Otázky s klíčovým slovem: Energie

počet otázek s klíčovým slovem : 71Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přefakturace služeb nájemci a DPH

ID26913 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. pronajímá v nemovitosti byty občanům a jeden nebytový prostor podnikateli-plátci DPH. V důsledku toho podléhá s. r. o. koeficientu. Nájemci platí nájem a zálohy na vodu, které jsou každý rok vyúčtovány. Nemovitost má jeden vodoměr, voda se mezi nájemce rozpočítává dle smluveného klíče. Vyúčtování za minulý rok posílají vodárny v dubnu následujícího roku. Po rozpočítání spotřeby vody dle smluveného klíče zaúčtuje pronajímatel fakturu od vodáren tak, že částku za vodu, kterou bude přefakturovávat nájemcům bytů, zaúčtuje včetně poměrné části DPH na účet MD 315100/D 321 /tzn. že si neuplatní DPH na vstupu). Dále částku, kterou bude přefakturovávat podnikateli (plátci DPH), zaúčtuje na MD 315200/D 321 a k této části si uplatní poměrnou část DPH na vstupu (DPH na vstupu vodárny vyčíslovali v daňových dokladech k přijatým platbám v předchozím roce). Pronajímatel pak vystaví podnikateli fakturu s DPH a tudíž ve stejném měsíci vyčíslí stejnou výši DPH na vstupu i na výstupu. Nájemcům bytů bude vystavovat faktury bez DPH.

1) Je možné přijatou fakturu rozdělit výše uvedeným způsobem a je v pořádku popsaný způsob vyčíslení DPH k odvodu a uplatnění na vstupu?

2) Je možné (vzhledem ke koeficientu) si uplatnit DPH na vstupu z daňových dokladů k přijatým platbám až v následujícím roce? Obecně platí, že v případě koeficientu si nemůže poplatník uplatnit DPH 3 roky od zdanitelného plnění, ale pouze v daném roce.

3) Pokud se nájemcům bytů fakturuje bez DPH při splnění podmínek pro přefakturaci dle § 36 odst. 13 zákona o DPH, je povinnost uvádět na fakturu nějakou větu, osvětlující fakturaci bez DPH?

Doplňující otázka:

Z odpovědi na otázku č. 2 je zřejmé, že si pronajímatel uplatní DPH na vstupu z faktury přijaté od vodárny ve stejném kalendářním roce, ve kterém fakturu obdržel, a tudíž i spotřebu přefakturoval nájemcům. Předpokládám, že toto platí pro případný doplatek za vodu. Může si však DPH na vstupu z daňových dokladů k zaplaceným zálohám, které mu vodárny zasílaly během předchozího roku po každé úhradě (nebo DPH k zálohám na základě plateb dle platebního kalendáře) uplatnit ve výši odpovídající přefakturaci plátci DPH také až v následujícím roce, tedy v době, kdy přefakturovává? Připomínám, že prostory pronajímá nejen plátci DPH, ale i občanům.

Osvobozený nájem a paušál za vytápění

ID26816 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obec - plátce DPH uzavřela nájemní smlouvu na nebytový prostor pro neplátce DPH. Jedná se nájem dlouhodobý, tzn. osvobozený od DPH. Obec bude měsíčně vystavovat fakturu na nájemné (osv.) a dále na paušální částku za vytápění. Bude tato paušální částka za vytápění rovněž osvobozena od DPH nebo bude podléhat sazbě 21 %? Nejedná se o zálohu ani o přefakturaci, neznáme přesnou spotřebu. Voda a elektrická energie potom ročně přefakturována dle skutečné spotřeby samostatnou fakturou. 

Přijatá faktura za energie a kontrolní hlášení

ID26640 | | Ing. Petra Konderlová

Klientovi přijde daňový doklad k přijaté platbě za energie s datem vystavení 3. 8. 2020, datum platby je 1. 8. 2020. Částka je vyšší než 10 000 Kč. Které datum má být správně uvedeno v kontrolním hlášení? Dle vystavení dokladu nebo dle platby?

Osvobození od daně z pozemků podle § 4 odst. 1, h12)

ID26452 | | Ing. Jan Kašpar

Síť rozvodu tepla (která je ve vlastnictví výrobce tepla, který je současně i distributorem) se nachází jak pod povrchem pozemku (např. v kolektoru), tak i nad pozemkem na nosné konstrukci. Jak se vypočítá část příslušného pozemku pro osvobození podle § 4 odst. 1 písm. h) bod 12 v případě, že se jedná o podzemní vedení a v případě nadzemního vedení?

DPH u přefakturace vodného

ID26397 | | Ing. Ladislav Pitner

Od pronajímatele jsme obdrželi fakturu za vodné od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. DUZP na této faktuře je 31. 5. 2020, datum vystavení 16. 6. 2020. Sazba DPH u vodného je na této faktuře 15 %. Odvolávají se na par. 21 odst. 4 písmene b - cituji jejich odpověď "Jelikož den odečtu z měřících zařízení byl k 31. 12. 2019, je sazba 15 % správná." Při dotazu na datum DUZP, proč až 31. 5. 2020, nám bylo sděleno, že v těchto dnech obdrželi doklady od společností poskytující energie. Z čehož vyplynulo, že nám vodné přefakturovali. Prosím tedy o odpověď, zda je sazba 15% DPH u vodného na faktuře pronajímatele správně.

Bezúplatný převod sítí obci

ID26346 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba nepodnikatel vlastní stavební pozemky. Zasíťování těchto pozemků provede na své náklady s.r.o, kterou si za tímto účelem tato fyzická osoba založila. Zájemcům o stavební pozemek pak samotný pozemek bude prodávat FO a sítě s.r.o. Část sítí se s.r.o. zavázala bezúplatně převést na obec. Jak bude v s.r.o. účtováno o převodu sítí na obec? Bude se jednat o daňově účinný náklad?

Sazba DPH u vytápění plynem

ID26357 | | Ing. Martin Novák

Podnikatel je v pronájmu nebytových prostor (provozuje fitko), které následně zčásti podnajímá (výživové poradkyni). Chodí mu od pronajímatele faktury na zálohy na vytápění plynem v sazbě 21 % a dál je fakturuje výživové poradkyni taky v sazbě 21 %. Je to v pořádku od 1. 1. 2020? 

Sazba DPH u služeb odvozu a likvidace odpadních vod od 1. 5. 2020

ID26273 | | Ing. Martin Novák

Vlastníme cisternu, se kterou zákazníkům poskytujeme službu, že zajedeme k jejich domu, z jímky nebo septiku vysajeme odpadní vodu a tuto odvezeme na čističku, kde ji vypustíme. Zákazníkovi pak za zlikvidování odpadních vod účtujeme, dosud jsme účtovali s 15% sazbou daně. Z čističky nám od 1. 5. 2020 za zlikvidování vypuštěné vody fakturují s 10% sazbou DPH. Jakou sazbu máme uplatnit od 1. 5. 2020 my na svou službu, spočívající v tom, že vysajeme zákazníkům z jejich jímky odpadní vodu a odvezeme ji cisternou na čističku, máme na celou službu také uplatnit 10% sazbu DPH? Výklad k příloze č. 2a uvádí, že se jedná o odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, ale zde veřejná kanalizace není a my vlastně s naší cisternou nahrazujeme to odvedení odpadních vod na čističku. 

Sazba DPH - likvidace odpadní vody

ID26183 | | Ing. Martin Svoboda

Fakturujeme za likvidaci (částečně čištěné) odpadní vody a chtěla bych se zeptat, zda se sazbou DPH 21 % nebo ve snížené sazbě 10 % podle přílohy č. 2. Není to naše hlavní ekonomická činnost, nemáme na to oprávnění, ale několikrát do roka, když vodárny mají odstávku, tak zlikvidujeme částečně čištěnou odpadní vodu. Myslíme si, že bychom měli fakturovat se sazbou 21 %, ale vodárny po nás chtějí opravenou fakturu, kde bude snížená sazba daně. 

Ukončení živnosti a DPH

ID25929 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ ukončila k 29. 2. 2020 živnost. O zrušení DPH jsme požádali dodatečně 10. 4. 2020. V majetku má OSVČ hmotný majetek pořízený více než před 15 lety, a dále drobný majetek pořízený více než před 3lety. Z hlediska DPH - použiji § 79a ZDPH - z výše uvedeného majetku mi nevznikne žádná povinnost zpětného odvodu DPH, je to tak (mate mě § 13 odst. 4a, majetek se nikdy prodávat nebude, zůstane ve vlastnictví fyzické osoby, přejde tímto automaticky do osobního užívání)? Jedná se o vybavení prodejny a prakticky je nemožné soukromě tyto věci používat. Nebo může majetek zůstat zařazen a nebudu ho vyřazovat do osobní spotřeby, i když už fyzická osoba nikdy nezačne podnikat? Při použití tohoto paragrafu by vyšel dopočet DPH, což je zcela opačná situace. Případně co se stane v případě budoucího prodeje, kdy už FO není podnikatelem a podařilo by se jí prodat někdy v budoucnu část vybavení? Dále jak naložit se zálohami na el. energie - poskytnuté zálohy na plnění, která se do dne zrušení registrace neuskutečnila se vrací ve výši plného uplatněného nároku na odpočet, podnikatel však rozúčtovával el. energii i podnájemci ve vedlejších prostorách, podle odpočtových měřidel měsíčně fakturoval spotřebu a odváděl z těchto plateb DPH. Nyní tedy přijde o veškerý nárok na odpočet ze záloh uhrazených dodavatelské firmě (zatím nebylo doručeno vyúčtování energií), i když část z těch plnění byla poskytnuta podnájemci a z tohoto DPH odvedeno?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru