Otázky s klíčovým slovem: Dovolená na zotavenou

počet otázek s klíčovým slovem : 436Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou

ID27013 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně, která je nyní na rodičovské dovolené, se dohodla se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodou. Jak to bude s nárokem na dovolenou? Průběh roku 2020: 1. 1. - 26. 3. 2020 - čerpala mateřskou, 27. 3. - 19. 5. 2020 čerpala dovolenou, 20. 5. - 31. 10. 2020 čerpá rodičovskou. 

Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru

ID27008 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně pracovala od počátku kalendářního roku do 13. 4. 2020 na pozici vedoucí oddělení. Od 14. 4. 2020 nastoupila na mateřskou dovolenou a ke stejnému datu tj. ke 14. 4. 2020 došlo dodatkem ke smlouvě ke změně pracovního zařazení na pozici zástupce vedoucího a dohodou o mzdě i ke změně měsíční mzdy (vedoucí oddělení vykonávala zaměstnankyně jako zástup za rodičovskou). Smlouva byla uzavřena na dobu určitou a skončila dne 19. 10. 2020. Jaký průměrný výdělek bude použit pro výpočet proplacené dovolené. Je přípustné použítí průměru dosaženého před nástupem na mateřskou s ohledem na skutečnost, že se nejedná o čerpání, ale proplacení dovolené? Nebo bude použit pravděpodobný průměrný výdělek pro pracovní zařazení v době ukončení pracovního poměru. 

Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění

ID26859 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec nastoupil 1. 3. a má měsíční mzdu 21 000 Kč, dne 16. 9. došlo dohodou k ukončení HPP. Zaměstnanec měl nárok na 20 dnů dovolené za odpracovaný rok. Díky ukončení 16. 9. a odpracování pouze 6 celých měsíců (část září nepočítám, protože za toto období nevznikne nárok) má nárok jen na 10 dnů dovolené. Do doby ukončení PP si však vybral 16,5 dne - tzn. došlo k přečerpání dovolené o 6,5 dne. Přečerpaná dovolená ve 3. kvartále je 4 dny a zbytek (tj. 2,5 dne) byl ve 2. kvartále. K výpočtu hodnoty přečerpané dovolené použiji tedy průměrný hodinový výdělek (dále PHV) za 4 dny, který byl ve 3. čtvrtletí a na zbývajících 2,5 dne využiji PHV za 2. čtvrtletí. Je moje logika správná? Výslednou náhradu mzdy budu s mínusem počítat do složky hrubé mzdy, a to tak, že sečtu základní mzdu za odpracované hodiny 11.455 Kč a náhradu za přečerpanou dovolenou -5 366 Kč a vyjde celková hrubá mzda 6 089 Kč. Minimální vyměřovací základ pro ZP je část měsíce, kterou zaměstnanec odpracoval - tzn. 16/30 × 14 600 = 7 786,66 Kč. Tzn. že dojde k doplatku zdravotního pojištění do minima v hodnotě (7866,66 - 6089) 1697,66 Kč * sazbou ZP 13,5%. Tento doplatek do vyměřovacího základu odvede pojišťovně zaměstnavatel, ale bude se jednat o pojístné zaměstnavatele nebo zaměstnance? Účetní SW to počítá jako zvýšení pojístného na straně zaměstnance. Je to správně?

Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách

ID26886 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnancům srážíme ze mzdy podíl platby na stravenkách, tj. zaměstnavatel hradí 55 %, zbytek si hradí zaměstnanec srážkou ze mzdy. Je potřeba mít uzavřenou dohodu o srážkách ze mzdy, nebo stačí vystavit souhlas se srážkou, kterou zaměstnanec podepíše (půjde tedy jen o jednostranný úkon)? Pokud je možná jen dohoda, tak případně prosím o zdůvodnění. Dále vzhledem na změnu dovolené do 1. 1. 2021 na dovolenou v hodinách, je potřeba uvádět v pracovní smlouvě dovolenou v hodinách, nebo můžeme nadále uvádět dny? Máme pravidelný týden. rozvrh 40 hodin (8 hod/den). 

Nárok na dovolenou

ID26821 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnankyně ukončila 4. ledna 2020 rodičovskou dovolenou a od 5. ledna 2020 do 30. září 2020 čerpá neplacené volno z důvodu péče o dítě. Od 1. října 2020 nastupuje zpět do práce na 4 denní pracovní týden. Organizace má 25 dní dovolené při 5denním pracovním týdnu. Zaměstnankyně neodpracuje do konce roku 60 směn. Můžeme vypočítat nárok na dovolenou za rok 2020 za poměrnou část (tedy na 5 dní za říjen až prosinec) nebo příhlížíme k neplacenému volnu jako k překážce na straně zaměstnace a v tomto důsledku krátíme roční nárok? Jak bychom v takovém případě krátily dovolenou? Z pohledu 5denního týdne, který trval do 30. září, a následně by byl počet krácených dnů přepočten vlivem čtyřdenního týdne?

Nevyčerpaná dovolená

ID26837 | | JUDr. Marcela Smutná

Máme zaměstnance, který z osobních důvodů nevyčerpal 21 dnů dovolené za rok 2019. Letos dostal nových 25 dnů. Do dnešního dne ještě nevyčerpal ani všechnu dovolenou za rok 2019 a v lednu dostane dalších 25 dnů dovolené. Vzhledem k epidemii covid-19 je u nás nařízena práce z domova, tak nám zaměstnanci od března 2020 skoro nečerpají dovolené. Takže máme zaměstnance i s 25 dny nevyčerpané dovolené za rok 2020. Musíme zaměstnancům dovolenou nařídit i přes jejich odpor? Nebo bychom jim mohli část dovolené proplatit? Zaměstnanci argumentují, na co si brát dovolenou, když pracuji na dálku odkudkoliv, nebo nemáme kam jet, nebo nebudu o dovolené doma... 

Čerpání

ID26840 | | JUDr. Petr Bukovjan

Prosím o informaci, jak to bude od roku 2021 se "starou" dovolenou za rok 2020? Pokud ji zaměstnanec nevyčerpá do konce roku 2020 a bude ji čerpat až v lednu 2021, převede se mu stará dovolená na hodiny nebo, jak jsem slyšela, stará bude čerpána dále ve dnech a nová pak v hodinách? Pokud by to byla pravda a mzdový program toto neumožnil, je možné z technických důvodů starou dovolenou převést v hodinách?

Odměna jednatele při čerpání dovolené

ID26717 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Pokud jednatel, který dostává odměnu za výkon funkce ve výši 100 000 Kč, měsíčně čerpá dle smlouvy o výkonu funkce dovolenou, přepočítává se tato dovolená průměrným hodinovým výdělkem, anebo dostane odměnu ve výši 100 000 Kč nezávisle na tom, zda čerpá dovolenou, či nikoliv?

Krácení dovolené

ID26738 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnankyně má 8 dnů dovolené z roku 2019. V lednu odpracovala 24 dnů + vyčerpala 2 dny dovolené a od 31. 1. 2020 je nemocná. Od října půjde na mateřskou dovolenou. Jaký bude mít nárok na dovolenou za rok 2020? Lze krátit dovolenou za dobu nemoci i z roku 2019? 

Výpočet dovolené v roce 2021

ID26624 | | JUDr. Marcela Smutná

Žádáme o stanovisko k výpočtu nároku na dovolenou v roce 2021 při zameškané době (dle § 216 zákoníku práce) delší než dvacetinásobek stanovené týdenní pracovní doby. Jedná se nám o skutečnost, zda se do propočtu nároku na dovolenou zahrnují pouze celé násobky odpracované stanovené týdenní pracovní doby (jako u poměrné části dovolené) nebo se počítá i desetinnými místy. Příklad: Pracovní poměr trvající celý kalendářní rok, stanovená týdenní pracovní doba (TPD) 40 hodin: • Odpracováno 1232 hodin • Dočasná pracovní neschopnost od ledna do května 2021 - celkem 856 hodin • Výpočet: Počet hodin dovolené = (odpracovaná doba + 800 hod. překážek)/TPD x TPD/52 x výměra dovolené • tj.: (1232 + 800)/40 x 40/52 x 5 = 50,8 x 40/52 x 5 Použije se při výpočtu CELÝ násobek odpracované stanovené TPD, jako v případě výpočtu poměrné části dovolené (tedy 50, výpočet uvedený pod písm. a)) nebo včetně desetinného místa (tedy 50,8)? a. (1232+ 800)/40 = 50,8, tj 50 celých TPD počet hodin dovolené = 40/52 x 50 x 5 = 192,30 b. (1232+ 800)/40 = 50,8 počet hodin dovolené = 40/52 x 50,8 x 5= 195,38. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru