Otázky s klíčovým slovem: Kontrolní hlášení

počet otázek s klíčovým slovem : 183Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Oprava základu daně - DUZP v kontrolním hlášení

ID26008 | | Ing. Martin Svoboda

Jaké datum uskutečnění zdanitelného plnění uvede v kontrolním hlášení příjemce plnění, když opravný doklad (dobropis) byl vystavený v červenci 2019, ale doručený byl až v únoru 2020? Může příjemce odvést DPH z tohoto dokladu až v 1.Q 2020 (jedná se o čtvrtletního plátce), kdy obdržel opravný daňový doklad? Doklad je v hodnotě nad 10 000 Kč.

 

Faktura z EU s vyměřenou DPH

ID25933 | | Ing. Ladislav Pitner

Podnikatel, plátce DPH, obdržel od plátce z Německa fakturu za zboží, kde je vyčíslena německá daň 19 %. Německý plátce odmítá vystavenou fakturu opravit. Jak má český podnikatel s touto fakturou naložit v souvislosti s DPH a kontrolním hlášení?

Režim DPH u pozemku prodávaného stavební firmou nepodnikateli

ID25988 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s r. o., plátce DPH, která poskytuje stavební práce, prodá majetek - pozemek, který není stavební. Prodává občanovi. Jde tedy o osvobozené plnění bez nároku na odpočet dle § 51 odst. 1 písm. f). Peníze za něj obdrží 6. 4. 2020 na základě kupní smlouvy. K nabytí právní moci zápisu do katastru dojde v průběhu května.

1. Jsem povinna vystavit daňový doklad?

2. Pokud ano, potom bude na něm DUZP datum nabytí právní moci?

3. Měla jsem vystavit už DD k přijetí platby ke dni 6. 4. 2020 a do Přiznání k DPH vstupuje už v dubnu?

4. Vstupuje do přiznání prostřednictvím ř. 50 a započítává se do výpočtu koeficientu? Do kontrolního hlášení nevstupuje?

Pozdní úhrada splátky dle splátkového kalendáře

ID25705 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost má automobil na leasing a hradí splátky dle splátkového kalendáře, kde je stanoveno datum úhrady na 15, den v měsíci. V lednu a únoru bohužel splátky neodešly (skončila platnost trv. příkazu), takže se doplácejí se zpožděním. S jakým datem máme splátky zařadit do kontrolního hlášení? Má to být 15. 1. a 15. 2., přestože k úhradě došlo až v březnu?

Kontrolní hlášení - nájemné

ID25352 | | Ing. Martin Novák

Musím dávat do kontrolního hlášení do kategorie B2 přijaté faktury za nájemné, i přesto, že hodnota faktury není vyšší než 10.000 Kč? Nejedná se o splátkový nebo platební kalendář, ale o obyčejnou fakturu - daňový doklad (například nájemné za operativní leasing). Na školeních ke kontrolnímu hlášení nás učili, že nájemné je výjimka a vždy náleží do kategorie B2, ale nevím, kde v zákoně toto najít. 

Opravný daňový doklad - bonus na konci účetního období

ID25288 | | Ing. Martin Svoboda

Dodavatel zboží vystavil v lednu 2020 dva opravné doklady-bonusy za včasnou platbu s datem 3.1. a 6.1.2020, s totožným datem zdanitelného plnění. V souhrnu se jedná o částku přesahující 1 milion Kč. Je zřejmé, že se jedná o platební vztahy v roce 2019, i když na daňových dokladech toto není uvedeno. Jakým způsobem v účetnictví odběratele řešit otázku daně z příjmů právnických osob za rok 2019 a DPH za 12/2019? Je možné celou záležitost ponechat k řešení v roce 2020? S tím souvisí i otázka kontrolního hlášení k DPH.

Nákup automobilu z bazaru v Německu

ID24836 | | Ing. Martin Svoboda

Podnikatel CZ i bazar v Německu jsou plátci DPH, na daňovém přiznání DPH se bude uvádět na ř. 3 nákup zboží nebo na ř. 12 ostatní zdanitelná plnění, v kontrolním hlášení to bude v kolonce A2? 

Kontrolní hlášení a daňový doklad se špatně zaokrouhlenou DPH

ID24751 | | Ing. Martin Novák

Plátce DPH obdržel daňový doklad s DUZP 11. 10. 2019 se zaokrouhleným DPH. Toto není v souladu se zákonem. Dle informací zde uváděných by měl příjemce takového daňového dokladu zkoumat, zdali má v případě aplikace zaokrouhlení dle zákona nárok na odpočet v částce uvedené na dokladu. V případě, že částka nároku na odpočet nižší, tak uplatnit pouze tu nižší částku odpočtu dle zákona. Máme doklad na základ 10345 Kč + DPH zaokrouhleno na 2 173 Kč. Dle přepočtu je nárok na odpočet pouze 2 172,45 Kč. Pokud ale upravím nárok na odpočet, tak bude v kontrolním hlášení od plátce poskytujícího plnění DPH ve výši 2 173,00 Kč a u plátce uplatňujícího si odpočet částka 2 172,45 Kč. Nebude pak problém v nesouladu v kontrolním hlášení? Základy budou stejné, ale DPH se bude lišit?

Identifikovaná osoba

ID24718 | | Ing. Martin Novák

Firma s. r. o.je identifikovaná osoba. V září 2019 koupila zboží - mobil na Slovensku. Musí dát tento nákup do daňového přiznání k DPH za měsíc září 2019 - v řádcích 3 a 43? Identifikovaná osoba nepodává kontrolní hlášení?

Zajištění DPH

ID24602 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost Emma s. r. o. vystavila FV s DPH společnosti Globál s. r. o. (MD 311/D 602 a MD 311/D 343). Jenže společnost Globál s. r. o. od 1. 9. 2019 na základě smlouvy odvádí DPH za nás rovnou na účet FÚ. Jak prosím nyní zaúčtovat tuto fakturu - základ bude stále na MD 311/D 602 - např. 100 Kč a DPH zaúčtuji jinak? Předpokládám, že musím udělat pohledávku za FÚ. Jak mám prosím zaúčtovat DPH 21 Kč. Jak se tato operace promítne do KH a do DPH? Jaké řádky musím vyplnit? Pokud např. budu mít větší přijatá plnění, tak jak mi FÚ vrátí DPH a jak to mám napsat do KH a do DPH. Také mě zajímá i opačná situace, kdy budu třeba doplácet na FÚ. Co vše je nutné vyplnit a udělat a zaúčtovat?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru