Otázky s klíčovým slovem: Dividendy

počet otázek s klíčovým slovem : 28Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nedobytné pohledávky

ID25940 | | Ing. Christian Žmolík

V účetnictví a. s. byly vedeny od roku 2011 pohledávky z finančních půjček (předmět podnikání a. s. do roku 2011) ve výši 2,2 mil. Kč. Na pohledávky nebyly vytvořeny žádné opravné položky. Od roku 2012 má a. s. jiný předmět podnikání, půjčkami se již nezabývá. Na všechny pohledávky (cca 100 dlužníků) bylo vedeno vymáhací řízení, občas se něco vymohlo, ale 90% exekucí bylo zastaveno pro nemajetnost dlužníků, probíhá pouze pár posledních exekučních řízení. Pohledávky z půjček jsou vedeny na účtu 378 (k 31. 12. 2019 ve výši 2 mil. Kč). Nerozdělený zisk firmy je v řádu několika mil. Kč. Během roku 2019 si akcionáři vyplatili dividendy ve výši 2 mil Kč. Musí být z důvodu vyplacených dividend nedobytné pohledávky v roce 2019 proúčtovány do výnosů (což se akcionářům nelíbí a nevidí v tom logiku)? Dá se nějak jinak „zbavit“ těchto pohledávek?

Reinvestované dividendy a jejich zdanění

ID25699 | | Ing. Matěj Nešleha

Klient dostává akcie od mateřské společnosti svého zaměstnavatele, zdanění tohoto je mi jasné. Tyto akcie přinášejí dividendy každý rok. Tyto dividendy jsou automaticky reinvestovány v okamžiku, kdy je zaměstnanec dostane, zpět na nákup dalších akcií mateřské společnosti. Mají se tyto dividendy, které klientovi nebyly vyplaceny, ale byly okamžitě převedeny na nákup nových akcií, vykazovat v Kapitálových příjmech či ne? Nebo jaký je správný postup jejich zdanění?

Osvobození podílu na zisku

ID23660 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Na školení daně z příjmů právnických osob pro veřejnoprávní subjekty bylo sděleno, že i obce, kraje a svazky obcí se považují dle § 19 zákona o daních příjmů za mateřské společnosti a převod dividend z obchodních společností založenými těmito subjekty při dodržení ostatních podmínek je osvobozen od daně (dříve obchodními společnostmi daněno srážkovou daní). Je tato informace správná a platí pro všechny výše uvedené subjekty veřejné správy?

Dividendy v cizí měně

ID23162 | | Ing. Martin Bureš

Valná hromada společnosti rozhodla o výplatě dividend v cizí měně. Je kurzová ztráta při výplatě dividendy daňově uznatelným nákladem?

Zdanění dividendy

ID22450 | | Ing. Christian Žmolík

Akciová společnost má akcie na jméno, celkem cca 400 akcionářů. Valná hromada rozhodla o výplatě dividend za rok 2017. Velká část akcionářů je nekontaktní, nemají v evidenci uveden účet a neuvedli ho ani po opakované výzvě. Společnost tedy rozešle dividendu akcionářům, od kterých zná číslo účtu. Nevyplacená dividendy zůstane na zvláštním účtu. Musí být z této nevyplacené dividendy odvedena srážková daň? Pokud ano, do kdy? Valná hromada rozhodla v červnu, dividenda byla vyplacena v září.

Podily na zisku společníkovi z Lichtenštejnska

ID22188 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

České s. r. o. má společníka vlastnícího 100% obchodní podíl společnost z Lichtenštejnska, podíl vlastní od roku 2002. Za rok 2017 chce společník vyplatit od českého s. r. o. podíl na zisku. Našla jsem podle článku 10 smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Lichtenštejnskem, že pokud společník drží víc než 1 rok víc než 10 % základního kapitálu, tak že srážková daň je 0 procent hrubé částky dividend, tady fakticky se žádná daň nesráží. Můžete mi potvrdit, že tento závěr je správný nebo uvést správný způsob zdanění výplaty podílů na zisku, pokud je to jinak?

Příjmy ze Slovenska a daň v ČR

ID21340 | | Ing. Martin Děrgel

Občan je zaměstnán na Slovensku (pro slovenského zaměstnavatele pracuje na Slovensku i v ČR). Slovenský zaměstnavatel mu vyplácí na Slovensku mzdu a zároveň z ní i sráží daň z příjmu. Občan také na Slovensku dostává dividendy, ze kterých je mu srážena daň. V ČR občan žádné příjmy nemá. Bude muset v ČR vyplňovat daňové přiznání?

Zdanění podílu na zisku společníka ze slovenské firmy

ID19346 | | Ing. Matěj Nešleha

Český podnikatel, jediný společník má na Slovensku s. r. o. bez zaměstnanců. Z této firmy mu budou vyplaceny dividendy (podíl na zisku). Potřebovala bych znát, kde se odvádí daň. (V ČR má také firmu - není to matka a dcera, kde je zaměstnancem). 

Výplata dividend u spojených osob

ID18979 | | Bc. Michaela Hauzarová

Jakou dát předkontci při příjmu dividend ze zisku od dceřiné společnosti mateřské? Tyto dividendy bude uvádět do daně z příjmů právnických osob za rok 2016? Do oddílu II řádek 110, do řádku 62 se počítalo 5 % z vyplacené částky. Do 5 % se počítaly úroky u banky nebo jiné režijní finanční náklady. V současné době takové náklady matka již nemá. Z čeho se bude počítat těchto 5 %? Statutární zástupci u matky a dcery jsou spojené osoby. 

Účtování na konci roku (uzávěrka) mezi mateřskou a dceřinou společností

ID19029 | | Ing. Tomáš Brokl

Když česká s. r. o. vlastní 100% dceřinou s. r. o. na Slovensku, jak bude na konci roku 2016 účtovat ohledně hospodářského výsledku slovenské společnosti? Slovenské s. r. o. vykázala za rok 2016 zisk, dividendy se žádné vyplácet za tento rok nebudou. Musí tedy mateřská společnost interním dokladem na konci roku 2016 něco účtovat, nebo ne? Jediné co účtuji, je přecenění podílu aktuálním kurzem, ale nevím zda ještě něco dalšího?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru