Otázky s klíčovým slovem: Energie

počet otázek s klíčovým slovem : 75Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Elektroměr a vyúčtování

ID27547 | | Ing. Jiří Nigrin

Do obchodního majetku je zahrnuta nemovitost v poměru 40 % do podnikání, zbytek soukromé. Nemovitost má 2 elektroměry, jeden na IČO podnikatelský, druhý jako soukromá osoba. Podnikání v této nemovitosti bylo zahájeno 1. 10. 2020. Podnikatelský elektroměr je pouze jednofázový (platí se jen udržovací poplatek 190 Kč měsíčně), řeší se bohužel zdlouhavý převod na třífázový, proto se prozatím používá elektroměr nepodnikatelský. Jiná spotřeba v nemovitosti není - soukromá část není zprovozněna a žádný soukromý odběr neprobíhá. Lze od října uplatnit odběr elektřiny na nepodnikatelský elektroměr? DPH bychom neuplatňovali.

Místo plnění při odběru digestátu z bioplynové stanice v Německu

ID27528 | | Ing. Ladislav Pitner

Bioplynová stanice v SRN (německý plátce DPH) při výrobě bioplynu z biomasy produkuje digestát – využitelný jako hnojivo. Česká společnost (český plátce DPH) se zavázala digestát odebírat, uskladnit ve svých jámách (na území ČR) a zpracovat v souladu s ekologickými předpisy, za to obdrží od německé společnosti úplatu. Digestát bude následně zapravovat do vlastní zemědělské půdy – využije ho jako hnojivo. Bude uskutečňovat dva druhy plnění – 1. Digestát odebere přímo v německé bioplynové stanici 2. Digestát doveze dodavatel digestátu do jam v ČR. Otázka zní: 1. Bude místem plnění v německé bioplynové stanici – odběratel služby potřebuje odvézt a ekologicky zlikvidovat digestát? 2. Místem plnění je ČR, neboť veškerý digestát bude aplikován do zemědělské půdy v ČR?

Faktura Rakousko a DPH

ID27385 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o. odebírá plyn od rakouské společnosti, která zde má pobočku a IČDPH české. Jak to bude s vystavením faktury s. r. o. společnosti rakouské za provizi při prodeji plynu jiným subjektům? Dle nich máme vystavit fakturu na provizi bez DPH a rakouským DIČ. Bude na to přenesená povinnost nebo to bude opravdu bez DPH?

Sazba DPH u vodného a stočného hrazeného paušálem

ID27275 | | Ing. Petra Konderlová

Pronajímatel nám účtuje paušálně měsíčně vodné a stočné se sazbou DPH 15 %. Nemělo by to být od 1. 5. 2020 účtováno ve druhé nižší sazbě DPH 10 %? 

Přefakturace služeb nájemci a DPH

ID26913 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. pronajímá v nemovitosti byty občanům a jeden nebytový prostor podnikateli-plátci DPH. V důsledku toho podléhá s. r. o. koeficientu. Nájemci platí nájem a zálohy na vodu, které jsou každý rok vyúčtovány. Nemovitost má jeden vodoměr, voda se mezi nájemce rozpočítává dle smluveného klíče. Vyúčtování za minulý rok posílají vodárny v dubnu následujícího roku. Po rozpočítání spotřeby vody dle smluveného klíče zaúčtuje pronajímatel fakturu od vodáren tak, že částku za vodu, kterou bude přefakturovávat nájemcům bytů, zaúčtuje včetně poměrné části DPH na účet MD 315100/D 321 /tzn. že si neuplatní DPH na vstupu). Dále částku, kterou bude přefakturovávat podnikateli (plátci DPH), zaúčtuje na MD 315200/D 321 a k této části si uplatní poměrnou část DPH na vstupu (DPH na vstupu vodárny vyčíslovali v daňových dokladech k přijatým platbám v předchozím roce). Pronajímatel pak vystaví podnikateli fakturu s DPH a tudíž ve stejném měsíci vyčíslí stejnou výši DPH na vstupu i na výstupu. Nájemcům bytů bude vystavovat faktury bez DPH.

1) Je možné přijatou fakturu rozdělit výše uvedeným způsobem a je v pořádku popsaný způsob vyčíslení DPH k odvodu a uplatnění na vstupu?

2) Je možné (vzhledem ke koeficientu) si uplatnit DPH na vstupu z daňových dokladů k přijatým platbám až v následujícím roce? Obecně platí, že v případě koeficientu si nemůže poplatník uplatnit DPH 3 roky od zdanitelného plnění, ale pouze v daném roce.

3) Pokud se nájemcům bytů fakturuje bez DPH při splnění podmínek pro přefakturaci dle § 36 odst. 13 zákona o DPH, je povinnost uvádět na fakturu nějakou větu, osvětlující fakturaci bez DPH?

Doplňující otázka:

Z odpovědi na otázku č. 2 je zřejmé, že si pronajímatel uplatní DPH na vstupu z faktury přijaté od vodárny ve stejném kalendářním roce, ve kterém fakturu obdržel, a tudíž i spotřebu přefakturoval nájemcům. Předpokládám, že toto platí pro případný doplatek za vodu. Může si však DPH na vstupu z daňových dokladů k zaplaceným zálohám, které mu vodárny zasílaly během předchozího roku po každé úhradě (nebo DPH k zálohám na základě plateb dle platebního kalendáře) uplatnit ve výši odpovídající přefakturaci plátci DPH také až v následujícím roce, tedy v době, kdy přefakturovává? Připomínám, že prostory pronajímá nejen plátci DPH, ale i občanům.

Osvobozený nájem a paušál za vytápění

ID26816 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obec - plátce DPH uzavřela nájemní smlouvu na nebytový prostor pro neplátce DPH. Jedná se nájem dlouhodobý, tzn. osvobozený od DPH. Obec bude měsíčně vystavovat fakturu na nájemné (osv.) a dále na paušální částku za vytápění. Bude tato paušální částka za vytápění rovněž osvobozena od DPH nebo bude podléhat sazbě 21 %? Nejedná se o zálohu ani o přefakturaci, neznáme přesnou spotřebu. Voda a elektrická energie potom ročně přefakturována dle skutečné spotřeby samostatnou fakturou. 

Přijatá faktura za energie a kontrolní hlášení

ID26640 | | Ing. Petra Konderlová

Klientovi přijde daňový doklad k přijaté platbě za energie s datem vystavení 3. 8. 2020, datum platby je 1. 8. 2020. Částka je vyšší než 10 000 Kč. Které datum má být správně uvedeno v kontrolním hlášení? Dle vystavení dokladu nebo dle platby?

Osvobození od daně z pozemků podle § 4 odst. 1, h12)

ID26452 | | Ing. Jan Kašpar

Síť rozvodu tepla (která je ve vlastnictví výrobce tepla, který je současně i distributorem) se nachází jak pod povrchem pozemku (např. v kolektoru), tak i nad pozemkem na nosné konstrukci. Jak se vypočítá část příslušného pozemku pro osvobození podle § 4 odst. 1 písm. h) bod 12 v případě, že se jedná o podzemní vedení a v případě nadzemního vedení?

DPH u přefakturace vodného

ID26397 | | Ing. Ladislav Pitner

Od pronajímatele jsme obdrželi fakturu za vodné od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. DUZP na této faktuře je 31. 5. 2020, datum vystavení 16. 6. 2020. Sazba DPH u vodného je na této faktuře 15 %. Odvolávají se na par. 21 odst. 4 písmene b - cituji jejich odpověď "Jelikož den odečtu z měřících zařízení byl k 31. 12. 2019, je sazba 15 % správná." Při dotazu na datum DUZP, proč až 31. 5. 2020, nám bylo sděleno, že v těchto dnech obdrželi doklady od společností poskytující energie. Z čehož vyplynulo, že nám vodné přefakturovali. Prosím tedy o odpověď, zda je sazba 15% DPH u vodného na faktuře pronajímatele správně.

Bezúplatný převod sítí obci

ID26346 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba nepodnikatel vlastní stavební pozemky. Zasíťování těchto pozemků provede na své náklady s.r.o, kterou si za tímto účelem tato fyzická osoba založila. Zájemcům o stavební pozemek pak samotný pozemek bude prodávat FO a sítě s.r.o. Část sítí se s.r.o. zavázala bezúplatně převést na obec. Jak bude v s.r.o. účtováno o převodu sítí na obec? Bude se jednat o daňově účinný náklad?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru