Otázky s klíčovým slovem: Nájemné

počet otázek s klíčovým slovem : 348Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nezplacená faktura přijatá nájemné

ID26721 | | Ing. Tomáš Brokl

V 12/2020 bude přijata faktura za nájemné na rok 2021 v celkové výši 10 000 Kč bez DPH (zaúčtování: MD 381/D 321). Jak se prosím řeší situace, kdyby tato faktura nebyla do konce roku 2020 uhrazená? Zůstalo by nájemné na účtu 381, nebo je potřeba ho přeúčtovat na jiný účet a případně který?

COVID nájemné

ID26495 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ si pronajímá taneční sál od Domu dětí a mládeže Hlavního města Prahy. Spadá majetek Hlavního města Prahy pod státní majetek? Tím pádem je potřeba za období 4-6/2020 zaplatit 80 % nájemného a 80 % dostane OSVČ jako podporu z programu Covid nájemné?

Finanční vypořádání mezi nájemci u cese leasingu

ID26514 | | Ing. Ladislav Pitner

Původní leasingový nájemce zaplatil první zvýšenou splátku (akontaci), kterou časově rozlišoval přes náklady příštích období. Před řádným ukončením kontraktu byla všechna práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy převedena na nového nájemce. Nový nájemce se dohodl s původním nájemcem, že mu uhradí předplacené nájemné, a to přesně ve výši zůstatku na účtu 381. Jedná se o zdanitelné plnění?

Dotace na nájem v případě uzavření provozovny kvůli koronaviru

ID26207 | | Ing. Martin Děrgel

Jsem OSVČ a provozuji restauraci. Dle nájemní smlouvy platím měsíčně nájemné za nebytové prostory a nájem věcí movitých, které potřebuji k provozu restaurace. Pokud se dohodnu s pronajímatelem na slevě 30 % a já uhradím 20 %, budu mít nárok na podporu za nebytové prostory i za pronájem věcí movitých z dotačního programu „COVID – Nájemné“? 

Nájem železničních nákladních vagonů ze Slovenska

ID25881 | | Ing. Martin Děrgel

Česká společnost, plátce DPH, české DIČ, má v nájmu nákladní železniční vagony. Jedná se o dlouhodobý nájem, vagony jezdí pouze na území České republiky. Pronajímatel je slovenská společnost, plátce DPH se slovenským DIČ. Je česká společnost povinna hradit fakturovanou částku sníženou o sráženou daň a v jaké výši?

Kontrolní hlášení - nájemné

ID25352 | | Ing. Martin Novák

Musím dávat do kontrolního hlášení do kategorie B2 přijaté faktury za nájemné, i přesto, že hodnota faktury není vyšší než 10.000 Kč? Nejedná se o splátkový nebo platební kalendář, ale o obyčejnou fakturu - daňový doklad (například nájemné za operativní leasing). Na školeních ke kontrolnímu hlášení nás učili, že nájemné je výjimka a vždy náleží do kategorie B2, ale nevím, kde v zákoně toto najít. 

Fyzická osoba vedoucí podvojné účetnictví

ID25162 | | Pavla Hadrabová

Pokud fyzická osoba vedoucí dobrovolně podvojné účetnictví dělá pronájmy dle § 9 zákona o daních z příjmů, tak na konci roku vyplňuje přiznání k dani z příjmu fyzických osob a základem daně je rozdíl mezi výnosy a náklady? Od roku 2021 budou pronájmy osvobozené od DPH. Bude se to týkat i přidruženého vyúčtování elektřiny, vody a plynu? 

Odstupné za pronajaté pozemky

ID24572 | | Ing. Jiří Nigrin

Jsme zemědělská firma. Máme pronajaté pozemky od lidí, kterým platíme roční nájem - pachtovné. Máme pachtovní smlouvu, kde je uvedena výpovědní doba na vydání pozemku 10 let. Bude-li chtít majitel pozemku je vydat k hospodaření, musí dát předem výpověď a následně čekat 10 let. Pokud majitel pozemku nedá výpověď včas a chce vydat dříve pozemky, musí nám zaplatit ušlý zisk neboli odstupné za léta, kdy nedodržel smlouvu. Podléhá odstupné DPH a v jaké sazbě? Tržby lze zúčtovat do toho roku, kdy došlo k vydání pozemku, anebo se musí poměrná část dávat do každého roku, kdy došlo k snížení zisku, tím, že jsme nemohli hospodařit na těchto pozemcích?

Pronájem mobilních kontejnerů, následná koupě

ID24346 | | Ing. Ivana Pilařová

V loňském roce si naše s. r. o. pronajímala od společnosti poskytující pronájem kontejnerů mobilní kontejnery za účelem skladování. Smlouva o pronájmu byla ukončena k 31. 12. 2018. Následně bylo rozhodnuto vedením naším společnosti, že kontejnery, které jsme si pronajímali, zakoupíme do majetku společnosti. Zakoupili jsme kontejnery dne 2. 1. 2019. Musíme provést test dle § 24 odst. 5, aby pro naši společnost bylo nájemné daňově účinným, i když se při sjednávání nájemní smlouvy nepředpokládalo, že po ukončení nájmu tyto kontejnery zakoupíme? 

Přeúčtování služeb - kotel na plyn

ID23193 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Jsme neziskový subjekt. U vedlejší činnosti pronajímáme byty. Vytápění v bytovém domě je zajištěno jedním kotlem na plyn pro všechny byty. Nyní postupujeme tak, že při účtování uplatňujeme daň, vytápění je dodávkou tepla. Činí nám to ale velké administrativní nároky, neboť nájemné účtujeme bez DPH a ostatní související služby rozvahově. Pokud bychom si neúčtovali přirážky a přeúčtovávali jen náklady, tj. plyn, neuplatnili bychom odpočet, nepoužili vyšší cenu, bylo by možné i toto zajišťované plnění související s nájmem (teplo) účtovat rozvahově, protože tyto částky nejsou výnosem nebo příjmem ani nákladem nebo výdajem, nepřevýší částky uhrazené za zajišťovaná plnění související s nájmem? Neuplatníme si u těchto plnění pro jinou osobu nárok na odpočet daně. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru