Otázky s klíčovým slovem: GDPR

počet otázek s klíčovým slovem : 16Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Ochrana osobních údajů

ID24360 | | advokáti s.r.o. Holubová

Při ukončení pracovního poměru je povinnost předat zaměstnanci veškeré písemnosti týkající se jeho osobních údajů, nebo je možná i ta alternativa, že celá složka s písemnostmi (pracovní smlouva, osobní dotazník, vstupní prohlídka, vysvědčení) se uloží do archivu školy, pokud proti tomu zaměstnanec nic nemá?

Práva FÚ při kontrole

ID24092 | | advokáti s.r.o. Holubová

Pracuji jako účetní na základě plné moci. Výzva FÚ ke kontrole účetnictví Zubní s.r.o. Předmětem činnosti je poskytování zubařské péče v rámci veřejného zdravotního pojištění. Oba roky jsem přivezl osobně v domnění, že proběhne kontrola ze strany FÚ. Byl však připraven protokol o zahájení, poučení a protokol o předání dokladů. Nelze předat doklady položkově, tedy jen zápis o druhu dokladů. Následně výtka klienta, že doklady neměly být ponechány, protože obsahují i rodná čísla ošetřených pacientů - např. v dokladech o laboratoře, která zhotovuje protézy. Jde o proces GDPR. Otázka zní, zda došlo ze strany účetního k porušení, nebo zda FÚ postupoval oprávněně. Nebo zda bylo možné do protokolu při zahájení požádat o jiný způsob kontroly. 

Skartace a archivace z hlediska GDPR

ID23921 | | advokáti s.r.o. Holubová

Je možné archivovat pracovní smlouvy elektronicky, tzn. naskenované v počítači bez uchování papírových podob? Dále jsem se chtěla zeptat, které dokumenty máme archivovat z pohledu GDPR v pracovních a osobních složkách současných i bývalých zaměstnanců? Vím, že mzdové listy 30 let, ale nevím co pracovní smlouvy, prohlášení, podklady k výpočtu daně apod. 

Uchování kopií dokladů

ID23849 | | advokáti s.r.o. Holubová

Které kopie dokladů musíme v personální složce u zaměstnance držet, abychom neporušili GDPR? Jedná se mi např. o potvrzení o zaplaceném životním pojištění, smlouva o životním pojištění, rodný list dětí, rozhodnutí o svěření dítěte do péče apod. Musíme mít tyto doklady v papírové podobě anebo nám stačí elektronická verze (pdf v počítači)? 

Právo na informace

ID23725 | | JUDr. Vlasta Víghová

Při dotazu na obec, jak je evidováno používání služebních vozidel v majetku obce, mi nebylo na toto vůbec ze strany starostky odpovězeno, pouze zaslána kopie Směrnice o cestovních náhradách, která mne vlastně nezajímala a za kterou jsem zaplatila. Při dotazu na ZO v prosinci 2018 na to, zda je vedena kniha jízd v rozlišení na služební i soukromé cesty (v konkrétních dnech jsem zaznamenala soukromé jízdy starostky s rodinnými příslušníky a o dovolené i s jinými občany obce někam k vodě s dětmi) mi bylo odpovězeno, že je kniha vedena. Mohu jako občan obce žádat o nahlédnutí do této knihy jízd? Je možná vedena až od 9/2018, kdy jsem se v měsíci červenci o tuto záležitost zajímala a informace jsem právě nedostala. Náš místostarosta na ZO něco poznamenal, že to snad může je celní správa? Dočetla jsem se na webových stránkách u jiných obcí, že to občané žádají a jsou jim informace poskytnuty.

Dále by mě zajímalo, zda mohu nahlédnout do pracovních smluv na dělnických pozicích u obce, příp. i na měsíční výpočet mzdy naší starostky, zda je jí dle zákona navýšena mzda o 1 % z kupní ceny služebního osobního auta? Nebo jak toho dosáhnout?

GDPR a pokladna

ID22019 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Jaké mají být náležitosti pokladních dokladů po platnosti GDPR? Hlavně se ptáme na identifikaci osoby, která platí na pokladně a vydává se jí příjmový pokladní doklad. I nadále se uvádí jméno, příjmení a adresa poplatníka, jelikož tento požadavek vychází z požadavků zákona o účetnictví? Pakliže bychom i nadále z titulu jednoznačné identifikace dané údaje používali, je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů? 

GDPR

ID22170 | | advokáti s.r.o. Holubová

Provozujeme několik prodejen se spotřebním zbožím, a to na základě smluv o obchodní spolupráci. Každá z prodejen je samostatný subjekt (doklady, kupní smlouvu uzavírá pod svým IČ). Data zákazníků nám jednotlivé prodejny předávají a my jsme tak správcem těchto osobních údajů. Stáváme se správcem osobních údajů na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodejcem a kupujícím i když nejsme přímo smluvní stranou obchodu? Nebo nám svědčí jako správci osobních údajů jiný důvod? Důvod oprávněného zájmu?

GDPR - osobní dotazník zaměstnance

ID21865 | | advokáti s.r.o. Holubová

Co mám doplnit do osobního dotazníku u zaměstnance, který bude přijat do pracovního poměru? Jaký právní titul a platí právní titul na vše v dotazníku nebo jsou výjimky? Jaký účel a jaká doba (předpokládám 30 let uchování)? Dotazujeme se na jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, pojištovna, bankovní spojení, místo narození národnost, příslušnost, invalidní nebo starobní důchod, telefon, výpis z trestního rejstříku. Můžeme o výpis žádat, když zaměstnanec bude pracovat s lihem? 

GDPR - zhoršení postavení subjektu údajů?

ID22028 | | advokáti s.r.o. Holubová

Jsem vlastníkem vozidla značky Škoda, včera jsem navštívila autorizovaný servis Škoda (objednaná oprava vozidla). V servisu mě seznámili se zásadami zpracování osobních údajů (samostatná společnost, vlastní IČ, osobní údaje zpracovávají na základě smlouvy o dílo, takže je vše v souladu s nařízením GDPR). Ale potom mě seznámili s dokumentem nazvaným Informační MEMORANDUM ŠKODA AUTO a. s. (výrobce vozidla). V tomto dokumentu je uvedeno, že ŠKODA AUTO a. s. pracuje s mými osobními údaji a označuje se jako jejich správce. Se společností ŠKODA AUTO jsem neuzavřela žádnou smlouvu, souhlas jsem neudělila. Přesto mají – z důvodu oprávněného zájmu, který je založen pouze tím, že jsem vlastníkem vozidla značky Škoda – právo zasílat mi například dotazník spokojenosti se službami servisu, který jsem navštívila. Nemám tak vlastně možnost kontroly nad svými osobními údaji, protože autorizovaný servis zadává údaje do systému, ke kterému má přístup i ŠKODA AUTO. Pokud by ŠKODA AUTO byla v postavení příjemce, tedy že údaje „vidí“, ale nezpracovává je, bylo by to bez problémů. A pokud by mě ŠKODA AUTO o souhlas požádala (jako tomu bylo v minulosti), je to minimálně slušné a ráda bych jej poskytla. Tím ale nařízení GDPR jednoznačně zhoršuje postavení konečných zákazníků, protože výrobce čehokoliv má oprávněný zájem kontaktovat konečného spotřebitele? Je v souladu s nařízením GDPR, aby výrobce vozidla, jehož jsem vlastníkem, byl správcem mých osobních údajů v situaci, kdy jsem s ním neuzavřela žádnou smlouvu a neudělila souhlas se zpracováním osobních údajů?

Rodné listy dětí

ID21977 | | advokáti s.r.o. Holubová

Pokud uplatňuje zaměstnanec daňové zvýhodnění na děti, je povinen dát zaměstnavateli kopie rodných listů svých dětí? Ptám se v návaznosti na GDPR. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru