Otázky s klíčovým slovem: Kupní smlouva

počet otázek s klíčovým slovem : 101Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej v eshopu, DUZP (DPH) a DUUP (účetnictví)

ID25040 | | Ing. Martin Děrgel

Firma (e-shop) má nastavené obchodní podmínky tak, že zákazník se stává vlastníkem převzetím zboží. Firma však dle mého názoru uvádí na fakturách vystavených o prodeji zboží špatně data DUZP a DUUP (datum uskutečnění účetního případu) v okamžiku předání přepravci, což má negativní dopad na účtování o výnosech a odvodu DPH (případně dobropisů, které nemají existovat, pokud si zákazník zboží nepřevzal). Přepravce nejčastěji až druhý den předává zákazníkovi, který si však ne vždy převezme, nebo si zákazník přichází až např. s týdenním zbožděním pro zboží k místům výdaje zboží u přepravních společností (jako je např.Geis Point, pobočka České pošty atd..). Někdy se i stane, že si zboží zákazník nepřevezme. Firma vystaví dobropis s DUZP a DUUP tedy např, i o měsíc později než bylo původní plnění. Podle mého názoru je tento systém nastaven špatně, není kompatibilní s obchodními podmínkami. Takto by šlo postupovat, pokud obchodní podmínky by byly nastavené tak, že k převodu vlastnictví by došlo již v okamžiku předání zásilky dopravci. Je moje dedukce o DUZP a DUUP ve vazbě na datum převodu vlastnictví správná? Dále se chci obecně zeptat: 1) Zda uskutečnění účetního případu (účtování o výnosech) za prodej zboží se má správně nastavit podle převodu vlastnického práva dle smlouvy? 2) Obdobnou otázku mám na datum uskutečnění zdanitelného plnění (pro odvod DPH) - je to stejné jako pro účetnictví nebo se i liší? (např. tím, že DUUP či DUZP ctí zásadu ekonomického vlastnictví nad právním vlastnictvím dle kupní smlouvy)

Právnická osoba (plátce DPH) - koupě dostihového koně

ID23568 | | Ing. Christian Žmolík

Právnická osoba (plátce DPH) kupuje na základě kupní smlouvy 50% podíl na dostihovém koni od fyzické osoby. Může tohoto koně odpisovat nebo je to investice? Právnická osoba si bude účtovat 50 % nákladů na koně a zároveň mu připadne 50 % zisku ze závodů - je to tak správně, co se týká daně z příjmů? Jelikož je právnická osoba plátce DPH, může si nárokovat DPH z výdajů? A ze zisku ze závodů naopak odvádí DPH? Co všechno je zapotřebí mít doloženo u kupní smlouvy k takovému dostihovému koni? 

Nákup nemovité věci a DPH

ID23625 | | JUDr. Vlasta Víghová

Město (plátce DPH) bude kupovat nemovitou věc - budovu mateřské školky i s přilehlými pozemky (cca za 11 000 000 Kč), kterou si do této doby pronajímá od právnické osoby, plátce DPH. Má v kupní smlouvě být cena uvedena - s DPH, bez DPH či nějaká jiná zmínka o DPH? Je mi jasné, že si město případnou DPH nemůže uplatnit. 

Vyřazení dlouhodobého majetku - nemovité věci

ID22689 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. podepsala kupní smlouvu na prodej nemovitých věcí dne 6. 10. 2018. Součástí kupní smlouvy je i předávací protokol ke dni předání 31. 8. 2018. Návrh na změnu vlastnictví do katastru nemovitostí byl podán 16. 10. 2018. K jakému datu by mělo dojít k vyřazení majetku z evidence a zaúčtování vyřazení? Je nutné, aby s. r. o. jako prodávající vystavila fakturu na úhradu kupní ceny, nebo stačí kupní cenu zaúčtovat na základě kupní smlouvy?

Mostový jeřáb jako součást nemovité věci

ID22201 | | Ing. Tomáš Brokl

Firma prodává nemovitou věc jako osvobozené plnění od DPH. Součástí nemovité věci je dle kupní smlouvy také mostový jeřáb. Tento jeřáb má ale firma zařazen v HIM samostatně ve 3. odpisové skupině. Musí firma z prodeje tohoto jeřábu odvést DPH?

Výplata mezd při prodeji obchodního závodu

ID22126 | | JUDr. Petr Bukovjan

Na základě Kupní smlouvy ve smyslu § 2175 NOZ, je prodán obchodní závod jako celek. Obchodní závod má cca 100 zaměstnanců. Nabyvatel převezme závod k 1. 7. 2018. Tento převod je ve smyslu § 338 zákoníku práce případně dalších spojen zároveň s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánikem práv a povinností z pracovněprávních vztahů“, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba. Dosavadní majitel zpracuje mzdové nároky zaměstnanců za červen 2018 (tedy vystaví veškeré dokumenty a vypočte též odvodové povinnosti). Výplatní období je stanoveno na červenec 2018 - výplatní termín na 20. 7. 2018, zaměstnanci jsou již u nového zaměstnavatele. Kdo a z jakých prostředků vyplatí mzdy a provede příslušné odvody? Je třeba dodat, že v souladu s kupní smlouvou jsou peněžní účty včetně prostředků na nich existujících převedeny na nového majitele.

Kdy nastává příjem z pohledu daně z příjmů fyzických osob?

ID21393 | | Ing. Jan Kašpar

Při koupi nemovité věci skládá kupující kupní cenu do úschovy. K jakému datu se tato kupní cena stává příjmem prodávajícího? K datu změny vlastnictví nemovité věci?

Budoucí odkup objektu

ID7254 | | Ing. Ivana Pilařová

Klient, fyzická osoba, vede daňovou evidenci, plátce DPH. Dne 14. 4. 2011 sepsal smlouvu o smlouvě budoucí. Jedná se zde o to, že klient chce koupit objekt zemědělská budova + stavební parcely + část parcely, která bude sloužit k manipulačním prostorům a vjezdu k budově. Kupní cena je stanovena na 2 500 000 Kč. Klient zaplatí do 10 dnů 120 000 Kč a pak bude platit měsíčně 20 000 Kč splátku. Po zaplacení celé ceny bude objekt převeden na klienta. Můžete poradit jak účtovat: Již mu byla zaslána faktura na 120 000 Kč + DPH 24 000, celkem 144 444. Jak zaúčtovat tuto fakturu a DPH? V jakém řádku přiznání toto DPH bude? Jak účtovat ty splátky 20 000. A jak zaúčtovat potom převedení budovy na klienta? Klient ještě bude stavět v této budově nyní sociální zařízení (má povoleno od majitele). Jak tuto stavbu účtovat? Ve smlouvě je uvedeno, že náklady na sociální zařízení budou zohledněny v kupní ceně.

Zařazení hmotného majetku

ID20716 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. nakoupila nemovitost s pozemkem pod ní a vedlejším pozemkem. Součástí kupní smlouvy nebylo rozdělení ceny za pozemky a nemovitost. Nemovitost byla rekonstruována, opravena, zkolaudována. Jakým způsobem určíme cenu nemovitosti pro zařazení do majetku a cenu pozemků? Úpravy na vedlejším pozemku byly fakturovány zvlášť, všechny ostatní faktury jsou za rekonstrukci budovy. Pokud necháme zhotovit posudek, podle něj určíme procentní podíl pozemků a budovy na kupní ceně a tímto přepočtem určíme cenu po provedené investici, neúměrně tím zvýšíme cenu neodepisovaného pozemku. Stačilo by nechat vyhotovit znalecký posudek na pozemky a zařadit je do majetku v této ceně? 

Prodej podniku

ID20351 | | Ing. Jiří Nigrin

Existují dvě kupní smlouvy - jedna na prodej podniku (nemovitosti včetně pozemků) a druhá na prodej hmotného majetku. Jak to je s DPH? Bude u obou smluv 21%? Nejde se "dohodnout" na režimu PDP a účtovat obě strany 0%? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru