Otázky s klíčovým slovem: Energie

počet otázek s klíčovým slovem : 43Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Uplatnění DPH za období, kdy firma ještě nebyla plátcem

ID24592 | | Ing. Zdeňka Hušáková

K 1. 1. 2019 došlo z hlediska účetního k rozdělení firmy C na základě projektu notářským zápisem 12. 8. 2019, kdy došlo k rozdělení majetku. Firma C (plátce DPH) platila daňové zálohy za plyn od 1. 1. 2019 i doplatek z vyúčtování. Firma C nyní v září fakturuje firmě P tyto platby. Firma P se stala plátcem DPH až 14. 8. 2019. Jaké bude účtování u firmy P (resp. uplatnění DPH na vstupu)?

Příklad: Faktura přijatá od fy C za období leden - srpen: základ 10 000 + 21% DPH 2 100 = 12 100.

Záloha služby spojené s nájmem a odvod DPH

ID24788 | | Ing. Petra Konderlová

S. r. o. pronajímá nebytové prostory. V nájemní smlouvě je stanoveno, že pronajímatel má povinnost platit měsíčně zálohu na služby spojené s nájmem ve výši 5 000 Kč + DPH, tato záloha je splatná vždy do konce měsíce předcházejícího měsíci, na nějž se záloha platí. Na tyto zálohy pronajímatel vystavuje daňové doklady. K jakému datu má povinnost vystavit daňový doklad a odvést DPH? Je to ke dni připsání platby na bankovní účet? Po skončení roku jsou zálohy vždy vyúčtovány na základě skutečné spotřeby energií.

Nabíjecí stanice pro elektromobil

ID24758 | | Ing. Martin Novák

Společnost poskytující pronájem nebytových prostor zřídila ve svém areálu nabíjecí stanici pro elektromobil, kterou mohou využívat jednotliví nájemci nebytových prostor pro své elektromobily. Spotřeba elektrické energie se jednotlivým nájemcům (plátci i neplátci DPH) fakturuje. Jedná se o plnění, které podléhá režimu přeneseně daňové povinnosti?

Oprava účtování minulých let

ID24511 | | Ing. Ivana Pilařová

V roce 2018 nebyla dodavatelem plynu vyúčtována část období (1-3/2018), ani nebyly hrazeny žádné zálohy. Od 4/21018 změnila s. r. o. dodavatele plynu, který už vše řádně fakturoval. Omylem nebyla vytvořena dohadná položka na období 1-3/2018. V 8/2019 přišla faktura na toto období ve výši cca 30 000 Kč. Celkové náklady s. r. o. v r. 2018 byly asi 22 000 000 Kč a zisk 2 000 000 Kč. Je možno těchto 30 000 Kč zaúčtovat jako nevýznamnou položku: MD 502/D 321 … (nedaňově), nebo se musí rozvahově jako opravu účtování minulých let: MD 426/D 321?

Opravné daňové doklady a kontrolní hlášení

ID24239 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, zřízená krajem, plátce DPH. Obdrželi jsme vrubopisy - opravné daňové doklady - k fakturám za dodávku elektrické energie za jednotlivé měsíce leden, únor, březen, duben, květen. Tedy pět opravných daňových dokladů. Každý přibližně na 1 000 Kč. Původní faktury byly každá přibližně na 150 000 Kč. Jak toto vykázat v kontrolním hlášení? Vykazují se tam nějak i původní daňové doklady? Třeba minusem nebo se tam vykážou jen tyto opravné daňové doklady? A v oddíle do 10 000 Kč?

DPH u topení plynem

ID23994 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme příspěvková organizace, která má jako vedlejší hospodářskou činnost pronájem nemovitostí. Nájemníkům účtujeme náklady na plyn, který je ovšem určen k topení a ohřevu vody. Doposud jsme na vstupu i výstupu uplatňovali DPH ve výši 21%. nyní jsem se však setkala s názorem, že nájemníkům by se mělo účtovat topení ve výši DPH 15%, jelikož topení jako takové skutečně spadá do 15% sazby, ale týká se to i plynu? Jak správně postupovat? Na naší straně problém není, ale nájemníci-plátci DPH by mohli mít problém s neoprávněným odpočtem vyšší sazby. 

Pronájem nemovité věci a krácený odpočet DPH

ID23960 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce DPH má v majetku nemovitou věc a pronajímá jí jak plátcům, tak neplátcům. Nájemné plátcům zdaňuje, neplátcům nikoliv. Současně jim však fakturuje paušální částku za služby. Tuto paušální částku zdaňuje všem základní sazbou DPH. Dle uzavřených smluv s nájemníky zahrnují tyto služby, kromě klasických služeb spojených s nájmem (úklid, odvoz odpadů), mimo jiné i energie. Energií je dle smlouvy myšlena nejen elektrická energie, ale i teplo a vodné. Podle mně je to celé chybně pojato, neboť paušální částka na energie se už nevyúčtovává a je tedy de facto součástí nájmů. Lze takto fakturovat paušální částku za služby a neměla by být spíše u neplátců fakturace za služby prováděna jako osvobozené plnění? Pokud lze jako doposud fakturovat, tedy bez rozdílu plátcům i neplátcům paušální částka za služby s DPH, podléhá nákup energií krácení odpočtu?

Vyúčtování spotřeby plynu v daňové evidenci

ID23744 | | Ing. Petra Konderlová

V září 2018 přišla faktura za spotřebu plynu za období 11/2017-8/2018: spotřeba plynu 35 393 Kč bez DPH, uhrazené zálohy (11/2017-8/2018) -41 322 Kč bez DPH = -5 929 Kč bez DPH (platební kalendář - měsíčně 4 132,20 bez DPH). Jak zaúčtovat spotřebu v roce 2018? V roce 2017 jsem uplatňoval výdaje paušálem.

Dohadné účty

ID23563 | | Ing. Ivana Pilařová

Když ke konci roku 2018 zaúčtuji dohadný účet pasivní (např. na energie) za spotřebu roku 2018, vyúčtování energie dojde v roce 2019 a je o např. 5 000 vyšší. Mohu dát tento rozdíl 5 000 Kč do uznatelných nákladů roku 2019?

Pokud nastane stejná situace jako v předešlé otázce, jen naopak (někomu jeho spotřebu já naopak účtuji a vyúčtování je vyšší než dohad), rozdíl musím, nebo nemusím dát do výnosů roku 2019? Nebo jsem i povinná udělat dodatečné daňové přiznání za rok 2018?

Změna způsobu uplatňování výdajů

ID23462 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikající fyzická osoba, neplátce DPH, provozuje malý penzion (živnost ubytovací činnosti). Do roku 2017 uplatňovala výdaje ve skutečné výši, od roku 2018 bude uplatňovat výdaje paušální. K 31. 12. 2017 neexistovaly žádné pohledávky, závazky ani zásoby, předpokládám tedy, že dodatečné daňové přiznání za rok 2017 nebude nutné podávat. V únoru 2018 nicméně tato fyzická osoba obdržela vrácení přeplatku za elektrickou energii spotřebovanou v penzionu v předchozím vyúčtovacím období. Je třeba tento příjem zahrnout do zdanitelných příjmů roku 2018, a je případně možné i k tomuto příjmu uplatnit paušální výdaje? Případně jakým způsobem tuto částku ošetřit v popsané situaci změny způsobu uplatňování výdajů? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru