Otázky s klíčovým slovem: Dodatečné daňové přiznání

počet otázek s klíčovým slovem : 39Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Oprava minulého období

ID26765 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Kontrolou jsme zjistili, že jsme špatně dali do nákladů roku 2020 fakturu přijatou, která měla být v nákladech roku 2019 (fakturováno bylo v lednu 2020, ale plnění proběhlo v roce 2019). Částka je z hlediska firmy významná, cca 300 000 Kč. Jak prosím zaúčtovat v roce 2020? Za rok 2019 bychom měli udělat dodatečné DAP, klient ale nechce měnit daňovou povinnost kterou již zaplatil, je nějaká možnost jak toto opravit? Lze pro rok 2019 ještě měnit odpisy? Klient má celkem 3 auta a bylo by možné neuplatnit daňové odpisy za rok 2019, opravit již uzavřený rok? Tím, že by neuplatnil, tak by se mu daňová povinnost nezmenšila. 

Dodatečné daňové přiznání na změnu sazby daně z 15% na 10%

ID26735 | | Ing. Martin Svoboda

Obdrželi jsme opravný daňový doklad na změnu sazby daně z 15 % na 10 %. Výsledkem je snížení daně na vstupu. Je naší povinností podle daňového řádu vystavit dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost za měsíce květen, červen, červenec?

Daň z příjmů právnických osob - nezaúčtovaný předpis daně z příjmů

ID26696 | | Ing. Christian Žmolík

Jsme s. r. o. a zjistili jsme , že jsme do roku 2019 nezaúčtovali předpis daně z příjmů v částce 4 000 Kč, která nám vyšla v sestaveném přiznání k dani z příjmů. Samotné přiznání k dani z příjmů, hospodářský výsledek k 31. 12. (uvedený na ř. 10 přiznání) i výsledná daň je v pořádku, pokud bychom ale zaúčtovali do roku 2019 předpis daně z příjmů na účet 591, změní se tímto čísla v rozvaze i výsledovce. Účetní závěrka ještě nebyla schválena a ani zveřejněna v obchodním rejstříku. Je možné tedy předpis daně z příjmů zaúčtovat ještě do roku 2019 a podat dodatečné přiznání k dani včetně správných čísel v rozvaze a výsledovce nebo podat jen opravenou rozvahu a výsledovku nebo jaké je správné řešení tohoto problému? 

Dodatečné přiznání za 2018

ID26551 | | Josef Rajdl

V lednu 2018 došlo k fyzické likvidaci nepotřebného DHM. Nyní jsme zjistila, že tato skutečnost nebyla promítnutá v účetnictví. Majetek nebyl vyřazen, navíc byl stále odpisován. Provedla jsem opravu a podávám dodatečné přiznání včetně opravené rozvahy, výsledku hospodaření a přílohy. Nevím ale, jak uvést změnu výše hospodářského výsledku, když řádek 10 musí zůstat stejný s řádným přiznáním. Mohu například do řádku 162 uvést rozdíl, o který je výsledek hospodaření po provedených opravách nižší?

Zdanění příjmu fyzické osoby o rok dříve

ID25593 | | Ing. Petra Konderlová

U fyzické osoby došlo k nesprávnému zdanění příjmu za vydanou fakturu v roce vydání 2018, ačkoliv byla uhrazena až následující rok 2019 (chybné podklady pro účetní). Jak teď dále postupovat? Dodatečné přiznání + opravné přehledy? Jedná se o cca 1/7 z celkového obratu.

Chybná fakturace

ID25298 | | Ing. Ivana Pilařová

Česká společnost, měsíční plátce DPH, vystavila v 10/2019 českému plátci fakturu za služby. Společnost vystavenou fakturu uvedla v DPH i v KH za 10/2019. Faktura však byla v 12/2019 zákazníkem vrácena s vyjádřením, že je chybně vystavena - nedošlo k uskutečnění služby. Znamená to, že ji zákazník nemá v účetnictví. Předpokládám, že správný postup nyní je, vystavit ODD do 10/2019, podat dodatečné přiznání k DPH a následné KH do 10/209. Je i jiný způsob, jak lze v účetnictví fakturu stornovat (odepsat), tak aby nemusela společnost podávat dodatečné přiznání k DPH a následné KH za 10/2019? I za podmínky, že by si nenárokovala možnost vrácení odvedeného DPH z této faktury? 

Dodatečné daňové přiznání - zaúčtování daně

ID24705 | | Ing. Zuzana Pšeničková

V roce 2018 jsem podávala dodatečné přiznání k dani z příjmu PO. Snižovala se daňová povinnost o cca 36 000 Kč. Zapomněla jsem toto snížení zaúčtovat a přišla jsem na to až nyní, kdy jsem si odsouhlasovala zůstatek na účtu 341 s finančním úřadem. Jak mám v roce 2019 tento případ zaúčtovat? Mohu MD 341/D 426 a po schválení valnou hromadou MD 426/D 428? Potřebuji mít správný zůstatek účtu 341. Daňový poradce mně radil i zápis MD 341/D 548, ale to bych snížila čistý zisk. 

Vrácení daru a DPFO

ID24699 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ (výdaje paušálem), poskytl v roce 2018 dar zdravotně-sociálnímu zařízení na jejich provoz, zakoupení zdrav. pomůcek, atd. Za rok 2018 si uplatnil dar v DP jako odečitatelnou položku. V roce 2019 došlo ke zrušení darovací smlouvy (důvody v dohodě o zrušení smlouvy nejsou uvedeny) a vrácení celé dříve darované částky. Musím provést dodatečné danové přiznání za rok 2018? Kde dar jako odečitatelná položka nebude? 

Plná moc na odklad přiznání k DPFO s omezenou platností

ID24589 | | Ing. Jan Matějka

Podnikatel - OSVČ - uplatnil dne 29. 3. 2019 u správce daně plnou moc udělenou daňovému poradci na odklad daňového přiznání do 1. 7. 2019, která měla platnost do 9. 7. 2019. Přiznání do tohoto termínu se nestihlo podat, bylo podáno až 22. 7. 2019 z datové schránky OSVČ vzhledem k omezené plné moci. Lhůta pro podání přiznání zůstává ke dni 1. 7. 2019 nebo uplynula dnem 1. 4. 2019?

Rozdělení na spolupracující osobu v dodatečném daňovém přiznání

ID24208 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Manželé, oba OSVČ, podali v termínu pro podání daňové přiznání každý samostatně za svoji činnost. Nyní zjistili, že by se jim vyplatilo, kdyby se část příjmů a výdajů manžela rozdělilo na manželku. U manžela by se snížila daňová povinnost a u manželky by - díky tomu, že měla základ daně téměř nulový - žádná daňová povinnost ani tak nevznikla. Je možné takto dodatečně využít § 13 zákona o dani z příjmu? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru