Otázky s klíčovým slovem: Lhůta

počet otázek s klíčovým slovem : 25Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prekluzivní lhůty

ID27920 | | Ing. Jan Matějka

Daňový subjekt, právnická osoba, vykazoval ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2007 až do roku 2014 daňové ztráty. Od roku 2015 již vykazuje kladné daňové základy. K jakému datu končí prekluzivní lhůty pro vyměření daně za zdaňovací období let 2007 až 2014? 

Promlčení pohledávky

ID26443 | | JUDr. Vlasta Víghová

Prodlužuje se doba promlčení pohledávky, pokud ve lhůtě do 36 měsíců od vzniku pohledávky dojde k vydání elektronického platebního rozkazu nebo návrhu na exekuci?

Termín pro potvrzení o příjmech a potvrzení pro úřad práce

ID26392 | | JUDr. Roman Lang, Ph.D.

Jaký je prosím termín pro předání potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci, když skončil 30. 6. 2020? On tvrdí, že 30. 6. 2020, to ale nemáme zpracované mzdy za červen, proto se mi to zdá nepravděpodobné. Zápočtový list vydáváme v den výstupu, ostatní dokumenty (ELDP, potvrzení o příjmech) až ve výplatním termínu. Neporušujeme zákonné lhůty? 

Podání DP za r. 2019 bez sankcí a nesprávná výzva ze strany FÚ

ID26457 | | Ing. Jan Matějka

Vyměřovací oddělení Finančního úřadu v Praze, zaslalo firmě (s. r. o.) dne 8. 7. výzvu k podání daňového přiznání za r. 2019 s tím, že zákonná lhůta již uplynula. V poučení je napsané, že se nelze proti rozhodnutí odvolat. Dle mého úřednice na FÚ nepostřehly, že je možno bez sankcí podat DPFO i DPPO do 18. 8. 2020 (nikoliv do 1. 7.). Nejsme si tedy jistí, zda nám nebudou vyměřeny sankce za pozdní podání a platbu od 1. 4. 2020 do dne podání. Jak se nyní máme zachovat - když není možno se odvolat?

Zvláštní způsob zajištění DPH dle § 109a

ID25167 | | Ing. Ladislav Pitner

Ustanovení § 109a zákona o DPH umožňuje příjemci zdanitelného plnění uhradit za poskytovatele zdanitelného plnění daň, a tudíž se vyhnout výzvě k úhradě jako ručitel dle § 108 a 109. Do kdy musí být daň z přijatého plnění uhrazena na účet správce daně? Například poskytovatel je čtvrtletní plátce. Obdržím fakturu 5. 11., DUZP je 31. 10. Musí být úhrada provedena do termínu pro podání měsíčního přiznání (za říjen) tj. do 25. 11. nebo je možné uhradit zajištěnou daň (DPH) do termínu pro podání přiznání k DPH za 4. čtvrtletí, tj. do 25. 1. roku x+1. V současné době řešíme problém s jedním klientem, vyzvali jsme ho k doložení určitých dokumentů a údajů a zatím nedodal vše, takže mu byl uhrazen pouze základ daně a DPH stále evidujeme jako závazek. Zákon a metodický pokyn řeší náležitosti platby, ale není mi z toho jednoznačně zřejmý způsob evidence na ODÚ poskytovatele.

Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet DPH

ID25053 | | Ing. Ladislav Pitner

Tímto bychom Vás chtěli požádat o Vaše vyjádření týkající se jazykového výkladu níže uvedeného § 73 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, a to jen jeho prvních 2 vět: „Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí lhůty, která činí 3 roky. Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl.“ Rozumíme správně, že vznik nároku na odpočet daně u příjemce plnění je vázán na vznik povinnosti u poskytovatele plnění tuto daň na výstupu přiznat? Tedy, že se jedná o stanovení okamžiku, kdy příjemci plnění nárok na odpočet daně vzniká, a ten se nemusí shodovat s okamžikem, ve kterém příjemce plnění může nejdříve tento nárok na odpočet daně uplatnit? Uvedeno na příkladu: Daňový doklad je vystaven 5. 12. 2016 a rovněž v období 12/2016 doručen příjemci. DUZP u fakturovaného plnění je však již 25. 11. 2016. Rozumíme tedy správně, že zdaňovacím obdobím, kdy nárok na odpočet vznikl, je období 11/2016 a nikoli 12/2016? V případě, že je zdaňovacím obdobím, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl, období 11/2016, pak rozumíme, že lhůta pro uplatnění nároku na odpočet představuje období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019. Rozumíme tak správně? Nebo se jedná o období 1. 12. 2016 – 1. 12. 2019? Znamená to, že nárok na odpočet DPH ze zmíněného daňového dokladu může být uplatněn nejpozději v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období 11/2019, které musí být podáno nejpozději (vzhledem ke svátkům) 27. 12. 2019? Nebo snad lze daný nárok na odpočet ještě uplatnit v daňovém přiznání k DPH za období 12/2019, které by bylo podáno 1. 12. 2019? 

Insolvenční řízení - oprava výše DPH

ID25055 | | Ing. Jan Matějka

Plátce DPH přihlásil pohledávky z let 2012 – 2014 do insolvenčního řízení (přihláška z prosince 2014). Asi polovina z těchto pohledávek byla dlužníkem a správcem v přezkumném řízení nicméně popřena. V měsících květen a červen 2015 klient provedl opravu výše DPH ve smyslu § 44 ZDPH v tehdy platném znění (2015) u všech přihlášených pohledávek. Po popření pohledávek podal klient incidenční žalobu a v soudním řízení dosud pokračuje. Je možné nějak stanovit lhůtu, do kdy správce daně může provést kontrolu měsíců, kdy byla oprava provedena? Vztahuje se na danou situaci ustanovení § 148 odst. 4 písm. b) daňového řádu?

Plná moc na odklad přiznání k DPFO s omezenou platností

ID24589 | | Ing. Jan Matějka

Podnikatel - OSVČ - uplatnil dne 29. 3. 2019 u správce daně plnou moc udělenou daňovému poradci na odklad daňového přiznání do 1. 7. 2019, která měla platnost do 9. 7. 2019. Přiznání do tohoto termínu se nestihlo podat, bylo podáno až 22. 7. 2019 z datové schránky OSVČ vzhledem k omezené plné moci. Lhůta pro podání přiznání zůstává ke dni 1. 7. 2019 nebo uplynula dnem 1. 4. 2019?

Předložení smlouvy o vkladu části obchodního závodu mimo základní kapitál

ID24498 | | Ing. Martin Děrgel

Podle § 127 odst. 3 písm. c) daňového řádu je registrovaný daňový subjekt povinen předložit správci daně smlouvu o koupi obchodního závodu nebo jeho části, a to 15 dnů od jejího uzavření. Platí tato povinnost i u smlouvy o vkladu části obchodního závodu mimo základní kapitál? Případně je jiná povinnost poskytnout tuto smlouvu do určitého data správci daně?

Povinnost archivace

ID24356 | | Ing. Jan Matějka

Jak dlouho archivovat přiznání k dani z příjmů právnických osob, přiznání k DPH, kontrolní hlášení - stačí 10 let? Pak lze skartovat?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru