Otázky s klíčovým slovem: Likvidace

počet otázek s klíčovým slovem : 132Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prošlé potraviny

ID27739 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak máme daňově a účetně řešit likvidaci prošlých potravin (po datu "spotřebujte do")? Konkrétně se jedná o pivo. Prošlé pivo vylili naši zaměstnanci do kanálu. Není sepsán žádný protokol o likvidaci. Je vystavena pouze výdejka ze skladu. 

Bezúplatné plnění z pohledu DPPO a DPH

ID27801 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost se zabývá pronájmem textilu zákazníkům. Vyřazený textil (oděvy) má možnost dodávat zpracovatelské firmě k likvidaci. Je možné z pohledu DPPO i DPH toto dodávat odběrateli textilu bezplatně s tím, že my zaplatíme pouze odvoz? V minulosti jsme naopak za likvidaci textilu platili, takže tato varianta je pro nás výhodnější. 

Likvidace s. r. o. - účetní období (zdaňovací období § 21a) kratší než 12 měsíců (3 měsíce)

ID27520 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s.r.o. , která měla zdaňovací období kalendářního roku vstoupila do likvidace 30/9/2020. Za období 01-09/2020 zpracovala společnost účetní závěrku a podala daňové přiznání k DPPO na formuláři r. 2019, Kód typu přiznání 1B. Společnost v r. 2020 nevykonávala žádnou činnost, neplatila žádné zálohy na DPPO. Společnost má již v současné době všechny závazky a pohledávky uhrazené a ukončení likvidace plánuje v 03/2021. Dotazy: Je společnost povinna podat daňové přiznání za období 10/2020 - 12/2020 a pak za období 01/2021 - ukončení likvidace? Je tedy možné mít účetní období dlouhé 3 měsíce? Jaké údaje pak daňový subjekt vyplní v kolonce 04 - Kód typu přiznání a zdaňovací období. Nebo se postupuje úplně jinak - bude zdaňovací období např. 10/2020 až ukončení likvidace (datum nelze stanovit předem). Jak se pak postupuje ohledně daňového přiznání. Co je nutné hlásit správci daně? Co je požadováno v souvislosti se souhlasem o výmaz z O.R. od správce daně? Moc děkuji za odpověď

Likvidace zásob

ID27396 | | Ing. Jiří Vychopeň

Máme na skladě starší zboží, které již zřejmě neprodáme. Jakým způsobem zaúčtovat a vyskladnit? Používáme metodu B. Stačí sepsat likvidační protokol a přesunout do spotřeby? Přirozené úbytky zboží např. motorový olej účtujeme do spotřeby.

Nevyplacená mzda

ID27167 | | RNDr. Libor Fiala

Společnost s r. o. má jediného společníka, který je i jednatelem s. r. o. Tento společník je ve společnosti zaměstnán jako obchodní zástupce. Jelikož se firmě v r. 2020 nedařilo, tak mu nebyla vyplácena mzda (odvody ZP a SP a daň z příjmů byly hrazeny), tj. v závazcích společnosti zůstává částka 150 000 Kč jako nevyplacená mzda tomuto společníkovi. Je třeba toto nějakým způsobem vykazovat v daňovém přiznání? Má to nějaký vliv na daňovou povinnost společnosti? Jak by se postupovalo v případě, kdy by činnost společnosti byla ukončena? 

Likvidace zásob

ID26849 | | Ing. Ivana Pilařová

Na jaký účet se zaúčtuje vyskladnění poškozeného materiálu a zboží, které bylo specializované společnosti předáno k likvidaci?

Pohledávky za společností v likvidaci vymazané z obchodního rejstříku

ID23311 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost A (s.r.o.) plátce DPH uzavřela nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor se společností B (s.r.o.), neplátcem DPH. Společnost B se dostala do likvidace a následně došlo k výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Společnost B i po výmazu z OR prostory fakticky užívala. Společnost A se o výmazu společnosti B z OR dozvěděla až s nekolikaměsíčním zpožděním. Společnosti A tak zůstaly v účetnictví neuhrazené pohledávky, které vznikly z faktur vystavených, jak před datem výmazu z OR, tak po datu výmazu z OR. Co by nyní měla společnost A s pohledávkami udělat a jaké to bude mít daňové dopady ?

Likvidace cigaret s končící platností kolků

ID25349 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost provozovala trafiku, tzn. podnikala v oboru maloobchodní prodej tabáku, tabákových výrobků, novin, časopisů a dalšího zboží, které lze běžně v trafice zakoupit. Tuto podnikatelskou činnost společnost ukončila. Část zásob, které jí zůstaly, se společnosti podařilo prodat. Zbytek zásob, převážně tabák a tabákové výrobky, společnosti zůstaly, neboť jim prodejci, u kterých toto zboží společnost nakoupila, odmítli vzít zpět. Jakým způsobem může společnost tento zbytek zásob legálně zlikvidovat, aniž by jí vznikly problémy v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty?

Prodej majetku

ID24494 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma s. r. o. vyřadila ze svého majetku dvě věci: automobil, který předala k ekologické likvidaci a vystavila k tomu fakturu na prodej souboru ND a část oplocení vlastní budovy, který odvezla do sběrny a vystavila fakturu na prodej šrotu. Jedná se o prodej majetků (účet č. 641) nebo ostatní prodeje (účet č. 648)? Oba majetky jsou již daňově odepsány.

Náležitosti likvidačního protokolu a kontrola správce daně

ID24462 | | Ing. Jan Matějka

U s. r. o. probíhá kontrola finančního úřadu. Ve Výzvě k prokázání skutečností správce daně uvádí: „V likvidačním protokolu není uveden čas provedení likvidace. Protokol o likvidaci tedy neprokazoval veškeré skutečnosti, které je k prokázání likvidace poplatník povinen předložit dle § 24 odst. 2 písm. zg) zákona o daních z příjmů“. Jaký dopad může mít neuvedení konkrétního času (den je uveden) likvidace? Je možné dodatečně dodatkem k likvidačnímu protokolu doplnit čas provedení likvidace? Případně jakým způsobem je možné dodatečně uvést likvidační protokol do bezchybného stavu?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru