Otázky s klíčovým slovem: Nemovité věci

počet otázek s klíčovým slovem : 1355Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vrácení odpočtu DPH při osvobozeném prodeji nemovité věci

ID24471 | | Ing. Jan Ployer

Společnost v roce 2014 koupila ateliér a parkovací stání vč. podílu na pozemcích v nemovitosti kolaudované v roce 2012. Na faktuře je uvedená cena za ateliér, cena za parkovací stání a jednotná cena za všechny podíly pozemcích (11 pozemků). V roce 2019 dojde k prodeji ateliéru a části podílů na pozemcích. Tento prodej bude osvobozen podle § 56 odst. 3 zákona od DPH. Jakým způsobem určit částku, ze které se bude vracet část DPH z pozemků? Podle poměru cen ateliér a garážové stání nebo podle vlastnického podílu? Bude tento poměr použitý i při vyřazení části pozemků z majetku jako daňový náklad podle § 24 zákona o dani z příjmů? Nebo se použije jiný poměr?

Pořízení apartmánu

ID24464 | | Ing. Jan Ployer

Společnost, plátce DPH, kupuje nový apartmán, který zvažuje dlouhodobě pronajímat plátci DPH. Kupní smlouva je uzavřena na koupi „bytové jednotky“ a je v ní uvedena kupní cena + 15% DPH. V katastru nemovitostí je tato nemovitost vedena jako „objekt občanské vybavenosti“ a prodávající řeší „převod na bytový dům"“, tudíž přepis na kupujícího bude ještě nějakou dobu trvat. Nicméně kupující už hradí na své náklady některé dodělávky v apartmánu - instalace kuchyňské linky, elektroinstalace apod. Protože se jedná o služby v režimu přenesené daňové povinnosti - kupující z dodavatelských faktur odvádí 15% DPH, ale prozatím jej nenárokuje. Tyto částky budou navyšovat vstupní cenu apartmánu s možností dodatečného nároku na odpočet DPH? Dále je nakupováno i vybavení - postele, příbory atd. - je možno u těchto faktur uplatňovat DPH nebo až po zápisu vlastníka do katastru nemovitostí?

Technické zhodnocení majetku získaného odštěpením společnosti

ID24405 | | Ing. Martin Bureš

V rámci projektu rozdělení společnosti odštěpením sloučením došlo k převodu nemovitostí ze společnosti A (nezanikající) do již existující společnosti B. Ve společnosti B byly tyto nemovitosti zavedeny pro daňové odpisy v daňové zůstatkové ceně od původního vlastníka (společnost A) a pokračuje se v odepisování podle původního vlastníka. Pokud dojde k technickému zhodnocení nemovitostí, je i v tomto případě technické zhodnocení součástí vstupní ceny a odepisuje se ze zvýšené vstupní ceny nebo se musí technické zhodnocení odepisovat samostatně? 

Daň z nemovitých věcí - les

ID24478 | | Ing. Martin Děrgel

Jak se bude postupovat v roce 2020 při podání přiznání k dani z nemovitých věcí, když občan koupil v roce 2019 les a ten následně napadl kůrovec. Jak vykázat pozemek jestliže: a) les zůstal stát, b) stromy byly vykáceny, c) stromy byly vykáceny a následně byly vysazeny nové stromky. 

Práce na nemovitosti ve Švýcarsku - fakturace mezi českými plátci

ID24480 | | Ing. Martin Svoboda

Český plátce DPH - firma A fakturuje českému plátci DPH - firmě B práce na nemovitosti ve Švýcarsku. Bude tato služba zatížena českou DPH a v jakém řádku českého přiznání bude transakce uvedena jak u odběratele, tak u dodavatele? Vyplývá z toho povinnost se zaregistrovat ve Švýcarsku? Oba plátci jsou subdodavateli, firma B bude fakturovat dalšímu českému plátci.

Spolek - dar nemovitosti

ID24359 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek, který byl založený za účelem (mimo jiné) zkvalitnění infrastruktury a dokončení komunikací v obci, dostane darem od členů spolku - fyzických osob - pozemky, na kterých zbuduje příjezdovou cestu. Prostředky dostane částečně od členů spolku a částečně z dotace. Vybudovanou komunikaci (příjezdovou cestu) pak daruje nebo prodá za symbolickou cenu (např. 1 Kč) městu. Jaké budou daňové dopady této transakce? Bude dar pozemku spolku předmětem daně z příjmů? A příspěvky na její vybudování? Nebo by bylo lepší, aby spolek pozemek za symbolickou cenu koupil? 

Rozdělení zdanění majetku v SJM

ID24417 | | Josef Rajdl

Manželé mají v SJM 5 různých nemovitostí. Může jeden z manželů zdanit příjmy z pronájmou dvou z nich a druhý manžel zdaní příjmy z pronájmu zbylých 3 nemovitostí?

Vklad pozemku v SJM do podnikání

ID24415 | | Ing. Martin Děrgel

Manželé vlastní pozemek, který společně koupili (SJM). Manžel je OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci, manželka na rodičovské dovolené. Manžel chce v rámci podnikání na pozemku postavit dům a následně prodat. Může pozemek vložit do svého obchodního majetku (manželka souhlasí) za cenu znaleckého odhadu? Pokud ano, nebude platit daň z nabytí? Pokud ne, jak jinak lze provést převod? Při následném prodeji domu se bude odvádět DPH jen z prodeje domu, prodej pozemku bude osvobozen od DPH?

Vyřazení budovy z obchodního majetku v průběhu zdaňovacího období

ID24445 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba vedoucí účetnictví má v obchodním majetku zahrnutu budovu a příjmy zdaňuje v § 7 zákona o daních z příjmů. K 1. 9. 2019 tuto budovu vyřadí z obchodního majetku a příjmy z jejího nájmu bude zdaňovat v § 9 zákona o daních z příjmů. Může vyřazení z obchodního majetku provést v průběhu zdaňovacího období? Jakým poměrem má mezi § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů rozdělit roční daňové odpisy budovy?

Prodej vybavení prodejny v souvislosti s ukončením činnosti novému nájemci

ID24441 | | Ing. Jiří Nigrin

Plátce DPH provozuje prodejny oděvů. Prodejny jsou v obchodních centrech a plátce je nájemcem prodejny. V roce 2018 provedl technické zhodnocení (uplatnil nárok na odpočet), které se souhlasem pronajímatele odepisoval. V roce 2019 v této provozovně ukončil činnost a s novým nájemcem se dohodl na přenechání technického zhodnocení za úplatu. Jedná se položkově dle smlouvy o výlohu, roletu, sádrokartonový podhled, sádrokartonové příčky, podlahy, toalety, klimatizace (včetně všech částí distribuční soustavy), elektrické rozvody, internetové rozvody. Co se týče DPH: Plátce bude vystavovat fakturu za všechny položky v režimu přenesené daňové povinnosti, nebo musí uplatnit daň na výstupu ve výši 21 %?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru