Otázky s klíčovým slovem: Exekuce

počet otázek s klíčovým slovem : 204Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Exekuce

ID26159 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dotaz k usnesení Exekutorského úřadu doručeného novému zaměstnavateli:

1) Dne 11. 11. 2014 byl exekutorským úřadem vydán exekuční příkaz pro aktuálního plátce mzdy – exekutor rozhodl o provedení exekuce přikázáním pohledávky srážkami ze mzdy povinného (§ 49 odst. 1 písm. a) Exekučního řádu) Ke dni 17. 10. 2013 nastaly skutečnosti uvedené v § 52 odst. 3 písm. a) a b) exekučního řádu a exekutor v rejstříku zahájených exekucí vyznačil doložku provedení exekuce.

2) Zaměstnanec změnil zaměstnavatele a nastoupil k nám od 1. 2. 2020.

3) Zaměstnavatel obdržel od exekutorského úřadu Usnesení ze dne 15. 5. 2020 na exekuci uvedenou v bodě 1. V bodě II. tohoto usnesení bylo uvedeno: - Novému plátci mzdy ………. se přikazuje, aby prováděl srážky ze mzdy povinného v pořadí exekučního příkazu…. ze dne 11. 11.2014, které je dáno dnem doručení exekučního příkazu prvnímu plátci mzdy povinného dne 13. 11. 2014. Nařízená exekuce srážkami ze mzdy se vztahuje i na dosud nevyplacené nároky povinného na výplatu vratitelného přeplatku na dani z příjmu fyzických osob a pohledávky vzniklé z identického právního důvodu v budoucnu, které jsou rovněž součástí čisté mzdy. Z uvedeného nám není jasné, zda jsme na základě uvedeného usnesení povinni srážet přeplatek na dani z příjmů FO a to i v letech budoucích.

Zaměstnanec a insolvence

ID26122 | | JUDr. Vlasta Víghová

Do firmy nastoupil nový zaměstnanec. V době nástupu bylo u povinného již zahájeno insolvenční řízení, které není dosud schváleno insolvenčním soudem. V seznamu přihlášených pohledávek v insolvenčním rejstříku jsou u povinného uvedeny přednostní i nepřednostní exekuce, exekuční příkazy však nebyly zaměstnavateli doručeny. Jsme povinni jako zaměstnavatel nahlížet do insolvenčního rejstříku, zda má povinný přednostní či nepřednostní pohledávky, a na základě této skutečnosti započít se srážkami a srážky deponovat?

Exekuce a přeplatek z ročního zúčtování

ID25700 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec má několik nepřednostních exekucí v pořadí dle data doručení. Exekutor mající pohledávku v 2. pořadí nás vyzval k zaslání přeplatku z RZD. Toto zdůvodnil, že byl první, kdo si tento přeplatek nárokuje. 1. Patří přeplatek daně do jiných příjmů uváděných v exekučním příkaze nebo rozhodnutí/usnesení? 2. Pokud ano, má skutečně přednost na zaslání RZD ten oprávněný, který se první přihlásí bez ohledu na pořadí exekuce?

Pořadí srážek ze mzdy

ID25610 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Dne 21. 2. 2019 zaměstnavatel obdržel exekuční příkaz na srážky ze mzdy. Pohledávka je nepřednostní. Na základě tohoto příkazu aktuálně provádíme srážky ze mzdy, zbývající dlužná částka 1 852 Kč. Dne 12. 6. 2019 zaměstnavatel obdržel exekuční příkaz na srážky ze mzdy. Pohledávka je nepřednostní. Částka k vymožení 37 540 Kč. Dne 20. 2. 2020 zaměstnavatel obdržel exekuční příkaz na srážky ze mzdy. Pohledávka je přednostní. Částka k vymožení 60 097 Kč. Z první třetiny zbytku čisté mzdy budou srážky vykonávány dle pořadí doručení exekučních příkazů bez ohledu na to, zda se jedná o pohledávku přednostní nebo nepřednostní. Z druhé třetiny zbytku čisté mzdy budou prováděny srážky na základě exekučního příkazu týkajícího se přednostní pohledávky. Je tento postup správný?

Zajišťovací směnka

ID25204 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s ručením omezeným poskytla zápůjčku právnické osobě. Právnická osoba zápůjčku neuhradila do doby splatnosti, tak byla vystavena zajišťovací směnka na částku zápůjčky s příslušenstvím. Nyní došlo k soudnímu řízení a avalista (fyzická osoba) má povinnost tuto směnku uhradit včetně nákladů soudního řízení. Společnost s r. o. vede v účetnictví pohledávku vůči právnické osobě na jistinu zápůjčky, úroky a smluvní pokutu. Jak správně zaúčtovat nově vzniklý stav, kterým přechází zaúčtovaná zápůjčka PO na účtu 378 na vymáhanou směnku po fyzické osobě? Bylo již zahájeno exekuční řízení. Má být vytvořena účetní opravná položka i k zaúčtovaným úrokům z prodlení?

Exekuce

ID25178 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Máme zaměstnance v exekuci, má několik exekucí. Dosud byla splácena jedna exekuce. Zaměstnanec se nyní stal zároveň příjemcem starobního důchodu. Bylo doručeno rozhodnutí od jiného exekutora jiné exekuce, který nařídil srážet pouze polovinu nezabavitelné částky, tu druhou polovinu bude srážet „sociálka“ z důchodu. Je správný postup takový, že to, co jsme dosud posílali prvnímu exekutorovi budeme posílat dále a tomu druhému pošleme 1/2 nezabavitelné částky, nebo je jiný správný postup?

Náklady na exekuci

ID25106 | | Ing. Simona Kropáčková

Společnost s r. o. soudně vymáhá pohledávku a vznikly ji náklady na exekuci od exekutora. Lze tyto náklady považovat za daňově účinné již při vynaložení? Nebo tento náklad je daňový až v případě, kdy dojde k příjmům z exekuce? Jak případně zaúčtovat?

Výpočet srážek ze mzdy

ID25148 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně u nás pracuje na dohodu o provedení práce. Mimo to má u jiného zaměstnavatele HPP. Od exekutora přišlo usnesení, že zákl. nezabav. částku bude v plné výši uplatňovat u zaměstnavatele na HPP. Jak tedy postupovat nyní při výpočtu srážky z dohody o provedení práce? Vzít celou čistou odměnu, tj. 1500 Kč, a odvést na exekuci 1/3, tj. 500 Kč? Setkala jsem se s tím, že kolegyně odvádí celou odměnu, tj. celých 1500 Kč, tak si nejsem jistá, jaký je správný postup při výpočtu.

Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence

ID25028 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Dne 6. 11. 2019 bylo zahájeno insolvenční řízení, vedené na povinného pracovníka. Před rokem 2014 byl po zahájení insolvence absolutní zákaz srážek. Má v současnosti plátce mzdy provádět srážky ze mzdy v období od zahájení insolvenčního řízení až do okamžiku rozhodnutí insolvenčního soudu o konkrétní formě úpadku?

Souběh HPP, DPP a exekuce

ID24865 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Naše zaměstnankyně má několik nepřednostních exekuci. Pořadí: 1. - 10. 1. 2012; 2. - 2. 7. 2014; 3. – 26. 8. 2014; 4. - 20. 2. 2018. K 3. a 4. exekuci ještě dorazily exekuční příkazy k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky na daňový bonus (došlo 8. 10. 2019) a přeplatek povinného na dani (9. 10. 2019). Zaměstnankyně má u nás uzavřený hlavní pracovní poměr a zároveň dohodu o provedení práce. Čistá mzda činí celkem 17 174 Kč včetně odměny z dohody. Hrubý příjem z dohody je 913 Kč, z pracovního poměru - 20 801 Kč, vyživované osoby nejsou. Jak se bude počítat srážka na exekuci první v pořadí? Můj software mi vypočítal srážku ve výši 3 309 Kč. Bylo mi vysvětleno, že na odměnu z dohody exekuce z roku 2012 (do roku 2015) se nevztahuje. Je tento výpočet a postup správný? Exekuční příkazy k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky, pokud mají konkretizováno „bonus“ a „přeplatek na dani“, se tedy se nevztahují na odměny z dohod?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru