky a jeho manželka koupili koncem roku 2016 dům v ČR a až do 30. 6. 2019, kdy dům prodali, v něm měli bydliště (příjmy z prodeje domu jsou tedy osvobozeny). Oba v daném období pracovali v ČR a od 1. 7. 2019 (po prodeji domu a ukončení pracovních poměrů v ČR) se natrvalo přestěhovali zpět na Slovensko. Předpokládám, že v období 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019 je tento občan daňovým rezidentem ČR (z důvodu bydliště a rodiny, tedy střediska životních zájmů), a v období 1. 7. 2019 - 31. 12. 2019 je daňovým rezidentem SR ze stejných důvodů. Dle pokynu D-22 se v případě změny daňového rezidentství v průběhu zdaňovacího období posuzuje každá část samostatně. V této souvislosti mám dva dotazy: 1. Pokud bude občan podávat daňové přiznání v ČR za rok 2019 jako rezident, tedy za první polovinu roku 2019, uplatní také pouze polovinu základní roční nezdanitelné částky (tedy 12 420 Kč), nebo může uplatnit základní nezdanitelnou částku celou? A případné daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit také pouze za 6 měsíců? Případně jak vyřešit v daňovém přiznání v ČR situaci, kdy je občan půl roku daňovým rezidentem, a půl roku daňovým nerezidentem? Obávám se, že na tuto situaci není ve formuláři dostatek polí...

2. Lze v daňovém přiznání za rok 2019 uplatnit úroky z hypotečního úvěru na zmíněnou nemovitost, ve které měl občan bydliště do dne prodeje? V ZDP je uvedeno, že úroky lze uplatnit, pokud je nemovitost vlastněna po celé zdaňovací období. 

DPH při fakturaci správy bytového domu

ID25776 | | Ing. Ladislav Pitner

Bytový dům je ve vlastnictví tří fyzických osob. Jeden z vlastníků spravuje bytový dům a fakturuje měsíčně správu bytového domu ve výši 30 000 Kč. Pokud se tento vlastník stane plátcem DPH, jak v tomto případě vystavit fakturu? Celková faktura je na 30 000 Kč, podíl každého vlastníka na výdajích na správu je 10 000,- Kč. Je předmětem fakturace vlastní podíl na výdajích na správu. Bylo by správné vystavit fakturu na 20 000 Kč se sazbou 21% a 10 000 Kč se sazbou 0% (není předmětem DPH)?

Technické zhodnocení pronajaté nemovitosti

ID25721 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba vlastní 12 let nemovitost, kterou pronajímá společnosti s ručením omezeným. S.r.o. provedlo na nemovitosti technické zhodnocení za cca 1 mil. Kč. Fyzická osoba bude nemovitost prodávat, tím dojde k ukončení pronájmu. Uvést technické zhodnocení do původního stavu nelze. Je nějaká možnost, aby se fyzická osoba vyhnula dodanění zůstatkové ceny technického zhodnocení? Např. že by kupující hradil část kupní ceny nájemci v hodnotě technického zhodnocení a zbytek kupní ceny fyzické osobě? Navýšení vstupní ceny nemovitosti o zůstatkovou cenu technického zhodnocení nemá smysl, protože prodej nemovitosti bude osvobozen od daně z příjmů.

Hypoteční úvěr

ID25730 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o., založená na správu a pronájem nemovitosti, má sjednaný hypoteční úvěr. Banka klienta informovala o přiznání úvěru, finanční prostředky nepřevedla. Byla sjednána výše úvěru, banka vyúčtovala poplatky za zřízení úvěru a měsíční poplatky za vedení úvěru. Úvěr bude čerpán v r. 2020 - koupě nemovitosti. Jak o úvěru účtovat v r. 2019 a v účetní závěrce za r. 2019?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru