Otázky s klíčovým slovem: Jiný členský stát

počet otázek s klíčovým slovem : 362Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej zboží v EU

ID25083 | | Ing. Martin Novák

Český plátce DPH nakoupí zboží v DE od německého plátce DPH, ale zboží nepřekročí hranice Německa, bude opět prodáno německému plátci za cca 500 000 EUR. Jak se tento obchod bude chovat z hlediska DPH?

Dodání náhradních dílů pro nákladní loď a osvobození od DPH

ID25000 | | Ing. Martin Novák

Tuzemská společnost s ručením omezeným dodává náhradní díly pro lodě, faktura je vystavena finské společnosti a náhradní díly jsou dopraveny do Nizozemska a odtud letecky na loď, která se nachází u břehů jižní Ameriky. Jedná se pravděpodobně o osvobození dle § 68 ZDPH, jakým způsobem má tuzemská společnost prokázat nárok na osvobození ?

Odpis pohledávky

ID25026 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme s. r. o., plátce DPH, a k dnešnímu dni evidujeme neuhrazené pohledávky od našeho zákazníka z Polska v celkové výši 35 000 Kč. Jedná se o faktury vystavené za služby v roce 2017. Polská firma se v roce 2017 přejmenovala (IČO zůstalo) a společníkem a zároveň jednatelem se stala sestra společníka a jednatele naší firmy. Jelikož v polské firmě jsou od té doby zmatky, dluh již nám neuhradí. Můžu zde vytvořit daňové opravné položky a odepsat pohledávky nebo se jedná o spojené osoby a tento krok učinit nejde. Co v tomto případě pak dělat s těmito neuhrazenými pohledávkami? 

Rekapitulace o dani sražené podle zvláštní sazby daně

ID24747 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Lékař (Slovák) v pracuje v ordinaci (v ČR) na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč. Nemá podepsané prohlášení, odvádí se tedy srážková daň (sociální ani zdravotní pojištění se neodvádí). Zaměstnání tohoto lékaře jsme hlásili na ÚP. Je potřeba odvod této srážkové daně hlásit na FÚ?

Pronájem zařízení do zahraničí včetně obsluhy

ID24969 | | Ing. Martin Svoboda

Klient je plátce DPH (česká firma), bude pronajímat do SRN do zoologické zahrady (také plátci DPH) zábavní herní zařízení, zároveň tam bude provádět i obsluhu tohoto zařízení. Česká firma bude Německé ZOO bude fakturovat pronájem a službu (obsluha). Německá strana bude „kasírovat“ za provoz tohoto zařízení. Může česká firma vystavovat faktury s přenesenou daňovou povinností? A nebo se má přihlásit na identifikovanou osobu v zahraničí a odvádět DPH tam?

Přenesení daňové povinnosti - služba na nemovitosti

ID25008 | | Ing. Martin Novák

Slovenský podnikatel, neplátce DPH na Slovensku a v Česku, poskytne českému plátci službu na jeho nemovitosti v Česku. Může tento slovenský podnikatel, osoba povinná k dani na Slovensku, neregistrovaná k DPH na Slovensku ani jinde, přenést daňovou povinnost na českého plátce? 

Prodej ojetého vozu do EU

ID24943 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost, plátce DPH, bude prodávat ojeté auto do Itálie. Pokud by prodávala soukromému člověku, místo plnění je zde a odvede DPH. Pokud by prodávala italské společnosti, DPH neodvádí ? Nezkoumám, jestli je to plátce nebo neplátce? Nebo je zde nějaký zádrhel?

Práce zaměstnanců slovenské příslušnosti, pracující v ČR firmě na Slovensku

ID24919 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnanci (Slováci) v české firmě na hlavní pracovní poměr a dohodu o provedení práce, pokud budou pracovat na území Slovenska, je oznamovací povinnost na Slovensku? Jsou slovenské národnosti, nemají v ČR bydliště. V Česku nahlášení na Úřad práce proběhlo. Při fakturaci DPH je povinnost zaregistrovat se na Slovensku v případě fakturace slovenskému plátci DPH, jinak pokud není plátce, se musí DPH fakturovat v ČR?

Vyplácení diet občanům Slovenska

ID24958 | | Ing. Martin Děrgel

Česká firma bude zaměstnávat cizince - občana SR a pracovní smlouva bude sepsána podle českého práva. Jaké diety by se zaměstnanci vyplácely v případě, že bude mít vystavený formulář A1, určující příslušnost k právním předpisům SR? Jak by měla firma postupovat v případě, že bude odvádět za zaměstnance do SR, ale dojde ke změně a zaměstnanec začne pracovat v ČR a měl by podléhat právním předpisům ČR? Jak by měla firma postupovat, pokud by měla organizační složku v SR, ale zaměstnanci měli pracovní smlouvu v ČR?

Osvobození při vývozu zboží

ID24888 | | Ing. Ladislav Pitner

Česká společnost s. r. o., plátce DPH, bude prodávat své výrobky slovenské společnosti s. r. o., registrované k DPH na Slovensku (není plátcem v ČR, ani zde nemá sídlo či provozovnu). Výrobky budou přepraveny ze závodu české společnosti přímo ke konečnému odběrateli ve třetí zemi, přičemž přepravu a celní řízení organizuje slovenská společnost, která české společnosti předloží potvrzení od výstupu zboží z EU (celní řízení proběhne v Gdaňsku, PL). Lze v souladu se závěry KOOV 365/04.04.12 dodání zboží od české společnosti na slovenskou společnosti osvobodit od DPH (§ 66), a tedy uvést v přiznání k DPH na řádek 22? A pokud bychom situaci otočili, tj. česká společnost s. r. o., plátce DPH, by nakupovala zboží od slovenské společnosti s. r. o. registrované k DPH na Slovensku, zboží by bylo přepraveno ze Slovenska přímo ke konečnému odběrateli ve třetí zemi, přičemž přepravu a proclení by organizovala česká s. r. o.: Slovenská s. r. o. by vykázala ve svém přiznání k DPH vývoz (osvobozeno) a česká s. r. o. by vykázala plnění na řádku 26 (fakturace slovenské s. r. o., místo plnění není v ČR)? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru