Otázky s klíčovým slovem: Náhrada mzdy

počet otázek s klíčovým slovem : 221Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Konkurenční doložka

ID27015 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec skončil pracovní poměr dne 30. 9. 2020., od 1. 10. 2020 mu máme vyplatit po dobu 12 měsíců/měsíčně (do 30. 9. 2021) konkurenční doložku. Ve smlouvě má ujednání: „Zaměstnavatel se zavazuje poskytnou zaměstnanci za dodržování konkurenční doložky, jak je v tomto článku stanovena, peněžité vyrovnání ve výši 100 % průměrného měsíčního výdělku zaměstnance za každý měsíc plnění závazku."

Při stanovení průměrného výdělku budu měsíčně postupovat dle daných dnů v měsíci a vždy z pravděpodobného průměrného výdělku za předešlé čtvrtletí? Pro první výplatu budu brát v potaz průměr za 3Q/2020 (kdy byl ještě v pracovním poměru) a následně od 1. 1. 2021 a dále ne již z 3Q/2020, ale následně z dalšího pravděpodobného výdělku za 4Q/2020?

Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance

ID26905 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Jako zaměstnavatel jsme zrušili dne 7. 9. 2020 pracovní poměr bez udání důvodu zaměstnanci ve zkušební době s určením ukončení pracovního poměru ke dni 30. 9. 2020, přičemž pracovní poměr vznikl 1. 7. 2020 na dobu určitou do 31. 12. 2020 a den 30. 9. 2020 je poslední den zkušební doby. Zaměstnanec zrušení pracovního poměru převzal 11. 9. 2020. Dne 29. 9. 2020 jsme obdrželi oznámení o počátku pracovní neschopnosti zaměstnance (od něj samého i od lékaře). Za jaké období náleží zaměstnanci náhrada za pracovní neschopnost od zaměstnavatele a kdy je v tomto případě ukončen pracovní poměr?

Odměna jednatele při čerpání dovolené

ID26717 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Pokud jednatel, který dostává odměnu za výkon funkce ve výši 100 000 Kč, měsíčně čerpá dle smlouvy o výkonu funkce dovolenou, přepočítává se tato dovolená průměrným hodinovým výdělkem, anebo dostane odměnu ve výši 100 000 Kč nezávisle na tom, zda čerpá dovolenou, či nikoliv?

Náhrada ušlého příjmu

ID26350 | | Ing. Martin Děrgel

Dobrovolný hasič mající příjmy ze samostatné činnosti byl vyslán na nařízenou odbornou přípravu. Jakým způsobem vyčíslí náhradu ušlého příjmu k proplacení? Příjem ze samostatné činnosti je velmi kolísavý. Pro účely daně z příjmu je tato náhrada zdanitelným příjmem?

Výpočet mzdy při pracovní neschopnosti

ID26260 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak se postupuje při vystavení mzdy, kdyby byl po většinu měsíce zaměstnanec na neschopence? Například zaměstnanec pobírající minimální měsíční mzdu by byl 3 měsíce na neschopence od 1. 3. do 29. 5. a poslední měsíc pracovní neschopnosti by mu byla ukončena neschopenka v pátek 29. 5. a poté by byly posledními dny v měsíci sobota 30. 5. a neděle 31. 5., v pondělí 1. 6. nastoupí zaměstnanec do práce. Vyplácela by se za květen ještě část mzdy za sobotu a neděli, když by byl celý květen do pátku 29. 5. na neschopence? Pokud ano, tak jak se provádí výpočet?

Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost

ID26271 | | JUDr. Petr Bukovjan

V rámci částečné nezaměstnanosti určil zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši 60% prům. výdělku (dohoda s odbory) vždy v pátek každý týden až do konce příštího měsíce. Zaměstnanec přišel s dotazem, že je v pátek objednán na vyšetření k lékaři a zda v tento den tedy bude mít překážku na straně zaměstnance (100 % prům.výdělku) nebo překážku na straně zaměstnavatele (60 % výdělku). Je správný postup, když se bude jednat o překážku na straně zaměstnavatele a je na zaměstnanci, jak pracovní volno stráví (třeba i návštěvou lékaře)?

Neomluvená absence versus proplacení svátku

ID26133 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Proplácí se svátek, pokud se nachází mezi dny s neomluvenou absencí? Pracovníkovi na svátek vyšla plánovaná směna.

Jako příklad uvádím:

 - 7. 5. 2020 má pracovník dle svého rozpisu směn mít směnu v délce 7,5 hod., kterou ovšem bez jakékoli omluvy neodpracoval a která mu následně byla klasifikována jako neomluvená absence;

- 8. 5. 2020 má pracovník dle svého rozpisu směn mít směnu v délce 7,5 hod., tento den je státem uznaný svátek a pracovník ho neodpracoval;

- 11. 5. 2020 má pracovník dle svého rozpisu směn mít směnu v délce 7,5 hod., kterou rovněž bez jakékoli omluvy neodpracoval a která mu také následně byla klasifikována jako neomluvená absence.

 

Práce ve svátek ve třísměnném provozu

ID26235 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak je to s nárokem s příplatkem za svátek při třísměnném provozu (ranní, odpolední, noční) v následujících případech?

a) Na 1. 5. připadá zaměstnanci ranní směna, zaměstnanec směnu odpracuje – náleží mu mzda za odpracovanou směnu + 100% příplatek za svátek (z průměrného hodinového výdělku.)?

b) Dne 7. 5. má zaměstnanec má v rozpise napsanou noční směnu. Na směnu nastoupí a celou směnu odpracuje, jak to bude se svátkem? Nastudovala jsem si, že dle zákoníku práce § 91 odst. 6 mu příplatek za svátek nepřísluší. Bude mu náležet příplatek za přesčas? 

Neplacené volno - koronavirová pandemie

ID26107 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době od 11. 5. 2020, kdy se začínají školy rozbíhat a potřebujeme práci uklízeček, žádá jedna z nich o neplacené volno, z důvodu toho, že její manžel patří do vysoce rizikové skupiny stran možné nákazy koronavirem (infekce COVID-19). Má na to i manželovo potvrzení od lékaře. Neplacené volno jí poskytnout můžeme. Ale ptáme se, zda nemá nárok např. i na nějakou náhradu mzdy.

Náhrada mzdy za svátek - ušlá mzda

ID26090 | | JUDr. Petr Bukovjan

§ 115 ZP bod 3. Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu či část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

 Dotaz: Pokud máme nastaven měsíční tarif, tak nedochází k úniku mzdy a zaměstnanec obdrží měsíční tarif (nikoliv náhradu). Podle systému odměňování má zaměstnanec nárok také na prémie a případné příplatky (noc, víkend, odpoledne, ztížené prostředí).

Prémii máme ve dvou variantách:

a) stanovené % k tarifu při splnění povinností (není závislá na kvantitativních ukazatelích)

 b) stanovená sazba za odpracovanou hodinu (např. 50 Kč/hod.)

Vztahuje se ušlá mzda i na prémie (varianta a, b) a příplatky?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru