Otázky s klíčovým slovem: Jiný členský stát

počet otázek s klíčovým slovem : 489Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dodání náhradního dílu do jiného členského státu než je sídlo společnosti

ID26857 | | Ing. Ladislav Pitner

Tuzemská společnost plátce DPH vyrobí náhradní díl pro stavební stroj slovenskému podnikateli plátci DPH. Tento výrobek si slovenský zákazník vyzvedne a díl odveze přímo do Chorvatska, kde provádí práce na stavební zakázce. Jaké důkazní prostředky pro doložení osvobození od DPH tuzemská společnost musí doložit?

Třístranný obchod

ID26885 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme společnost registrovaná k DPH pouze v ČR. Naše společnost bude v 10/2020 prodávat zboží slovenské společnosti (DIČ - SK). Tato společnost je rovněž registrována k dani v ČR (má i české DIČ). Naše zboží bude odjíždět na dodací paritě FCA přímo do Rumunska. Na naší vystavené faktuře bude odběratelem slovenská společnost (DIČ SK) a příjemce materiálu společnost rumunská (DIČ RO). Z výše uvedeného se domníváme, že naše společnost je charakterizována jako prodávající, společnost slovenská jako prostředník a rumunská společnost je konečný kupující v podmínkách třístranného obchodu. Zajímá nás, zda se opravdu jedná o třístranný obchod i za předpokladu dodací parity FCA a faktu, že je prostředník registrován k české dani. Prosíme rovněž o informaci, jak má být správně vykázána DPH u všech tří subjektů.

Prodej nemovitosti v EU

ID26967 | | Ing. Jan Kašpar

Poplatník - nepodnikající s trvalým bydlištěm v ČR prodal nemovitost (byt) na Slovensku. Tento byt zdědil pro rodičích. Jaké daňové povinnosti má tento poplatník v České republice, případně na Slovensku?

Náhrada škody za záměnu materiálu ve výrobě (DPH)

ID26920 | | Ing. Martin Děrgel

Odběratel osoba registrovaná k DPH v jiné členské zemi (v Německu) s VAT DE fakturuje dodavateli produktu plátci s DIČ CZ materiál, který byl zaměněn za jiný materiál ve výrobě. Lze považovat u českého dodavatele (plátce DIČ CZ) materiál jako škodu a účtovat na účet 548? Má český dodavatel povinnost DPH přiznat a uplatnit DPH na vstupu? Na faktuře je uvedeno „záměna materiálu“.

Vykazování DPH u slovenské firmy

ID26915 | | Ing. Martin Svoboda

Slovenské stavební firmě, která je osobou neusazenou v tuzemsku, tj. nemá zde sídlo ani provozovnu [§ 4 písm. l) zákona o DPH] bylo přiděleno české DIČ. V tuzemsku provádí pouze stavební práce v režimu přenesené daňové povinnosti, tj. DPH je povinna přiznat osoba, pro kterou jsou tato plnění poskytována. Je možné tuto firmu považovat za českého plátce a podle jakého paragrafu (v § 6c odst. 2 zákona o DPH je uvedena výjimka pro takováto plnění) a na jakém řádku daňového přiznání (ř. 25 x ř. 21) se tato plnění vykazují?

Odeslání zboží do Německa

ID26926 | | Ing. Martin Svoboda

Česká společnost plátce DPH dovezla do ČR zboží ze třetí země. Je identifikovanou osobou. Společnost je registrovaná k DPH i v Německu. Zboží převeze z ČR do Německého skladu Amazonu, kde je pak zboží prodáváno finálnímu zákazníkovi. Při převozu zboží uvede zboží na ř. 20 a v souhrnném hlášení? Nebo jde o přemístění majetku a jak se v tomto případě postupuje? 

Identifikovaná osoba (Slovensko) fakturuje za služby českému neplátci

ID26932 | | Ing. Martin Novák

Slovenský dodavatel je na Slovensku registrován jako identifikovaná osoba a fakturuje českému neplátci DPH za poskytnutí služby. Má být faktura vystavena s DPH? Musí se český odběratel registrovat jako identifikovaná osoba?

Reklamní předměty - daňová uznatelnost

ID26803 | | Ing. Petra Konderlová

Plátce DPH nakoupil tiché víno a olivový olej od plátce z Itálie. Italský plátce dodal toto zboží s dopravou a DPH (22 % pro víno a dopravu, 4 % pro olej). Jakým způsobem zjistím jednotkovou cenu pro účely daňové uznatelnosti, která je v tomto případě přesně kolem limitu 500 Kč? Patří do jednotkové ceny poměrná část fakturované DPH v tomto případě? Cena je v EUR, jaký kurs je povinnost použít? Lze kurs ČNB dle data vystavení faktury nebo kurs ČNB dle data zaúčtování faktury? Pokud je povinnost připočítat DPH a dostaneme se u olivového oleje na hodnotu 520 Kč/kus - nevzniká povinnost kromě zaúčtování do nedaňových nákladů doplatit samovyměřením DPH? Poslední nejasnost, pokud je italský dodavatel plátce DPH, ale fakturoval toto zboží vč. italské DPH - nemáme povinnost tuto fakturu uvést do přiznání DPH a zároveň do kontrolního hlášení?

Pořízení zboží v Německu českým plátcem a jeho dodání na Slovensko

ID26820 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme firma, český plátce DPH a nakoupili jsme zboží od německé firmy. Toto zboží bylo přepraveno z Německa přímo na Slovensko, do naší dceřiné společnosti. Jak je to s DPH u faktury za zboží?

Místo plnění v přiznání k DPH

ID26822 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme plátci DPH a poskytujeme službu vztahující se k nemovité věci na Slovensku. Místem plnění je dle § 10 zákona o DPH Slovensko. Příjemce služby je registrován jako plátce DPH na Slovensku. Bude toto plnění součástí přiznání k DPH naší společnosti a bude v souhrnném hlášení? Pokud ano, který řádek v přiznání? Nebo transakce v přiznání nebude? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru