Otázky s klíčovým slovem: Majetek drobný nehmotný

počet otázek s klíčovým slovem : 22Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zatřídění měřícího přístroje

ID26739 | | Ing. Matěj Nešleha

Klient, automechanik, nakoupil diagnostický přístroj pro osobní a nákladní automobily bez SW. Následně dokoupil SW a také aktualizaci tohoto SW (přes 65 000 Kč) a také různé adaptéry, přechody, propojení a notebook nutný pro vyhodnocení informací ze zařízení (bez SW to stálo celkem 90 000 Kč). Mám toto zařízení zatřídit zvlášť SW a HV nebo jako celek? Do které odpisové skupiny to bude patřit - zda do 1 nebo 2 [našel jsem v 1 skupině - (1-21) 26.51 Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení, pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy], ale nejsem si jistý, zda to v tomto případě splňuje. Jak by se účtovalo v účetnictví a jak v daňové evidenci s ohledem na cenu softwaru nad 65 000 Kč? 

Technické zhodnocení drobného nehmotného majetku

ID25127 | | Ing. Jiří Nigrin

Akciová společnost v srpnu 2019 koupila software za 18 000 Kč a zaúčtovala na účet 518 a v listopadu 2019 provedla technické zhodnocení software o modul za 70 000 Kč. Jak zaúčtovat toto technické zhodnocení a jak odepisovat daňově tento zhodnocený software?

Zařazení drobného majetku

ID20849 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola a pořizujeme přístupový systém. Jak toto správně zařadit? Jako soubor drobného majetku? Čipy zaúčtujeme zvlášť na sklad. Můžeme započítat do ceny souboru na účtu 028 kabeláž i software (bez nich by přístupový systém byl nefunkční)? Školení také odečtu ze souboru. Fakturovány nám byly tyto položky:

Čtečka bezkontaktních čipů 1 ks za 6 622,50 Kč

Rozhraní RS485/LAN 1 ks za 5 783,50 Kč

USB čtečka bezkontaktních čipů 1 ks za 5 767,00 Kč

Dveřní elektrozámek 1 ks za 2 320,00 Kč

Ovládací software 1 ks za 14 399,00 Kč

Napájecí zdroj 1 ks za 1 161,00 Kč

Montážní práce, zabudování elektrozámku, rozvody kabeláže, připojení k LAN 1 ks za 9 680,00 Kč

Konfigurace PS, zaškolení 1 ks za 2 500,00 Kč

Elektroinstalační materiál 1 ks za 1 200,00 Kč

Bezkontaktní klíčenka z PCB, RFID R/O 40 ks za 150,00 Kč, celkem 6 000,00 Kč

Doprava Prostějov - Letohrad a zpět 236 km, sazba za km 12,00 Kč, celkem 2 832,00 Kč

BONUS podzim 2017 1 ks –20 000,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ 38 265,00 Kč

Doplňující otázka k dotazu "Inventurní rozdíly u drobného majetku" z 16. 11. 2016 (ID 17972)

ID18123 | | Ing. Miroslava Kočová

V dotazu vystupuje společnost s. r. o., plátce DPH. Píšete, že by vzhledem ke stáří majetku (drobný majetek, který je účtování přímo do spotřeby na účet 501, ale zároveň z důvodu evidence tohoto majetku je současně zaúčtován MD 028/D 088) neměly vznikat žádné daňové povinnosti. Na školení o DPH nám přednášející říkal, že majetek, byť starý, kde nedoložím jeho fyzickou likvidaci, co se DPH týče bude vyřazení zdaněno na výstupu pro použití pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností. Základem daně bude cena obvyklá. 

Technické zhodnocení nehmotného majetku - software

ID18088 | | RNDr. Libor Fiala

Naše společnost nakoupila v roce 2015 100 licencí k projektovému softwaru a to pro 100 uživatelů. Cena byla stanovena 700 000 Kč, tj. á 7 000 Kč. Dle našeho názoru, jelikož se nejedná o jednu licenci, ale 100 licencí domníváme se, že celková hodnota 700 000 Kč se může uplatnit jednorázově na účet 51,8 a to ihned do spotřeby. Tento rok jsme přikupovali dalších 30 licencí opět za stejnou cenu v celkové hodnotě 210 000 Kč. Opět si myslíme, že nejde o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, ale o individuální licence pod hodnotu 60 000 Kč, tj. drobný NHM. Na těchto licencích byla subdodavatelsky provedena služba v hodnotě 200 000 Kč. Jednalo se o vyhotovení šablon, které mají ulehčit práci uživateli. Dle mého nyní nastávají dvě možnosti, buď rozpočítat šablony na 130 licencí, tudíž jednotlivě nedojde k technickému zhodnocení nebo zařadit celý balíček jako technické zhodnocení a poté odepisovat dle §32a ZDP. Vedle těchto licencí máme i účetní SW, kde nám softwarová firma v roce 2016 naúčtovala maintenance v hodnotě 80 000 Kč, kde kromě údržby, servisu a hot line linky vyúčtovala i vyhotovení výkazů kontrolního hlášení. Obdobné to bude i ještě pro elektronickou evidenci tržeb. Zde si nejsme jisti, zda tyto výkazy, kdyby nějakým algoritmem překročily hodnotu 40 000 Kč. byly TZ či pouze nutným legislativním servisem. 

Roční upgrade software od americké firmy

ID16452 | | Ing. Miroslava Kočová

Česká společnost s. r. o., plátce DPH, si objednala u americké Inc., United States roční upgrade softwaru. Platbu provedla kreditní kartou. Na faktuře je datum faktury a datum dodání 1. 1. 2016 - netto 531,07 Eur, tax 21 % 111,53 Eur a hodnota faktury 642,60 Eur. Banka si 2. 1. 2016 strhla kurzem 27,696 částku 17 797, 44 Kč. Jak správně zaúčtovat fakturu došlou, jakým kurzem a na jakém řádku a v jaké částce vykázat v daňovém přiznání k DPH?

Zaúčtování modulu k účetnímu programu

ID15469 | | Blažena Petrlíková

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Máme zakoupen program na účetnictví asi za 21 000 Kč. Vedeme ho jako dlouhodobý nehmotný majetek nad 6 999 Kč. Nyní jsme k tomuto programu přikoupily další modul - inventarizace za 5 000 Kč. Jak máme tento zaúčtovat? Máme mu dát samostatné inventární číslo a vést jako nehmotný majetek do 6 999 Kč nebo ho připsat k programu. Bez základního programu by nám modul nefundoval.

Zařazení majetku

ID14185 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s ručením omezeným si pořídila v průběhu let 2013 a 2014 zařízení na načítání dat z výroby, zařazení do užívání proběhlo v červnu 2014. Účetní jednotka účtovala jednotlivé nákupy majetku na účty 042, 041. Toto zařízení je tvořeno jednotlivými položkami (např. terminály, čtečky, tiskárny, software a další). V momentě zařazení byly jednotlivé položky přeúčtovány na příslušné majetkové účty 022, 013 a drobný majetek do částky 40 000 Kč byl v roce 2014 zaúčtován do daňových nákladů na účet MD 501/ D 042, ačkoliv nákup proběhl v roce 2013 a zařazení bylo 2014. Jedná se o správný postup?

Multilicence

ID12819 | | Ing. Jiří Vychopeň

Při pořízení multilicence (např. 150 kusů přístupových licencí á 3 000 Kč) software se jedná o jednu položku nehmotného majetku nebo o 150 samostatných položek drobného nehmotného majetku? Názor na řešení ve smyslu DrHM lze najít např. na: http://www.microsoft.com/cze/legalnisoftware/poradna/zakladni-pravidla.aspx , ale domnívám se, že je v rozporu se stanoviskem MF.

Zatřídění a odpisy docházkového systému

ID10650 | | Ing. et Ing. Milan Blatný

Společnost ABC s. r. o. zakoupila docházkový systém zaměstnanců. Faktura je rozepsána na SW docházka 30 000 Kč, servisní práce technika 10 000 Kč, 5 ks modulů čteček čipů 25 000 Kč, čipy 2 000 Kč, kabeláž od čteček k PC 5 000 Kč. Jak bude tento majetek zatříděn (odpisová skupina) a odpisován? Dle mého názoru se jedná o hmotný majetek, jehož základním programovým vybavením je SW docházka za 30 000 Kč. Dle Pokynu GFŘ D-6 by se nemělo jednat o technické zhodnocení budovy, na které jsou čtečky čipů umístěny (kabeláž je vedena stávajícími rozvody - demontáž je možná). Prosím o rozbor daného problému, zatřídění do OS a návrh odpisování.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru