Otázky s klíčovým slovem: Jednatel

počet otázek s klíčovým slovem : 215Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odměna jednatele při čerpání dovolené

ID26717 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Pokud jednatel, který dostává odměnu za výkon funkce ve výši 100 000 Kč, měsíčně čerpá dle smlouvy o výkonu funkce dovolenou, přepočítává se tato dovolená průměrným hodinovým výdělkem, anebo dostane odměnu ve výši 100 000 Kč nezávisle na tom, zda čerpá dovolenou, či nikoliv?

Odměny jednatelům po schválení výsledku hospodaření valnou hromadou - tvorba rezervy

ID26681 | | Ing. Matěj Nešleha

Po schválení účetní závěrky za rok 2019 byly vypláceny v roce 2020 odměny jednatelům a představenstvu. Je nutné pro tyto případy tvořit rezervy nebo fondy ze zisku?

Společník a prokurista a jednatel s. r. o. pracující bez odměny

ID26667 | | Josef Rajdl

Společnost s r. o. je vlastněna z 60 % německým společníkem č. 1, který je zároveň prokuristou, a z 40 % dalším německým společníkem č. 2, který je jednatelem. Oba společníci pracují pro s. r. o. bez odměny, oba společníci používají firemní automobil a mobilní telefon. Má toto nastavení negativní vliv na nepeněžní příjem na straně společníků nebo na případnou neuznatelnost daňových nákladů aut (odpisy, PHM) na straně s. r. o.? Společník č. 1 žije z pronájmu nemovitostí v Německu a společník č. 2 žije z výkonu zaměstnání v Německu. Společník č. 1 se stal českým rezidentem (trvale žije v ČR, bydlí v majetku s. r. o.), společník č. 2 je rezidentem v SRN. 

Souběh DPČ a jednatelské odměny

ID26602 | | Josef Rajdl

Jednatel pobírá jednatelskou odměnu 2 400 Kč a zároveň pracuje pro společnosti na dohodu o pracovní činnosti za 3 000 Kč měsíčně. Jak je to s odvody ZP a SP z obou těchto činností?

Daňová uznatelnost poštovného

ID26614 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud jednatel/společník zasílal pracovní dokumenty na svou s. r. o. a uvedl odesílatele sebe a adresáta svou s. r. o., může být v s. r. o. toto poštovné daňově uznatelné? 

Antivirus C a statutární orgán

ID26450 | | Ing. Marta Ženíšková

V případě, že statutární orgán má uzavřenou pracovní smlouvu, kterou podepsala na obou stranách jedna a tatáž osoba nebylo možné program Antivirus A a B využít, je tomu tak i v případě programu Antivirus C? Pokud by měl jednatel uzavřenou smlouvu o výkonu funkce, tak snížení pojistného na něho také neplatí?

Antivirus C u s. r. o.

ID26434 | | Ing. Matěj Nešleha

Vlastník a současně jednatel s. r. o. chce požádat o dotační program Antivirus C. V s. r. o. má na fyzickou osobu na sebe uzavřenu pracovní smlouvu na pozici obchodní zástupce. Z tohoto pracovního poměru se odvádí sociální pojištění. Jiní zaměstnanci za které by se odvádělo sociální pojištění ve společnosti nejsou. Může společnost o dotační program zažádat?

Antivirus C - pracovní smlouva jednatele, společníka

ID26408 | | Ing. Marta Ženíšková

Více malých s. r. o. má jediného jednatele a společníka, který má uzavřenou pracovní smlouvu. Vztahuje se i na jeho mzdu program Antivirus C a je rozdíl, když se jedná o jednočlenné s. r. o. (jediný jednatel, společník - pracovní smlouva obsahuje podpisy jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance) či vícečlené s. r. o. (na straně zaměstnavatele je podpis druhého z jednatelů, na straně zaměstnance jiný jednatel)? 

Jednatelská odměna a peněžitá pomoc v mateřství

ID26265 | | Ing. Marta Ženíšková

Jednatelka pobírá od roku 2016 odměnu za výkon funkce jednatele 20 000 Kč hrubého měsíčně. Odměna je zdaňována prakticky jako mzda, a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Jiný příjem jednatelka nemá. Bude mít v roce 2020 nárok na peněžitou pomoc v mateřství? 

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

ID26299 | | Ing. Marta Ženíšková

Jsme s. r. o. do 50 zaměstnanců, v měsících 6-8/2020 budeme odesílat snížené pojistné na sociální pojištění. Budeme splňovat požadované podmínky, ale není nám jasné, kterých zaměstnanců se to týká. Usoudili jsme, že nemůžeme v této souvislosti ponižovat vyměřovací základ sociálního pojištění o odměny vyplácené jednatelům na základě smlouvy o obchodních korporacích (jelikož nejsou považování za zaměstnance, přestože jsou z odměn za jednatelství odváděny všechny odvody stejně jako u zaměstnanců). Nevíme ale jak postupovat v případě, že tento jednatel je v organizaci zaměstnán na základě pracovní smlouvy dle zákoníku práce a zároveň pobírá odměnu za jednatelství - na základě smlouvy o obchodních korporacích. Znamená to tedy, že vypočtený vyměřovací základ ponížím pouze o příjem z klasického pracovního poměru do výše 52 253 Kč a z částky, která tuto hranici převyšuje a zároveň z jeho odměny za jednatelství odvedu za organizaci pojistné ve výši 24.8 %? Jak to pak bude s hlídáním maximálního vyměřovacího základu tohoto zaměstnance? Běžně sčítám od začátku roku vym. základ z pracovního poměru i z jednatelství (v jedné organizaci) a po dosažení maximálního vym. základu už mu nestrhávám a neodvádím PSSZ ani jeho pojistné (6,5%), ani pojistné za organizaci 24,8 %. Budu nyní při sledování roční hranice MVZ vycházet ze skutečného vym. základu (zaměstnance + jednatele), ze kterého mělo být odvedeno pojistné? Nebude mít na to vliv to, že z částky 156 759 Kč (tj. 52 253 Kč/měsíčně), za měsíce 6-8/2020 nebylo za organizaci toto pojistné odvedeno? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru