Otázky s klíčovým slovem: Leasing

počet otázek s klíčovým slovem : 340Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Leasingový podnájem a DPH

ID28345 | | Ing. Ladislav Pitner

K našemu podnikání bylo zapotřebí pořídit nákladní vůz, abychom mohli zboží rozvážet našim klientům po celém Bavorsku v Německu. Jelikož jsme ale vznikli poměrně nedávno, neměli jsme dostatečný kapitál na přímé pořízení automobilu. Proto jsme se obrátili na banky, kde jsme také nepochodili. Neměli jsme dostatečnou historii pro obdržení nějakého financování. Tak jsme se museli obrátit na leasingovou společnost, u které se nám automobil podařilo získat. S veškerým svolením a souhlasem leasingové společnosti byl jediným způsobem, jak pořídit automobil, ho koupit na firmu rodičů, kteří pak následně budou předávat automobil do užívání nám jako leasingový podnájem. Ke všemu jsme podepsali patřičné smlouvy, atd. Uživatelem a nositelem veškerých nákladů a příjemcem veškerých přínosů tohoto majetku jsme tedy my. Rodiče zde vystupují pouze jako "ručitelé". - Celková cena leasingu je 1 828 632 Kč (zahrnující i pojistné) - Z toho DPH 21% je 296 677,83 Kč - Akontace včetně 1. splátky je 447 680 Kč - Jednotlivé splátky po 48 měsíců jsou 28 749 Kč (zbývá tedy již jen 47 splátek - 1. splátka byla splacena s akontací) - Odkupní cena je 1 000 Kč + 21% DPH Akontaci ve výši 447 680 Kč jsme zaplatili na účet rodičů, kteří ji pak následně přeposlali leasingové společnosti. Rodiče pak na tuto částku vystaví fakturu (přefakturaci) na naši společnost. Následné faktury splátek nájemného budou ve výši jednotlivých měsíčních splátek 28 749 Kč (nájemné 21 728,10 + 4 562,90 DPH + pojistné 2 458 Kč) Od roku 2021 je podle mých informací finanční leasing překlasifikován z hlediska DPH jako pořízení zboží a tudíž si pořizovatel může uplatnit DPH hned při předání majetku k užívání. Rodiče si tedy celkovou výši DPH 296 677,83 Kč budou moci uplatnit v dalším přiznání k DPH.

1. Bude se možnost tady toho uplatnění celkové výše DPH vztahovat i na nás jakožto na faktického uživatele automobilu? Nebo budeme mít nárok si uplatnit DPH pouze postupně v jednotlivých měsících na základě faktur vystavených firmou rodičů?

2. Jak bych měl zaúčtovat již zmíněnou přefakturovanou akontaci 447 680 Kč? Rozdělit ji rovnoměrně do nákladů pomocí časového rozlišení jako klasicky u finančního leasingu?

3. Budou se v případě leasingového podnájmu jednotlivé splátky účtovat rovnou do nákladů nebo se bude muset časově rozlišovat celková leasingová úplata (bez DPH) jako u klasického finančního leasingu? 

Leasing a odpočet DPH v roce 2021

ID28137 | | Ing. Martin Děrgel

Od leasingové společnosti byl 21. 1. 2021 pořízen nákladní automobil v částce 1 412 751,53 Kč + DPH 21% 296 677,83. Leasing má být splacen 48 splátkami ve výši 28 749 (26 290,82 nájemné + 2 458 pojištění). Akontace činí 447 680 Kč. Odkupní cena je 1 000 Kč + 21% DPH. Celkem tedy cena leasingu je 1 828 632 Kč. K 21. 1. 2021 byla uhrazena akontace ve výši 447 680 + 1. splátka 28 749 (celkem 476 429 kč). Akontaci zaúčtuji na MD 381 a budu ji časově rozlišovat rovnoměrně v nákladech po 48 měsíců. Samostatná 1. splátka a další splátky budou zaúčtovány rovnou na 518.

1. Bude v účetnictví nutno rozdělit položky splátky na 518 - nájemné ve výši 26 290,82 Kč a 548 - pojistné ve výši 2 458 Kč nebo je můžu zaúčtovat dohromady na 518?

2. Jak (jakou předkontací) a jakým dokladem zachytím v účetnictví odpočet DPH z celkové pořizovací ceny automobilu ve výši 296 677,83 Kč + 210 Kč DPH z odkupní ceny automobilu, jak je to umožněno legislativou od 1. 1. 2020? Dále v rámci těchto událostí pro nás nastává ještě jeden účetní problém. Leasingový majetek je dále se svolením leasingové společnosti předán do užívání 3. firmě. Původní pořizovatel zde vystupoval pouze jako ručitel za pořízený leasingový majetek a skutečným provozovatelem a nositelem nákladů je 3. firma. Veškeré platby/náklady zde budou přefakturovány na 3. firmu.

3. Jakým způsobem by mělo být pořizovatelem leasingového majetku přefakturováno na 3. firmu DPH z pořizovací ceny leasingového majetku ve výši 296 677,83 Kč + 210 Kč DPH z odkupní ceny automobilu z bodu 2?

4. Pokud bude uplatněn odpočet DPH z pořizovací ceny a odkupní ceny již při pořízení, pak jednotlivé splátky již nebudou vykazovány v přiznání k DPH ani v KH? 

Opravná položka (oprava) x pojistné plnění

ID27783 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2020 jsme zaregistrovali pojistnou událost u pojišťovny k vozidlu , které máme v leasingu. K opravě vozidla dojde až v následujícím roce. Dle vašeho časopisu Otázky a odpovědi (dotaz ID: 26842 | DAUCID: 25922) bych měla v roce 2020 vytvořit odhad k výnosu pojišťovny a účetní opravnou položku k opravě vozidla. Týká se i vozidel v leasingu? A opravnou položku účtovat na 09?

DPH u prodeje osobního auta pořízeného po ukončení leasingu

ID27588 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jaký je správný postup u prodeje osobního automobilu nabytého odkupem po ukončení leasingové smlouvy se zahájením leasingu v roce 2008 (tj. smlouva byla uzavřena před 1. 4. 2009 - tedy bez možnosti uplatnit DPH u osobního automobilu) a po skočení leasingu v roce 2013 bylo následným odkupem najaté věci OA zařazeno u právnické osoby do dlouhodobého majetku odepisovaného v částce 1 190 Kč. DPH z pořizovací ceny ani ze splátek nebylo neuplatňováno. Nyní dojde k prodeji tohoto osobního automobilu:

1) Bude prodej osobního automobilu s DPH? Odkup předmětu leasingu u právnické osoby po ukončení leasingové smlouvy byl po 1. 4. 2009 (2013).

2) Lze konstatovat, že auta pořízená před 1. 4. 2009 bez nároku na odpočet = zakázaného zákonem o DPH (§ 75 odst. 2) zůstávají nadále jejich prodeje osvobozeny podle § 62 zákona o DPH. Ale jedná se o odkup osobního automobilu po ukončení leasingové smlouvy, a to již proběhlo po 1. 4. 2009, tj. v roce 2013. Lze využít níže uvedený přechodník a na jeho základě říci, že po datu účinnosti, tj. po 1. 4. 2009, kdy došlo k odkupu předmětu leasingu, se i u toho odkupu uplatnil zákaz odpočtu DPH? Cituji přechodná ustanovení zavedená zákonem č. 87/2009 Sb., čl. II 2. „Při pořízení osobního automobilu formou, kdy je osobní automobil přenechán za úplatu do užívání podle smlouvy, pokud si strany sjednají, že uživatel je oprávněn nabýt osobní automobil, který je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy, s datem předání do užívání do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro uplatnění nároku na odpočet daně použije ustanovení § 72 až § 79 ve znění platném do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i po datu nabytí účinnosti tohoto zákona.“

3) Uvažuji správně, že se v případě postupu podle b 2) jedná o prodej dlouhodobého majetku osvobozený, který se nezapočítává do koeficientu u DPH? Na základě směrnice je osobní automobil zařazen jako dlouhodobý majetek odpisovaný, byť pořízení bylo za 1 190 Kč.

Zajišťovací převod práva, smlouva o výpůjčce

ID27674 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, nakoupila automobil, částečně financovaný úvěrem od ČSOB leasing. Dříve byl ve smluvních podmínkách zajišťovací převod práva a smlouva o výpůjčce, aby bylo možné předmět úvěru odpisovat. Ve smluvních podmínkách roku 2020, které jsou součástí úvěrové smlouvy, je pouze zajišťovací převod práva, ale smlouva o výpůjčce chybí. Došlo k nějaké změně? Lze odpisovat i bez smlouvy o výpůjčce? Nárok na odpočet DPH je dle kupní smlouvy?

Doplnění dotazu:

Prosím o odsouhlasení: Smlouvy o úvěru se zajišťovacím převodem práva (většinou na auta) mohou být uzavřeny:

a) s rozvazovací podmínkou, tj. že předmět úvěru přechází na věřitele - zápis i v TP a po doplacení celého úvěru přechází na dlužníka. Možnost odpisu je zajištěna smlouvou o výpůjčce.

b) s odkladnou podmínkou, tj. že předmět úvěru přechází na dlužníka - zápis i v TP a až v případě nedodržení smluvních podmínkem dochází k aplikaci zajišťovacího převodu. Není nutné uzavírat smlouvu o výpůjčce.

Jsou ještě nějaké další varianty ohledně zajišťovacího převodu práva - myslím s ohledem na uplatňování odpisů?

Leasingy - změna splátkových kalendářů

ID27616 | | Ing. Martin Děrgel

Je možné do nákladů účtovat náklady na leasing ve výši skutečně zaplacené částky leasingů, nebo zda se musí postupovat jako doposud (splátky do konce splátkového kalendáře / počtem zbývajících splátek * 12 měsíců)? Díky odkladu splátek byl u jednoho leasingu např. letos zaplaceno cca 300 000 Kč, ale díky standardnímu přepočtu by do nákladů mělo být účtováno cca 1 mil Kč. Firma se zabývá mezinárodní autobusovou dopravou a vzhledem k pandemii výrazně klesly tržby a leasingy dělají významnou část nákladů, tak bych ráda ověřila zda není možné touto cestou snížit ztrátu roku 2020. 

Firemní auto využívané také pro soukromé účely - z pohledu DPH a daně z příjmu

ID27662 | | Ing. Jiří Nigrin

1. Firma má auto na leasing. Se zaměstnancem je uzavřena smlouva o použití auta pro soukromé účely s tím, že je mu 1% vstupní ceny přidáno jako nepeněžní plnění do mzdy. Každý měsíc jsou danému zaměstnanci fakturovány soukromé km - nákup PHM placené firmou. Dle knihy jízd je vypočítán poměr služebních a soukromých jízd. A dle tohoto poměru následně kráceno DPH na vstupu u leasingu. Může jít hodnota takto kráceného DPH jako daňově uznatelný náklad? Jak to udělat v měsíci, kdy neměl daný zaměstnanec žádné firemní jízdy - tedy nebyl nárok na DPH na vstupu žádný - mohu nechat vůbec tento základ daně v daňových nákladech, když je patrné, že nebylo toto auto používáno pro ekonomickou činnost daný měsíc?

2. Firma má auto v majetku (koupeno za hotové) - při nákupu uplatněn nárok na celé DPH. Toto auto má k dispozici zaměstnanec pro soukromé použití. 1% vstupní ceny auta má jako nepeněžní plnění ve mzdě. Soukromé km má fakturované - nákup PHM platí firma. V průběhu roku se krátí DPH u faktur za opravy dle poměru soukromé/služební jízdy. Na konci roku dle zjištěného poměru krátím DPH. Jak zaúčtovat toto krácené DPH? Mám nárok na plný odpis za daný rok? 

Prodloužení finančního leasingu

ID27474 | | Ing. Christian Žmolík

Máme řadu finančních leasingů, jejichž doba se vzhledem k pandemii prodloužila o dalších 6 měsíců, během těchto 6 měsíců jsme platili nižší splátky finančního leasingu. Mám od 1. 1. 2020 všechny splátky za jeden finanční leasing sečíst a rozpočítat po zbývající dobu prodlouženého leasingu?

Nadspotřeba u osobního automobilu

ID26936 | | Ing. Christian Žmolík

Jak je to s uplatněním nákladů na osobní auta, pořízená společností na operativní leasing? Konkrétně se jedná o tzv. "nadspotřebu" - určuje nějaký zákon, do jaké výše se může uplatnit náklad na pohonné hmoty do daňově uznatelných nákladů, nebo je to na posouzení správce daně, pokud přijde na kontrolu? Příklad - průměrná spotřeba, uvedená v technickém průkazu osobního auta bude 6,3 l/100 km, najdu v zákoně o daních z příjmů nějaký limit, kdy mohu bez obav zaúčtovat do "daňových nákladů"? 

Předčasně ukončený finanční leasing

ID26841 | | Ing. Christian Žmolík

V roce 2015 jsme pořídili návěs na finanční leasing, běží od 17. 9. 2015 a řádně ukončen měl být 17. 9. 2020, kvůli koronaviru byl prodloužen do 17. 3. 2021. Nakonec jsme finanční leasing předčasně ukončili k 27. 7. 2020 a prodán 8. 7. 2020, skutečně byl prodán dřív než byl řádně ukončen fin. leasing. Tím, že byl fin. leasing předčasně ukončen, nevím jestli jsou všechny splátky daňově uznatelné? Dočetl jsem se, že po předčasném ukončení jsou všechny splátky považovány nájem, aby byly daňově uznatelné nesmí být kupní cena předmětu finančního leasingu nižší než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl tento majetek být odpisován. Znamená to, že budu počítat rovnoměrné odpisy za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019? Pořizovací ceny finančního leasingu byla 667 710,- Kč, z čehož jsou rovnoměrné odpisy r. 2015 = 73 448,- Kč, r. 2016 = 148 565,- Kč, r. 2017 = 148 565,- Kč, r. 2018 = 148 566,- Kč, r. 2019 = 148 566,- Kč, v roce 2020 = 0,- Kč, tím že by poslední odpis byl v roce 2019 a návěs byl odkoupen 27. 7. 2020 za částku 68 722,- Kč budou všechny nájmu do předčasného ukončení fin. leasingu daňově uznatelné? Předčasně ukončený a odkoupený návěs ve výši 68 722,- Kč musím zařadit do obchodního majetku a účetně i daňově odpisovat? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru