Otázky s klíčovým slovem: Hospodářský výsledek

počet otázek s klíčovým slovem : 52Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odměny jednatelům po schválení výsledku hospodaření valnou hromadou - tvorba rezervy

ID26681 | | Ing. Matěj Nešleha

Po schválení účetní závěrky za rok 2019 byly vypláceny v roce 2020 odměny jednatelům a představenstvu. Je nutné pro tyto případy tvořit rezervy nebo fondy ze zisku?

Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví

ID26324 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak správně zaúčtovat doplatek/přeplatek na SP a ZP u FO (za podnikatele), která vede účetnictví a je vůbec nutné doplatky do starého roku účtovat? Vím, že teoretický postup by měl být tento: otevřít starý rok a zaúčtovat (na základě vyhotovených přehledů) doplatek MD 526N/336. V praxi to však znamená to, že po zaúčtování případu a vyhotovení výkazů k DP musíme do DP znovu sahat a opravovat hospodářský výsledek. Je zde totiž ze strany FÚ kontrolní vazba DP (ř. 104 - VH) na výkaz zisků a ztrát (** VH před zdaněním). Pokud bychom do starého roku zaúčtovali pouze daň z příjmu, a doplatky na pojistném do roku, ve kterém byly spočteny, byla by to vyloženě chyba? Opravovat VH v DP a daňově neuznatelné náklady je velmi náročné. Dalo by se zde použít nějaké výjimky? 

Faktury od plátce z roku 2017, došlé/zaúčtované v roce 2018

ID23616 | | Ing. Christian Žmolík

Přebíráme účetnictví s. r. o., kde jsou v září 2018 zaúčtovány dvě faktury (obě na 100 Kč + 21% DPH) z dubna 2017. Tyto faktury (náklady) věcně a časově souvisí s rokem 2017. DPH se neřešilo, na odpočet jsou 3 roky a základ daně byl účtován MD 424/D 321. Asi to není špatně, ale pokud se jedná o celkovou částku pouhých 200 Kč, tak to není rozhodně částka významná (roční obrat je 4 miliony), a myslím si, že by se to mělo zaúčtovat normálně do nákladů roku 2018. 

Oprava chyby v účetnictví

ID21748 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2013 byla založena společnost s. r. o., půjčila si peněžní prostředky od jiné firmy v celkové hodnotě 600 000 Kč, bývalá paní účetní zaúčtovala následovně 107 000 Kč MD 211/D 249, 293 000 Kč MD 221/D 249, a 200 000 Kč MD 221/D 701, tzn. že na účtě je pouhých 400 000 Kč, místo správných 600 000 Kč. Jak má správně účetní jednotka pracovat při opravě této chyby, jak zaúčtovat, jak a za jaké zdaňovací období podat dodatečné daňové přiznání (kalendářní rok = účetní období)?

Vklad společníka

ID22040 | | Ing. Matěj Nešleha

Bude se upravovat výsledek hospodaření o vklad společníka? Společník bude vkládat oceněnou rozestavěnou stavbu s pozemkem do společnosti. Stavba bude po dokončení sloužit k prodeji (jedná se o stavební firmu). Platí, že vklady společníka do společnosti nepředstavují zdanitelný příjem? 

Roční finanční vyrovnání

ID21489 | | Ing. Danuše Prokůpková

Prosím o radu ohledně účtování ročního finančního vypořádání u ÚSC, který se dělí na obvody. Podstata problému je v tom, že ÚSC přerozděluje dle schválených koeficientů v rámci roku "sdílené daně". Účtuje se o tomto 68x/231 a obvody opačně 231/68x. Tím jako celek stále vykazujeme správné hodnoty účtu 68x a každý obvod také má správné hodnoty. Na konci roku pak dochází z hlediska rozpočtu k ročnímu finančnímu vyrovnání, které se již nestihne vypořádat do 31. 12., ale až v následujícím roce. A zde bych chtěla poradit, přes jaký účet účtovat jak u ÚSC, tak u obvodů. Účet 395 nemůžeme používat, protože by zůstával nevyrovnán a nikdo by nesestavil závěrku. Pouze by se sestavila závěrka za celek, ale obvody musí svému zastipitelstvu závěrky předkládat a vykazovat hospodaření. Účtovat přes účet 432 se mi zdá velmi nevhodné, protože tím všichni hýbou HV. Myslím si, že na tomto účtu by mělo být účtováno pouze o schváleném HV. Účtovat stejně jako v průběhu roku přes 68x si nejsem jistá, protože se jedná o sdílené daně z předcházejícího roku, přestože jako celek by se vše vynulovalo. Proto prosím o radu, jaký účet vybrat, abychom dostáli zákonům. 

Chybně zařazený majetek - oprava v účetnictví a DPPO

ID21108 | | Ing. Martin Děrgel

V roce 2016 jsme pořídili dlouhodobý majetek, který byl zařazen do majetku a odepisován a několik drobných věcí, účtovaných do spotřeby. V roce 2017 bylo zjištěno, že tento majetek vlastně vůbec nebyl dodán, došlo k podvodu ze strany dodavatele. Co by bylo nejvhodnější s tím udělat? Je potřeba podat znovu DPPO za 2016, opravit nákladový účet spotřeba a i výši odpisů, doplatit daň včetně penále? Nebo je nějaká možnost vyřadit ten dlouhodobý i drobný majetek v roce 2017, spotřebu odúčtovat a dodanit to ted za rok 2017? Když jsme na to přišli až v roce 2017. Nejedná se o velké částky, cca do desetitisíců. 

Výplata rezervního fondu

ID21062 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost vykazuje k 31. 12. 2017 základní kapitál 400 mil. Kč, ostatní rezervní fondy 28 mil. Kč, neuhrazenou ztrátu minulých let 200 mil. Kč, výsledek hospodaření za běžné období 45 mil. Kč. Vlastní kapitál tedy činí 273 mil. Kč. Může valná hromada při schvalování řádné účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2017 rozhodnout o výplatě rezervního fondu? Společenská smlouva povinnost ani možné použití tohoto fondu nezmiňuje. Společnost má na výplatu rezervního fondu dostatek vlastních prostředků.

Rezervní fond

ID20666 | | Ing. Ivana Pilařová

Akciová společnost odvádí do rezervního fondu vždy 5 % čistého zisku již od roku 1997. Základní kapitál je ve výši 8 000 000 Kč (účet 411 10) a od založení a. s. se nikdy tato výše neměnila. Na účtu zákonného rezervního fondu (421 10) je konečný stav k 31. 12. 21016 ve výši 1 194 409 Kč, což překračuje 10% výši základního kapitálu. Hospodářský výsledek za rok 2016 je zisk ve výši 58 140 Kč. Jak s touto částkou naložit? Rezervní fond je naplněn a na účtu neuhrazená ztráta minulých let (429 10) je KS k 31. 12. 2016 nula, neboť rozdělením HV za rok 2015 byla tato částka snížena na již uvedenou nulu. V a. s. je pouze jediný akcionář, majitel firmy. Je zaúčtování hospodářského výsledku ve výši 58 140 Kč na tyto účty MD 431 /D 428 správný? Je možné udělat dodatek k vnitropodnikové směrnici, kde by se uvedlo, že a. s. od roku 2016 nebude tvořit 5% příděl do rezervního fondu? Jak by se provedlo zaúčtování, kdyby se ponechal v a. s. na úhradu budoucích ztrát? Základní kapitál se v a. s. nebude zvyšovat a dividendy se nevyplácejí. 

Dohadná položka - mzdy

ID20040 | | Ing. Miroslava Kočová

Česká právnická osoba (s. r. o.), auditovaná společnost, účtuje mj. o dohadných položkách, které se týkají mzdových nákladů. Konkrétně jde o roční odměny managementu podle výsledku hospodaření společnosti. Jde o nárokovou složku mzdy, výše a účtování dohadných položek kontroluje auditor. Do nákladů se tak touto formou účtují hrubé mzdy (účet 521) a sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele (tj. 34 % hrubých mezd - účtu 524). Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob upravujeme výsledek hospodaření i o uvedené sociální a zdravotní pojištění, které je zaúčtováno přes dohadné účty do nákladů (tj. není odvedeno do ledna násl. roku). Otázka je, zda je nutné výsledek hospodaření upravit, resp. zvýšit o pojistné, které by z hrubé mzdy zaúčtované dohadně měli hradit zaměstnanci (v součtu tedy "fiktivní" 11%). Podle již letitého názoru auditorů by to tak mělo být, podle našeho názoru nikoli. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru