Otázky s klíčovým slovem: Exekuce

počet otázek s klíčovým slovem : 216Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Exekuce

ID28221 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Paní je uživatelkou sociální služby domova pro osoby zdravotně postižené. Současně je v té samé organizaci na úvazek 0,25 jako pomocná síla. Je proti ní vedeno exekuční řízení, na které jako zaměstnavatel neprovádíme srážky z důvodu jejich nízkých příjmů. Průměrný měsíční čistý plat činí 3.508 Kč. Invalidní důchod ve výši 4 752 Kč nezapočítáváme z důvodu úhrady pobytu v zařízení. Nyní byla v pracovní neschopnosti a OSSZ oslovila exekutorský úřad, který vydal nové určení o srážkách nezabavitelné částky, kde započítává i invalidní důchod. OSSZ srážku na exekuční příkaz provedla. Který postup je správný?

Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce

ID27983 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Máme zaměstnance s více exekucemi, některé z nich jsou od soudního exekutora JUDr. J.L. Ten má ve všech Usneseních klauzuli: Nařízená exekuce srážkami ze mzdy se vztahuje i na dosud nevyplacené nároky povinného na výplatu vratitelného přeplatku na dani z příjmu fyzických osob po ročním zúčtování daně z příjmu fyzických osob a pohledávky vzniklé z identického právního důvodu v budoucnu, které jsou rovněž součástí čisté mzdy. Nyní další exekutor činí dotaz k vyplacení RZD za účelem vydání exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky. Domnívám se, že přeplatek z RZD není součástí čisté mzdy a je třeba vydat exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky. Ten by se pak řídil pořadím došlých exekučních příkazů k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky.

Stravenkový paušál a exekuce

ID27798 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál) zavedený od roku 2021 předmětem soudního výkonu rozhodnutí či exekuce? Pokud se do čistého příjmu pro srážky ze mzdy nepočítá, lze ho postihnout exekučním příkazem na jinou peněžitou pohledávku (§ 313 OSŘ)? Pokud má zaměstnanec insolvenci a soud rozhodne, že se insolvenčnímu správci má odesílat celá mzda zaměstnance, má se zasílat i tento peněžitý příspěvek na stravování? Pokud ano, jak s ním insolvenční správce naloží? Lze stravenkový paušál postihnout exekučním příkazem na jinou peněžitou pohledávku (§ 313 OSŘ)? Pokud má zaměstnanec insolvenci a soud rozhodne, že se insolvenčnímu správci má odesílat celá mzda zaměstnance, má se zasílat i tento peněžitý příspěvek na stravování? Pokud ano, jak s ním insolvenční správce naloží?

Insolvence zaměstnance

ID27610 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Nedlouho po přijetí zaměstnance začali přicházet exekuční příkazy. Protože nenabyly právní moci, byly sraženy ze mzdy a byly deponovány. Mezitím zaměstnanec požádal o odlužení. Nyní jsme dostali usnesení o odlužení. Po doručení tohoto usnesení máme posílat srážky v rozsahu přednostní pohledávky. Co s částkami které jsme doposud deponovali (od srpna do listopadu na exekuce), a co když tato částka neodpovídá minimální, kterou má dlužník podle tohoto ustanovení platit (do jeho příjmů, byl započítán i dar, který se mzdy netýká).

Výživné - exekuce

ID27308 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Ná zaměstnanec má čistou mzdu 22 045 Kč a 3 vyživované osoby. Má hradit výživné 6 500 Kč, ale srážky ze mzdy vycházejí na 4 333 Kč a zbytek mu musí zůstat. Částka 4 333 Kč nepokryje celé výživné. Jak se taková situace řeší? 

Náhrada nákladů řízení - odvod DPH

ID27304 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma (plátce DPH) vymáhala pohledávku přes soud a nyní žalovaný hradí (přes exekutora na základě vydaného exekučního příkazu) dlužnou částku, úroky z prodlení a náklady řízení. Musíme z těchto nákladů řízení odvést DPH? Částka nákladů řízení přesahuje výši Kč 10000,- včetně DPH, na koho bychom vystavili případný daňový doklad, s jakým DUZP a co kontrolní hlášení? Na exekučním příkazu je 21 % DPH vyčíslena u pravděpodobných nákladů exekuce a u nákladů předchozího řízení DPH vyčíslena není, ale právník nám je rozepsal v emailu. Nebo se zaúčtují celé náklady řízení (včetně vyčíslené DPH) na 648? Právník je plátce DPH a fakturuje částky dle uzavřené smlouvy s námi (nesouhlasí s náklady řízení v exekučním příkazu). Náklady řízení nám byly již uhrazeny. 

Úrok z prodlení

ID27086 | | Ing. Christian Žmolík

Firma s. r. o. neplní platební povinnosti vůči FÚ. FÚ vystaví exekuční příkaz k vymožení nedoplatku daně včetně úroku z prodlení a exekučních výdajů. Jsou úrok z prodlení a exekuční výdaj daňově uznatelné položky a v jakém okamžiku - v okamžiku předpisu nebo uhrazení?

Exekuce a odstupné

ID27033 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak správně spočítat srážku na exekuci u zaměstnance končícího pracovní poměr s odstupným? Hrubá mzda zaměstnance je 166 632 Kč, vyplácené odstupné 111 015 Kč (1 zákonný průměrný plat + 2 průměrné platy navíc od zaměstnavatele), uplatňuje základní slevu na poplatníka a má jednu vyživovanou osobu, tzn. nezabavitelná částka je 10 362 Kč. Vím, že u odstupného se musí počítat každý měsíc zvlášť, ale jen ze zákonného nároku. Čistá mzda po odečtené nezabavitelné částky a odečtení 2/3 nad hranici 20 740 Kč by měla být sražena bez omezení. Zkoušela jsem výpočet dle vašeho návodu z článku 10/2017 dle druhé varianty.

Neuhrazené penále ve výnosech

ID26887 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost v roce 2018 vystavila jiné společnosti penále za pozdní úhradu faktury. Toto penále nebylo zaplaceno, ale společnost jej v účetnictví roku 2018 uvedla jako výnos. Se společností byl veden spor prostřednictvím rozhodčího soudu a nařízena exekuce na úhradu penále. Nicméně doposud žádné plnění z exekuce nevzniklo. Jak z účetnictví výnos z roku 2018 kompenzovat, když k penále nelze tvořit opravnou položku? Nepředpokládáme, že dojde prostřednictvím exekuce k nějakému plnění, ale částka je stále uvedena v pohledávkách. Jak se této pohledávky účetně zbavit a snížit si o ni daňový základ? Vystavit dobropis na penále?

Exekuce/odstupné

ID26130 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec má 5 exekucí (nepřednostní) z toho první se vyplácí - ukončení PP/výplata včetně odstupného.

Při skončení PP bude mít nárok i na výplatu odstupného (jelikož ukončuje PP dle § 52 písm. c) ohledně výpočtu exekuce/srážky, dle novely o exekucích z 4/2020 by měla zaměstnanci zůstat část (dle vyplaceného odstupného průměrných výdělků/rozděleno měsíčně) nezabavitelná část, ale při jeho poslední zúčtovatelné mzdě 40 000 Kč/hrubého+ odstupného 160 336 Kč, 200 336 Kč/hrubého celkem = čistého celkem 161 651 Kč mi k výplatě zůstává po srážce/ex 20 724 Kč, proč ? Pochopila jsem tedy špatně, že mu nezůstane alespoň rozdíl z hrubé mzdy/před odstupným + (4 x 6 908 Kč nezabavitelná část).

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru