Otázky s klíčovým slovem: Inventura

počet otázek s klíčovým slovem : 23Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Inventura zboží

ID22614 | | Ing. Ivana Pilařová

Inventurou zboží jsme zjistili, že nám na skladě chybí 5 kusů zboží nakoupeného z členského státu EU, tedy v přenesené daňové povinnosti. DPH z nakoupeného zboží jsme uvedli na řádku č. 3 a na řádku č. 43 daňového přiznání k DPH. Jak toto manko vypořádat z hlediska DPH?

Zemědělská činnost - přírůstky a úbytky zvířat - daňová evidence

ID21657 | | Ing. Martin Děrgel

Soukromá farmářka, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Chová kozy, krávy. Během roku dochází k nárůstu ( narození ) a úbytku zvířat. K 31. 12. provede farmářka inventuru a sepíše stav zvířat. Dotaz k jednotlivým případům: a) část narozených mláďat použije pro domácí porážku pro vlastní potřebu, b) během roku nakoupila krávu (uplatněno DPH) a ta utekla, c) zvíře uhynulo. Jaké bude řešení těchto případů z hlediska daně z příjmů a DPH?

Opravné položky k zásobám

ID15039 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Jsme nakladatelství, s. r. o. Při dodání zboží – knih z tiskárny účtujeme metodou B, tedy ihned do spotřeby na účet 504. Na konci roku děláme ve skladě inventuru, odúčtujeme stávající stav a zaúčtujeme podle skutečného stavu – MD 504/D 132 a MD 132/D 504. Ke konci roku nám na skladě zůstává plno knih, které máme naskladněny za cenu, kterou jsme zaplatili tiskárně, ale odběratelům je prodáváme za nižší cenu z toho důvodu, abychom se případně těchto neprodejných knih zbavili. Potom tedy stav účtu 132 neodpovídá skutečnosti. Sice se na konci roku provede inventura, ale přecenění již dříve naskladněných knih za vyšší cenu na cenu nižší neděláme. Jak v tomto případě nejlépe postupovat? Opravné položky k zásobám se účtují na MD 559/D 196, při rozpuštění opravných položek MD 196/D 559. V našem případě jde však o trvalé snížení ceny u neprodejných knih.

Zásoby oceněné váženým aritmetickým průměrem a konec roku

ID13707 | | Ing. Miroslava Kočová

Naše společnost s. r. o. si pořídila nový účetní program, který jsem po celý minulý rok používala. Potřebovala bych poradit s účtováním zásob na konci roku. - Tento program účtuje ocenění zásob metodou váženého aritmetického průměru. Zásoba je naskladněna za skutečnou pořizovací cenu a z té si program vypočte při každém přírůstku průměrnou váženou cenu. A za tuto váženou nákupní cenu (VNC) se zásoby vyskladňují. Inventurní sestava k 31. 12. mi vykazuje tyto údaje:

1)      Ocenění jednotek VNC

2)      Ocenění skladů

3)      Nákupní cena celkem 2,643.203,25 Kč 2,643.200,48 Kč 2,599.730,9 0Kč Koncem roku se provede automatické zaúčtování cenové odchylky prvních dvou sloupců, tj. -2,77 Kč, takže se vyrovnají. Ale já si nejsem jistá, zda nemusím provést úpravu cen 2. a 3. sloupce, na skutečnou nákupní cenu - tj. rozdíl v tomto případě – 43 469,58Kč a vykázat ho v daňovém přiznání jako nedaňový náklad. Nebo zda je možné pokračovat v tomto účtování bez dalších úprav?

Registrace k DPH a první přiznání

ID12878 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba vede daňovou evidenci, živnostenský list má již několik let, ale až do roku 2013 dodávala na FÚ prohlášení, že neměla žádné zdanitelné příjmy. Podnikat, resp. vydávat faktury začala FO letos v dubnu. Dobrovolně se zaregistrovala k DPH, a to s účinností od 1. 11. 2014. V prvním přiznání si může nárokovat na vstupu DPH z obchodního majetku dle inventury k 1. 11. 2014 až 12 měsíců zpětně. Lze ale toto použít za listopad a prosinec roku 2013, když osoba nepodnikala?

Registrace k DPH a zásoby

ID11863 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Klientka se po překročení limitu stává od 1. 6. 2014 plátcem DPH. Vyčetla jsem, že má možnost si do prvního přiznání uplatnit nárok na odpočet daně dle § 79, za období 12 měsíců zpětně. Znamená to, že si provede inventuru k danému datu a u zboží, které bylo nakoupeno od plátců DPH má nárok na odpočet daně? A do kterých řádků DPH tuto částku uvádím? Některé zboží je nakoupeno i z Rakouska, ale tohoto zboží se to asi netýká. Jak správně postupovat?

Přechod na skutečné výdaje - viz. též ID 11396

ID11596 | | Ing. Jiří Nigrin

Řeším přechod z uplatňování výdajů paušálních na skutečné, z r. 2012 na r. 2013. Zajímá mě především, jak dodanit zásoby. FO provedla inventuru zásob zboží k 1. 1. 2013. Podle § 23 (8) písm. b), bod 3. (nikoliv jak je uvedeno v odpovědi na ID 11396 § 24..) dodaní zásoby v dodatečném DP za r. 2012. Při prodeji v r. 2013 budou tyto příjmy daňové? O této problematice totiž pojednává bod 2. při opačném přechodu ale nikoliv bod 3. Nevím sice, jaké vysvětlení by bylo pro to, aby se z prodaných zásob příjmy zdanily, ale nenašla jsem oporu v zákoně.

 

Dotaz ID č. 11369

V roce 2012 jsem uplatňovala daňové výdaje paušálem 80 %. Měla jsem k 31. 12. 2012 neuhrazené pohledávky, závazky a neprodané zásoby. Od roku 2013 přejdu na skutečné výdaje. Musím zpětně za rok 2012 provést nějaké úpravy základu daně, a pokud ano, které úpravy zvyšují základ daně a které snižují základ daně? Mají tyto úpravy vliv i na sociální a zdravotní pojištění? Pokud se mi zásoby podaří dodatečně prodat, budu ještě zdaňovat jejich prodej?

Odpověď:

V situaci, kdy chcete z uplatňování paušálních výdajů podle § 7 odst. 7 ZDP přejít na uplatňování výdajů ve skutečné výši, jsou důležité ustanovení § 24 odst. 8 písm. b) ZDP a § 25 odst. 1 písm. zd) ZDP.

Pokud tedy chcete změnu uplatňování výdajů uskutečnit za zdaňovací období 2013, bude nutné upravit základ daně za rok 2012 o cenu nespotřebovaných zásob, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjem [s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP] a zaplacených záloh. Tedy za zdaňovací období 2012 bude nutné zvýšit základ daně o pohledávky a cenu nespotřebovaných zásob. Jestliže existovali i závazky k 31. 12. 2012 a byly uhrazeny až v roce 2013, budou zaevidovány do výdajů neovlivňujících základ daně ve zdaňovacím období 2013. Pokud jsou zásoby určeny k prodeji a uvedete je v dodatečném přiznání, tak při jejich prodeji v roce 2013 budete přiznávat do daňových příjmů pouze rozdíl mezi dodaněnou skladovou cenou a cenou, za kterou budou prodány.

Co se týče OSSZ, je nutné podat opravný přehled o příjmech a výdajích. Vyměřovací základ musí být shodný s daňovým základem podle § 7 ZDP. Z pohledu zdravotního pojištění se přehled nepodává, neboť se jedná pouze o úpravu z hlediska zákona o dani z příjmu a do vyměřovacího základu se započítávají jen skutečné příjmy a výdaje.

 

 

 

Nalezená zásoba ve skladu

ID11103 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Ve skladu nastala situace, kdy množství určitého materiálu a zboží se blížilo 0. Např. měly tam zbýt 2 palety. Ale reálně ve skladu byly palety 3. Nevíme, jak se to stalo. Je možné hned tuto situaci zohlednit - tzn. dát příjem do skladu jako nalezené zboží již po tomto zjištění a nečekat na inventuru na konci roku? Pro ocenění použít běžný způsob - např. průměrnou cenu?

Dokladové inventury po novele zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb.

ID10017 | | Ing. Antonín Jeřábek

Zákonem č. 239/2012 Sb., byl novelizován § 30 zákona o účetnictví. V původním znění § 30 odst. 4 bylo stanoveno, že fyzickou inventuru hmotného lze provádět nejdříve 4 měsíce před rozvahovým dnem a nejpozději do 1 měsíce po rozvahovém dni. Toto ustanovení provádění dokladových inventur neomezovalo. Novela řeší tuto problematiku v § 30 odst. 6, zde se již ovšem hovoří pouze o inventuře a časový limit ukončení inventury se posunul na 2 měs. po rozvahovém dni. Z uvedeného ustanovení lze dovodit, že provádění veškerých inventur je nyní omezeno skončením do 2 měsíců po rozvahovém dni. Je tomu skutečně tak? V praxi totiž takový postup v řadě případů ani není z časových důvodů možný.

Manka do normy - daňově uznatelné

ID9703 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Na konci roku 2012 jsme dělali fyzickou i dokladovou inventuru a zjistili jsme manko 100 000 Kč. Obrat máme kolem 10 mil. Kč/ročně. Jsme firma, která se zabývá prodejem PVC. Můžu si zakotvit do vnitřních směrnic, že např. 50 000 Kč je manko do normy – daňově uznatelné a 50 000 Kč je manko nad normu? Jedná se o prodej materiálu a řezání folie – nic nevyrábíme.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru