Otázky s klíčovým slovem: Nemovité věci

počet otázek s klíčovým slovem : 1533Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nemovitost zděděná na Slovensku

ID26728 | | JUDr. Vlasta Víghová

Pokud manžel a manželka mají oba 1/2 nemovitosti na Slovensku. Mají zde trvalý pobyt a žijí zde. Nyní manžel zemřel a manželka po něm zdědí jeho polovinu. Vše v případě v přepisu na katastru zajistí notář, resp. soud, tj. bude to přepsáno automaticky nebo si bude muset nějakým způsobem manželka "oběhat" přepis nemovitosti sama? V případě, že si toto bude muset manželka zajistit sama - jaký bude muset vykonat postup, resp. jaké papíry k tomu bude potřebovat?

Vklad budovy a DPH

ID26703 | | Ing. Jan Ployer

Společnost, plátce DPH hodlá vložit budovu (včetně pozemku) jako příplatek do ZK své dceřiné společnosti, plátce DPH. Budova byla kolaudována před cca 20-ti lety, žádná další re/kolaudace od té doby nebyla a po celou dobu budova sloužil jen a pouze ke zdaňovanému nájmu - ubytovacím službám. Příjemce souhlasí s postupem tzv. dobrovolného zdanění podle § 56 odst. 6 zákona o DPH. Nicméně v květnu 2020 byla realizována oprava za cca 300 000,00 Kč a v roce 2019 bylo realizováno také technické zhodnocení za 1 mil. Kč - jak z opravy, tak technického zhodnocení byla nárokována daň v plné výši. Tápeme jakým způsobem vypořádat daň z přidané hodnoty: Docházíme k závěru, že jen vystavíme jeden daňový doklad s uvedením informace, že daň bude přiznána formou reverse-charge (u příjemce) a bude stanoven základ daně podle § 36 odst. 6 písm. a), tj. tento základ daně v sobě vlastně bude zahrnovat i realizované technické zhodnocení a provedenou opravu - je možné pro určení základu daně použít znalecký posudek, který budeme mít vypracován pro účely ocenění vkladu do účetnictví? Vzhledem k tomu, že po celou dobu majetek sloužil jen ke zdaňovanému nájmu a daň z realizované opravy byla nárokována v celé výši, stejně jak z technického zhodnocení, tak není nutné v souvislosti s tímto vkladem daň z opravy ani technického zhodnocení nijak separátně vypořádávat. Uvažujeme správně?

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

ID26726 | | Ing. Jan Kašpar

Společnost s r. o. koupila v roce 2019 nemovitost. Do pořizovací ceny byla zahrnuta i daň z nabytí nemovitých věcí a z ní byly vypočteny odpisy. Vklad na katastrálním úřadě byl povolen v prosinci 2019. Pokud bude zrušena tato daň z nabytí a koupě nemovitosti bude od ní zpětně osvobozena, jak v roce 2020 opravím pořizovací cenu, kterou bych měla snížit o tuto daň? Muselo by se podávat dodatečné přiznání k dani z příjmů kvůli snížení odpisů, nebo by se oprava mohla zaúčtovat v roce 2020?

Nákup budovy na Slovensku jako investice

ID26732 | | Ing. Jan Kašpar

Česká s. r. o., plátce DPH, by chtěla koupit jako investici budovu, která je na Slovensku. Jak se tento nákup projeví účetně a daňově?

DPH - výstavba bytových jednotek

ID26746 | | Ing. Jan Kašpar

Právnická osoba, plátce DPH, chce ve své nemovitosti vybudovat byty. Částečně vlastní činností (PO je stavební firma), částečně nakupovanými službami. Budou tyto služby fakturovány PO v režimu přenesení daňové povinnosti nebo s DPH 15 %? 

DPH u prodeje nemovitosti

ID26655 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. x let vlastní nemovitost chalupu s pozemky - pole zahrada. Nyní chce vše prodat. Jak to bude s DPH? Bude se účtovat jen u nemovitosti a v jaké výši? Prodej bude soukromé fyzické osobě. Nemovitost je v dost špatném stavu, jak určit cenu za nemovitost a za pozemky i vzhledem k DPH? Udělat odhad a dle toho uvést cenu v kupní smlouvě, a pokud bude výnos z prodeje vyšší než odhad, tak upravit poměrem v %?

Vyřazení majetku z evidence

ID26669 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba, nepodnikatel, vede účetnictví, pronajímá dlouhodobě prostory pouze plátcům - všichni jsou plátci DPH, faktury vystavujeme s daní. Fyzická osoba tudíž zdaňuje své příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů. V roce 2014 koupila dům a pozemek, který v roce 2020 prodala. Uvažuji správně?

Prodej bude osvobozen po 5 letech od zakoupení od DPH a od daně z příjmů fyzických osob? U technického zhodnocení, které proběhlo, musím z původně nárokované DPH vrátit poměrnou část (tzn. DPH uplatněna za roky 2014-2020 a zbývající 3 roky do lhůty 10 let pro testování musím DPH vrátit interním dokladem o použití)? V roce 2020 provedu 1/2 odpis z budovy - vyřadím majetek při prodeji MD 081/D 021 a co udělám se zůstatkovou cenou - může jít daňově na MD 541/D 081, když nemám protiúčet 641, protože je prodej osvobozen? Vyřadím pozemek při prodeji MD 541/D 031 daňově, když je prodej osvobozen a nemám účet 641?

Pronájem služebního bytu zaměstnanci

ID26712 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma má v pronájmu služební byt, kde je měsíční nájem 19 984 Kč. Tento byt od 3/2020 užívá zaměstnanec (cizinec), bezúplatně. Náklady hradí firma, a účtuje jako nedaněné tj. MD 512/D 321. Od 1. 9. 2020 je uzavřena dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o srážkách ze mzdy, že bude firma zaměstnanci srážet ze mzdy částku ve výši nájemného tj. 19 984 Kč, tj. 100 %. Jakým způsobem to celé zaúčtovat a zda z tohoto případu neplynou další povinnosti zaměstnavateli nebo zaměstnanci?

Německý občan, rezident v České republice s příjmy z pronájmu České republice a Německu

ID26666 | | Josef Rajdl

Německý občan, který se natrvalo usadil v ČR (v SRN si odhlásil trvalé bydliště, v ČR si zakoupil zemědělský statek na chov koní, kde trvale bydlí) má příjmy v ČR z titulu pronájmu nemovitostí (tohoto statku) svému s. r. o., která tento statek provozuje. Tento německý občan musí tak podat v ČR přiznání k dani z příjmů fyzických osoba, má ale také příjmy z pronájmu v SRN, musí tyto německé příjmy zohlednit v českém přiznání k DPFO? Dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění čl. 23 odst 2 pís. a) se uplatní vynětí s výhradou progrese, solidární daň se nepoužije na § 9 zákona o daních z příjmů, dle mého názoru tak neuvedení německého pronájmu v českém přiznání není nutné. 

Zabezpečovací systém

ID26617 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o., plátce DPH,  má v pronájmu dvě provozovny, obdržela přijatou fakturu na montáž kamerového, zabezpečovacího systému a videotelefonu. Faktura je na celkovou částku 56 674 Kč, režim přenesené daňové povinnosti. Ve faktuře jsou zahrnuty položky jako kamery, zásuvky, lišty, klávesnice, baterie, siréna, el. otvírač, kabeláž atd, jednotlivé položky stojí cca od 160 Kč do 9 000 Kč. Bude tento majetek technické zhodnocení? Bude se odepisovat ve skupině jako je budova nebo jako el. zařízení nebo se nebude odepisovat? Firma nemovitosti neodepisuje, je v nájmu. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru