Otázky s klíčovým slovem: Nájemné

počet otázek s klíčovým slovem : 351Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DUZP u nájemného

ID27659 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce A uzavřel s neplátcem B smlouvu o podnájmu bytových prostor od 24. 12. 2020. V nájemní smlouvě je stanoveno, že nájemné je splatné do 25. dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, za který se nájemné platí. Podnájemce uhradil první nájemné 23. 12. 2020 na období 24. 12. 2020 - 31. 1. 2021. Jak se tato úhrada promítne do výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši dle § 76 zákona o DPH?

Změna v uplatňování DPH u nájmů od 1. 1. 2021

ID27343 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost vlastní dům, ve kterém jsou zkolaudované bytové, nebytové prostory, ateliéry. Společnost nepronajímá dům jako celek, ale dle jednotlivých prostor určených k podnikání, nebo bydlení. Lze od ledna 2021, po dohodě s plátcem DPH, fakturovat nájemné s DPH v případě, že budeme fakturovat jen nebytový prostor, který je určen pro podnikání (květinka, cukrárna)? Víme, že nájem bytů, který budeme fakturovat také samostatně jak plátcům, tak i neplátcům DPH, bude možné od ledna 2021 fakturovat jen jako osvobozená plnění. Jak postupovat v případě ateliéru (zkolaudovaný jako ateliér), který pronajímáme plátci DPH, jenž prostor využívá k výkonu jeho podnikatelské činnosti? Fakturaci s DPH nebo jako osvobozené plnění? Služby spojené s pronájmy budeme fakturovat s DPH u všech pronájmů.

Covid-nájemné, kompenzační bonus

ID27353 | | Ing. Jiří Vychopeň

Je dotace Covid-nájem z podzimu daňový nebo nedaňový příjem? Další dotaz zda správně chápu, kompenzační bonus. Je možné, aby kadeřnice, která má omezení provozu (nemůže obsloužit 2 zákaznice najednou, jak je běžně zvykem), může si zažádat o bonus až do 13. 12. 2020, nebo pouze do doby kdy byla uzavřena tzn. do 2. 12. 2020. Vím, že u fitness je tato možnost. 

Nezplacená faktura přijatá nájemné

ID26721 | | Ing. Tomáš Brokl

V 12/2020 bude přijata faktura za nájemné na rok 2021 v celkové výši 10 000 Kč bez DPH (zaúčtování: MD 381/D 321). Jak se prosím řeší situace, kdyby tato faktura nebyla do konce roku 2020 uhrazená? Zůstalo by nájemné na účtu 381, nebo je potřeba ho přeúčtovat na jiný účet a případně který?

COVID nájemné

ID26495 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ si pronajímá taneční sál od Domu dětí a mládeže Hlavního města Prahy. Spadá majetek Hlavního města Prahy pod státní majetek? Tím pádem je potřeba za období 4-6/2020 zaplatit 80 % nájemného a 80 % dostane OSVČ jako podporu z programu Covid nájemné?

Finanční vypořádání mezi nájemci u cese leasingu

ID26514 | | Ing. Ladislav Pitner

Původní leasingový nájemce zaplatil první zvýšenou splátku (akontaci), kterou časově rozlišoval přes náklady příštích období. Před řádným ukončením kontraktu byla všechna práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy převedena na nového nájemce. Nový nájemce se dohodl s původním nájemcem, že mu uhradí předplacené nájemné, a to přesně ve výši zůstatku na účtu 381. Jedná se o zdanitelné plnění?

Dotace z programu COVID-Nájemné

ID26207 | | Ing. Martin Děrgel

Jsem OSVČ a provozuji restauraci, která byla uzavřena kvůli epidemii koronaviru. Dle nájemní smlouvy platím měsíčně nájemné za nebytové prostory a nájem věcí movitých, které potřebuji k provozu restaurace. Pokud se dohodnu s pronajímatelem na slevě 30 % a já uhradím 20 %, budu mít nárok na podporu za nebytové prostory i za pronájem věcí movitých z dotačního programu COVID–Nájemné? 

Nájem železničních nákladních vagonů ze Slovenska

ID25881 | | Ing. Martin Děrgel

Česká společnost, plátce DPH, české DIČ, má v nájmu nákladní železniční vagony. Jedná se o dlouhodobý nájem, vagony jezdí pouze na území České republiky. Pronajímatel je slovenská společnost, plátce DPH se slovenským DIČ. Je česká společnost povinna hradit fakturovanou částku sníženou o sráženou daň a v jaké výši?

Kontrolní hlášení - nájemné

ID25352 | | Ing. Martin Novák

Musím dávat do kontrolního hlášení do kategorie B2 přijaté faktury za nájemné, i přesto, že hodnota faktury není vyšší než 10.000 Kč? Nejedná se o splátkový nebo platební kalendář, ale o obyčejnou fakturu - daňový doklad (například nájemné za operativní leasing). Na školeních ke kontrolnímu hlášení nás učili, že nájemné je výjimka a vždy náleží do kategorie B2, ale nevím, kde v zákoně toto najít. 

Fyzická osoba vedoucí podvojné účetnictví

ID25162 | | Pavla Hadrabová

Pokud fyzická osoba vedoucí dobrovolně podvojné účetnictví dělá pronájmy dle § 9 zákona o daních z příjmů, tak na konci roku vyplňuje přiznání k dani z příjmu fyzických osob a základem daně je rozdíl mezi výnosy a náklady? Od roku 2021 budou pronájmy osvobozené od DPH. Bude se to týkat i přidruženého vyúčtování elektřiny, vody a plynu? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru