Otázky s klíčovým slovem: Dobropisy

počet otázek s klíčovým slovem : 83Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Doplňující otázka k dotazu ID č. 24465 - Dobropis na zboží starší 3 let bez DPH - upřesnění na příkladu

ID24487 | | Ing. Ladislav Pitner

V odpovědi citujete zákon: V § 42 odst. 8 zákona o DPH je dále s účinností od 1. 4. 2019 stanoveno, že opravu základu daně nelze provést, pokud se oprava základu daně a výše daně jako samostatné zdanitelné plnění považuje za uskutečněné v den, který nastane po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo. To znamená, že v případě, že lhůta tří let již uplynula, nemůže plátce, který původní zdanitelné plnění uskutečnil, provést opravu základu daně, a tím i opravu výše daně, která byla přiznána a odvedena (a vystavit opravný daňový doklad).

Prosím konkrétně na příkladu:

Dne 1. 9. 2015 vystavil dodavatel daňový doklad za dodané zboží 100 000 Kč + 21 % DPH. Čtvrtina z tohoto zboží byla z důvodu neprodejnosti (tak bylo dohodnuto) vrácena 1. 7. 2019 – dodavatel vystavil opravný daňový doklad 25 000 Kč + 0 % DPH. = 25 000 Kč. Je to v pořádku? Případně prosím uvést, jak má doklad správně vypadat.

Dobropis na zboží starší 3 let bez DPH

ID24465 | | Ing. Ladislav Pitner

Dostali jsme dobropis na zboží, které se vztahuje k faktuře za zboží starší 3 let a paní účetní mi tvrdí, že v tomto případě se fakturuje bez DPH. Odkazuje se na § 42 (zřejmě odst. 6 a 7) zákona o DPH. Původní zboží bylo fakturováno s DPH. Jak je to správně?

Zvláštní režim použitého zboží - vratky (dobropisy)

ID24370 | | Ing. Martin Děrgel

Firma prodává použité zboží. Člení je pro výpočet přirážky do dvou skupin (nákupní cena do 1 000 Kč a nad 1 000 Kč). U zboží s nákupní cenou do 1 000 Kč počítá za měsíc přirážku souhrnně (celkový prodej minus celkový nákup v daném měsíci). U použitého zboží nakoupeného nad 1000 Kč sleduje ke konkrétní zásobě nákupní a prodejní cenu v tabulce - vypočte nejprve přirážky ke konkrétním zbožím (pokud vyjde u nějakého zboží záporná přirážka, počítá 0) a poté vypočte z dílčích přirážek přirážku celkovou. Nastávají však případy, že jim po prodeji použité zboží zákazník zboží vrátí a firma toto vrácení akceptuje (zároveň dochází také k vrácení platby). Jak prosím správně postupovat v takovém případě vrácení?

A) Pokud v 5/2019 prodala firma použité zboží zákazníkovi za 500 Kč/ks (nakoupeného do 1 000 Kč/kus) a v 6/2019 ho zákazník vrátí. Firma vystaví dobropis v režimu použitého zboží a v 6/2019 tento dobropis snižuje celkové příjmy o 500 Kč pro výpočet přirážky (i kdyby dobropis zvyšoval nákupní cenu, tak výsledek přirážky zůstává stejný).

B) Jak ale postupovat v případě, že zákazník vrátí další měsíc zboží, které u firmy přesahovalo nákupní cenu 1 000 Kč (např. bylo nakoupeno za 4 000 Kč v 4/2019 a prodáno za 6 000 Kč v 5/2019 a z přirážky 2 000 Kč odvedeno příslušné DPH v 5/2019). Jak se má toto vrácení v 6/2019 projevit pro výpočet přirážky? Je správné, když firma vystaví dobropis na –6 000 Kč a eviduje nově nákupní cenu za 6 000 Kč/kus, a zároveň v 5/2019 nic neupravuje a nejde-li v 6/2019 k prodeji, tak pro výpočet přirážky tato operace je v tomto období neutrální? Naopak až toto zboží prodá za 6 000 Kč např. další měsíc v 7/2019, tak již eviduje přirážku 0 Kč (6 000–6 000=0). Postupuje takto správně?

C) Musí se doprava vždy fakturovat jako vedlejší náklad pro výpočet přirážky, nebo je možné dopravu fakturovat zvlášť jako službu v běžném režimu 21 %? Pokud se doprava musí fakturovat také ve zvláštním režimu, jak postupovat, když firma na jedné faktuře prodává bazarové zboží společně se zbožím v běžném režimu 21 %? Jelikož se jedná softwarově o problém, tak firma odvádí z dopravy v takových případech 21 % jako v běžném režimu, může to být problém?

Dobropis plátci, který se stal neplátcem

ID23731 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Jsme plátci DPH a vystavili jsme fakturu s daní za pronájem kanceláře jinému plátci DPH. My jsme přiznali uskutečnění tohoto plnění, nájemce si DPH uplatnil. Nyní k dané faktuře budeme vystavovat dobropis (opravný daňový doklad), jenže nájemce se mezitím stal NEPLÁTCEM. Jak v takovém případě postupovat? 

Vystavený dobropis a vrubopis po uzavření účetní závěrky

ID23912 | | Ing. Martin Svoboda

Máme klienta, společnost s. r. o., plátce DPH, který podniká v telekomunikačních službách (přeprodej služeb telefonního operátora ČR). Klient si na základě uzavřené smlouvy s telefonním operátorem každý měsíc fakturuje provizi za prodej služeb tohoto mobilního operátora. Každý měsíc má splnit daný plán, který se hodnotí měsíčně a pak ještě kvartálně. Klient má již provedenou účetní závěrku a podané přiznání za rok 2018. V současné době se dozvěděl, že operátor při zpětné kontrole 2018 zjistil, že některé provize byly vyplaceny neoprávněně a zároveň některé provize vyplaceny nebyly. Tyto skutečnosti nebyly našemu klientovi v době sestavování účetní závěrky 2018 známy. Klient musí vystavit dobropis a zároveň vrubopis vztahující se k roku 2018. Jak má klient v tomto případě postupovat v zaúčtování, pokud je již rok 2018 uzavřen a skutečnosti pro vystavení dobropisu a vrubopisu se dozvěděl v dubnu 2019? Jaký dopad to bude mít na daň z příjmů a na DPH? Podotýkám, že se nejedná o zanedbatelnou položku, a v případě, že by byl dobropis i vrubopis zohledněn v roce 2018, byl by daňový základ zhruba o několik desítek tisíc nižší. Je možné dobropis i vrubopis daňově přiřadit do roku 2019, nebo by se jednalo o krácení daňového základu za 2019?

Dobropis na odpisovanou kancelářskou techniku z důvodu neopravitelnosti

ID23580 | | Ing. Miroslava Kočová

Společnost s r. O. Nakoupila v červenci 2017 kancelářskou techniku (vstupní cena 87 000 Kč), kterou odpisovala. Dne 14. 1. 2019 bylo rozhodnuto pracovníkem dodavatele o její neopravitelnosti a byla vrácena dodavateli, který následně vystavil dobropis na celou částku (protože dodavatel poskytl záruku v délce 3 roky). Účtováno o tom bylo následovně: 14. 1. 2019 odpis zůstatkové ceny na účet 395 (MD 395/D 082). Vyřazení majetku z užívání MD 082/D 022. Po obdržení dobropisu byl tento zaúčtován - zůstatková cena minusem MD -395/D -321, v minulosti uplatněné odpisy mínusem MD -648/D -321, DPH MD -343/D -321. Je toto účtování v souladu s účetními předpisy, nebo by správně mělo být účtováno jinak?

Dobropis v režimu přenesené daňové povinnosti

ID23082 | | Ing. Petra Konderlová

Mám přijatou fakturu - dobropis - v režimu přenesené daňové povinnosti. Jak účtovat - kdy s minusem a kdy s plusem? Dále jak v přiznání k DPH - má být na vstupu i výstupu s minusem, nebo jinak? Konkrétní údaje: Přijatý dobropis je na částku -1427,17 Kč. 

Zápůjčka společníka

ID22083 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s r. o. zakoupila v Německu ojeté vozidlo. Část kupní ceny hradil společník ze svého soukromého korunového účtu, kterou účtuji jako zápůjčku poskytnutou společníkem. Faktura byla vystavena v květnu v eurech. V červnu přišel na tuto fakturu dobropis, částka dobropisu byla zaslána na soukromý účet společníka jako vrácení zápůjčky. Společnost používá měsíční pevný kurz pro přepočet cizích měn. Dobropis bude přepočítán účetním pevným kurzem původní faktury? A bude použit u přepočtu zápůjček též pevný kurz účetní jednotky? Nebude se nikde zohledňovat kurz u plateb na soukromém účtu společníka?

Přijatý dobropis a základ daně

ID20819 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel-fyzická osoba, plátce DPH, uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Předmětem podnikání je obchodní zastoupení pro konkrétní obchodní firmu a zprostředkování prodeje zboží této firmy. Za zprostředkování prodeje zboží fakturuje podnikatel firmě provizi. Dále mají dohodnutý tento postup: Firma kterou podnikatel zastupuje mu několikrát do roka prodá několik kusů zboží, které podnikateli slouží jako vzorky. Po skončení sezóny pak tyto vzorky podnikatel vrátí zpět firmě, kterou zastupuje, a ta mu k tomu vystaví dobropis ve výši 100 % původní ceny. Podnikatel dodané vzorky firmě nehradí převodem z účtu ani v hotovosti. Úhrady probíhají na základě vzájemných zápočtů daňových dokladů na dodané vzorky a dobropisů, které se vztahují k vráceným vzorkům. Je v tomto případě příjem z dobropisů hrazených vzájemným zápočtem považován za příjem dle § 7 a má být zahrnutý do základu daně z příjmů? 

Odpis dobropisu

ID18613 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme fyzická osoba, vedoucí podvojné účetnictví. V přijatých fakturách evidujeme dobropis na reklamované služby ve výši 12 000 Kč se splatností 13. 1. 2013. Doposud není uhrazen a nemáme ho ani s čím započíst. Můžeme ho v roce 2016 odepsat v plné výši? Bude odpis daňově uznatelný? Jak správně máme postupovat při účtování odpisu?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru