Otázky s klíčovým slovem: Místo plnění

počet otázek s klíčovým slovem : 400Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vykazování DPH u slovenské firmy

ID26915 | | Ing. Martin Svoboda

Slovenské stavební firmě, která je osobou neusazenou v tuzemsku, tj. nemá zde sídlo ani provozovnu [§ 4 písm. l) zákona o DPH] bylo přiděleno české DIČ. V tuzemsku provádí pouze stavební práce v režimu přenesené daňové povinnosti, tj. DPH je povinna přiznat osoba, pro kterou jsou tato plnění poskytována. Je možné tuto firmu považovat za českého plátce a podle jakého paragrafu (v § 6c odst. 2 zákona o DPH je uvedena výjimka pro takováto plnění) a na jakém řádku daňového přiznání (ř. 25 x ř. 21) se tato plnění vykazují?

Identifikovaná osoba (Slovensko) fakturuje za služby českému neplátci

ID26932 | | Ing. Martin Novák

Slovenský dodavatel je na Slovensku registrován jako identifikovaná osoba a fakturuje českému neplátci DPH za poskytnutí služby. Má být faktura vystavena s DPH? Musí se český odběratel registrovat jako identifikovaná osoba?

Místo plnění v přiznání k DPH

ID26822 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme plátci DPH a poskytujeme službu vztahující se k nemovité věci na Slovensku. Místem plnění je dle § 10 zákona o DPH Slovensko. Příjemce služby je registrován jako plátce DPH na Slovensku. Bude toto plnění součástí přiznání k DPH naší společnosti a bude v souhrnném hlášení? Pokud ano, který řádek v přiznání? Nebo transakce v přiznání nebude? 

Manažerský kurs v zahraničí - režim DPH

ID26758 | | Ing. Martin Svoboda

Zaměstnanec (ředitel společnosti) bude absolvovat třítýdenní manažerský kurs ve Švýcarsku. Švýcarský dodavatel vystavil fakturu bez DPH. Bude odběratel (plátce DPH) tuto fakturu vykazovat v přiznání DPH a případně v kontrolním hlášení? Dodavatel je obchodní manažerská škola pro vedoucí pracovníky, nabízející programy MBA.

Faktura za zboží z EU, chybějící DIČ odběratele

ID26761 | | Ing. Martin Novák

Firma je plátce DPH a nakoupila zboží od plátce DPH z Francie. Na faktuře za toto zboží je uvedené platné DIČ dodavatele, ale není uvedené DIČ odběratele. Fakturovaná částka je uvedená jen v celkové výši (bez jakéhokoliv rozepsání na základ a DPH). Jak se má v tomto případě postupovat ohledně přiznání k DPH? Je špatně, a případně jaké sankce hrozí, kdyby se taková faktura nezahrnula do DPH?

Nákup zboží v EU, prodej do Ruska

ID26730 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma A, plátce DPH, v ČR bude prodávat zboží do Ruska firmě C, plátci DPH, ale zboží koupí na Slovensku u firmy B, plátce DPH a ze Slovenska se poveze rovnou do Ruska. V ČR tedy zboží nikdy nebude. Jak vystavit fakturu do Ruska (jde mi o DPH) a jak to v účetnictví správně zavést (jak nákup, tak prodej), aby bylo vše správně v DPH?

Pořízení zboží (toolingu) z Německa a doprava tohoto zboží pořizovatelem plátcem DPH z ČR

ID26675 | | Ing. Ladislav Pitner

Naše společnost plátce DPH s DIČ CZ si dopraví na své náklady tooling z Německa ze sídla dodavatele (osoby registrované k dani v jiné členské zemi s VAT DE). Otázka zní: Dodavatel toolingu uvádí na faktuře dodací podmínku FCA Laupheim (Německo). Je zboží předmětem daně v Německu? Bude na faktuře německá daň? Můžeme žádat o vrácení daně v Německu? Co bychom měli změnit na dodací podmínce, ať můžeme pořízení zboží samovyměřit a nežádat o vrácení daně v Německu?

Stavební práce v ČR pro jiného plátce v EU

ID26704 | | Ing. Ladislav Pitner

Český plátce DPH provedl stavební úpravy kanceláří pro společnost, která je registrována k DPH v Belgii. Bude faktura za stavební práce vystavena s českou DPH? 

Příjetí služby z Austrálie

ID26654 | | Ing. Matěj Nešleha

Česká firma přijala službu - překlad webových stránek od dodatele z Austrálie. Faktura se jmenuje daňový doklad a je vyčíslena v Kč, sídlo dodavatele je Austrálie, DIČ neuvádí. Jak tuto fakturu zaúčtovat správně ohledně DPH?

DPH u poskytnuté služby

ID26664 | | Ing. Ladislav Pitner

Kdo odvádí DPH v tomto případě: Zákazník je registrovaný v Rakousku a poskytujeme mu službu na rakouské DIČ (což by odpovídalo reverse-charge), služba je ale poskytovaná v České republice (zákazník zde má prostory na výrobu, což by odpovídalo pro změnu tuzemské dani)? Jak je to s fakturací, má být fakturováno bez DPH, nebo včetně?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru