Otázky s klíčovým slovem: Manko

počet otázek s klíčovým slovem : 48Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Škoda v obchodě

ID24406 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak správně zaúčtovat neprodejné zboží (květiny) na skladě? V průběhu sezony docházelo k vyřazování neprodejných (poškozených) květináčů s květinami. Po inventuře bylo zjištěno x kusů těchto květin na skladě. Jak správné odúčtovat je ze skladu a je možné si tento odpis uplatnit jako daňový náklad?

Manko v pokladně - s. r. o.

ID24260 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. nevykazovala v minulých pěti letech žádnou činnost. Eviduje ale manko v pokladně, nerozdělený zisk a rezervní fond. V současné době došlo ke změně společníka, sídla, činnosti. Je možné uhradit manko v pokladně z rezervního fondu a z nerozděleného zisku?

Doplnění dotazu: Manko v pokladně je významné a pochází z minulých let. Pokud bude zúčtováno na účet 42X - Jiný výsledek hospodaření minulých let, je nutné dělat dodatečné daňové přiznání? I když je toto nedaňový výdaj a daň by to neovlivnilo?

Reklamace zboží

ID23705 | | Ing. Miroslava Kočová

My (dodavatel) i odběratel jsem plátci DPH. Odběratel reklamuje zboží. Dohodli jsme se, že odběratel vadné zboží vracet nebude a dostane od nás nové. Na původní zboží mu vystavíme opravný daňový doklad a na nové zboží novou fakturu. Jak tyto operace zaúčtovat? 

Inventura zboží

ID22614 | | Ing. Ivana Pilařová

Inventurou zboží jsme zjistili, že nám na skladě chybí 5 kusů zboží nakoupeného z členského státu EU, tedy v přenesené daňové povinnosti. DPH z nakoupeného zboží jsme uvedli na řádku č. 3 a na řádku č. 43 daňového přiznání k DPH. Jak toto manko vypořádat z hlediska DPH?

Obchodní zástupce/daňové výdaje

ID22107 | | Ing. Martin Děrgel

Obchodní řetězec působící v ČR se mnou uzavřel smlouvu o obchodním zastoupení dle § 2483 občanského zákoníku, kdy obsahem smlouvy je výkon obchodního zástupce pro "poskytovatele" v jedné z jeho prodejen. Princip spočívá v tom, že v prostorách jeho prodejny nabízím k prodeji jeho zboží já sám i prostřednictvím mých zaměstnanců. Ve smlouvě je uvedeno, že jsem povinen uhradit poskytovateli úhradu inventurních rozdílů na jeho zboží a majetku. Je pro mě daňovým výdajem úhrada za chybějící zboží (manko) a úhrada inventurního rozdílu zjištěného v pokladně? Poskytovatel mi účtuje i zvýšené náklady, které mu vzniknou mojí chybou, např. chybným vyhotovením výčetky k odváděné tržbě nebo chybně namarkovanou tržbou. Jsou tyto výdaje mým daňovým výdajem? Jsem fyzická osoba, vedu daňovou evidenci, plátce DPH.

Neexistující zásoby a závazky v podvojném účetnictví OSVČ

ID21871 | | Ing. Miroslava Kočová

OSVČ, plátce DPH, účtující v podvojném účetnictví, má v rozvaze uvedené zásoby v částce 500 000 Kč. Klient tvrdí, že žádné zásoby nemá. Také rozvaha vykazuje neexistující dlouhodobý závazek ve výši 1 300 000 Kč. Jak se účetně a daňově a správně vypořádat s rozdíly v rozvaze oproti skutečnosti? Klient svému bývalému účetnímu důvěřoval a ve výkazech se neorientoval.

Krádež a manko

ID21560 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o., plátce DPH, maloobchodní prodej, účtování způsobem B. Jak zaúčtovat nedoložené manko a škodu z pohledu úpravy DPH? Zaúčtování manka MD 549/D 504 a DPH? A jak následně opravit chybně odeslané přiznání k DPH za 12/2017, kde toto manko k 31. 12. 17, dle inventury, není zahrnuto?

Manko do normy

ID21368 | | Ing. Matěj Nešleha

Ve firmě zabývající se živočišnou výrobou se stává, že dojde k úhynu zvířete určeného k prodeji evidovaného na účtu 124. Veterinář stanoví, že se jedná o nezaviněný úhyn z důvodu např. infarktu. Nejedná se o pojistnou událost, kdy je možné nárokovat náhradu od pojišťovny. Z tohoto důvodu je třeba stanovit normu za účelem účtování jako škody (manka) do normy. SW v okamžiku, kdy k události dojde, zaúčtuje MD 584/D 124 v ceně, jakou má zvíře v daném okamžiku na daném účtu 124 (pořízení, přírůstky, úbytky zásob). Za celý rok k podobné situaci dojde několikrát a my se domníváme, že je potřeba určit, jestli částka na účtu 584 je celá daňově uznatelná nebo jestli se musí posuzovat jako škoda do normy, případně přesahující normu. Nevíme, jak tuto normu určit. Je možné vycházet např. ze zůstatku účtu 124 ke 31. 12. a normu stanovit ve výši např. 2 %? Tato částka nepatrně překračovala sumu na MD účtu 584. 

Krádež zboží v prosinci

ID20917 | | Ing. Martin Děrgel

Společnosti s r. o. bylo v prosinci odcizeno zboží (dřevo v lese na odvozním místě). Toto dřevo je nepojistitelné (neoplocený areál), náhrada škody tedy nebude. Věc je v šetření policie ČR. Ta musí podniknout určité procesní kroky, ale hned při podání oznámení jednatelem společnosti mu bylo řečeno, že v těchto případech nelze viníka dopadnout. Ke konci roku nebude ještě doklad od policie o "neznámém pachateli". Postupuje se tedy tak, že se za rok 2017 škoda dá jako daňově neúčinný náklad, a až (pokud) přijde potvrzení policie o škodě způsobené "neznámým pachatelem", tak se případně může podat dodatečné daňové přiznání za rok 2017? Co když potvrzení přijde např. v únoru (před podáním řádného DPPO)? 

Vyrovnání DPH při manku na zásobách

ID19999 | | Ing. Jiří Nigrin

V případě nedoložené ztráty a manka zjištěného inventurou je potřeba provést vyrovnání DPH u zásob. Považuje se zjištěné manko na zásobách předepsané konkrétnímu zaměstnanci k náhradě za doložené či nedoložené?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru