Otázky s klíčovým slovem: Koeficient

počet otázek s klíčovým slovem : 41Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Metodika výpočtu rozpuštění vedlejších nákladů na konci roku

ID25420 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost nakupuje zboží a zásoby účtuje způsobem A na účet 132001. Ostatní pořizovací náklady (dopravné) ke zboží účtuje na účtě 132002. Na konci roku byla provedena inventura zboží a zjištěn přebytek zboží na skladu. Jak se vypočítá koeficient rozpuštění ostatních pořizovacích nákladů - konečný stav účtu 132 002? Má se inventurou zjištěný přebytek skladu zaúčtovat až po výpočtu a zaúčtování koeficientu, nebo před výpočtem?

Koeficient u společnosti (sdružení)

ID25380 | | Ing. Ladislav Pitner

Dvě fyzické osoby, plátci DPH mají společnost (sdružení). Po každém čtvrtletí si 50 % příjmů i výdajů vstupujících do DPH přefakturovávají. Jak vyřešit přefakturaci ř. 50? Když to přefakturuji z 50 %, u jednoho zůstane celých 100 % a u druhého bude 50 % plnění osvobozených bez nároku na odpočet. A pak při výpočtu koeficientu nevím, zda tyto přefakturace mají správně vstupovat do přepočtu koeficientu na konci roku. 

Poměrný koeficient při pořízení automobilu

ID25321 | | Ing. Martin Novák

U vozidla používaného i pro soukromé účely jsme při pořízení stanovili poměrný koeficient pro krácení nároku na odpočet DPH odhadem. Ke konci roku určíme dle evidence poměrný koeficient ve skutečné výši. Pokud se nebude lišit o více než 10 % od koeficientu stanoveného odhadem, nic opravovat nebudeme. V dalších letech se porovnává nově vypočtený poměrný koeficient s koeficientem určeným při pořízení odhadem, nebo přesně určeným ke konci roku, v němž bylo vozidlo pořízeno? 

Vypořádací koeficient DPH § 76

ID25289 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s. r. o., měsíční plátce DPH, poprvé uskutečnila v průběhu roku osvobozené plnění - finanční činnosti podle § 61. Předtím uskutečňovala pouze plnění zdanitelná, bez krácení na vstupu. Po celý tento rok se ponechal zálohový koeficient ve výši 100 %. V prosinci společnost provedla úpravu odpočtu, kdy se koeficient podstatně snížil. Jak vyrovnat plnění, která byla do přiznání po začátek roku uplatňována jako plný nárok a v programu nebylo zadáno plnění krácené? Je nutné podat dodatečná přiznání za všechny tyto předchozí měsíce, z důvodu přeřazení na odpočet krácený, i když se daňová povinnost nezmění? 

Drobný dlouhodobý majetek a doplňková činnost

ID24946 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Vedle své hlavní činnosti vykonáváme i činnost doplňkovou. Např. ve školní kuchyni se vaří pro žáky školy i pro strávníky v rámci doplňkové činnosti. Zakoupili jsme lednici - DDHM – drobný dlouhodobý majetek za Kč 5 000. Jak dáme její část dát i do nákladů doplňkové činnosti? Chtěli jsme situaci řešit tak, že jednou by se nakoupil takovýto majetek ze školy, podruhé z DČ, pochopitelně ve správném poměru - např. 90 % majetek z nákladů školy a 10 % z doplňkové činnosti, ale bylo nám řečeno, že z doplňkové činnosti můžeme nakoupit jen takový majetek - DDHM, který je využíván jen pro doplňkovou činnost. 

Prodej majetku - řádek DPH

ID24879 | | Ing. Jiří Vychopeň

Při koupi majetku (automobil) do podnikání (100% využití) s odpočtem DPH vyplňuji, mimo jiné, řádek 47 přiznání k DPH. Jak je to při jeho prodeji? Uvádím uskutečněné plnění kromě řádku 1 také do řádku 51? Koeficient nevyužíváme. 

Pronájem nemovité věci

ID24942 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba má živnost a je plátce DPH. Zároveň vlastní nemovitý prostor, který nemá zařazen do podnikání. Když bude tento nemovitý prostor pronajímat, může to udělat jako osoba nepodnikatel, bez DPH, aniž by musel řešit koeficient DPH? Nebo bude také pronajímat bez DPH, ale musí mu to ponížit koeficient?

Úprava odpočtu daně u nemovitosti § 78 zákona o DPH

ID24850 | | Ing. Jan Ployer

Klient zakoupil a rekonstruuje nemovitost. V průběhu rekonstrukce uplatňuje odpočet DPH v plné výši. Po ukončení rekonstrukce plánuje nemovitost pronajímat jak plátcům (na pronájem hodlá uplatňovat DPH), tak i neplátcům. Hotovou nemovitost plánuje zařadit do užívání k 30. 6. a od 1. 7. pronajímat. 1) Bude moci pro výpočet koeficientu pro vrácení části uplatněného odpočtu v roce zařazení použít období od 1. 7. do 31. 12. sledovaného roku? Tj. není na závadu, pokud se pro výpočet koeficientu použije období pouze 6 měsíců? 2) Jak je řešeno vracení odpočtu u přijatých plnění, na které bylo uplatněno přenesení daňové povinnosti? 

Poměrový koeficient u automobilu (PHM, opravy, parkování, pořízení)

ID24789 | | Ing. Martin Děrgel

Firma při pořízení vozidla předpokládala 100% využití pro ekonomické účely. Proto zvolila kvalifikovaným odhadem 100% odpočet DPH. I když jiné auta měla minulý rok koeficient různý, avšak v dané chvíli předpokládala, že automobil nebude využívat zaměstnanec pro svoje účely. Byl tento postup při prvotním odpočtu v pořádku? V průběhu roku nakonec použil zaměstnanec automobil i pro soukromé účely.

1) Firma v prosinci dle skutečného využití pro ekonomické účely vyrovná odpočet daně na ř. 45 za pořízení automobilu v případě, že se skutečnost o více než 10 % bude lišit. Je to tak?

2) Firma po celý rok uplatňuje plný odpočet DPH z pohonných hmot a oprav v souladu s kvalifikovaným odhadem 100 %. V přiznání za prosinec dojde k vyrovnání, např. pokud automobil byl využíván z 80 % pro ekonomický účel, tak 20 % DPH z pohonných hmot a DPH na konci roku vrátí. Firma zkrátka nechce měsíčně dodaňovat PHM a opravy na měsíční bázi využití skrz vyšší administrativu (dle § 75 odst. 2 ZDPH - kdy dodaňuje na ř. 1 měsíčně), ale preferuje až na konci roku dle stavu k 31. 12., v prosincovém přiznání toto DPH vrátit na ř. 45 za celý rok. Je tento postup v pořádku?

3) Chápu správně, že pokud má firma vozidel víc, tak je možné si vybrat metodiku odvodu DPH za jednotlivé auta zvlášť i za celý vozový park dohromady? V případě postupu dle konkrétního auta si firma vede analyticky spotřebu PHM a opravy za dané auto zvlášť a vyrovná odpočet za PHM a opravy dle konkrétního auta samostatně. U souhrnného postup by vypočetla součet všech údajů z knih jízd a dle % využití celého vozového parku hromadně vyrovná odpočet za PHM a opravy všech vozidel. Podle toho jaký postup by si firma vybrala, tak by dodržovala celý rok a postup/metodiku by byla schopna doložit při kontrole.

4) Může firma plně odečíst DPH z účtenek za parkování ze 100 % bez vyrovnání dle % využití, pokud se jedná o parkování ryze za ekonomickým účelem firmy? A naopak parkování, které nesouviselo s ekonomickou činností, vůbec do účetnictví nedávat? Nebo doporučujete parkování vyrovnávat stejně jako nákup PHM a oprav dle % využití auta?

Doplňující otázky:

1) Pokud by firma byla v oné situaci, že by tušila, že auto využije zaměstnanec minimálně i pro soukromé účely (dovolená) a zároveň, aby firma nemusela uplatňovat administrativně pracnější postup, tak je třeba, aby si hned zpočátku zvolila kvalifikovaným odhadem poměrný koeficient, který bude nižší než 100% (např. 90%.). Neuplatněné DPH 10% z oprav, PHM bude účtovat do daňových nákladů a neuplatněné (10%) DPH z ceny pořízení automobilu bude účtovat do majetku, který se dostane do nákladů odpisy. Je tato moje hypotéza správná? 2) Nevím, jestli jsem porozuměl správně. Napsal jste: " Výhrady bych měl také k uváděnému záměru neřešit poměrný odpočet daně jednotlivě za každý vůz (dlouhodobý majetek) plátce, ale paušálně za celý vozový park, tedy za množinu (skupinu) dlouhodobého majetku. K tomu nenacházím právní oporu, jelikož jak § 75, tak posléze navazující úprava odpočtu daně v § 78 a následujících ustanoveních ZDPH hovoří v jednotném čísle o „dlouhodobém majetku“… " Ano, chápu, že nelze řešit poměrný odpočet daně u DPH hromadně z pořízení ceny dlouhodobého majetku (aut), ale myslel jsem to ve smyslu hromadného odpočtu za PHM a oprav vozidel. Když si firma nesleduje náklady za PHM a opravy aut po speciálních analytických účtech (501.PHM.auto1, 501.PHM.auto2 ), tak nezbývá než vzít všechny knihy jízd dohromady a udělat úpravu daně dle hromadné tabulky za všechny automobily dle počtu km. Je tento hromadný postup u PHM a oprav správně? Nebo ne? Pokud by tento hromadný postup u PHM nebyl v pořádku a v účetnictví by byly všechny nákupy PHM evidovány na jednom účtě, tak bych musel vycházet pro účely vrácení poměrného odpočtu z nějaké průměrné ceny na trhu - šlo by to?

 

Automobil pro soukromé účely a DPH

ID24681 | | Ing. Martin Novák

Jednatel společnosti používá služební automobil pro služební i soukromé účely. Pro soukromé účely automobil používá v rozsahu 5 %. Při pořízení uvedeného automobilu bylo DPH nárokováno pouze ve výši 95 %. Jak je to s nárokováním DPH u daňových dokladů za opravy, údržbu, technické zhodnocení apod. týkající se tohoto automobilu? Předpokládám, že se DPH u nich může uplatnit také pouze ve výši 95 %. Náklady a odpisy se nijak nekrátí?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru