Otázky s klíčovým slovem: Nemovité věci

počet otázek s klíčovým slovem : 1375Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zajištění skalního svahu - sanační práce

ID24833 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost je vlastníkem budovy, kterou dále pronajímá. Mimo budovu společnost vlastní také přilehlý pozemek na kterém se nachází skalní masiv. Po zjištění, na základě odborného posudku, je s ohledem na riziko možného poškození budovy a zranění procházejících osob volně padajícími kameny přistoupeno k sanačním pracím. Sanační práce spočívají v odstranění porostu a vegetace ze svahu, provedení očištění od zvětralin a volných kamenů, odtěžení nestabilních částí skalní stěny, zajištění skalní stěny pomocí kotvené vysokopevnostní sítě a vybudování lehkého záchytného plotu v horní hraně skalní stěny. Z pohledu účetních a především daňových předpisů budou sanační práce technickým zhodnocením pozemku, nebo vznikne nový samostatný majetek, nebo se bude jednat o jednorázový daňově uznatelný náklad? Pokud by se jednalo o technické zhodnocení pozemku, nebo samostatný majetek, je možné jej odepisovat? Pokud ano, pak v jaké odpisové skupině?

Převod nemovitosti na dceru

ID24828 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba vlastní nemovitost k podnikání, kterou odepisuje. Není plátce DPH. Nyní se rozhoduje, že nemovitost přepíše na dceru. Jaký dopad z tohoto kroku plyne? Co se zůstatkovou neodepsanou hodnotou? 

Uplatnění úroků z úvěrů a změna trvalého bydliště

ID24870 | | Ing. Petra Konderlová

Klient má úvěr na rekonstrukci nemovitosti, v dané nemovitosti vlastní podíl, zatím zde má také trvalé bydliště, ale rozhodl se odstěhovat a změnit trvalé bydliště, s tím, že podíl na vlastnictví nemovitosti bude dál trvat a v dané nemovitosti bydlela a bude dál bydlet (má trvalé bydliště) matka klienta, která také vlastní určitý podíl na nemovitosti. Může si klient i nadále uplatňovat úroky z úvěru, i když bude mít trvalé bydliště jinde? 

DPH u nájemní smlouvy nebytových prostor v případě neplatně ukončené smlouvy o nájmu

ID24740 | | JUDr. Vlasta Víghová

Firma s. r. o. pronajímá nebytový prostor bez energií další společnosti s. r. o. v ČR a odváděla měsíčně DPH 21 %. Nájemce s. r. o. zaslal výpověď, že od příštího měsíce končí, ale pouze na e-mail pronajímatele. Tento postup dle právníka pronajímatele nebyl správný a výpověď byla dána neplatně, tudíž dále běží nájemní smlouva, i přestože nájemce v pronajatém prostupu již není. Pronajímatel dle právníka nesmí nikomu novému nebytový prostor pronajmout, jelikož by zanikl nárok na nájemném dle smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Musíme i nadále jako pronajímatel, plátce DPH, běžně vyfakturovat nájemné s DPH 21 % do doby, než bude řádně-platně ukončen nájem ze strany nájemce i přesto, že v objektu již není?

Pronájem rodinného domu ve vlastnictví s. r. o.

ID24775 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost si nechala postavit a zkolaudovat rodinný dům (15 % DPH při stavebních pracích) se záměrem pronajímat soukromým osobám k bydlení. Pokud by dům pronajala jiné s. r. o., bylo by to pro ni finančně výhodnější – je to možné, nebo se musí provést rekolaudace? Co by bylo nezbytné provést, kdyby rodinný dům pronajímala další společnosti?

Nové znění § 56a ZDPH od 1. 1. 2021

ID24856 | | Ing. Ladislav Pitner

OSVČ, plátce DPH, má v obchodním majetku rodinný dům, jehož část pronajímá jinému plátci pro jeho podnikatelské aktivity. Jedná se o historickou budovu a pronajímaná část domu jsou původní stáje, tedy část domu, která není určena k bydlení. Na domě byla provedena celková rekonstrukce, byl uplatněn odpočet DPH. Pronájem se fakturuje vč. DPH. Od 1. 1. 2021 bude platit nové znění § 56a ZDPH, které již nedovoluje využít uplatnění DPH mezi plátci v případě pronájmu rodinného domu [§ 56a odst. 3 písm. a)]. Zajímalo by mě podrobnější vysvětlení pojmu "nájem stavby rodinného domu". Zda jde jen o pronájem stavby jako celku, nebo zda se to týká i pronájmu pouze části rodinného domu. Bylo by možné i od roku 2021 nějakým způsobem uplatňovat pro pronájem části rodinného domu DPH? Musely by se tyto části oficiálně změnit na nebytové prostory (jimiž fakticky jsou)? Jde mi samozřejmě o to, abychom nemuseli vracet část uplatněného odpočtu DPH. Jak mám postupovat, abychom uplatněné odpočty nemuseli vzhledem k novému znění § 56a ZDPH v budoucnu vracet?

Záloha služby spojené s nájmem a odvod DPH

ID24788 | | Ing. Petra Konderlová

S. r. o. pronajímá nebytové prostory. V nájemní smlouvě je stanoveno, že pronajímatel má povinnost platit měsíčně zálohu na služby spojené s nájmem ve výši 5 000 Kč + DPH, tato záloha je splatná vždy do konce měsíce předcházejícího měsíci, na nějž se záloha platí. Na tyto zálohy pronajímatel vystavuje daňové doklady. K jakému datu má povinnost vystavit daňový doklad a odvést DPH? Je to ke dni připsání platby na bankovní účet? Po skončení roku jsou zálohy vždy vyúčtovány na základě skutečné spotřeby energií.

Pronájem nebytových prostor a parkovacích míst

ID24760 | | Ing. Petra Konderlová

Občan pronajímá nebytový prostor bez energií a služeb. Současně pronajímá i dvě parkovací místa firmám. Jiné příjmy kromě zaměstnání nemá. Roční obrat přesáhne částku za pronájem nebytových prostor 1 mil. Kč. a za pronájem parkovacích míst je 36 000 Kč ročně. Stává se občan plátcem DPH? Jestli ano, odvede DPH z pronájmu parkovacích míst? 

Přenesená povinnost u rodinného domu

ID24766 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma, plátce DPH, má pro podnikání pronajatý rodinný dům. Práce, opravy, rekonstrukce provádí na své náklady. Má dodavatel těchto prací vystavit fakturu v režimu přenesené povinnosti? Vystavil totiž s DPH 15% s tím, že se jedná o práce na rodinném domě dle katastru nemovitostí.

DPH u pronájmu

ID24729 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost Majetek s.r.o., vlastní nemovitost. Součástí nemovitosti je nezbytné vybavení, ale dále i základní vybavení, např. kuchyňská linka, myčka, pračka, skříně, základní zařízení místností. Pronájem nemovitostí je osvobozen od DPH bez nároku na odpočet. Lze za správný považovat systém, kdy po zahájení pronájmu, pravděpodobně překročí obrat 1 mil. Kč, firma nebude plátcem DPH, neuplatňuje DPH na vstupu, pronajímá neplátci v ceně bez DPH. Další potřebné osobní vybavení, provozní náklady energie, vodné, stočné, drobné opravy a údržby hradí nájemce?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru