Otázky s klíčovým slovem: Inventarizace

počet otázek s klíčovým slovem : 55Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Datum při předání skladu

ID24754 | | Ing. Zdeněk Morávek

Od 1. 10. 2019 se mění funkce hlavní kuchařky ve školském zařízení. Původní hlavní kuchařka končí dnem 30. 9. 2019 a nová nastupuje dnem 1. 10. 2019. Mají si předat sklad potravin. Inventura skladu potravin bude k 30. 9. 2019. Jaké však má být napsané datum na tom předání skladu? Může tam být datum 30. 9. 2019, i když nová hlavní kuchařka má pracovní smlouvu až od 1. 10. 2019? Nebo jak to má prosím správně být? 

Nákup automobilu a zařazení do obchodního majetku

ID24654 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. má v evidenci majetku zařazeny už jen 2 automobily. Při převzetí účetnictví po bývalé paní účetní jsem zjistila rozdíly na účtě 022, kdy skutečný stav dle karet majetku a k tomu nabývací tituly je vyšší než stav účetní. Bohužel asi paní účetní neprovedla inventarizaci účtu k 31. 12. 2018 a chyba nebyla napravena. Mohu zaúčtovat inventarizační rozdíly v letošním roce? A pokud ano, můžete mi poradit, jak správně zaúčtovat?

Inventura DHM účtovaného přímo do spotřeby

ID24578 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost na základě vnitřní směrnice účtuje dlouhodobý hmotný majetek do 40 000 Kč přímo na nákladový účet. Je ze zákona povinná inventarizace? Pokud ano, lze vnitřním předpisem určit, že inventarizace bude probíhat pouze u určitého druhu majetku či dle ceny, např. u DHM nad 20 000 Kč (přestože na nákladovém účtu je majetek od hodnoty 1 000 Kč)? A v případě vyřazení (u účtu č. 022 je nutné doložit zápis o vyřazení, protokol o likvidaci apod), je toto nutné i v případě vyřazení majetku evidovaného na nákladovém účtu? Lze zde vyřazovat majetek jednodušeji, pouze vyřazením z inventury?

Odpočet DPH ze zásob pořízených před registrací a kontrolní hlášení

ID24347 | | Ing. Martin Novák

Společnost s. r. o. se stala plátcem DPH v červnu 2019, provozuje e-shop nákup a prodej zboží v ČR i v rámci EU. Nyní budeme podávat první přiznání k DPH a kontrolní hlášení a chceme uplatnit nárok na odpočet u majetku a zásob pořízených 12 měsíců před registrací. Jakým způsobem máme nárok na odpočet prokázat, např. inventarizací zásob? Předpokládám, že nárok na odpočet se vztahuje jen na ty zásoby, které byly ke dni registrace tj. k 22. 6. 2019 na skladě. Dále by mne zajímalo, zda je nutné tento nárok na odpočet uplatnit na ř. 45 daňového přiznání ihned při prvním podání přiznání k DPH (tedy za červen) nebo lze uplatnit nárok i později, v případě, že bychom nestihli udělat inventarizace. Domnívám se správně, že korekce z odpočtu dokladů před registrací nevstupují do kontrolního hlášení? 

Inventarizace jednočlenných s. r. o.

ID23292 | | Ing. Ivana Pilařová

Při zpracovávání účetnictví máme nyní jednočlenné a jednu trojčlennou s. r. o. Inventarizace je nutná pro účetní závěrku, ale jediné k čemu jednatele donutíme, je, že před koncem roku podepíšou pro nás příkaz k zahájení a provedení inventarizace k 31. 12. daného roku. Je dle současné legislativy v pořádku a bez chyb, když inventuru provede, sepíše a podepíše externí účetní (vše provede pouze jedna jediná osoba) na základě příkazu jednatele, protože setavení nějakých komisí je nereálné a společnosti jsou malé? 

Účet 426 v návaznosti na chybu v roce 2015

ID23009 | | Ing. Miroslava Kočová

V roce 2018 bylo zjištěno, že nebyla provedena dobře inventarizace přijatých záloh a chybí zúčtovat do nákladů roku 2015 celou její zaplacenou částku. Dodavatel služeb (OSVČ) ukončil podnikání a nekomunikuje. Je správnější účtovat vyrovnání zálohy jako daňově neúčinný náklad na účet 518 nebo proúčtovat proti účtu 426? Účet 426 se pak vyrovnává s účtem 428(429) nebo s účtem 431? Je možné podat za rok 2015 dodatečné daňové přiznání k DPPO?

Inventurní nález - dlouhodobý majetek

ID22786 | | Ing. Ivana Pilařová

V rámci inventury majetku jsme zjistili, že nemáme v účetnictví vedenu jednu nemovitou věc. Jak zaúčtuji tento inventurní nález? Předpokládám, že 02XX/08xx a tím pádem takto zařazený objekt již nebudu odepisovat. Četla jsem ale i názor, že tento inventurní nález se má účtovat na 02xx/648 nicméně tento názor je podle mne v rozporu s Českým účetním standardem č. 013. Jak správně účetně a daňově postupovat a zároveň odkázat na příslušné aktuálně platné předpisy, kde pro správný způsob účtování najdu oporu.

Inventura - nemovitá věc, která nebyla v evidenci majetku

ID22552 | | Ing. Matěj Nešleha

Při roční inventuře byla nemovitá věc nalezena, jak ji zařadit, tedy za jakou cenu, do evidence majetku? Odpisy by se neuplatňovaly, ale jde mi o stanovení vstupní ceny, musí být odhad na tuto nemovitou věc?

Zásoby v daňové evidenci

ID21277 | | Ing. Miroslava Kočová

OSVČ vedoucí daňovou evidenci má povinnost k poslednímu dni zdaňovacího období zjistit skutečný stav zásob. Tento údaj zapisuje do tabulky D v příloze č. 1 daňového přiznání na řádek 4 Zásoby. Ve stavebnictví tedy provede inventuru materiálu na skladě k 31. 12. 2017, a to v pořizovacích cenách? 

Inventarizace účtu

ID21250 | | Ing. Petra Konderlová

Při inventarizaci účtu 231 byl zjištěn nesprávný zůstatek ve výši 2 500 Kč, roce 2016 byla nesprávně účtovaná částka úroku z úvěru na 562. Je lepší účtovat kladnou částkou na 648 nebo minusem na 562? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru