Otázky s klíčovým slovem: Majetek dlouhodobý hmotný

počet otázek s klíčovým slovem : 787Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zařazení stroje zakoupeného na finanční leasing s technickým zhodnocením

ID26135 | | Ing. Martin Děrgel

Pořídili jsme formou finančního leasingu vrtací stroj za 1,1 mil. EUR, který v roce 2020 odkoupíme za 50 EUR. K tomuto stroji máme v majetku technické zhodnocení za 1,9 mil. Kč, které se souhlasem leasingové společnosti odepisujeme. Technické zhodnocení bude účetně odepsáno až v roce 2029. Jak zařadíme vrtací stroj do majetku?

Odpisy majetku

ID26058 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. koupila v roce 2014 bagr (kupní smlouva, cena uhrazena). V letech 2014-2018 prováděla odpisy. Prodávající byl již v době prodeje v insolvenci. Prodej majetku byl insolvenčním správcem napadnut u soudu a v roce 2020 bylo soudem rozhodnuto, že se jednalo o neúčinný právní úkon a kupující je povinen majetek vrátit. Jak správně postupovat především z hlediska odpisů - měli jsme nárok uplatňovat odpisy do daňových nákladů? Nebo musíme podat dodatečná daňová přiznání za předchozí roky a zvýšit základ daně o uplatněné odpisy? Jak řešit DPH, v roce 2014 jsme uplatnili nárok na odpočet, musíme nyní DPH odvést?

Oprava majetku

ID26154 | | Ing. Petra Konderlová

Lze náklady spojené s dopravou v případě provedené opravy zaúčtovat na účet č. 511, nebo je nutné dopravu účtovat zvlášť na účet č. 518?

Doplňující dotaz k DAUCID ID č. 25219 - Pořízená a prodaná mříž v nákupní centru

ID26109 | | Ing. Jiří Nigrin

Prosím konkrétně - jak správně pořízenou mříž účtovat? Přes účet č. 042 pořízení majetku a pak následný prodej přes účet 641 a ztráta na 548?

Vyřazení movité věci z užívání z důvodu uznané reklamace - účetní a daňový pohled

ID26115 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2020 naše společnost pořídila čerpadlo, navedla je do užívání jako samostatnou movitou věc v DS 2 a zahájila odpisování. Při provozování v období záruční lhůty se projevily vady, které se dodavatel v rámci reklamace neúspěšně pokusil odstranit. Reklamační řízení bylo ukončeno s tím, že dodavatel čerpadlo odveze na vlastní náklady zpět a vystaví dobropis v plné výši původně fakturované ceny. Byla uzavřena Dohoda o zrušení smlouvy o dílo. Jak máme postupovat při vyřazení čerpadla z evidence majetku - prosím o uvedení účetních zápisů. Prosím o sdělení, jaký by byl postup v případě, kdyby se závada projevila až v následujícím roce, tedy v případě, že už bychom již uplatnili daňový odpis pro účely daně z příjmů.

Prodej nemovitosti

ID26057 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba, plátce DPH s IČ, pronajímá nemovitosti dle § 9 a vede podvojné účetnictví. V majetku má budovu již 8. rokem, kterou odepisuje. Pokud tuto budovu prodá, je příjem z prodeje po 5-ti letech osvobozený od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. b) pokud uvažuji že dle § 9 se nemovitý majetek nepovažuje za obchodní majetek ve smyslu daně z příjmu fyzických osob?

Vyřazení automobilu z obchodního majetku po třech letech

ID26002 | | Ing. Jiří Nigrin

V roce 2019 jsme koupili automobil. Odpočet v číslech zjednodušeně - 80 % pro ekonomickou činnost, 20 % soukromá činnost. Odpočet uplatněn ve výši 80 000 Kč. V roce 2021 chceme automobil vyřadit a prodat. V roce 2021 nám vyjde ke konci roku 60 % pro ekonomickou činnost a zároveň v květnu auto prodáme.

1) Nejdříve vyřadíme z majetku OSVČ a pak prodáme.

2) Prodáme přímo z obchodního majetku:

a) Jaká je situace výhodnější z pohledu zdanění - vyřadit a prodat, nebo rovnou prodat?

b) Jak musím postupovat v případě zdanění?

c) Jakou úpravu či korekci musím udělat v přiznání?

Děkuji za vysvětlení a popsaný postup částky ke zdanění, resp. úpravy, pokud jsem v roce 2019 uplatnil odpočet ve výši 80 %, tj. ve výši 80 000 Kč.

 

 

Darování nemovitosti z hlediska DPH

ID25928 | | Ing. Jan Ployer

Jak je to s odvodem DPH při darování nemovitosti? Fyzická osoba, plátce DPH pořídila nemovitost v roce 1991, v roce 2005 nemovitost vyřadila do osobního vlastnictví a dále ji pronajímala v §9. DPH v roce 2005 nebylo vypořádáno, jelikož fyzická osoba zůstala plátcem DPH a pronájem byl uskutečňován s DPH. Při pořízení nemovitosti bylo DPH uplatněno a pak se uplatňovalo i ze všech oprav. Za posledních 10 let nebylo pořízeno žádné technické zhodnocení, které by zvyšovalo vstupní cenu majetku. Všechna technická zhodnocení byla v ceně do 40 000 Kč, tudíž byla účtována do spotřeby, ale DPH bylo vždy nárokováno. Nyní by tato fyzická osoba ráda darovala nemovitost synovi. Bude nutné provádět úpravu odpočtu DPH podle § 78 ZDPH, a bude se muset odvést DPH při darování? Z jaké ceny se bude vycházet? Pokud bude nutné DPH při darování odvést, mohl by syn nárokovat odpočet z tohoto daru, v případě, že by nemovitost začal používat k podnikání nebo například k pronájmům? 

Pořízení movité věci na úvěr a následný pronájem - účetně

ID25999 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. zabývající se prodejem čističek vzduchu, parních čističů a podobných přístrojů. Vedení společnosti nyní přišlo s „nápadem“ jak rozpohybovat prodej těchto přístrojů a to tím, že my jako společnost nakoupíme větší množství těchto čističek, přes úvěrovou společnost, a následně budeme tyto čističky pronajímat dále novým zákazníků s následným prodejem za zůstatkovou cenu. Zajímá mě, jak budeme tuto „akci“ řešit účetně:

 1) Bude to pro nás majetek nebo zásoba? Je na účetní jednotce, jak se rozhodne? Když to bude majetek můžu tento majetek odepisovat za předpokladu, že budu mít od úvěrové společnosti smlouvu o zajišt. Převodu vlast. Práva?

2) Jaké účty použiji pro zaúčtování úvěru? Účet č. 479?

3) Pronájem stroje zákazníkovi bude fakturován měsíčně...tedy - služba 602 + DPH?

 

Odpisy při změně spoluvlastnických podílů

ID25980 | | Ing. Jiří Nigrin

Poplatník fyzická osoba zdaňuje příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů. Je spoluvlastníkem nemovitosti a se souhlasem druhého spoluvlastníka nemovitost pronajímá on sám. Veškeré příjmy a výdaje zdaňuje tudíž také on sám, výdaje uplatňuje v prokázané výši. Uplatňuje i odpisy v plné výši z celé nemovitosti. Nyní odkoupí od druhého spoluvlastníka jeho podíl a stane se tak jediným vlastníkem nemovitosti. Uplatňuje zrychlené odpisy. Z jaké ceny bude nyní po odkoupení podílu uplatňovat odpisy? Příklad: cena nemovitosti 800 000 Kč při zahájení odpisování, zůstatková cena 500 000 Kč a kupní cena je 300 000 Kč. Počítáme správně novou cenu pro odpisování: 500/2 (polovina zůstatkové ceny) + 300 000 Kč (cena za odkoupený podíl) = 550 000 Kč, popř. jak cenu stanovit? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru