Otázky s klíčovým slovem: Dítě

počet otázek s klíčovým slovem : 220Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Sleva na dítě a trvalý pobyt

ID25149 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Pracovník uplatnuje slevu na dítě, může uplatňovat slevu na dítě, které bude mýt jiné trvalé bydliště než on? V rámci studia, si dcera bude pronajímat byt. 

Odpočty na dítě, které studovalo a již v červnu dovršilo 26 let.

ID25068 | | Josef Rajdl

Jak opravit mylně uplatněný odpočet na dítě, které studovalo a v červnu dosáhlo 26 let. Ve mzdě paní uplatňovala do řijna 2019. Musím opravit mzdy zpětně od 7-10, nebo stačí pokud dám potvrzení a paní v přiznání za rok 2019 doplatí rozdíl ve svém přiznání? 

Potvrzení od finančního úřadu dle § 38l odst. 3 písm. e) na dítě a současná brigáda dítěte

ID24863 | | Josef Rajdl

Nastala nám v práci neobvyklá situace. Jeden náš zaměstnanec má nemocné zletilé studující dítě na VŠ (ze zdravotních důvodů studium přerušeno). Pro uplatnění daňového zvýhodnění si vyřídil u FÚ potvrzení dle § 38l odst. 3 písm. e) zákona o daních z příjmů. Platnost potvrzení končí k 31. 12. 2019. Jeho dítě u nás (tedy stejná firma, kde zaměstnán rodič) od 7. 10. 2019 nastoupilo na brigádu na DPP na dobu určitou do 31. 12. 2019. Můžu dále uplatňovat daňové zvýhodnění u rodiče? Soudím, že důležitá je věta v § 38l odst. 3 písm. e) zákona o daních z příjmů „nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.“ ….Soustavná výdělečná činnost dítěte je dále někde specifikovaná? V zákoně o daních z příjmů jsem nenašla. Je možné tedy, že bude hrát i roli § 10 zákona o státní sociální podpoře a záleží na tom, zda mzda z DPP přesáhne 10 000 Kč a bude se odvádět pojištění? Zákon o státní sociální podpoře § 10 Výdělečná činnost: (1) Výdělečnou činností se rozumí činnost a) v České republice, která zakládá účast na nemocenském pojištění.

Spolupracující osoba

ID24918 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ má syna, který v červnu 2019 dovršíl 18 let. Za rok 2019 by OSVČ syna uplatnil jako spolupracující osobu. Jak postupovat, kde všude syna nahlásit? Kolik % z zdanitelných příjmů může uplatnit osoba spolupracující? Syn je studentem na štřední škole. Může OSVČ uplatnit daňové zvýhodnění na dítě za rok 2019, když bude spolupracující osoba? Ale dítě si uplatní slevu na studenta. A protože tento postup mi není scela jasný, prosím o důkladné vysvětlení. OSVČ je také od 1.9.2019 v zaměstnaneckém poměru, který bude hlavní příjem.

Zdanění příjmů z umělecké smlouvy

ID24913 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak správně zdanit příjem plynoucí matce dítěte na základě umělecké smlouvy? Fakticky jde o komparz tříletého dítěte v reklamě, ale umělecká smlouva je uzavřena mezi matkou dítěte a produkční společností (vzhledem k věku dítěte nelze uzavřít pracovněprávní vztah ani smlouvu přímo s dítětem). Předmětem smlouvy je komparz v reklamním spotu a udělení souhlasu k užití díla v televizi, rozhlase a tisku (smlouva neobsahuje žádné údaje o dítěti a ani zmínku, že je to odměna za umělecký výkon dítěte). Celkový příjem za rok bude převyšovat částku 30 000 Kč. Jak tento příjem zdanit u matky? Jedná se o podnikání a bude příjem zdaněn podle § 7 zákona o daních z příjmů, i když jde o příjem za umělecký výkon nikoliv vlastní, ale dítěte? Nebo by se tento příjem měl zdanit jiným způsobem? 

Daňové zvýhodnění u dítěte v pěstounské péči

ID24535 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Zaměstnanec má dítě v pěstounské péči. Dítě v letošním roce dosáhne zletilosti a je držitelem průkazu ZTP/P. V současné době navštěvuje základní školu. K ukončení schází 2 roky. Zaměstnanec zjišťuje, zda bude mít dále nárok na daňové zvýhodnění. Byla jsem přesvědčena, že od 18 let zažádají o invalidní důchod třetího stupně, ale bylo mi sděleno, že o důchod žádat nebudou, dokud dítě studuje. Vzhledem k tomu, že je žákyní základní školy, tak můžeme daňové zvýhodnění dále vyplácet na základě potvrzení základní školy?

Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy

ID24711 | | Ing. Petra Konderlová

Jak správné v měsíčních mzdách uplatnit daňové zvýhodnění na dítě - studenta VŠ, pokud doložil tato potvrzení o studiu? Na prvním potvrzení je potvrzeno studium 2. ročníku VŠ do 31. 8. 2019 ( potvrzení bylo vystaveno kdesi v roce 2018). Na druhém doloženém potvrzení školy je potvrzeno studium ve 3 ročníku od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a toto potvrzení bylo vystaveno 3. 10. 2019. Je možno v měsíci září poskytnout daňového zvýhodnění či má zaměstnanec na toto nárok až při ročním zúčtování?

Sleva na dítě - doktorand do 28 let

ID24678 | | Ing. Petra Konderlová

Na základě jakého předpisu zdůvodním, že slevu na dítě si uplatňuje rodič doktoranda do 28 let (denní studium)? Zákon o státní sociální podpoře sice definuje, kdo se „soustavně připravuje na povolání“, což by byl i ten doktorand, ale § 35c zákona o daních z příjmů tam dává ještě podmínku do dovršení věku 26 let.

Potvrzení o studiu při daňovém zvýhodnění na dítě

ID24646 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na 16leté dítě, které právě nastoupilo po základní škole na střední školu, potřebujeme kromě podepsaného prohlášení také potvrzení o studiu? Domnívám se, že do 18 let potvrzení nepotřebuji, jelikož dítě není zletilé.

Daňové zvýhodnění na dítě

ID24648 | | Ing. Petra Konderlová

Dcera našeho zaměstnance maturovala 14. 5. 2019. Do zaměstnání na hlavní pracovní poměr nastoupila 27. 5. 2019. V říjnu 2019 nastupuje na vysokou školu s kombinovaným studiem. V pracovním poměru zůstává. Studium na vysoké škole navazuje na střední školu. Mohl náš zaměstnanec uplatňovat daňové zvýhodnění už od toho května, když byla dcera už zaměstnána?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru