Otázky s klíčovým slovem: Manžel, manželka

počet otázek s klíčovým slovem : 52Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nemovitost zděděná na Slovensku

ID26728 | | JUDr. Vlasta Víghová

Pokud manžel a manželka mají oba 1/2 nemovitosti na Slovensku. Mají zde trvalý pobyt a žijí zde. Nyní manžel zemřel a manželka po něm zdědí jeho polovinu. Vše v případě v přepisu na katastru zajistí notář, resp. soud, tj. bude to přepsáno automaticky nebo si bude muset nějakým způsobem manželka "oběhat" přepis nemovitosti sama? V případě, že si toto bude muset manželka zajistit sama - jaký bude muset vykonat postup, resp. jaké papíry k tomu bude potřebovat?

Spolupracující osoba - ošetřovné

ID25870 | | Ing. Marta Ženíšková

Má nárok na ošetřovné spolupracující osoba? Spolupracují osobou je manželka, vykonávající hlavní činnost, příjmy manžela rozdělené na manželku jsou 40 %. 

Sleva na manželku - posouzení příjmů

ID25265 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Do jakého období se zahrnuje příjem nemocenské u manželky, který obdržela v lednu 2019 za prosinec 2018 pro účely posouzení, zda manžel má nárok na uplatnění slevy podle § 35ba odst. 1 písm. b)? Dále manželka pobírá výživné (alimenty) na dítě od předchozího partnera. Je toto výživné příjmem manželky, který by se měl zahrnout do jejích příjmů pro posouzení možnosti uplatnit slevu na manželku? Nejedná se o příjem dítěte?

Prodej pronajímaných bytů manželce

ID24629 | | Ing. Jan Ployer

Manžel již dlouhodobě pronajímá byty činžovního domu. Příjmy z pronájmu zdaňuje dle § 9 zákona o daních z příjmů a jako výdaje si uplatňuje daňové odpisy. Činžovní dům tedy není a nikdy nebyl zahrnut v obchodním majetku. Manžel se rozhodl činžovní dům prodat své manželce, a to samozřejmě za cenu obvyklou, neboť se jedná o spojené osoby. Znamená to pro manželku, že musí dle § 30 odst. 10 pokračovat v daňovém odpisování po manželovi, nebo vstupní cenou bude v jejím případě pořizovací cena (zejména kupní cena + daň z nabytí) a začne s daňovým odpisováním znovu? Nájmy budou plynule pokračovat dále, jen se změní pronajímatel. Nemůže být v tomto případě manželka považována za právního nástupce ve smyslu zmíněného ustanovení? Byla by situace jiná, kdyby k tomu samému prodeji došlo mezi nespojenými osobami s tím, že by kupující pokračoval s nájmy bytů činžovního domu? Činžovní dům vlastní pouze manžel (tj. předmět prodeje není v SJM).

 

Exekuce u manželů

ID24469 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Řeším exekuce u manželského páru. Naše společnost zaměstnává manžela, který má exekuci s datem nabytí právní moci 13. 6. 2013. Jeho manželka má exekuci s datem nabytí právní moci 15. 1. 2013. Která exekuce má přednost?

Daň z nabytí nemovitých věcí při vrácení daru

ID23637 | | Ing. Jan Kašpar

Manžel je výlučným vlastníkem nemovitosti. Za doby trvání manželství daruje manželce polovinu nemovitosti. Za manželství dojde k neshodám a manžel po manželce požaduje vrácení darované poloviny nemovitosti (žádost o vrácení byla doručena manželce ještě na doby trvání manželství). K vrácení nemovitosti dojde až po rozvodu. Jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí? Musí manžel odvést daň z nabytí z poloviny vrácené nemovitosti nebo je nabytí osvobozené? Případně z jakého důvodu. 

Firemní a soukromé náklady na pracovní cestu

ID23872 | | Ing. Ivana Pilařová

Jednatel firmy (a zároveň zaměstnanec) byl na pracovní cestě za obchodním partnerem v Londýně na 4 dny. Společně s jednatelem cestovala i manželka, která není ve firmě zaměstnaná. Jako jediný doklad za letenky mám pouze potvrzení o platbě, který je uvedený na jméno zaměstnance. Letenky si hradil jednatel ze soukromé platební karty a nyní by rád uplatnil letenky na sebe jako daňově uznatelný náklad, jelikož pro něj se jednalo o pracovní cestu. Jakým způsobem mohu doklad zaúčtovat? Bude dostačující pouze potvrzení o platbě nebo je nutná faktura vystavená na firmu? Letenka na manželku bude daňově neuznatelným nákladem na 512 s analytikou nebo vůbec o těchto nákladech nebudu účtovat? Mohu jednateli vyplatit peníze za jeho letenku v hotovosti?

Podnájem propachtované budovy osobě blízké majiteli budovy

ID23736 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba vlastní památkově chráněnou budovu vč. okolních zemědělských pozemků. Veškerý tento majetek užívá na základě pachtovní smlouvy s. r. o., ve které je majitel nemovitých věcí 100% vlastníkem. V současné době se plánuje přestěhování fyzické osoby do části propachtované budovy. Je zájem na tom, aby pachtovní smlouva zůstala nezměněna a veškeré výdaje související s údržbou budovy hradila s. r. o. Může s.r.o. účtovat fyzické osobě (vlastníkovi) „podnájem“ v ceně obvyklé za užívání části nemovité věci? Pokud ne, je možné účtovat podnájem v ceně obvyklé manželce vlastníka za předpokladu, že SJM je rozděleno? Popř. jiným osobám blízkým, které budou v části budovy ubytovány?

Spolupráce mezi manželi a fakturace

ID23808 | | Ing. Petra Konderlová

Manželé, oba OSVČ, vedou daňovou evidenci, nejsou plátci DPH: Může manželka fakturovat manželovi např. zpracování daňové evidence a zároveň být osobou spolupracující (manžel by na ni rozdělil své příjmy a výdaje)? 

Osvobození od daně z příjmů u podnájmu manželce společníka s. r. o.

ID23737 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba vlastní budovu vč. okolních zemědělských pozemků a tento majetek užívá na základě pachtovní smlouvy s. r. o., ve které je majitel nemovitostí 100% vlastníkem. Pokud by s. r. o. účtovala podnájem části budovy v ceně obvyklé manželce (SJM je rozděleno) vlastníka budovy, bude tento podnájem osvobozen od daně z příjmů dle § 19 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru