Otázky s klíčovým slovem: Insolvence

počet otázek s klíčovým slovem : 132Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňové přiznání v reorganizaci

ID26504 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost se nachází v insolvenčním řízení, kdy soud povolil reorganizaci. V průběhu roku 2020 nabude právní moci schválení reorganizačního plánu věřitelským výborem. Podle našeho názoru dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o účetnictví (ZoÚ) je společnost povinna ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu uzavřít účetní knihy. Dle §19 odst. 1 ZoÚ sestaví mimořádnou účetní závěrku. Otázka: je společnost povinna podat za období končící k uvedenému datu přiznání k dani z příjmů právnických osob? Podle našeho názoru tato povinnost z § 38m + 38ma zákona o daních z příjmů resp. z § 244 + 136 daňového řádu nevyplývá. V praxi si však nedovedeme představit možnost, že by se daňové přiznání podávalo za dvě účetní období dohromady. Podobný problém řešíme s okamžikem, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, kdy podle § 17 odst. 2 písm. h) ZoÚ je též povinnost sestavit mimořádnou účetní závěrku a uzavřít účetní knihy.

Zaplacená nevymahatelná záloha za zboží - účetní postup

ID26274 | | Ing. Ivana Pilařová

V roce 2018 jsme platili zálohu na zboží, které nám mělo být dodáno. Jelikož se dodavatel v roce 2019 dostal do insolvence, zboží nám již dodáno nebylo ani vrácena částka. Na druhé straně jsme na zboží fakturovali zálohu odběrateli, ve stejné výši jako nám dodavatel. Tato záloha byla zaúčtována do výnosů, jelikož jsme se domluvili, že si náš odběratel na základě trojstranného smluvního vztahu bude zálohu vymáhat přímo od našeho dodavatele, měli jsme v tom být jen prostředník, na jedné straně zboží koupíme, na druhé prodáme. Záloha do insolvence přihlášena nebyla. Jak s tím naložit účetně? Aktuálně mám přijatou zálohu v účetnictví vyřešenou jako výnos, ale nemám zaúčtovanou námi placenou zálohu dodavateli, ta je aktuálně na účtu 153.000. Jak se této zálohy zbavit, aby v rozvaze nefigurovala, je možné ji zaúčtovat jako náklad? Když záloha přijatá byla jako výnos? 

Opravná položka za pohledávkou v insolvenci

ID26264 | | Ing. Petra Konderlová

V březnu roku 2019 byl na odběratele prohlášen konkurz. V roce 2018 byla na odběratele vystavena faktura ve výši 500 000 Kč bez DPH, která byla splatná v pěti splátkách v roce 2018/2019. Na základě platební neschopnosti odběratele a prohlášení konkurzu, jsme pohledávku přihlásili do insolvenčního řízení, kde byla v plné výši uznána. Můžeme za rok 2019 (březen) vytvořit opravnou položku v plné výši 500 000 Kč? Nebo v jaké výši se opravná položka k této pohledávce tvoří?

Insolvence a plátce DPH

ID26232 | | Ing. Martin Novák

Fyzická osoba má z dřívějšího podnikání insolvenci. Pravidelně splácí dluh. Nyní od 4/2020 má nové podnikání s tím, že by se chtěla stát dobrovolným plátcem DPH, a to z toho důvodu, že je nutné na začátku podnikání zakoupit hmotný majetek, a to ve výši asi 200 000 Kč. Bude se insolvence vztahovat (omezovat) na možnost stát se dobrovolným plátcem DPH? 

Konkurz - dražba nemovitosti ve vlastnictví třetí osoby

ID25787 | | Ing. Jan Ployer

Insolvenční správce na základě přihlášené pohledávky zajištěného věřitele zapsal do majetkové podstaty nemovitost ve vlastnictví třetí osoby. Nechal vydražit nemovitost ve vlastnictví třetí osoby za 14 mil., na účet obdržel 13,5 mil. a na 0,5 mil. obdržel fakturu na náklady dražby. O obdržených 13,5 mil. odeslal 3,5 mil. zajištěnému věřiteli a po odečtení své odměny dle vyhlášky zašle zbylou část třetí osobě - např. 9,5 mil. Předpokládám, že výnos z dražby zdaní daní z příjmů třetí osoba jako vlastník nemovitosti. Jak má správně účtovat správce ve společnosti v konkurzu? Může jen obdrženou částku 13,5 mil. zaúčtovat jako závazek vůči třetí osobě (13,5 mil. 221/325) a poté 9,5 mil. (325/221)? Nebo musí zaúčtovat celou vydraženou částku 14 mil. a fakturu za náklady dražby (nedaňový náklad, když není žádný zdanitelný příjem?). 

Tvorba zákonné opravné položky, uznání dluhu a prodloužení doby splatnosti pohledávky

ID25716 | | Ing. Martin Děrgel

1. Pokud "včas" přihlásíme pohledávku za dlužníkem v insolvenčním řízení, musíme tvořit vždy pohledávky podle § 8 nebo můžeme dle § 8a, tedy zda můžeme tvořit časovou zákonnou opravnou položku nebo jen závazné tvořit již dle § 8. 2. Dále máme podepsané u jiné pohledávky uznání dluhu dne 4. 1. 2019 , čímž se doba promlčecí prodlužuje o 10 let. Pokud máme pohledávku vytvořenou a splatnou k 5. 1. 2016 a zákonnou opravnou položku jsme k 31. 12. 2018 dle § 8a vytvořili ve 100 %, můžeme tuto pohledávku např. k 31. 12. 2019 daňově odepsat nebo pokud daňově neodepíšeme můžeme u této pohledávky ponechat 100 % ZoP k 31. 12. 2019? Předpokládám, že uznáním dluhu se nemění doba splatnosti, to bychom museli mít pravděpodobně další smlouvu o prodloužení splatnosti pohledávky 3. Pokud máme jinou smlouvu o prodloužení splatnosti, musíme pak ZoP ve 100 % zrušit? Například se dodatkem podepíše, že pohledávka je splatná k 31. 12. 2019, pak ZoP ve výši 100 % dle § 8a vytvořená dle bodu 2 tohoto příkladu se musí zrušit? 

Insolvenční řízení - opravná položka k pohledávce

ID25358 | | Ing. Matěj Nešleha

Máme pohledávku ve výši cca 500 000 Kč. Splatná byla v 7/2017. Prokazatelně jsme upomínali dlužníka, který slibuje, že uhradí. Část pohledávky zaplatil naposledy v 1/2019. Od té doby nic. Nikdo s námi nekomunikuje. Chtěli jsme tedy vytvořit opravnou položku a začít postupně tuto pohledávku odpisovat. Ale od 5/2019 je firma v insolvenčním řízení. Přihlásili jsme tedy naši pohledávku k soudu do tohoto řízení. Částka i se zákonnými úroky je cca 562 000 Kč. Celou částku pohledávky ve výši 500.000 Kč jsme dali na účet 391 Opravná položka k pohledávkám. Nyní v 1/2020 jsme obdrželi od soudu usnesení, že se zjišťuje úpadek. Co přesně doložit soudu, jaká zajišťovací práva uplatníme na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách? Jak dále postupovat, aby mohla být pohledávka daňově odepsána (zda máme čekat na soud nebo již můžeme odepisovat)? V případě daňového odepisování, jak postupovat, termíny, částky, vyplňování v daňovém přiznání, případně další informace?

Odpis pohledávky v insolvenčním řízení

ID25405 | | Ing. Ivana Pilařová

K promlčení pohledávek uznaných v insolvenčním řízení by mělo dojít 22. 6. 2020 (splatnost byla 22. 6. 2016). Insolvenční řízení stále ještě probíhá, ale již 4 roky se nic neděje. Na pohledávky jsem vytvořila opravné položky do výše 100 %. Musím pohledávky odepsat před promlčením, aby byl odpis daňově účinný, nebo mám vést opravnou položku dál až do ukončení insolvenčního řízení?

Insolvenční řízení - oprava výše DPH

ID25055 | | Ing. Jan Matějka

Plátce DPH přihlásil pohledávky z let 2012 – 2014 do insolvenčního řízení (přihláška z prosince 2014). Asi polovina z těchto pohledávek byla dlužníkem a správcem v přezkumném řízení nicméně popřena. V měsících květen a červen 2015 klient provedl opravu výše DPH ve smyslu § 44 ZDPH v tehdy platném znění (2015) u všech přihlášených pohledávek. Po popření pohledávek podal klient incidenční žalobu a v soudním řízení dosud pokračuje. Je možné nějak stanovit lhůtu, do kdy správce daně může provést kontrolu měsíců, kdy byla oprava provedena? Vztahuje se na danou situaci ustanovení § 148 odst. 4 písm. b) daňového řádu?

Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence

ID25028 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Dne 6. 11. 2019 bylo zahájeno insolvenční řízení, vedené na povinného pracovníka. Před rokem 2014 byl po zahájení insolvence absolutní zákaz srážek. Má v současnosti plátce mzdy provádět srážky ze mzdy v období od zahájení insolvenčního řízení až do okamžiku rozhodnutí insolvenčního soudu o konkrétní formě úpadku?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru