Otázky s klíčovým slovem: Lhůta

počet otázek s klíčovým slovem : 21Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zvláštní způsob zajištění DPH dle § 109a

ID25167 | | Ing. Ladislav Pitner

Ustanovení § 109a zákona o DPH umožňuje příjemci zdanitelného plnění uhradit za poskytovatele zdanitelného plnění daň, a tudíž se vyhnout výzvě k úhradě jako ručitel dle § 108 a 109. Do kdy musí být daň z přijatého plnění uhrazena na účet správce daně? Například poskytovatel je čtvrtletní plátce. Obdržím fakturu 5. 11., DUZP je 31. 10. Musí být úhrada provedena do termínu pro podání měsíčního přiznání (za říjen) tj. do 25. 11. nebo je možné uhradit zajištěnou daň (DPH) do termínu pro podání přiznání k DPH za 4. čtvrtletí, tj. do 25. 1. roku x+1. V současné době řešíme problém s jedním klientem, vyzvali jsme ho k doložení určitých dokumentů a údajů a zatím nedodal vše, takže mu byl uhrazen pouze základ daně a DPH stále evidujeme jako závazek. Zákon a metodický pokyn řeší náležitosti platby, ale není mi z toho jednoznačně zřejmý způsob evidence na ODÚ poskytovatele.

Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet DPH

ID25053 | | Ing. Ladislav Pitner

Tímto bychom Vás chtěli požádat o Vaše vyjádření týkající se jazykového výkladu níže uvedeného § 73 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, a to jen jeho prvních 2 vět: „Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí lhůty, která činí 3 roky. Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl.“ Rozumíme správně, že vznik nároku na odpočet daně u příjemce plnění je vázán na vznik povinnosti u poskytovatele plnění tuto daň na výstupu přiznat? Tedy, že se jedná o stanovení okamžiku, kdy příjemci plnění nárok na odpočet daně vzniká, a ten se nemusí shodovat s okamžikem, ve kterém příjemce plnění může nejdříve tento nárok na odpočet daně uplatnit? Uvedeno na příkladu: Daňový doklad je vystaven 5. 12. 2016 a rovněž v období 12/2016 doručen příjemci. DUZP u fakturovaného plnění je však již 25. 11. 2016. Rozumíme tedy správně, že zdaňovacím obdobím, kdy nárok na odpočet vznikl, je období 11/2016 a nikoli 12/2016? V případě, že je zdaňovacím obdobím, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl, období 11/2016, pak rozumíme, že lhůta pro uplatnění nároku na odpočet představuje období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019. Rozumíme tak správně? Nebo se jedná o období 1. 12. 2016 – 1. 12. 2019? Znamená to, že nárok na odpočet DPH ze zmíněného daňového dokladu může být uplatněn nejpozději v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období 11/2019, které musí být podáno nejpozději (vzhledem ke svátkům) 27. 12. 2019? Nebo snad lze daný nárok na odpočet ještě uplatnit v daňovém přiznání k DPH za období 12/2019, které by bylo podáno 1. 12. 2019? 

Insolvenční řízení - oprava výše DPH

ID25055 | | Ing. Jan Matějka

Plátce DPH přihlásil pohledávky z let 2012 – 2014 do insolvenčního řízení (přihláška z prosince 2014). Asi polovina z těchto pohledávek byla dlužníkem a správcem v přezkumném řízení nicméně popřena. V měsících květen a červen 2015 klient provedl opravu výše DPH ve smyslu § 44 ZDPH v tehdy platném znění (2015) u všech přihlášených pohledávek. Po popření pohledávek podal klient incidenční žalobu a v soudním řízení dosud pokračuje. Je možné nějak stanovit lhůtu, do kdy správce daně může provést kontrolu měsíců, kdy byla oprava provedena? Vztahuje se na danou situaci ustanovení § 148 odst. 4 písm. b) daňového řádu?

Plná moc na odklad přiznání k DPFO s omezenou platností

ID24589 | | Ing. Jan Matějka

Podnikatel - OSVČ - uplatnil dne 29. 3. 2019 u správce daně plnou moc udělenou daňovému poradci na odklad daňového přiznání do 1. 7. 2019, která měla platnost do 9. 7. 2019. Přiznání do tohoto termínu se nestihlo podat, bylo podáno až 22. 7. 2019 z datové schránky OSVČ vzhledem k omezené plné moci. Lhůta pro podání přiznání zůstává ke dni 1. 7. 2019 nebo uplynula dnem 1. 4. 2019?

Předložení smlouvy o vkladu části obchodního závodu mimo základní kapitál

ID24498 | | Ing. Martin Děrgel

Podle § 127 odst. 3 písm. c) daňového řádu je registrovaný daňový subjekt povinen předložit správci daně smlouvu o koupi obchodního závodu nebo jeho části, a to 15 dnů od jejího uzavření. Platí tato povinnost i u smlouvy o vkladu části obchodního závodu mimo základní kapitál? Případně je jiná povinnost poskytnout tuto smlouvu do určitého data správci daně?

Povinnost archivace

ID24356 | | Ing. Jan Matějka

Jak dlouho archivovat přiznání k dani z příjmů právnických osob, přiznání k DPH, kontrolní hlášení - stačí 10 let? Pak lze skartovat?

Platby záloh na daň z příjmů právnických osob

ID24165 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. podávala daňové přiznání za rok 2017 daňové přiznání z příjmu právnických osob na základě prodloužení lhůty s daňovým poradcem až k 30. 6. 2018. Za předešlé daňové období roku 2016 měla vymezeny dvě zálohy, a to k 15. 6. a k 15. 12. 2017. Pokud se za rok 2017 podávalo daňové přiznání až s daňovým poradcem, má povinnost zaplatit k 15. 6. 2018 znovu pololetní zálohu ve stejné výši jako ty dvě předešlé, nebo bude platit až podle nově podaného daňového přiznání?

Lhůta pro standardní rozhodnutí o stížnosti

ID23720 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Při dotazu na informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kdy obec měla nařízeno jejím nadřízeným orgánem poskytnout informace dle žádosti občana do 15 dní (po stížnosti na nečinnost), 15. den bylo odesláno obcí oznámení o výši úhrady. Je to správně, když do 15 dní má žadatel už informace obdržet? Oznámení na úhradu nemá být s dostatečným předstihem? Záměrně je toto poskytnutí prodlužováno, jelikož žádost měla být vyřízena již 3. 1. 2019 a požadované informace připraveny? Proč ta prodleva? 

Vrácení již zaplacené daně z nabytí nemovité věci

ID23342 | | Ing. Jan Kašpar

Je možné u finančního úřadu nárokovat navrácení již zaplacené daně z nabytí nemovitých věcí (plátcem byl nabyvatel)? Pokud ano, za jakých podmínek? Původní majitel se s majitelem novým domluvil na odstoupení od smlouvy poté, co bylo podáno řádné daňové přiznání a daň zaplacena (v roce 2018). Vlastníkem nemovité věci je opět původní vlastník.

Musí nabyvatel podat dodatečné daňové přiznání, nebo jakou formou o navrácení daně může FU požádat? V Zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí je to totiž napsáno v § 55: „Daňová povinnost podle odstavce 1 zaniká ke dni nabytí účinnosti rozhodnutí správce daně o stanovení daně na základě přiznání podle odstavce 2 písm. b) s tím, že daň lze stanovit bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.“ Znamená to, že o tom bude FÚ rozhodovat, takže vyhotoví oficiální rozhodnutí o vrácení daně, které zašle poplatníkovi?

Jak doložit skutečnost, že vlastníkem nemovitosti je původní vlastník - výpisem z katastru?

Existují přesně stanovené důvody odstoupení od smlouvy, aby mohla být daň navrácena poplatníkovi?

Existuje nějaká lhůta, do kdy lze o navrácení daně požádat? Do roku 2013 platilo, že GFŘ na žádost daň subjektu daň z „převodu“ nemovitosti promine v případě odstoupení od smlouvy, pokud k němu dojde ve lhůtě 3 let ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí.

Podání e-tiskopisu

ID23250 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud plátce DPH podává přiznání k DPH a kontrolní hlášení bez podpisu (přes EPO), musí dodat do 5 dní na finanční úřad tzn. e-tiskopis. Jedná se o 5 dní pracovních nebo kalendářních? Zajímalo by mne to v souvislosti s podáním přiznání a kontrolního hlášení za listopad 2018, které bylo odesláno na úřad 21. 12. 2018. Stačí tedy na FÚ podat 27. 12. 2018 e-tiskopis pro DPH i kontrolní hlášení?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru