Otázky s klíčovým slovem: Majetek dlouhodobý hmotný

počet otázek s klíčovým slovem : 756Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Okamžik zařazení samostatných movitých věci souvisejících s výstavbou nemovitosti (majetku)

ID25074 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma staví objekt (budovu), který ještě není zkolaudován. Do tohoto objektu pořizuje drobný majetek do 40 000 Kč, který účtuje dle směrnice a „již dříve zajetých kolejí“ jako zásoby rovnou do spotřeby. Jelikož firma zatím budovu nevyužívá (objekt není ani zkolaudován), tak se jí hromadí náklady, oproti kterým nejsou výnosy. To se firmě nelíbí (nadhodnocuje jí to náklady). Bylo by možné nebo i správné nějakým způsobem tento drobný majetek účtovat na účty zásob 112 a rozpustit jej do spotřeby až kolaudací nebo při začátku užívání objektu? Obdobná věc se týká majetku nad 40 000 Kč - samostatných movitých věcí, které jsou nakupovány jako vybavení objektu (stroje, vozíky, mobilní vybavení). V jakém okamžiku mají být správně účetně a daňově zařazeny - až v okamžiku kolaudace budovy nebo např. už prvním vytažením z krabice a zkouškou provozu?

Odpis skupiny majetku

ID25080 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost (s. r. o.) chce pořídit majetek, který bude ze 45 % kryt dotací na technologie. Mělo by se jedna o majetek jako PC, server, monitory, odborné software. Z důvodu, aby bylo splněno, že se jedná o pořízení dlouhodobého majetku, jsme chtěli vytvořit soubor majetku, který převýší 40 000 a budeme ho odpisovat? Jak se postupuje u souborů majetku v případě odpisů? Lze zařadit celý soubor do skupiny 1 a odepisovat 3 roky? Mohu nechat v souboru majetku jak hmotný, tak nehmotný majetek, pokud spolu souvisí - PC a k tomu SW? Jak se postupuje, pokud chci do soubor majetku něco přidat, nebo naopak něco vyřadit (účtování)?

Investice - plynová boudička

ID24988 | | Ing. Christian Žmolík

Jsme s. r. o. Obecní úřad v obci zaváděl plyn. Nabídl nám vybudování boudičky na plyn v hodnotě 17 000 Kč. Bylo to již v roce 2013. Zaúčtovali jsme ji na účet 042-Investice. Jelikož jsme postavili bioplynovou elektrárnu, plyn již zavádět nebudeme. Boudička tam stále stojí. Jak dále účtovat? 

Drobný dlouhodobý majetek a doplňková činnost

ID24946 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Vedle své hlavní činnosti vykonáváme i činnost doplňkovou. Např. ve školní kuchyni se vaří pro žáky školy i pro strávníky v rámci doplňkové činnosti. Zakoupili jsme lednici - DDHM – drobný dlouhodobý majetek za Kč 5 000. Jak dáme její část dát i do nákladů doplňkové činnosti? Chtěli jsme situaci řešit tak, že jednou by se nakoupil takovýto majetek ze školy, podruhé z DČ, pochopitelně ve správném poměru - např. 90 % majetek z nákladů školy a 10 % z doplňkové činnosti, ale bylo nám řečeno, že z doplňkové činnosti můžeme nakoupit jen takový majetek - DDHM, který je využíván jen pro doplňkovou činnost. 

Prodej jízdního kola

ID24915 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ vede daňovou evidenci, podniká v oboru "Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy" a v oboru "Reklamní činnost a marketing". Je čtvrtletní plátce DPH. V březnu 2019 zakoupil jízdní kolo v částce 68 000 Kč bez DPH (DPH si nárokoval). Kolo používá pro marketingovou prezentaci na závodech. Koncem roku 2019 nebo začátkem roku 2020 plánuje kolo prodat. Jak má postupovat z hlediska daně z příjmů (zda kolo zařadit do zboží nebo do dlouhodobého majetku a uplatnit odpis)? A jak má postupovat u DPH ? Musí být při prodeji jízdního kola znalecký posudek nebo cena obvyklá?

Smlouva o koupi závodu

ID24889 | | Ing. Martin Děrgel

Klient-lékař (fyz. osoba) uzavřel smlouvu o koupi závodu se s. r. o. Dle této smlouvy tedy fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci za ujednanou cenu koupila ordinaci vč. movitého vybavení. Ke smlouvě je doložen seznam movitého majetku bez další specifikace jednotlivého ocenění majetku. Nemám žádný znalecký posudek, ani nic dalšího kromě této smlouvy, jak tedy nyní účetně a daňově celou koupi vyřešit? Jaký je postup z hlediska zařazení do majetku nebo jak vůbec postupovat v této záležitosti účetně? 

Zařazení majetku do odpisové skupiny

ID24933 | | Ing. Petra Konderlová

Do jaké odpisové skupiny mám zařadit majetek - osvětlení - lampy na pozemku (pouliční lampy) za 55 254 Kč. Pouliční lampy osvětlují pozemek se skladem dřeva. 

Zůstatková cena při prodeji majetku v daňové evidenci

ID24890 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba podnikající, která vede daňovou evidenci, vystaví 1. 11. 2019 fakturu za stroj zařazený v obchodním majetku. Splatnost faktury je v roce 2020. Stroj není plně odepsaný. Dojde ke snížení základu daně o zůstatkovou cenu prodaného stroje za zdaňovací období 2019, i když bude faktura za stroj uhrazena až v roce 2020?

Odpis majetku

ID24832 | | Ing. Petra Konderlová

Je správně, že majetek koupený do 40 000 Kč se nemusí odpisovat a dá se celá částka do vydání? Konkrétně se jedná o starý soustruh a starší vysokozdvižný vozík. 

Zařazení majetku

ID24871 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost vykonává podnikatelskou činnost. K tomu provádí rozšíření provozu. Dojde ke zvýšení vstupní ceny majetku, přepočet odpisů. Stavební úpravy jsou bez pochyb. Ale řešíme několik položek a nemáme shodu:

1. Výtah v hodnotě 2,5 mil. Kč. Je součástí budovy, ale současně životnost může být kratší než 30 let - samostatná vzduchotechnika za 2 mil. Kč.

2. Speciální osvětlení za 0,5 mil. Kč. Otázkou je i např. vestavěná kuchyň, ač je „pevně spojená s budovou“, je rozdílnost v životnosti?

Jsou hranice mezi stavbou a jejím příslušenstvím řádově vymezeny, nebo jde o posouzení každé položky samostatně? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru