Otázky s klíčovým slovem: Dohoda o provedení práce

počet otázek s klíčovým slovem : 405Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Souběh HPP, DPP a exekuce

ID24865 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Naše zaměstnankyně má několik nepřednostních exekuci. Pořadí: 1. - 10. 1. 2012; 2. - 2. 7. 2014; 3. – 26. 8. 2014; 4. - 20. 2. 2018. K 3. a 4. exekuci ještě dorazily exekuční příkazy k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky na daňový bonus (došlo 8. 10. 2019) a přeplatek povinného na dani (9. 10. 2019). Zaměstnankyně má u nás uzavřený hlavní pracovní poměr a zároveň dohodu o provedení práce. Čistá mzda činí celkem 17 174 Kč včetně odměny z dohody. Hrubý příjem z dohody je 913 Kč, z pracovního poměru - 20 801 Kč, vyživované osoby nejsou. Jak se bude počítat srážka na exekuci první v pořadí? Můj software mi vypočítal srážku ve výši 3 309 Kč. Bylo mi vysvětleno, že na odměnu z dohody exekuce z roku 2012 (do roku 2015) se nevztahuje. Je tento výpočet a postup správný? Exekuční příkazy k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky, pokud mají konkretizováno „bonus“ a „přeplatek na dani“, se tedy se nevztahují na odměny z dohod?

Mzdy

ID24875 | | JUDr. Petr Bukovjan

Česká firma zaměstnává na dohodu o provedení práce slovenské občany. Rovněž majitel firmy je občan Slovenské republiky. Je potřeba u hlavního pracovního poměru nebo u dohody o provedení práce podávat hlášení na úřad práce o těchto zaměstnancích?

Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna

ID24838 | | JUDr. Petr Bukovjan

Je možné zaměstnanci zaměstnanému na dohodu o provedení práce vyplatit mimořádnou nenárokovou odměnu? (např. z důvodu dobrých výsledků a udržení dohodářů ve firmě). Bude tato odměna mít stejný daňový režim jako standardní sjednaná odměna z DPP? Pokud ve stávající písemné smlouvě - DPP není o takové mimořádné odměně žádné ustanovení, je třeba písemně uzavřít nějaký dodatek?

Dohoda o provedení práce - slovenský student do 10 000 Kč

ID24810 | | Josef Rajdl

Česká firma chce zaměstnávat na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč ve své provozovně v ČR prezenční studenty VŠ, kteří jsou však občané Slovenska a po celý rok tu studují. Řídí se DPP českými předpisy (Tzn. pokud slovenský student podepíše prohlášení a uplatní si slevu na poplatníka, je daň 0 Kč, dohoda nepodléhá ZP SP, + je tam povinnost na ÚP - to vím)? Pokud by takovýto student přestal studovat nebo byl studentem dálkovým, musí pro českou firmu obstarat kartu A1, aby bylo zřejmé, jestli může být DPP posuzována dle českých předpisů? Pokud by dohoda byla posuzována dle Slovenských předpisů, tak to znamená, že se firma musí registrovat na příslušné úřady na Slovensku, a tam odvádět pojistné (SP a ZP) a daň z příjmu „brigádníka“ dle tamních zákonů.

Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka

ID24825 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Pokud chci zaměstnat mladistvého na DPP nebo DPČ (kancelářské práce), mám mu nejprve zajistit lékařskou prohlídku? Našla jsem protichůdné názory. 

Mimořádné odměny zastupitelům obce

ID24714 | | JUDr. Vlasta Víghová

Svou žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. jsem požádala o poskytnutí přílohy ze zasedání rady obce - z jeho usnesení, kde se navrhovaly roční odměny podle dohod o provedení práce, za r. 2016 a 2017. Toto mi bylo rozhodnutím obce zamítnuto s odvoláním na ústavní právo na ochranu soukromí, viz rozsudek NSS ze dne 17. 12. 2014, čj. 1 As 189/2014-50 a cit. další. Běžně se lze na webových stránkách jiných obcí a měst dočíst o schvalování mimoř. odměn (v minulosti to byly peněžní dary) a v jaké výši např. starostům uvolněným a jiným zastupitelům neuvolněným i jmenovitě. Jedná se opravdu o ochranu soukromí a osobnosti ve střetu dvou zaručených práv, podle názoru povinného subjektu, když zastupitelé mají za výkon své funkce zákonné měsíční odměny určené nařízením vlády? Má občan právo znát výši ročních odměn a komu byla přiznána nebo mohu znát alespoň celkovou výši ročních odměn? To pak bychom jako občané nemohli zjistit, za co a komu byla peněž. odměna schválena. Z usnesení rady toto vyplývá, na zastupitelstvu obce však nebylo o ročních odměnách vůbec jednáno ani samostatným bodem projednáno.

Dohoda o provedení práce

ID24737 | | JUDr. Eva Dandová

Musí se při pracovním poměru na DPP uzavírat písemná dohoda na každou práci nebo na každý měsíc, anebo mohu se zaměstnancem uzavřít písemnou dohodu o provedení práce na jeden rok s tím, že bude vykonávat práce - montáže, každý měsíc v rozsahu například 25 hodin v měsíci za odměnu 9 500Kč/měsíčně? A má zaměstnavatel nějaké úlevy na daních, když pracovník zaměstnaný na dohodu o provedení práce má ZTP?

Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP

ID24736 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

V naší firmě jsme přijali zaměstnance na DPČ nebo na DPP do Call Centra. Tito zaměstnanci mají předem naplánované směny na svém stálém pracovišti (nemohou pracovat z domova), pracují tedy občas i v noci, o sobotách a nedělích a ve svátek. V dohodách (DPČ, DPP) mají pevně stanovenou hodinovou sazbu. Musí se i u DPP a DPČ zaměstnavatel řídit zákoníkem práce a je povinen k této odměně za odvedenou práci (tzn. počet odpracovaných hodin x hodinová sazba) poskytnout těmto dohodářům příplatky za práci v noci, víkend a svátek?

Mzdy - DPP

ID24667 | | JUDr. Marcela Smutná

Stavební firma zabezpečuje svoji činnost prostřednictvím autorizovaného inženýra, kterého zaměstnává na dohodu o provedení práce. Má dohodnutou fixní měsíční částku a firmu nezajímá, kolik hodin v měsíci odpracoval, aby splnil úkol. Jakým způsobem dostojí firma povinnostem vyplývajícím ze zákoníku práce, kterými jsou např. evidence pracovní doby a sledování počtu odpracovaných hodin, aby nedošlo k překročení 300 hod limitu za rok?

Nemocenská a mateřská

ID24670 | | JUDr. Marcela Smutná

Maminka je na rizikovém těhotenství a pobírá nemocenskou, reps. dále mateřskou. Je možná si sjednat např. dohodu o provedení práce s jiným zaměstnavatelem např. na několik hodin v měsíci ačkoliv pobírá tyto dávky? Je možné vykonávat činnost OSVČ - vždy jí měla jako činnost vedlejší, v souběhu s čerpáním nemocenské, resp. mateřské nebo to možné není a činnost OSVČ vykonávat nesmí - nesmí-li - stačí činnost nevykonávat, nebo musí svou činnost úplně přerušit nahlášením na úřadech? Činnost je pouze okrajová, např. 2 hod za měsíc.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru