Otázky s klíčovým slovem: Licence

počet otázek s klíčovým slovem : 55Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dobrovolné příspěvky nezletilému autorovi

ID27506 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dvanáctiletý syn naprogramoval několik programů, které chce dát zdarma ke stažení na internetu případným zájemcům. Chce tam uvést, že je možné ho finančně podpořit drobnou částkou, kterou je možné zaslat na bankovní účet. Syn má svůj vlastní bankovní účet (dětské konto) - je možné tyto příspěvky nechat posílat tam? Jak to bude se zdaněním těchto drobných darů? Nebo je nutné příspěvky posílat na účet rodiče a za účelem přijímání těchto příspěvků si musí rodič zřídit živnostenský list? Jak nejlépe tuto situaci řešit, aby nedošlo k porušení zákona? 

Srážková daň z licenčních poplatků v Bulharsku

ID27550 | | Ing. Martin Děrgel

Prodali jsme software as a service do BG, plnění účtujeme do výnosů na účet 602. Bulharská firma nám poslala o 10 % méně, protože odvedla srážkovou daň z licenčních poplatků. V jiné odpovědi jsem tady našla, že máme udělat zápočet této srážkové daně proti české dani z příjmu právnických osob v rámci daňové přiznání. Společnost je ale v tomto roce ve ztrátě. Jakým způsobem máme tedy postupovat? Máme si od zákazníka vyžádat nějaké potvrzení o odvedené dani, kterým bychom tuto skutečnost doložili (pokud ano, jaký dokument by to měl být)? 

Doplňující otázka:

Kam mám oněch 10 % zaúčtovat v letošním (ztrátovém) roce? Mám zaúčtované vystavené faktury na MD 311/D 602, platba 90 % MD 221/D 311 a srážková daň 10 % bude MD 381/D 311? Do jakého obdbí mám zaúčtovat srážkovou daň z faktury, kterou máme vystavenou v prosinci, ale zaplacenou až v lednu? V příštím roce to uplatním jako daňově uznatelný náklad, což ale znamená, že se mi o onu částku sníží základ daně, ne vypočtená daň - chápu to správně? 

Druhá doplňující otázka:

1. Do jakého období patří srážková daň z faktury, kterou máme vystavenou v prosinci, ale zaplacenou až v lednu? Zaúčtovala jsem ji do prosince, nicméně z BG mi psali, že potvrzení bude pouze na částky, které oni odvedli v roce 2020, tzn. částka za platbu z ledna 2021 již bude až na potvrzení pro rok 2021. Mám tedy obecně srážkovou daň účtovat do období dle data úhrady?

2. Společnost předpokládá, že bude ve ztrátě ještě 1-2 zdaňovací období - je možné srážkovou daň započíst vůči daňové povinnosti i v dalších letech?

 

Registrace ochranné známky

ID27491 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jak si může OSVČ, které má živnost na ruční práce, nechat zaregistrovat svou značku, resp. název tak, aby ho nikdo nemohl kopírovat apod. - u jakého úřadu? Kolik to stojí? Je tam jediný poplatek na začátku či další každý rok? Je nutný pouze název např. SLUNCE POPLETA či např. i logo, lze logo doplnit? Moc Vám děkuji za objasnění skutečností s tímto spojených.

Implementační práce - pořízení sofwaru s měsíčním předplatným

ID27326 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost pořídila účetní software, přičemž licence za tento software se hradí měsíčně. Měsíční platba za licenci je tak daňově uznatelným nákladem. Smlouva je na dobou neurčitou. Společnost mimo to ale hradila nemalou částku za implementaci softwaru. Všechny tyto implementační práce probíhaly ve dvou letech. Jakým způsobem je nutné tyto implementační práce časově rozlišit? Dle toho, v jakém období skutečně probíhaly práce nebo například po dobu 3 let od data zahájení užívání softwaru?

Nákup licence SW

ID27392 | | Ing. Martin Novák

Česká společnost nakoupila licenci na SW od společnosti sídlící v Austrálii. Tato společnost na faktuře uvádí VAT začínající na EU, což předpokládám znamená, že je zaregistrována do MOSS. Do té doby, kdy byl příjemce služby neplátce DPH, společnost fakturovala včetně 21% DPH, což bylo myslím správně. Od té doby, kdy se příjemce služby stal plátcem DPH, nahlásili jsme tuto skutečnost dodavateli a on uvedl naše DIČ na faktuře, fakturu vystavil bez DPH, ale jejich VAT number nezměnil, stále dodavatel uvádí VAT: EU...... . Domnívám se správně, že se jedná o přijetí služby ze třetí země, kdy bude aplikováno revers charge a fakturovanou částku budu uvádět do přiznání DPH na řádek 12, případně 13 a zároveň v případě nároku na odpočet i na řádek 43, případně 44? Bude tato faktura vstupovat i do kontrolního hlášení? V případě, že ano, do kterých řádků KH se bude uvádět a jaké VAT se bude uvádět, jestliže na faktuře mají pouze to začínající EU...a to ARES nepřijme? 

Nákup a prodej licencí

ID26846 | | Ing. Ladislav Pitner

1. Společnost nakupuje od tuzemského dodavatele antivirové licence, které následně, v nezměněné podobě, prodává svým zákazníkům. Jedná se o prodej zboží nebo služby?

2. Společnost koupila z Irska elektronickou licenci, kterou rovněž následně prodá. Jedná se o režim reverse charge. Na jaké řádky v přiznání DPH pak tento nákup uvedu? 

Licenční poplatky do Německa a srážková daň

ID26719 | | Ing. Martin Děrgel

Česká s. r. o., plátce DPH, uzavřela s německým dodavatelem „licenční smlouvu“ o využívání jejich CRM systému. Německá firma poskytuje českému uživateli placené, časově neomezené a nevýlučné právo používat systém CRM. Licence opravňuje uživatele pouze k použití v rámci svých obchodních činností pro dodavatele (tzn. správa kontaktů, adres, obchodních případů apod.). Vlastníkem hlavní licence je německý dodavatel. Bude v tomto případě platba dodavateli za užití software považována dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, za příjem ze zdroje na území České republiky dle § 22 odst. 1 písm. g) bod 1 zákona o daních z příjmů, který podléhá srážkové dani z takzvaných licenčních poplatků podle § 36 zákona?

Fakturace za užití ochranné známky - sociální pojištění

ID26706 | | Ing. Marta Ženíšková

OSVČ jako majitelka ochranné známky tuto ochrannou známku licenční smlouvou ze dne 1. 1. 2020 úplatně poskytla k užívání. Roční fakturace byla dohodnuta k 31. 12. 2020 dle prodaných výrobků s OZ. OSVČ k 31. 8. 2020 ukončila podnikání a zrušila všechny své živnosti. Bude fakturace za užití ochranné známky k 31. 12. 2020 podléhat sociálnímu pojištění?

Přístupové licence - účtování

ID26612 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak posuzovat při nákupu přístupové licence, která vám umožní na webových stránkách dodavatelů využívat určitou aplikaci? Nakoupili jsme od dodavatele roční licenci pro Teamio Smart. Pokud jsem to pochopila správně jedná se o "náborovou aplikaci", kterou použijí personalisté po přihlášení na www.jobs.cz. Nic nikam neinstalujeme, po zaplacení personalista obdrží kód pod kterým se bude na jobs.cz přihlašovat a po přihlášení bude mít možnost s touto aplikací pracovat. Jedná se o drobný nehmotný majetek nebo o službu? Vím, že se v obou případech bude jednat o účet 518, ale potřebuji se rozhodnout pro to, jakou použít analytiku a samozřejmě o propojení případného drobného nehmotného majetku s operativní evidencí. 

Srážková daň z licenčních poplatků

ID26499 | | Ing. Matěj Nešleha

Prodali jsme software do SK, plnění účtujeme do výnosů na účet 602. Slovenská firma nám pošle o 10 % méně, protože odvede srážkovou daň z licenčních poplatků. Musíme tuto srážkovou daň někde vykazovat a jak se účetně vypořádáme s neuhrazenými 10 % z vydané faktury? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru