Otázky s klíčovým slovem: Nemovité věci

počet otázek s klíčovým slovem : 1496Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Sazba DPH osobě nepovinné k dani - založení trávníku travním kobercem u rodinného domu

ID26385 | | Ing. Jan Kašpar

Vlastník novostavby pro sociální bydlení vymezené v zákoně o DPH = rodinného domu si u naší firmy objednal založení trávníku na pozemku (zahradě), který je funkčně spojený se stavbou, Založení probíhá jak výsevem tak pokládkou travního koberce. Naše nabídka byla učiněna včetně 21% DPH. Vlastník novostavby se dožaduje DPH ve snížené výši 15 %. Má opravdu nárok na sníženou sazbu DPH? 

Pronájem nemovitosti dle § 9 zákona o daních z příjmů a odpisy

ID26387 | | Ing. Jan Kašpar

Klient nemá žádné podnikání jen vlastní velkou halu ,kterou pronajímá plátcům a neplatcům DPH. Příjmy z pronájmu daní dle § 9 protože neposkytuje žádné další služby a může si zároveň uplatnovat do výdajů odpisy z nemovitosti? Příjmy jsou 3 mil. Kč za rok ale jedná se o příjmy osvobozené. Je správně, že není plátcem DPH? V případě, že nemovitost prodá, vztahuje se na osvobození příjmu dle § 4 zákona o daních příjmů 5letý test. Považuje se nemovitost za obchodní majetek nebo může použít tento časový test?

Pronájem - vyúčtování služeb

ID26337 | | Ing. Jan Ployer

Nájemník uzavřel smlouvu o nájmu, kde má domluveno vyúčtování záloh na služby (otop, voda, elektřina, atd). Ve smlouvě je dané vyúčtování služeb 1x za rok. Nyní pronajímatel chce uhradit po nájemníkovi tyto položky: 1. dlouhodobá záloha na opravy, 2. pojištění domu, 3. poplatek za správu, 4. komíny Je možné tyto položky na nájemníka přeúčtovávat? Jaké položky smí pronajímatel extra zahrnout do výdajů na zálohy služeb – je uveden někde seznam v zákoně? Na vyúčtování služeb se smluvně dohodli 1x za rok a ve vyúčtování figuruje dlouhodobá záloha na opravy – je toto možné? Kdo má přesně platit pojištění domu – pronajímatel nebo nájemce?

Nabytí nemovitosti na základě zajišťovacího převodu vlastnického práva

ID26215 | | Ing. Jan Ployer

Věřitel (právnická osoba) poskytl úvěr jiné společnosti (dlužník). K úvěrové smlouvě byla uzavřena smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva na nemovitost dlužníka. Vzhledem k tomu, že dlužník svůj dluh nesplatil, existují dvě možnosti, jak bude věřitel postupovat: Var. 1) Na základě smlouvy o zajišťovacím převodu dojde k nepodmíněnému převodu vlastnického práva na věřitele. Věřitel se se tedy stane bezpodmínečným vlastníkem nemovitosti (s adekvátním zápisem v katastru nemovitostí). Je zpracován znalecký posudek o ceně nemovitosti. Pokud bude znalecká hodnota vyšší než hodnota dluhu, bude rozdíl dlužníkovi věřitelem vyplacen. Bude z hlediska účetnictví a zákona o daních z příjmů správný postup na straně věřitel, kdy dojde k zaúčtování pořízení nemovitosti ve výši ceny podle znaleckého posudku oproti závazku vůči dlužníkovi a následně bude tento závazek započten s pohledávkou z titulu poskytnutého úvěru? I pro účely daně z příjmů bude vstupní cena ve výši znalecké ceny a bude možné zahájit daňové odpisování (nemovitost se bude zřejmě pronajímat)? Var. 2) Věřitel s dlužníkem uzavřou dohodu o zpeněžení nemovitosti. V dohodě bude mj. uvedeno, že dlužník nejprve předá věřitel písemné potvrzení o nepodmíněnosti zajišťovacího převodu vl. práva a současně provede návrh na výmaz poznámky o dočasné povaze věcného práva na základě zaj. převodu vl. práva v katastru nemovitostí. V dohodě je dále ujednáno, že se obě strany dohodly, že úhrada dluhu bude primárně zajištěna prodejem nemovitosti. Za tímto účelem je sjednán proces a termín, do kdy musí být nemovitost prodána (jde o aktivní účast obou stran na nalezení vhodného kupce, stanovení kupní ceny apod.). V případě, že do určitě doby nedojde k prodeji nemovitosti, práva a povinnosti z dohody zanikají. Pokud taková situace v budoucnu nastane, provedený výmaz poznámky o dočasné povaze věcného práva zůstává i nadále v platnosti a účinnosti. Jaký bude postup z hlediska účetnictví a daně z příjmů v této situaci? Je nutné účtovat ve chvíli, kdy dojde k výmazu podmínky o dočasné povaze věcného práva v KN o pořízení nemovitosti stejně jako ve Var. 1), protože se věřitel stává v tu chvíli bezpodmínečným vlastníkem? Pokud ano, bude při prodeji nemovitosti účtována vstupní (pořizovací, znalecká) cena do nákladů a kupní cena do výnosů. V tento moment nám jde i o to, že výnos může být větší než hodnota dluhu a v dohodě o zpeněžení je uvedeno, že rozdíl musí věřitel dlužníkovi vyplatit. Jinak řečeno musel by věřitel zdanit celý výnos, i když je povinen jeho část vyplatit dlužníkovi. Podotýkáme že účelem dohody je primárně zpeněžení nemovitosti za účelem úhrady dluhu, nicméně právním bezpodmínečným vlastníkem bude v době prodeje již věřitel. 

Vyrovnání při ukončení nájemní smlouvy

ID26329 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s ručením omezeným pronajala nemovitost fyzické osobě - podnikateli. Podnikatel na svoje náklady hradil technické zhodnocení, které by si po jeho zařazení do užívání mohl odepisovat. K zařazení do užívání ale nedošlo a nájemní smlouvu vypověděl. Nyní by se měla s. r. o. s podnikatelem vyrovnat a uhradit mu vzniklé výdaje. Jak tuto situaci řešit z daňového a účetního pohledu u s. r. o. a z daňového pohledu u podnikatele? Oba jsou plátci DPH. Bude vyrovnání zatíženo DPH? Má s. r. o. uhradit nájemci přesnou částku jeho výdajů na technické zhodnocení, nebo je vhodné vypracovat znalecký posudek?

Pozemek z hlediska DPH

ID26214 | | Ing. Jan Ployer

V průběhu vlastnictví pozemku došlo ke změně územního plánu města. Pozemek je nově označen jako : Plochy bydlení- v rodinných domech. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, je tak také využíván ( propachtován zemědělcům). Jedná se z hlediska DPH o pozemek stavební ? Děkuji za odpověď.

Prodej nemovitosti ze s. r. o. společníkovi - daňové a účetní aspekty

ID26296 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. (plátce DPH) má ve vlastnictví nemovitost - dům, kde jsou kanceláře. Nemovitost je vedena jako administrativní budova. Tato nemovitost byla postavena a zkolaudována v roce 2010. Nyní se společnost rozhodla, že nemovitost prodá svému společníkovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nemovitost se sestává z budovy, oplocení - daňově odepisovány a pozemku - bez odpisů. Zajímalo by jaké všechny daně se budou muset platit, konkrétně? 1) DPH - bude muset být při prodeji k prodejní ceně připočtena DPH? Pokud ano, v jaké sazbě? 2) Bude s.r.o. platit nějakou daň z prodeje nemovitosti? 3) Účtováno bude náklad (nezúčtované odpisy) a výnos (prodej - cena prodeje), jelikož neodepsaná částka je téměř shodná s cenou prodejní, daň z příjmu bude téměř nula - je to takto v pořádku? 4) Bude fyzická osoba, nový majitel nemovitosti muset platit při koupi nějakou daň? 5) Pokud bude fyzická osoba nemovitost dále firmě s. r. o. pronajímat, bude muset platit pouze 15% srážkovou daň, je to tak? Žádná další daň, sociální a zdravotní se z pronájmu nepočítá? 6) Je ještě nějaká další daň, poplatky, odvody, který z uvedeného případu vyplývají?

Zdanění prodeje bytu

ID26286 | | Ing. Jan Kašpar

Klientka prodala bytovou jednotku. Založení řízení do katastru nemovitostí dne 12. 11. 2019, rozhodnutí o povolení a provedení vkladu 19. 12. 2019, vyrozumění o provedení vkladu 23. 12. 2019, ukončení řízení 30. 1. 2020. Peníze z advokátní úschovy přišly klientce na bankovní účet v lednu 2020. Ve kterém roce bude prodej zdaněn - v roce 2019 nebo roce 2020?

Částečná likvidace v souvislosti s technickým zhodnocením objektu

ID26288 | | Ing. Jan Kašpar

Společnost s r. o. provádí přístavbu a nástavbu objektu A, v té souvislosti se částečně likviduje objekt B. V obou případech se nejedná o nemovitou kulturní památku ani o hmotný majetek vyloučený z odpisování. Je správná úvaha, že účetní vstupní cenu technického zhodnocení objektu A budou tvořit: výdaje na stavební práce a dodávky, výdaje na vyřazení části „B“, poměrná část účetní zůstatkové ceny odpovídající likvidované části („B“)? Daňovou vstupní cenu technického zhodnocení objektu A budou tvořit: výdaje na stavební práce a dodávky, výdaje na vyřazení části „B“, poměrná část daňové zůstatkové ceny odpovídající likvidované části („B“)? 

Spojené osoby - majetkový prospěch

ID26258 | | Ing. Christian Žmolík

Spojené osoby mají mezi sebou půjčený finanční obnos ve výši 500 000 Kč. Společnost A (s. r. o.) půjčila společnosti B (s. r. o.) Společnost B je 100% vlastníkem společnosti A. Může se jednat o bezúročnou půjčku, pokud se vejdeme do limitu majetkového prospěchu 100 000 Kč (tedy při stanovení "fiktivního úroku" zjistíme, že úrok je nižší než 100 000 Kč)? Nebo je zde podmínka, že i spojené osoby musí mít stanoven úrok v obvyklé výši, a půjčka tedy musí být úročena?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru