Otázky s klíčovým slovem: Majetek dlouhodobý hmotný

počet otázek s klíčovým slovem : 826



Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výkazech jednoduchého účetnictví

ID27910 | | Ing. Jiří Nigrin

Kam zařadit drobný dlouhodobý hmotný majetek v Přehledu o majetku a závazcích? Jedná se konkrétně např. o sportovní pomůcky s dobou použitelnosti delší než 1 rok, ale levnější než 40 000 Kč. Je možné vykazovat je v poli č. 6 - Zásoby? 

Odpisy

ID27913 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba podnikatel má hmotný majetek v podnikání, který převzala v dědickém řízení v roce 2019. Pokračuje v odpisování po původním zemřelém poplatníkovi. V roce 2017 bylo z tohoto majetku odepsáno 50 % z důvodu úmrtí. V roce 2018 a 2019 došlo k přerušení odpisu. Nyní v roce 2020 bude odpisovat. Jak má nyní postupovat? Má uplatnit zbývajících neodepsaných 50% z roku 2017? Chybí ještě odepsat 1,5 roku (50 % roku 2017 a pak jeden celoroční odpis).

Zvýšení hranice pro povinné daňové odpisování hmotného majetku na 80 000 Kč u příspěvkové organizce

ID27859 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme dodavatelem zboží převážně do základních škol a mateřských školek, kde jsou zřizovatelem převážně obce, MŠ je příspěvkové organizace apod. Týká se posun hranice odepisování hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč i obcí, příspěvkových organizací apod.? 

Technické zhodnocení od 2021 dle § 33a ZDP

ID27786 | | Ing. Martin Děrgel

Jak se posuzuje hranice pro technické zhodnocení dle § 33 ZDP od 1. 1. 2021? Z § 33 ZDP vypadla slova „v úhrnu za zdaňovací období“. Vznikne technické zhodnocení, pokud výdaje překročí v úhrnu 80 000 Kč za zdaňovací období na veškerá ukončená technická zhodnocení nebo pokud překročí v úhrnu 80 000 Kč za jednotlivé ukončené technické zhodnocení? Uveďme příklad, kdy poplatník dokončí na hmotném majetku ve zdaňovacím období roku 2021 nejdříve jedno technické zhodnocení v březnu 2021 v hodnotě 40 000 Kč a druhé technické zhodnocení v červenci 2021 v hodnotě 50 000 Kč. Uvažujme, že poplatník nerozhodl o tom, že by technickým zhodnocením dle § 33 byly i uvedené výdaje nepřesahující částku 80 000 Kč, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj dle § 24 odst. 2 písm. zb). Pro účely ustanovení § 33 ZDP je nutné obě částky sečíst a vzniká technické zhodnocení dle § 33? Nebo se posuzuje každé dokončené technické zhodnocení samostatně a v daném příkladu žádné technické zhodnocení v roce 2021 nevzniklo?

Mimořádné odpisy

ID27723 | | Ing. Jiří Nigrin

Mimořádné odpisy lze využít pouze u majetku pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, a to jen u poplatníka, který je jeho prvním odpisovatelem. Ovšem když si firma koupí auto přes bazar a v TP je datum první registrace vozidla před np.5 a více lety. Poplatník auto pořídil v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Jak má dokázat, že je prvním odpisovatelem. Přesné informace není schopen dohledát. Zvýšení daňové vstupní ceny hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Můžete mi toto zvýšení vstupní ceny HM více vysvětlit?

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku + vstoupení vyřazené zůstatkové ceny do investice

ID27618 | | Ing. Jiří Nigrin

Jak účtovat vyčíslené procentuální části likvidovaného demoličně hmotného investičního majetku - stavba a převod jeho vyčíslené demolované části do vstupní ceny nového investičního majetku? Ráda bych si upřesnila, zda do vstupní ceny hmotného majetku vstupuje zůstaková cena daňová nebo účetní. A dále jak postupovat při samotném vyřazení procentuelní části demolovaného majetku. K rozhodnému dni má DHM zůstatkovou cenu daňovou i zůstatkovou cenu účetní, které jsou rozdílné. Předpokládejme např % rozdíl 25, který byl demolicí vyřazen. Zůstatková cena daňová např. 100.000,- Kč a zůstatková cena účetní 85.000,- Kč. Vyčíslila jsem úbytek 25 % z daňové ceny, a přepočítala daňové odpisy. Problematické je pro mne "uchopit" oprávky u účetní ceny, vyčíslila jsem úbytek 25 % ú účetní a domnívám se, že bych měla pracovat i s 25 % zůstatků oprávek. Jen narážím na problém v účtování. Mohu poprosit o doporučení, jak účtovat tento procentuelní úbytek DHM a vstup do nově pořizovaného investičního díla? Při zaúčtování na kartě majetku pohybem snížení ceny mohu účtovat MD 042/D 021. Nezobrazím nikde snížení oprávek. Ještě mne napadl vnitřní doklad 25 % oprávek na MD 081/D 551. Neboť to je samozřejmě jiná částka vypočítaná 25 % z oprávek, proto přemýšlím nad zachycením vnitřním dokladem. Nebo mohu účtovat vyřazení 25 % likvidované části DHM MD 081/D 021 a dále vnitřní doklad MD 042/D 081. V tomto případě ale nevidím dopad snížení 25 % na oprávky. 

Nově pořízený použitý dlouhodobý majetek

ID27488 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost (s. r. o.) pořizuje některý majetek tím způsobem, že nakoupí použitý majetek, který následně před uvedením do vlastního používání upraví tak, aby vyhovoval jejím potřebám, a zároveň stavu jednotlivých součástí použitého majetku, které musí odpovídat standardům na běžný a bezpečný provoz. Konkrétní situace: Společnost pořídila ojeté vozidlo-návěs. Po pořízení jej vložila do depozitu, protože na něm bylo třeba nejprve provést úpravy. Úpravy byly provedeny ve vlastní režii společnosti, k tomuto účelu byl pořízen potřebný materiál (čepy, hadice, těsnění, světla, kryty, barva atp.). Zároveň bylo vozidlo při pořízení pojištěno. Teprve po provedení úprav a vyjmutí z depozitu začalo být vozidlo používáno společností. Jaký je správný postup účtování o pořízení, úpravách a následném zařazení majetku do užívání? Vstupují náklady vynaložené na úpravu majetku do pořizovací ceny nebo se jedná o náklady na opravu? Lze účtovat o nákladech na opravu majetku, který ještě není zařazený do užívání?

Převod nemovitosti z obchodního majetku OSVČ do osob. vlastnictví - vypořádání DPH

ID27328 | | Ing. Jan Ployer

OSVČ, plátce DPH, vedoucí účetnictví pořídila v roce 1998 nemovitost – dílnu, tuto technicky zhodnotila v letech 2003, pak 2012 a naposledy ve 2016. Nyní chce nemovitost převést z obchodního majetku do osobního vlastnictví. Technické zhodnocení bylo provedeno s odpočtem DPH, kromě toho byla nemovitost průběžně opravována s odpočtem DPH, ale žádná oprava nepřesáhla 200 000 Kč. Od kolaudace uplynulo víc než 5 let, od posledního technického zhodnocení neuplynulo víc než 10 let. Jak má nyní OSVČ vypořádat DPH při převodu této nemovitosti z obchodního majetku do osobního vlastnictví? 

Uplatnění DPH z pořízeného majetku

ID26560 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o., Ing. Martin Svoboda

Poplatník, fyzická osoba, která pronajímá nebytové prostory, které zdaňuje dle § 9, vedoucí dobrovolně účetnictví, plátce DPH, může: - uplatňovat DPH z pořízení vozidla, které používá čistě pro tyto pronájmy jako svůj obchodní majetek - uplatňovat odpisy z vozidla evidovaného v majetku a také odpisy z nemovitostí?

Update drobného software

ID27378 | | Ing. Petra Konderlová

Jak postupovat z pohledu daňově uznatelných nákladů? Pořídili jsme software v 5/2019 za částku 40000 Kč a účtovali rovnou do nákladů na účet 518. Hranici pro zařazení do dlouhodobého majetku máme stanovenou na 60 000 Kč. Nyní v 11/2020 jsme pořídili update tohoto softwaru za 58 000 Kč. Podle mého názoru se nejedná o technické zhodnocení a částku 58 000 Kč budeme účtovat rovnou do nákladů na účet 518. Je to tak? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru