Otázky s klíčovým slovem: Dotace

počet otázek s klíčovým slovem : 290Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odpisy majetku

ID26976 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2019 jsem koupil teleskopický stájový nakladač v hodnotě 1 302 000 Kč bez DPH a v roce 2019 jsem uplatnil 1 rok zrychleného odpisu. V roce 2020 mi byla vyplacena dotace v částce 538 000 Kč. Jak postupovat ve druhém roce odpisování? Je mi jasné, že musím o dotaci ponížit pořizovací hodnotu, ale můžu to udělat, když už jsem jeden rok odpisoval?

OSVČ a výdaje uplatněné paušál a dotace

ID26891 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ, neplátce, podnikání v oblasti fitness - volná živnost. Roční příjmy činí pravidelně okolo 500 000 Kč ročně a OSVČ se vyplatí uplatňovat výdaje paušálem 60 % z příjmů. V roce 2020 proběhly nad rámec běžné činnosti tyto operace a náš dotaz zní, zda jsou součástí příjmů ke zdanění, a pokud ano, zda je možné i z těchto příjmů uplatnit výdaje paušálem:

1) kompenzační bonus – 44 500 Kč,

2) provozní dotace (v rámci podnikatelské činnosti byly v létě realizovány školní fitness tábory pro děti). Na tyto tábory obdržela OSVČ dotaci z fondů EU ve výši ca 150 000 Kč,

3) OSVČ získala dotaci na vybavení fitness centra z fondů EU cca 100 000 Kč - předmětem je vybavení drobným majetkem v ceně za kus do 20 000 Kč,

4) OSVČ získala dotaci na technické zhodnocení fitness prostor (stavební práce typu podklady, podhledy, okna) v celkové výši 500 000 Kč.

Vstupují příjmy z dotací do obratu pro účely DPH?

Program Antivirus C - účtování

ID26927 | | Ing. Ivana Pilařová

Akciová společnost využila program Antivirus C, který má pomoci firmám ochránit pracovní místa při pandemii koronaviru covid-19 a spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění (které platí zaměstnavatelé 24,8 % z hrubé mzdy) za měsíc červen až srpen 2020. Akciová společnost splňuje veškeré dané podmínky (váš časopis Účetnictví v praxi 6/2020 str. 3). Má se o částce, kterou jsme nezaplatili soc. správě, účtovat? Když ano, jaký je postup účtování? 

Kompenzační bonus - pomoc společníkům malých s. r. o.

ID26898 | | Ing. Petra Konderlová

Společníkovi s. r. o. byl vyplacen kompenzační bonus na firemní účet s. r. o. Jak o kompenzačním bonusu účtovat a jak bude zdaněn?

Antivirus C

ID26888 | | Ing. Marta Ženíšková

Má na podporu z programu Antivirus C nárok i firma, která splňuje formální požadavky, ale nebyla žádným způsobem postižena mimořádnými opatřeními vlády a nenesla žádné ekonomické následky? Firma nemá žádné odbytové ani jiné potíže, její obrat během pandemie mírně roste.

Covid-19 nájemné

ID26805 | | Ing. Martin Děrgel

Žadatel má v pronájmu prostor k podnikání (Živnost - MO prodej), kde majitelem nemovitosti je z 1/3 matka a ze 2/3 cizí soukromá osoba. S každým má žadatel uzavřenou smlouvu o nájmu samostatně a každému samostatně platí dohodnutý měsíční nájem. Má nárok žadatel na dotaci - COVID - nájem? Chce dotaci uplatnit na nájem pro soukromou osobu (2/3 vlastník) Nebo je zde problém spřízněných osob, i když neuplatňuje dotaci na nájem poskytovaný matce? 

Antivirus C, pozdní úhrada sociálního za měsíc červen, červenec

ID26771 | | JUDr. Marcela Smutná

Firma využila na formuláři přehled pojistného za měsís červen i červenec snížení vyměřovacího základu (program antivirus C). Splnila všechny podmínky, akorát za dané měsíce pozdě zaplatila 1x byla platba 21. a 1x 27. Sociální placené zaměstnavatelem vychází měsíčně cca 10tis. Kč. Nešlo o žádné úmyslné pozdní zaplacení, ale o nedbalost v práci s úhradami příkazů, přehled podala včas a normálně platí také řádně včas. Za srpen si již dá pozor a platbu provede včas. Jak ale naložit s červnem a červencem? Bude se to podle zákona považovat za nesplnění podmínek a jak postupovat? Má nějakou šanci úlevu stále získat? Zvažujeme postup, že pojístné uhradí, aby neběžel úrok z prodlení 0,05 p.d., ale opravné přehledy za červen a červenec nedá, protože by definitivně přišla o možnost úlevy. Nemůže ji tento postup nějak dále uškodit? (např. nějaká další sankce). Firma trochu zvažuje, že min. za jeden měsíc - o den pozdní úhradu nebude v praxi nikdo řešit a nechá se to takto. Měla by šanci vyhrát tuto věc odvoláním/ sporem apod. (zatím ji nic od OSSZ nepřišlo)?

Krácení dovolené z důvodu částečné nezaměstnanosti

ID26785 | | JUDr. Petr Bukovjan

Z důvodu nařízení vlády a situace, která nastala v březnu z důvodu Covid-19, se naše družstvo uzavřelo od 16. 3. 2020. Jsme družstvo, které z tohoto omezení ubyly zakázky a zaměstnanci čerpají částečnou nezaměstnanost. Do zaměstnání se chodí dle zakázek. Ale je tady část zaměstnanců, pro které práce nebyla, nebo v omezeném množství. A z toho důvodu, má část zaměstnanců neodpracováno více jak 100 pracovních dnů. Máme dovolenou z tohoto důvodu krátit o poměrnou část nebo nato máme nahlížet jako na náhradu, a nekrátit? Částečnou nezaměstnanost vyplácíme 60 % z průměru.

Antivirus C - nárok

ID26806 | | Ing. Marta Ženíšková

Společnost měla za období březen až červenec v pracovním poměru jednoho zaměstnance (má pracovní smlouvu) a dva členy statutárního orgánu (mají smlouvu o výkonu funkce). Na zaměstnance v pracovním poměru na pracovní smlouvu bylo za období červen a červenec využito snížení pojistného - Antivirus C. K 31. 7. 2020 ukončil činnost jeden člen statutárního orgánu, který byl od roku 2019 na pracovní neschopnosti. Výše vyměřovacích základů pro sociální pojištění tedy v srpnu nepoklesla, snížil se jen počet zaměstnanců. Je správné za srpen započítat do počtu zaměstnanců pouze pracovníka v pracovním poměru na pracovní smlouvu a lze u tohoto pracovníka v srpnu využít program Antivirus C?

Antivirus C - opravný přehled

ID26745 | | Josef Rajdl

Naše firma zaměstnává 4 zaměstnance a splňuje podmínky na prominutí pojistného dle programu Antivirus C. Za měsíc červenec bylo snížení uplatněno, v řádném termínu jsme podali přehled a zaplatili pojistné ve výši 6,5 % vyměřovacího základu. Po termínu jsem však zjistil, že u jednoho zaměstnance při výpočtu mzdy vypadla z výpočtu dovolená a jeho mzda tak byla spočítána chybně. Jedná se o malý rozdíl a nyní bychom měli podat opravný přehled a doplatit OSSZ pojistné ve výši 44 Kč. Nepřijdeme kvůli tomu o prominutí pojistného, neboť všude se píše, že podmínkou prominutí pojistného je to, aby pojistné, které se počítá ve výši 6,5 % ze mzdy zaměstnance, bylo odvedeno ve správné výši a v termínu do 20. srpna, což v našem případě nebude. Nedaří se mi dohledat zákonnou úpravu. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru