Otázky s klíčovým slovem: Kurzové rozdíly

počet otázek s klíčovým slovem : 239Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Krádež cizí měny

ID27296 | | Ing. Jiří Nigrin

Na jaře naše společnost s r. o. zaslala 4 727 USD na podvodný účet. Přepočet na CZK v den platby je 112 845,65. Hned jsme to začali řešit s bankou i s policií, ta ale nakonec věc odložila s tím, že je pachatel neznámý. Pojištění proti tomuto nejsme. V protokolu od policie je uvedeno, že je pachatel neznámý, ale také je tam uvedena plná část v USD 4 727, ale přepočet je 108 494 Kč. Která částka je daňové uznatelná - 112 845,65 Kč nebo 108 494 Kč? Pokud ta nižší, jak máme zaúčtovat zbytek? 

Nadměrné výpůjční výdaje - kursové rozdíly

ID26830 | | Ing. Ivana Pilařová

Dle § 23e odst. 3 písm. e) ZDP se výpůjčním výdajem pro účely daní z příjmů rozumí výdaj v podobě kursového rozdílu souvisejícího se závazkem podle písmen a) až d).

Pokud nám ale vznikne příjem (výnos) ve formě kurzového rozdílu v souvislosti s cizoměnovým závazkem (např. závazek z titulu neuhrazených úroků, při jehož přecenění bude realizován kurzový zisk), bude se v tomto případě jednat o výpůjční příjem dle § 23e odst. 4 ZDP?

2. Pokud vznikne výdaj (náklad) ve formě kurzového rozdílu v souvislosti s cizoměnovou pohledávkou, bude se v tomto případě jednat o výpůjční výdaj dle § 23e odst. 3 písm. e) ZDP?

3. Pokud vznikne příjem (výnos) ve formě kurzového rozdílu v souvislosti s cizoměnovou pohledávkou, bude se v tomto případě jednat o výpůjční příjem dle § 23e odst. 4 ZDP?

Pořízení investice v cizí měně od českého subjektu

ID26117 | | Josef Rajdl

Účetní jednotka používá ve svém účetnictví denní kurz ČNB. V dubnu pořídila od českého dodavatele stroj za 290 000 EUR bez DPH. Dodavatelem je český subjekt. Fakturace s dodavatelem byla dohodnuta v EUR. Dodavatel používá roční kurz, pro rok 2020 je tento kurz ve výši 25,41 Kč/EUR. Doklad byl kurzem dodavatele zaúčtován na účet 042 a DPH uplatněna ve výši, která byla vyčíslena na dokladu. Vzhledem k aktuálnímu kurzu 27,41 Kč/EUR vznikne při úhradě faktury kurzová ztráta ve výši cca 696 000 KčNeměla by účetní jednotka pro přepočet do svého účetnictví použít denní kurz a rozdíl doúčtovat na účet 042 interním dokladem? Software neumožňuje použití dvou kurzů na jednom dokladu. U nevýznamných částek, které jsou účtovány nákladově, toto účetní jednotka neřeší, i když v souladu s § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů by měla používat kurz, který používá v účetnictví. Bylo by možné stanovit ve směrnici, že účetní jednotka sice používá denní kurz ČNB, ale u dodávek od českých subjektů, kdy fakturace probíhá v cizí měně, bude používat kurz dodavatele.

Výpočet přirážky DPH, nákup v cizí měně, použití kurzu, sklad

ID26138 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma uplatňuje zvláštní režim na použité zboží. Skladové hospodářství vede metodou B odděleně mimo účetní systém. Nějaké použité zboží nakupuje v cizí měně. Jaký kurz má použít pro přepočet cizí měny u nákupu s ohledem pro výpočet DPH z přirážky? Den z faktury přijaté a den z příjemky na sklad je odlišný, a tedy dochází k rozdílům u kurzů. Otázka je směřovaná na výpočet DPH z přirážky - z jakého dne vzít kurz pro výpočet nákupní ceny použitého zboží. Dále otázka směřuje k účetnictví - sklad je veden odděleně a může docházet k odlišné hodnotě na účtu 504 v účetnictví a na skladové příjemce na kartě (vlivem kurzu z jiného dne). Je třeba toto nějak srovnávat jako v metodě A? Bohužel mně nenapadá, jakým způsobem by šel oddělený sklad takto srovnávat s účetnictvím. Pokud daný druh použitého zboží je téměř zaměnitelný (ovladače stejné druhu) a obchodní politika při prodeji tohoto zboží je jednotná bez rozdílu od koho byla zásoba vykoupena. Je možné dávat víc různých použitých zboží na jednu skladovou kartu a používat na ní ocenění FIFO nebo vážený aritmetický průměrem? A to jak z hlediska zachycení pohybů skladové karty, tak i určení nákupní ceny pro výpočet přirážky?

 

Půjčka - změny výše v důsledku kurzu

ID26153 | | Ing. Ivana Pilařová

Mateřská (česká společnost) půjčila v průběhu roku 2019 své dceřiné (slovenské společnosti) částku ve výši cca 100 000 EUR. Tuto zápůjčku účtuje mateřská společnost na účet 378. Ke konci roku 2019, po přepočítání aktuálním kurzem k 31. 12. 2019 vznikl nesoulad, kdy v důsledku kurzového rozdílu došlo ke změně částky půjčky v Kč. Původně byla účtována částka půjčky 2 500 000 Kč, aktuálně výše půjčky vychází na částku 2 541 000 Kč. Jakým způsobem zaúčtovat rozdíl částky 41 000 Kč? Jako kurzový zisk? 378/663? Je nějaká jiná možnost, jak částku zaúčtovat, aby se nemusela načítat do výnosů? Nebo je možnost to nechat být, jak to je a nepřepočítávat kurzem k 31. 12. 2019.?

Vzorky

ID26170 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost obchodující se spotřebním zbožím (na každém jednotlivém kusu je uvedena značka společnosti) poskytuje reklamní vzorky mimo jiné i při těchto příležitostech: zaměstnancům pro použití v zaměstnání, zaměstnancům při narozeninách, obchodním partnerům. Někdy je hodnota do 500 Kč bez DPH někdy je vyšší. Pokud je do 500 Kč bez daně, lze vzorky považovat za reklamní předměty i při příležitostech výše uvedených? Pokud mají hodnotu nad 500 Kč jak dokázat, že jde opravdu o poskytnutí vzorků a ne darů? Pokud by nešlo o poskytnutí vzorků, muselo by se odvádět DPH a náklady (výdejka) by byly daňově neuznatelné?

Další cestovní náhrady

ID25945 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Zaměstnanec předložil dodatečně již po uzavřeném vyúčtování pracovní cesty (cestovního příkazu) doklad za úhradu výpůjčky auta na pracovní cestě v zahraničí. Jaký je správný postup? Proplatíme doklad pokladnou samostatně (pokud je již cestovní příkaz vyúčtován) nebo musíme otevřít vyúčtování cestovního příkazu? Jak tedy postupovat i při přepočtu měny? Pokud budeme proplácet doklad samostatně, použijeme kurz z původního vyúčtování cestovního příkazu, kdy byl použit kurz ze dne vyplacení zálohy nebo lze použít kurz ze dne vystavení dokladu za vypůjčené auto? 

Evidence faktury z EU

ID26101 | | Ing. Matěj Nešleha

Jsme s. r. o., plátci DPH, vedeme účetnictví. Pořizujeme zboží z EU v EUR. Jak tyto faktury máme správně evidovat z pohledu DPH a účetnictví. Fakturu jsme přijali 11. 5. 2020, datum vystavení na faktuře je 30. 04. 2020, DUZP 29. 04. 2020 v hodnotě 1 000 EUR. Je nutné rozlišovat kurz pro evidenci DPH a kurz pro účetnictví? Používáme denní kurz ČNB. 

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů

ID25950 | | Ing. Ivana Pilařová

Dle § 23e odst. 3 písm. e) ZDP se za výpůjční výdaj považuje i výdaj v podobě kurzového rozdílu souvisejícím se závazkem podle písmen a) až d). Jakožto společnost s ručením omezením účtujeme v rámci roční účetní závěrky i o kurzových rozdílech k čerpaným úvěrům (kurz k 31. 12. příslušného roku). Příslušný kurzový rozdíl je pak vykázán ve výsledku hospodaření příslušného uzavíraného období. Považuje se i tento kurzový rozdíl za částku, která spadá do posouzení daňové uznatelnosti výpůjčních výdajů dle v § 23e odst. 1? 

Kurzové rozdíly u finančního majetku

ID25890 | | Ing. Ivana Pilařová

Pořídili jsme majetkovou účast v cizí měně EUR (účtujeme na 061.1 - 100% podíl) se záměrem dlouhodobé držby a uplatňování rozhodujícího vlivu. K majetkové účasti evidujeme vedlejší náklady pořízení v CZK. Dlouhodobý finanční majetek se eviduje v cizí i české měně. K 31. 12. je potřeba majetkovou účast v cizí měně přecenit aktuálním kurzem. Domníváme se, že přecenění k rozvahovému dni podléhá jen část majetkové účasti v cizí měně, a vyčíslený rozdíl účtujeme na samostatný analytický účet oproti výsledku hospodaření, tj. MD 061.2/D 663, resp. MD 563/D 061.2.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru